4 PREZIO PUBLIKOA: ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA.

4 PRECIO PÚBLICO: ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

 
 
 

1 - XEDAPEN OROKORRAK

1 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Artículo 1.

Eranskineko tarifetan zehaztutako zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik prezio publikoak ezarri eta exijitzen dira, Ordenantza honetan bildutako arauen arabera, haien parte baitira.

Se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades especificados en las tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. Artikulua.

Artículo 2.

Ordenantza udal mugarte osoan aplikatuko da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

 

2 - ORDAINTZERA BEHARTUAK

2 - OBLIGADOS AL PAGO

3. Artikulua.

Artículo 3.

Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak zerbitzu edo jardueren onura jasotzen dutenek ordainduko dituzte edo, horrela badagokio, haur onuradunen guraso, tutore edo legezko ordezkariek.

Los precios públicos regulados en esta Ordenanza se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o actividades o, en su caso, por los padres y madres, tutores o representantes legales de los menores beneficiarios.

 

3 - TARIFAK

3 - TARIFAS

4. Artikulua.

Artículo 4.

Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoengatiko tarifak Eranskinean bildutakoak dira.

Las tarifas por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son las que se contienen en el Anexo.

Zenbait prezio publikok tarifen eskala bat ezartzen dute erabiltzailearen edo haren bizikidetza unitatearen gaitasun ekonomikoaren arabera, errenta eta ondaren maila kontuan hartuta.

Determinados precios públicos establecen una escala de tarifas según la capacidad económica de la persona usuaria o, en su caso, de la unidad de convivencia en función de su nivel de renta y patrimonio.

5. Artikulua.

Artículo 5.

Tarifen ordainketa gaitasun ekonomikoaren arabera.

Pago de tarifas en función de capacidad económica.

Prezio publiko hauei aplikatuko zaizkie:

Serán aplicables a los siguientes precios públicos.

4.3.- Prezio publikoa: Uztargi haurreskolan jangela zerbitzua.

4.3.- Precio Público: Servicios de Comedor en Uztargi Haurreskola

4.4.- Prezio publikoa: udal euskaltegiak eskaintzen dituen zerbitzuak.

4.4.- Precio Público: Prestación de Servicios en Euskaltegi Municipal.

4.6.- Prezio publikoa: udal tailer ezberdinek eskaintzen dituzten zerbitzuen erabilpena.

4.6. Precio Público: Utilización de los Servicios ofrecidos por los diversos talleres municipales.

4. 7.- Prezio publikoa: Udako oporrak, udal ludotekak eta familia gunea zerbitzuetan parte hartzea.

4.7.- Precio Público: Participación en los Programas Udako Oporrak, Ludotekas Municipales y Familia gunea.

Gaitasun ekonomikoaren araberako tarifa ordaindu ahal izateko, ezinbestekoa izango da Udal Ogasunarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea.

Será condición indispensable para poder optar al pago de tarifa en función de la capacidad económica estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal.

Terminoen definizioa, errenta- eta ondare-eskakizunak eta kalkulu arauak

Definición de términos, requisitos de renta y patrimonio y reglas para el cálculo

A.- Terminoen definizioa

A.- Definición de términos

1.- Gaitasun ekonomikoa. Gaitasun ekonomikoa errentaren eta ondarearen mailaren eta erabiltzailearen sailkapenaren arabera kalkulatuko da.

1.- Capacidad económica. La capacidad económica se calculará en función del nivel de renta y patrimonio y de la clasificación de la persona usuaria.

2.- Erabiltzaileak. Bitan sailkatzen dira:

2.- Personas usuarias. Se clasifican en dos:

a.- Erabiltzaile adinez nagusia

a.- Persona usuaria mayor de edad.

b.- Erabiltzaile adingabea

b.- Persona usuaria menor de edad.

Erabiltzailea adinez nagusia bada, bakoitzaren gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan.

Si la persona usuaria es mayor de edad se tendrá en cuenta su capacidad económica individual.

Erabiltzailea adingabea bada, bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan.

Si la persona usuaria es menor de edad se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad de convivencia.

3.- Bizikidetza-unitatea. erabiltzailea adingabea denean, etxebizitza berean erroldatutako 25 urtetik beherako gurasoek eta 25 urtetik beherako anai-arrebek .

3.- Unidad de convivencia. Cuando la persona usuaria sea menor de edad, se considerarán, junto con dicha persona,padres, madres y hermanos o hermanas menores de 25 años, empadronados en el mismo domicilio

Gurasoak bananduta badaude eta zaintza partekatua badago, bizikidetza-unitatea bi gurasoek osatuko dute, nahiz eta horietako bat erabiltzailearekin erroldatuta ez egon.

En el supuesto de que las personas progenitoras estuvieran separadas y existiera una custodia compartida, la unidad de convivencia estará integrada por las dos personas progenitoras, aun cuando una de ellas no estuviera empadronada con la persona usuaria.

