4.4 PREZIO PUBLIKOA: UDAL EUSKALTEGIAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUAK.

4.4 PRECIO PUBLICO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EUSKALTEGI MUNICIPAL.

 
 

- - 1. artikulua. TARIFAK

- - Artículo 1. TARIFAS

 

- - TARIFAK

- - TARIFAS

Tarifak, 2020/2021 ikasturteko, hauexek izango dira:
Las tarifas para el curso 2020/2021 serán las siguientes:
1.1 Prezioa taldean orduko
1,44
1.1 Precio en grupo hora
1.2.- Prezioa tutorearekin orduko
19,44
1.2.- Precio tutorial por hora
ESEPen garapenaren erantzunez Udalak talde bereziak sustatu ahal izango ditu eta matrikularen kostua izango da orduko eta ikasleko:
-
En respuesta al desarrollo del PAFE el Ayuntamiento podrá fomentar grupos especiales, siendo el coste de la matrícula por hora y alumno/a:
- Matrikula orduko eta ikasleko
0,66
- Matrícula por hora y alumno/a
- Orduko eta ikasleko, herrira etorri berrientzako ikastaro bereziak (AISA motakoak)
0,10
- Matrícula por hora y alumno o alumna para las personas recién llegadas en cursos no habituales (TIPO AISA)
Tarifak, 2021/2022 ikasturteko, hauexek izango dira:
-
Las tarifas para el curso 2021/2022 serán las siguientes:
1.1.- Prezioa taldean orduko
1,44
1.1 .- Precio en grupo hora
1.2.- Autoikaskuntza moduluan orduko
4,25
1.2.- Precio curso autoaprendizaje por hora
ESEPen garapenaren erantzunez Udalak talde bereziak sustatu ahal izango ditu eta matrikularen kostua izango da orduko eta ikasleko,
-
En respuesta al desarrollo del PAFE el Ayuntamiento podrá fomentar grupos especiales, siendo el coste de la matrícula por hora y alumno/a
- Matrikula orduko eta ikasleko
0,66
- Matrícula por hora y alumno/a
- Orduko eta ikasleko, herrira etorri berrientzako ikastaro bereziak (AISA motakoak)
0,10
- Matrícula por hora y alumno o alumna para las personas recién llegadas en cursos no habituales (TIPO AISA)

- - 2.- artikulua. SUJETU PASIBOA

- - Artículo 2. SUJETO PASIVO

Subjektu pasiboak dira, zergadun kontzeptupean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren  35 artikuluak aipatzen dituen pertsona fisiko, juridikoak eta entitateak, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.

Enpresetako ikasleen matrikulazioari dagokionez, enpresa izango da subjektu pasiboa, berariazko inprimakia erabilita hala eskatzen duenean pertsona juridikoak,alegia, enpresa berak.

En los casos de matriculaciones de alumnos o alumnas de empresas, el sujeto pasivo será la empresa cuando la solicitud se efectúe por la persona física en el modelo especifico establecido al efecto, es decir, por la empresa a la que pertenecen dichos estudiantes.

 

- - 3. artikulua.- KUDEAKETA ARAUAK

- - Artículo 3. NORMAS DE GESTION

3.1.- Matrikularen ordainketa:
3.1.- Cobro de la matrícula:
Udal Euskaltegian hiru matrikula mota izango dira:
El Euskaltegi municipal tendrá tres tipos de matriculación:
a) Urte osoko matrikula ( iraila ekaina)
a) Matrícula de todo el año (septiembre junio)
b) Otsailetik ekainera bitartekoa
b) Matrícula de febrero a junio

c) Uda ikastaroak ( ekaina / uztaila / iraila)

c) Cursos de verano (junio/julio/septiembre)

Matrikularen ordainketa honela egingo da:

