3.13 TASA: UDAL GARRAIO ZERBITZUA ESKAINTZEA.

3.13 TASA: SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL.

 

I.- XEDAPEN OROKORRA.

I.- DISPOSICION GENERAL.

1. artikulua.

Artículo 1º.

Toki Ogasunak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, prezio publikoak ezarri eta exijituko dira udal garraioko zerbitzua eskaintzeagatik.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 43 a 50, se establecen y exigen precios públicos por la prestación del servicio de transporte municipal.

II.- APLIKAZIO EREMUA.

II.- AMBITO DE APLICACIÓN.

2. artikulua.

Artículo 2º.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatzekoa izango da.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

III.- SUBJEKTU PASIBOA.

III.- SUJETO PASIVO.

3. artikulua.

Artículo 3º.

Prezio publiko hau garraio zerbitzua erabiltzen duten pertsona edo entitateek ordaindu beharko dute.

Estarán obligados al pago las personas o entidades que utilicen el servicio de transporte.

IV.- ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA.

IV.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR.

4. artikulua.

Artículo 4º.

Zerbitzua erabiltzen den une berean sortzen da ordaintzeko obligazioa.

La obligación de contribuir nace desde el momento que se utiliza el servicio.

V.- TARIFAK.

V.- TARIFAS.

5. artikulua.

Artículo 5º.

Tarifak hauexek izango dira:  
Las tarifas serán:
 

- GARRAIO-TITULUA KUOTA OROKORRA

- TITULO DE TRANSPORTE GENERAL

 

- (BEZa barne)

- CUOTA (IVAincluído)

Noizbehinkako txartela
1,50
Billete ocasional
Txartelbus izengabekoa, txartela bakoitza
1,02
Txartelbus, anónima, cada billete
Txartelbus, 1-20 bidaia
0,80
Txartelbus, viajes 1-20
Txartelbus, 21-50 bidaia
0,65
Txartelbus, viajes 21-50
Txartelbus, 51 bidaia edo gehiago
0,15
Txartelbus, 51 o más viajes
HOBARIAK

Ondoan jasotzen den Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak onetsitako hobari erregimena aplikatuko da garraiobideen arteko transbordoetan eta kolektiboen kasuan, beti ere Agintaritzak uneoro ezartzen duen erregulazioaren arabera.

BONIFICACIONES 

Será de aplicación el régimen de bonificaciones para transbordos entre medios de transporte y colectivos aprobado por la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa recogidos seguidamente, de conformidad con la regulación que aquella establezca en cada momento.

- Deskontuak

- Descuentos

 

- TITULU GUZTIETAN Dtua.

- EN TODOS LOS TITULOS Dto.

Haurrak 5 urte arte
100 %
Niños hasta 5 años
Modu beraren arteko línea aldaketa
100 %
Transbordo intramodal
Modu desberdinen arteko linea-aldaketa (*)
75 %
Transbordo intermodal (*)
(*) Bidaia garestiena osorik eta merkeenaren % 25a ordaintzen da.
-
(*) Se abona el trayecto más caro y el 25% del más barato.
KOLEKTIBOAK
-
COLECTIVOS
Familia ugaria arrunta
20 %
Familia numerosa general
Familia ugaria berezia
50 %
Familia numerosa especial
Gazteak Gipuzkoan erroldatuak, <25 urte eta <2,5 OAEAP
12 %
Jóvenes empadronados en Gipuzkoa, <25 años y <2,5 IPREM
Adinekoak Gipuzkoan erroldatuak, >65 urte eta <2,5OAEAP
52 %
Mayores empadronados en Gipuzkoa, >65 años y <2,5 IPREM
Desgaituak Gipuzkoan erroldatuak, %65tik gorako desgaitasuna eta <2,5 OAEAP
65 %
Discapacitados empadronados en Gipuzkoa, >65% discapacidad y <2,5 IPREN
Soziala
52 %
Social

Tarifa hauek indarrean egongo dira Garraioaren Lurralde Agintaritzak (Udala bertako kide da) tarifa berriak onartu arte. Behin tarifa berriak onartuta eranskin moduan txertatuko dira eranskin honetan.

Estas tarifas estarán vigentes hasta que la Autoridad Territorial del Transporte, del cual forma parte el Ayuntamiento, apruebe las nuevas tarifas. Una vez aprobadas las mismas se incorporarán como Anexo a esta ordenanza.
6. artikulua.
Artículo 6º.

Sarreran kontrolatutako edo behar bezala balidatutako garraio-titulurik ez duten bidariak behartuta egongo dira tiketa erostera, 50 euroko aparteko errekargua ordainduta egindako ibilbidearen truke edo egin nahi dutenaren truke.

Las personas viajeras que carezcan de título de transporte, sometido al control de entrada o debidamente validado, estarán obligados a proveerse del mismo abonando en concepto de recargo extraordinario por el trayecto realizado o que se pretenda realizar, la cantidad de 50 euros.

Kopuru hori lau lanegunen barruan ordaindu ahal izango da, edo berehala. Berehala ordainduz gero, aparteko errekarguaren zenbatekoa 20 eurora murriztuko da

La referida cantidad podrá abonarse en el plazo de cuatro días laborables o al instante, reduciéndose en este último supuesto el importe del recargo extraordinario a la cantidad de 20 euros.”