4 PREZIO PUBLIKOA: ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA.

4 PRECIO PÚBLICO: ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

 

1. Artikulua.

Artículo 1.

Eraskineko tarifetan zehazten diren jarduerak burutu edo zerbitzuak eskaintzeagatiko prezio publikoak ezarri eta ordainaraziko dira, Ordenantza honetako arauei jarraituz, haiek hauen barne direlarik.

Se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades especificados en las tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. Artikulua.

Artículo 2.

Ordenantza udal mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

3. Artikulua.

Artículo 3.

Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak zerbitzu edo ihardueren onura jasotzen dutenek ordainduko dituzte.

Los precios públicos regulados en esta Ordenanza, se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o actividades

4. Artikulua.

Artículo 4.

Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoengatiko tarifak Eraskinean bildutakoak dira.

Las tarifas por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son las que se contienen en el Anexo.

5. Artikulua.

Artículo 5.

Ordainaraz daitezkeen diru-kopuruak eskatu edota burututako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko ordainduko dira eta hurrenez hurreneko epigrafeetan adierazitako kopuruak ezingo dira murriztu.

Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados y serán irreducibles en las cuantías señaladas en los respectivos epígrafes.

6. Artikulua.

Artículo 6.

Ordenantza honetan adierazten diren zerbitzuak eskaintzeko edo udal jarduerak burutzeko, aldez aurretik Udal Administrazioari horiek eskaini edo burutzeko baimena eskatu beharko zaio. Zerbitzu edo jarduera horiek, nolanahi ere, Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak ordaintzen badira hartuko dira emandakotzat, eta hauen epea luzatu ondoren prezio publikoa ordaintzen ez bada, zerbitzua eskaintzeko edo jarduera burutzeko aukera galaraziko da automatikoki.

Para la prestación de los servicios o realización de actividades municipales a que se refiere esta Ordenanza, se deberá solicitar previamente a la Administración Municipal la prestación o realización de los mismos. Dichos servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo caso, condicionados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados, la falta de pago del precio público determinrá de forma automática la no prestación del servicio o realización de la actividad.

7. Artikulua.

Artículo 7.

Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak ordaintzeko obligazioa, zerbitzua eskaintzen edo jarduera burutzen hasten denean sortzen da. 
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.

Hala ere, zerbitzu eskaintza edo ihardueren burutzapena dagoeneko onetsi eta luzatu bada, zerga ordaintzeko obligazioa, dagokien tarifetan adierazitako denboraldi natural bakoitzaren aurreneko egunean sortzen da.

No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de actividades ya concedidas y prorrogadas, la obligación de pago nace el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas respectivas.

8. Artikulua

Artículo 8.

a) Zerbitzu eskaintza edo ihardueren burutzapenen kasuan, zuzeneko diru-sarrera bidez udal kutxetan gordailua eratuz, zerbitzua eskaini edo jarduera burutu aurretik eta adierazitako gutxienezko zenbatekoaz.

a) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, mediante un depósito por ingreso directo en las arcas municipales, con carácter previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía mínima señalada.

b) Beren izaera dela eta, aldez aurreko gordailua jartzeko aukera ematen ez duten zerbitzu eskaintza edo ihardueren burutzapenen kasuan, Administrazioak dagokion faktura aurkezten duenean.

b) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que, por su naturaleza, no sea posible el depósito previo, en el momento en que la Administración presente la correspondiente factura.

c) Urtez urteko zerbitzu eskaintza edo ihardueren burutzapenen kasuan, horiek prezio publikoen matrikuletan sartu ondoren, urte naturalen arabera.

c) Tratándose de prestaciones de servicios o de realización de actividades de carácter anual, una vez incluídos en las matrículas de precios públicos, por años naturales.

9. Artikulua.

Artículo 9.

Prezio publikoa ordaitzeko obligaziodunari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jarduera burutzen ez denean, dagokion zenbatekoa itzuliko da.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, no se realice la actividad, procederá la devolución del importe correspondiente.

10. Artikulua

Artículo 10.

Prezio publiko hauengatiko zorrak premiamendu-prozedura administratiboa erabiliz ordainarazi ahal izango dira.

Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

11. Artikulua.

Artículo 11.

Ordenantza honetan erregulatzen den Prezio Publiko honen likidazio, bilketa eta ikuskapenari dagokion guztian, bai eta tributu urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zigorrak finkatzerakoan ere, Tributuekiko Foru Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikatzekoa.
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Precio Público regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.