El pago de la matrícula se hará de esta forma:

a) Hiru epetan: urria / abendua martxoa ( prezioa taldean orduko kontuan hartuta)

a) En tres plazos: octubre, diciembre, marzo (tomando en cuenta el precio de hora en grupo)

b) Bi epetan: otsailean eta martxoan ( prezioa taldean orduko kontuan hartuta)

b) Dos plazo: febrero, marzo (tomando en cuenta el precio de hora en grupo)

c) Epe batean: ikastaroaren lehen astean ( prezioa taldean orduko kontuan hartuta)

c) En un único plazo: en la primera semana del curso. (tomando en cuenta el precio de hora en grupo)

3.2.- Ikasturtean zehar matrikula ordainketa bertan behera utzi, edo itzuliko da, honako kasuetan:

3.2.- A lo largo del curso se cancelará el abono de la matrícula o, en su caso, se devolverá en las siguientes condiciones:

1.- Ikasleren batek, lanean hasi, edota ordutegia dela eta, ez badauka izena eman duen taldera etortzerik, baldin eta lanean hasi den enpresaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badu (enpresaren zigilua beharrezkoa da).
1.-Si el o la alumna, si ha empezado a trabajar y / o debido al horario no puede acudir al grupo en que se ha apuntado, siempre que la empresa en la que ha empezado a trabajar lo acredite por medio de un certificado (será necesario el sello de la empresa).
2.- Gaixotasuna, baldin eta mediku-ziurtagiri ofizial baten bidez ondorioztatu baldin badaiteke eskoletara joateko ezintasuna duela.
2.- Enfermedad, siempre que por medio de un certificado médico oficial se pueda deducir la incapacidad para acudir a clase.
3- Haurdunaldia, baldin eta mediku-txosten bidez egiaztatzen badu atseden osoa hartu behar duela.
3.- Embarazo, bajo informe médico en el que conste la necesidad de realizar reposo absoluto.
4.- Ikastaroan zehar guraso izateagatik.
4- Maternidad en el desarrollo del curso.
5.- Izen eman duen taldearen helburu maila lortu duenean.
5- Cuando se ha conseguido el objetivo que tenía el grupo en el que se ha apuntado.
    Eskari hauek Udal Hizkuntza Politika departamentuko teknikariak eta Zergen Kudeaketa zerbitzuko teknikariak aztertuko dituzte eta dagokion txostena egingo dute.
Dichas solicitudes serán analizadas por los/las técnicos/as de los departamentos de Política Lingüísitca Municipal y el Servicio de Gestión de Tributos Locales, y realizarán el informe pertinente.
Hiru kasuetan, baja ematen den dataren arabera, eskatzaileari bideratu gabe dauden ordainagiriak salbuetsiko zaizkio.
En los tres casos, de conformidad a la fecha que se dé de baja, a la persona solicitante se le eximirá del pago de los recibos pendientes de emitir.
 

