Jautarkolen sorta marduldua

AURKIBIDEA

Hitz lauz

1922-1930

Sobre la unificación del euskera

Sobre el progreso renteriano

Ezti-tantoak I

Ezti-tantoak II

Ezti-tantoak III

Oroigaiak

La enseñanza obligatoria y el analfabetismo

Un gran problema renteriano

Zertan dagon gizonaren zoriona

Sacerdote y maestro

En torno a una encuesta

1931

La libertad de enseñanza y la Iglesia

Cultura y educación moral

El ateísmo comunista ante la razón humana

Libros y lectores

La fiesta de la Poesía Vasca en Tolosa

Las elecciones

La siembra

El matrimonio civil

O catolicismo o socialismo

1932

Rumbos nuevos

La muerte del euskera

Un libro de texto para las escuelas vascas

Yakintza

A propósito de Aberri-oyuak

Literatura vasca. Iturriaga

Vicisitudes de nuestro teatro. Antzerti

Un gran poeta vasco

Poesías vascas

Nuestros poetas

Literatura religiosa

La Inmaculada y Escoto

El clero en nuestra literatura

Euskel elertiaren etorkizuna dala-ta

1933

Realidades y esperanzas

Un deseo y un ruego

Locura desgraciada

De su alma y de su pluma

Tantum ergo Sacramentum

Lizardi. Su personalidad literaria

El poeta Loramendi

Poesías

1934

El patriotismo vasco y el euskera

El día del teatro vasco

Una ruta acertada

Irradiaciones vasquistas

Amal-Itz-Lauz

Lizardiren Itz-Lauz dala-ta

La obra póstuma del poeta Lizardi

Verdaguer”en olerkiak euzkeraz

Txomin Agirre

Los vascos en México

La poesía popular vasca

1935

El bertsolari

El Día del bertsolari

Garoa

Aita Errenderi kaputxinoa

Zubimendi ta Lauaxeta

Eusko Olerkiak

Gaurko apaizak euskeraren alde

Bertsolari nor zaigun: Xenpelar ereduz

1936

La literatura oral euskérica

Gurutzea nekazari-oituretan

El bertsolari en acción

1943-1962

La gran santa del Nuevo Testamento

El bertsolari “Xenpelar”

Loramendi olerkaria

Jaungoiko-txiki

Hitz-neurtuz

1915

Agur Aberriya

Ama Maria”ri

Atzerriyan

Josu Aurrari. Atoz siaskara

1916

Begira nazazu

Golgotan

Lourdes”ko Uso Zerutarrari

Maitasun-indarra

1917

Ekatzu zure eskua

Eskaria

Josu”ren Biotzari

1918

Ernio aurrean

Gogalpena

1919

Alargunaren negarrak

Bakarne

Beti zurekin

Irudia

Nekazari gaixoa

1920

Atozkit

Biozkada

Lo-gabe

Mendiko Artzaia

Nor da?

1921

Aitonaren otoitza

Alarguna

Lourdesko Uso Zerutarari

Maitasun-indarra

Oroipena

Umezurtza

Zure gudariak

1922

Artzai-neska

Artzairena

Artzaitxoa

Elkano”ri

Enarak

Eskale bat, artzai

Gure erria

Illobi elurtsuak

1923

Bidean

Guda-ondoren

Itxas basterrean bizitza ta eriotza

Umea ta loretxoa

1924

Aitonak bere ilobatxuari

Ama gaxoa

Zorionak!

1925

Il-obi baterako

Zergatik

1926

Al Santo Cristo de Lezo

Antzerkia

Aralar

Asis”ko Eskalea

Bergara´ko Jesus Gurutzetuari

Biozkadak

Illeta-eresia

Itsasaldean

Malentxu

Nere eresia

Noletan?

Oda a Rentería

Poz-agurra

1927

Aizkorriren oñetan

Amonatxoa… Eskean

Aurtxo batek Maria”ri

Bai erri gaxoa…!

Bertso gaxoak

Jaunartze aurrean

Loreti

Nere Aurtxoa

Ostiral Gunea

Semearen naya

1928

A la memoria del historiador renteriano Don Juan Ignacio de Gamón, pbro.

Aingerutxoak

Amatxo bati

Atoz, Jesus ona

Eutsi esiari

Gustavo Adolfo Becquer”i

Iziartxori

Udaberria

1929

Alai ta pakean

Asis”tar Prantzisko Aitari

Bizitz menditara

Eperrak kantatzen du

Errenderi, nere jaioteriari

Gazte askorentzat

La procesión de Santa María Magdalena

Legortea

Mater Dolorosa

Nere lagun-zar bateri

Ostiral Santu

Spes unica

XI”garren Pio Aita Santuari: Apaiz egin zaneko bere 50″garren urtean

1930

Artzai Ona ta Bildotsak

Barren-Izketa

Dabit”en CXXXVI”garren eresia

Eldu dira alabak

Gurutzearen oñetan

Nere olerkiak

Pizkunde-eguzkia

Saadi”co Arrosak

Txantxangorria

Udazken eresia

1931

Azkeneko ostoa

Gaueko otoitza

Maitasun-kondairatxoa

Maite damu

1932

Baserrira itzulpena

Ekaitz-ostean

Euzko ikurriñari

Gure Buruzagi

Jesus Gurutzetuari

Loyola

1933

Agintarien baimenarekin

Ator, maiteño

Deun Agate”ren eskale

Errenderi”ko Madalen deunaren elizatxoan

Gonzaga”tar Luis doneari

Zure oroiz

1935

Amonatxo eskaleak esan dit

Belen”en

Belen-Jetseemani

Katalin

Maite-opari

Olerkari bati

Pekatu-zelaitik

Sabin”en obi ondoan

1936

Anai-agurra

Anai-arteko Gudate-ondorean

Anai-arteko gudatean

Izar zaarrak

Negu-Aurrean

Pedro”ri begira zion

1954

Ama Sortzez Garbiari

Bi umetxo

Zeruko nere Amari

1957

Izaskun-go Andre Mariaren goramenak

1958

Xenpelar bertsolariari

1959

Mikel eta Maria Pillare”ri beren ezkontza-egunean

1960

Anima salbatu

Eriotza

Gaurtik bestea

1961

Beti zure erri

Oroigai aztu-eziña

Zaindari Madalen doatsuari

1962

Barne-mintzoak

1966

Jesus”lagundiko aita Migel Odriozola-ri bere meza-berri egunean

1983

Bidez-bide

Bibliografia

Hiztegitxoa

Paperezkoa salgai 6 eurotan.