4.4 PREZIO PUBLIKOA: UDAL EUSKALTEGIAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUAK.

4.4 PRECIO PUBLICO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EUSKALTEGI MUNICIPAL.

 
 

- - 1. artikulua. TARIFAK

- - Artículo 1. TARIFAS

 

- - TARIFAK

- - TARIFAS

Tarifak, 2019/2020 ikasturteko, hauexek izango dira:
Las tarifas para el curso 2019/2020   serán las siguientes:
1.1 Prezioa taldean orduko
1,44
1.1 Precio en grupo hora
1.2.- Prezioa tutorearekin orduko
19,44
1.2.- Precio tutorial por hora
ESEPen garapenaren erantzunez Udalak talde bereziak sustatu ahal izango ditu eta matrikularen kostua izango da orduko eta ikasleko, 2018/2019 ikasturteko:
-
En respuesta al desarrollo del PAFE el Ayuntamiento podrá fomentar grupos especiales, siendo el coste de la matrícula por hora y alumno/a en el curso 2018/2019:
- Matrikula orduko eta ikasleko
0,66
- Matrícula por hora y alumno/a
- Orduko eta ikasleko, herrira etorri berrientzako ikastaro bereziak (AISA motakoak)
0,10
- Matrícula por hora y alumno o alumna para las personas recién llegadas en cursos no habituales (TIPO AISA)
Tarifak, 2020/2021 ikasturteko, hauexek izango dira:
-
Las tarifas para el curso 2020/2021 serán las siguientes:
1.1.- Prezioa taldean orduko
1,44
1.1 .- Precio en grupo hora
1.2.- Prezioa tutorearekin orduko
19,44
1.2.- Precio tutorial por hora
ESEPen garapenaren erantzunez Udalak talde bereziak sustatu ahal izango ditu eta matrikularen kostua izango da orduko eta ikasleko,
-
En respuesta al desarrollo del PAFE el Ayuntamiento podrá fomentar grupos especiales, siendo el coste de la matrícula por hora y alumno/a
- Matrikula orduko eta ikasleko
0,66
- Matrícula por hora y alumno/a
- Orduko eta ikasleko, herrira etorri berrientzako ikastaro bereziak (AISA motakoak)
0,10
- Matrícula por hora y alumno o alumna para las personas recién llegadas en cursos no habituales (TIPO AISA)

- - 2.- artikulua. SUJETU PASIBOA

- - Artículo 2. SUJETO PASIVO

Subjektu pasiboak dira, zergadun kontzeptupean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren  35 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko, juridikoak eta entitateak, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.

Enpresetako ikasleen matrikulazioari dagokionez, enpresa izango da subjektu pasiboa, berariazko inprimakia erabilita hala eskatzen duenean pertsona juridikoak,alegia, enpresa berak.

En los casos de matriculaciones de alumnos o alumnas de empresas, el sujeto pasivo será la empresa cuando la solicitud se efectúe por la persona física en el modelo especifico establecido al efecto, es decir, por la empresa a la que pertenecen dichos estudiantes.

 

- - 3. artikulua.- KUDEAKETA ARAUAK

- - Artículo 3. NORMAS DE GESTION

Matrikularen ordainketa honela egingo da:

El pago de la matricula se efectuará de la siguiente manera:

Ikasleari bere kontutik kenduko zaio matrikularen kostua hiru zatitan, urrian, abenduan eta martxoan.

Se cobrará de la cuenta del alumno/a en tres plazos: octubre, diciembre y marzo.

Ikasturtean zehar matrikula ordainketa bertan behera utzi, edo, itzuliko da, honako kasuetan:

A lo largo del curso se cancelará el abono de la matrícula, o en su caso, se devolverá en las siguientes condiciones:

1- Ikasleren batek, lanean hasi, eta ordutegia dela-eta, ez badauka euskaltegira etortzerik, baldin eta lanean hasi den enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badu (enpresaren zigilua beharrezkoa da).

1- Si el o la alumno/a, si ha empezado a trabajar y debido al horario, no puede acudir al euskaltegi, siempre que que la empresa en la que ha empezado a trabajar lo acredite por medio de un certificado (será necesario el sello de la empresa).

2.- Ikasleak arrazoi hauetakoren batengatik ematen badu baja:

2.- Si la persona se dá de baja por alguna de las siguientes causas:

2.1.- Gaixotasuna, baldin eta mediku-ziurtagiri ofizial baten bidez ondorioztatu baldin badaiteke eskoletara joateko ezintasuna duela.
2.1- Enfermedad, siempre que por medio de un certificado médico oficial se pueda deducir la incapacidad para acudir a clase.

2.2.-        Haurdunaldia,     baldin    eta          mediku-txosten   bidez egiaztatzen badu atseden osoa hartu behar duela.

2.2.- Embarazo, bajo informe médico en el que conste la necesidad de realizar reposo absoluto.

2.3.- Amatasuna, erditzearen ondorengo lehen 6 asteetan.

2.3.- Maternidad, durante las 6 semanas consecutivas a la fecha del parto.

    Eskara hauek Udal Hizkuntza Politika departamentuko teknikariak eta Zergen Kudeaketa azpisaileko teknikariak aztertuko dituzte eta dagokion txostena egingo dute.
Dichas solicitudes serán analizadas por los/las técnicos/a de los departamentos de Política Lingüistica Municipal y la subárea de Gestión de Tributos Locales, y realizarán el informe pertinente.
Hiru kasuetan, baja ematen den dataren arabera, eskatzaileari bideratu gabe dauden ordainagiriak salbuetsiko zaizkio.
En los tres casos, de conformidad a la fecha que se dé de baja, a la persona solicitante se le eximirá del pago de los recibos pendientes de emitir.
 