- - 4. artikulua.- HOBARIAK ETA SALBUESPENAK

- - Artículo 4.- BONIFICACIONES Y EXENCIONES

Prezio publikoa pagatzetik salbuetsiak daude:
Estarán exentas de pagar el precio público:
4.1.- Agiri bidez, langabezian daudela egiaztatzen dutenak edo Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (lehen Oinarrizko Errenta zena) edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen dutenak.
4.1.- Las personas que justifiquen estar en desempleo o bien, que reciben la Renta de Garantía de Ingresos (antigua Renta Básica) o Ayuda de emergencia Social.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
  • Langabezi egoeran daudenak, ikastaroa hasi dutenean langabezian daudela ziurtatzen duen Lanbideko ziurtagiria edo Gizarte Segurantzako bizitza-laboralaren txostena.
  • Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badute, ikastaroa hasi dutenean egoera horretan zeudela adierazten duen Lanbidek emandako ziurtagiria.
  • Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, markatu matrikula-inprimakian berariaz gaitutako laukitxoa Gizarte Zerbitzuetan kontsulta egiteko baimena emateko.
Documentación a aportar:
  • En caso de hallarse en situación de desempleo, certificado de Lanbide o informe de vida laboral de la Seguridad Social acreditando la situación de desempleo a la fecha de incorporación al curso.
  • En caso de recibir la Renta de Garantía de Ingresos, certificado emitido por Lanbide que acredite dicha situación a la fecha de incorporación al curso.
  • En caso de recibir Ayuda de Emergencia Social, ha de marcar en el impreso de solicitud de subvención la casilla habilitada para conceder permiso para realizar la consulta en Servicios Sociales.
4.2.- Pentsiodunek edo bestelako eginkizun edo egoeragatik lanbide arteko gutxiengo soldata ez duela jasotzen, errenta aitorpena aurkeztuta, egiaztatzen duen edonork. (pentsiodunak berak ikasle direnean edo beren menpean dauden seme-alabak,
betiere lanbide arteko gutxiengo soldata ez dutela jasotzen egiaztatzen badute).
4.2.- Los y las pensionistas, o cualquiera que acredite con la presentación de la declaración de la renta que por su situación no percibe el salario mínimo interprofesional, (cuando los y las pensionistas o hijos e hijas bajo su dependencia sean el alumnado, siempre que acrediten debidamente no percibir una pensión superior al salario mínimo interprofesional).
4.3- Ikasleak %85eko asistentzia bete ezean edo baja ematen badu aurreikusitako kasuetatik at galdu egingo du ondorengo urtebetean baldintza berdinetan matrikulatzeko aukera.
4.3.-El alumno o alumna que no cumpla con el 85% de asistencia o se dé de baja por algún caso no previsto, no podrá acceder a estas condiciones de matrícula en el siguiente año.
Hobariak
Bonificaciones
4.4.- Etxe berean erroldatuta bizi diren familia bateko partaide bat baino gehiago Udal Euskaltegira joaten direnean hobari hau izango dute: 2.ak %50, 3.ak %75 eta 4.etik gora %100.
4.4.- En el caso de que coincidan en el Euskaltegi Municipal varios miembros de una familia empadronados/as en el mismo domicilio, se bonificará de la forma siguiente: el 2º, un 50%, el 3º, un 75% y del 4º en adelante, el 100%.
4.5.- Famili ugariei jada ipinitako tarifen gaineko %50 hobaria egingo zaie.
4.5.- Las familias numerosas gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas establecidas.
4.6.- Bere kargu 18 urte baino gutxiagoko haurrak dauzkaten guraso edo tutoreek tarifen gaineko %50eko hobaria jasoko dute.
4.6.- Los padres, madres, tutores, tutoras que, tengan a su cargo personas menores de 18 años gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas establecidas.
4.7.- Ikasleei dagokienez, ikastaro amaieran, eskoletarako asistentzia gutxierenez %85 dela egiaztatzen badute, matrikularen %80 itzuliko zaie.
4.7.- En cuanto a los alumnos, al final de urso, cuando la asistencia a las clases sea superior al 85% se les devolverá el 80% de la matrícula.
4.8.- Hobariak eta salbuespenak eskatzeko epea hilabetekoa izango da matrikulazio eskaria egiten den egunetik kontatzen hasita. Horretarako, eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute.
4.8.- El plazo de solicitud de bonificaciones y exenciones será de un mes desde la fecha de solicitud de matriculación. Para ello tendrán que aportar documentación acreditativa de reunir las condiciones requeridas.
4.9.- Gauza bat baino gehiagogatik hobaritua suertatuz gero, bakarrik hobarietako batez baliatu ahal izango da.
4.9.- En caso de concurrir dos o más supuestos de bonificación, solamente se aplicará una de las bonificaciones.
4.10.- Salbuespena edo hobaria jasotzeko, ikastaro osorako edo gutxienez hiruhileko oso baterako matrikula egin beharko da.
4.10.- Para disfrutar de las exenciones o bonificaciones, la matrícula se hará bien para todo el curso, o como mínimo para un trimestre completo.