- - 4. artikulua.- HOBARIAK ETA SALBUESPENAK

- - Artículo 4.- BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Prezio publikoa pagatzetik salbuetsiak daude:
Estarán exentos de pagar el precio público:
4.1.- Gutxienez 6 hilabetez udalerrian erroldatua egon eta agiri bidez langabezian daudela egiaztatzen dutenak edo Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (lehen Oinarrizko Errenta zena) edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen dutenak.
4.1.- Las personas que, estando empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de 6 meses, justifiquen estar en desempleo o bien, que reciben la Renta de Garantía de Ingresos (antigua Renta Básica) o Ayuda de emergencia Social.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
  • Langabezi egoeran daudenak, ikastaroa hasi dutenean langabezian daudela ziurtatzen duen Lanbideko ziurtagiria edo Gizarte Segurantzako bizitza-laboralaren txostena.
  • Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badute, ikastaroa hasi dutenean egoera horretan zeudela adierazten duen Lanbidek emandako ziurtagiria.
  • Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, markatu matrikula-inprimakian berariaz gaitutako laukitxoa Gizarte Zerbitzuetan kontsulta egiteko baimena emateko.
Documentación a aportar:
  • En caso de hallarse en situación de desempleo, certificado de Lanbide o informe de vida laboral de la Seguridad Social acreditando la situación de desempleo a la fecha de incorporación al curso.
  • En caso de recibir la Renta de Garantía de Ingresos, certificado emitido por Lanbide que acredite dicha situación a la fecha de incorporación al curso.
  • En caso de recibir Ayuda de Emergencia Social, ha de marcar en el impreso de solicitud de subvención la casilla habilitada para conceder permiso para realizar la consulta en Servicios Sociales.
4.2.- Errenterian erroldatutako pentsiodunek edo bestelako eginkizun edo egoeragatik lanbide arteko gutxiengo soldata ez duela jasotzen, errenta aitorpena aurkeztuta, edo errenta aitorpena egitetik salbuetsia dagoela adierazten duen Ogasunaren ziurtagiria aurkeztuta egiaztatzen duen edonork (pentsiodunak berak ikasle direnean edo beren menpean dauden seme-alabak, betiere lanbide arteko gutxiengo soldata ez dutela jasotzen egiaztatzen badute), betiere gutxienez 6 hilabetez udalerrian erroldatuak baldin badaude.
4.2.- Los y las pensionistas empadronadas en Errenteria, o cualquiera que acredite que por su situación no percibe el salario mínimo interprofesional, bien presentando la declaración de la renta o presentando certificado de Hacienda que acredite estar exento de realizar la declaración fiscal (cuando los y las pensionistas o hijos e hijas bajo su dependencia sean el alumnado, siempre que acrediten debidamente no percibir una pensión superior al salario mínimo interprofesional), y estén empadronadas en el municipio con una antigüedad de 6 meses.
4.3- Ikasleak %85eko asistentzia bete ezean edo baja ematen badu aurreikusitako kasuetatik at galdu egingo du ondorengo 3 ikasturteetan baldintza berdinetan matrikulatzeko aukera.
4.3.-El alumno o alumna que no cumpla con el 85% de asistencia o se dé de baja por algún caso no previsto, no podrá acceder a estas condiciones de matrícula en los siguientes 3 años.
Hobariak
Bonificaciones
4.4.- Errenterian erroldatuta egon eta etxe berean erroldatuta bizi diren familia bateko partaide bat baino gehiago Udal Euskaltegira joaten direnean hobari hau izango dute: 2.ak % 50, 3.ak % 75 eta 4.etik gora % 100.
4.4.- En el caso de que coincidan en el Euskaltegi Municipal varios miembros de una familia empadronados/as en el mismo domicilio en Errenteria, se bonificará de la forma siguiente: el 2º, un 50%, el 3º, un 75% y del 4º en adelante, el 100%.
4.5.- Errenterian erroldatutako famili ugariei jada ipinitako tarifen gaineko %50 hobaria egingo zaie.
4.5.- Las familias numerosas empadronadas en Errenteria gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas establecidas.
4.6.- Errenterian erroldatuta (gutxienez 6 hilabeteko antzinatasunarekin) egon eta bere kargu 18 urte baino gutxiagoko haurrak dauzkaten guraso edo tutoreek tarifen gaineko %50eko hobaria jasoko dute.
4.6.- Los padres, madres, tutores, tutoras que, estando empadronados en Errenteria (antigüedad mínima de 6 meses), tengan a su cargo personas menores de 18 años gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas establecidas.

4.7.- Hobariak eta salbuespenak eskatzeko epea hilabetekoa izango da matrikulazio eskaria egiten den egunetik kontatzen hasita. Horretarako, eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute.

4.7.- El plazo de solicitud de bonificaciones y exenciones será de un mes desde la fecha de solicitud de matriculación. Para ello tendrán que aportar documentación acreditativa de reunir las condiciones requeridas.

4,8.- Gauza bat baino gehiagogatik hobaritua suertatuz gero, bakarrik hobarietako batez baliatu ahal izango da.

4.8.- En caso de concurrir dos o más supuestos de bonificación, solamente se aplicará una de las bonificaciones.

4.9.- Salbuespena edo hobaria jasotzeko, ikastaro osorako edo gutxienez hiruhileko oso baterako matrikula egin beharko da.

4.9.- Para disfrutar de las exenciones o bonificaciones, la matrícula se hará bien para todo el curso, o como mínimo para un trimestre completo.

 

- - 5. artikulua. IKASTURTEKO BEKAK

- - Artículo 5. BECAS POR CURSO

5.1.- Errenteriako Udalean diru-laguntzak ematea arautzeko Udal Ordenantzan jasota dagoena aplikatuko

5.1.- Se aplicará lo aprobado en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Errenteria.