4.- Guraso bakarreko familia. Erabiltzaile-mota edozein dela ere, etxebizitza berean 25 urtetik beherako seme-alabak eta guraso bakarra erroldatuta dauden eta zaintza partekaturik ez duten bizikidetza-unitateak hartuko dira halakotzat.
4.- Familia monomarental o monoparental. Con independencia del tipo de usuario, tendrán dicha consideración aquellas unidades de convivencia en las que figuren empadronados en el mismo domicilio hijas o hijos menores de 25 años y una sola persona progenitora y no exista custodia compartida.

5.- Bi gurasodun familia. Erabiltzaile-mota edozein dela ere, etxebizitza berean 25 urtetik beherako seme-alabekin bi guraso erroldatuta daudenak hartuko dira halakotzat; edo bi gurasoak ez badira helbide berean bizi, zaintza partekatua badago.

5.- Familia biparental. Con indepedencia de tipo de persona usuaria, tendrán dicha consideración aquellas unidades de convivencia en las que figuren empadronados en el mismo domicilio dos personas progenitoras con sus hijas o hijos menores de 25 años, o no conviviendo ambos progenitores en el mismo domicilio, existan custodia compartida.

6.- Erabiltzaile kaltebera. Adinez nagusi den erabiltzailea izango da, baldin eta zerbitzua eskatzeko unean Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) edo Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) jasotzen baditu edo langabezian badago.
6.- Usuario vulnerable. Tendrá dicha consideración la persona usuaria mayor de edad que en el momento de solicitar la prestación del servicio sea perceptora de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o Ayudas de Emergencia Social (AES) o figure en situación de desempleo.
 

01 - ERRENTA ETA ONDARE BALDINTZAK

01 - REQUISITOS DE RENTA Y PATRIMONIO

Errenta

Renta

Urteko errenta mugak (ondoren adierazitako arauen arabera kalkulatuta) eta prezio publikoen tarifa osoen gaineko ordainketa-ehunekoa taula honen arabera aplikatuko dira:

Los límites de renta anual (calculada de acuerdo con las reglas que se señalan a continuación) y el porcentaje de pago sobre el total de las tarifas de los precios públicos serán los siguientes:

Dohainik
-
Gratuito
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
< 13.780,20 €
2
-
< 18.096,16 €
3
-
< 21.465,66 €
4
-
< 24.359,23 €
5
-
< 27.153,24 €
6
-
< 29.797,96 €
Tarifaren % 35a
-
35% tarifa
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
13.780,21 € - 19.850,85 €
2
-
18.096,17 € - 26.068,14 €
3
-
21.465,67 € - 30.922,02 €
4
-
24.359,24 € - 35.090,31 €
5
-
27.153,25 € - 39.115,17 €
6
-
29.797,97 € - 42.924,99 €
Tarifaren %75a
-
75% tarifa
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
19.850,86 € - 25.929,89 €
2
-
26.068,15 € - 34.051,13 €
3
-
30.922,03 € - 40.391,45 €
4
-
35.090,32 € - 45.836,22 €
5
-
39.115,18 € - 51.093,63 €
6
-
42.925,00 € - 56.070,15 €
Tarifa osorik
-
Tarifa completa
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
-
Urteko errenta / Renta anual
1
-
25.929,90 € <
2
-
34.051,14 € <
3
-
40.391,46 € <
4
-
45.836,23 € <
5
-
51.093,64 € <
6
-
56.070,16 € <
* Bizikidetza-unitate berean diru-sarrerak jasotzen dituzten pertsonen kopurua
* Número de personas con ingresos dentro de la unidad convivencial.
Erabiltzailea adinez nagusia bada, bere diru-sarrerak bakarrik hartuko dira kontuan.
Si la persona usuaria es mayor de edad únicamente se tendrán en cuenta sus ingresos.

Era berean, kalteeratasun egoeran dauden adin nagusiko erabiltzailei, aldez aurretik eskatuta, doako tarifa dagokie, edozein dela bere errenta- edo ondare-maila.

Adicionalmente, a las personas usuarias mayores de edad en situación de vulnerabilidad les corresponderá, previa petición, la tarifa gratuita, independientemente de su nivel de renta o patrimonio.

Ondarea

Patrimonio

Aurreko epigrafean xedatutako errentaren araberako baremoa aplikatu ahal izateko, ondoren adierazitako arauen arabera kalkulatutako ondarearen balioa ezin izango da 100.000 € baino handiagoa izan adin nagusiko erabiltzaileentzat, eta 200.000 € baino handiagoa adingabeentzat.

Para poder aplicar el baremo según la renta establecido en el epígrafe anterior, el valor del patrimonio calculado de acuerdo con las reglas que se señalan a continuación no podrá ser superior a 100.000 € para las personas usuarias mayores de edad y de 200.000 € para las menores de edad.

Desgaitasunen bat izanez gero, aurreko muga horiei 30.000 € gehituko zaizkie, erabiltzaile mota edozein dela ere.

Los límites anteriores se incrementarán en 30.000 € en el caso de discapacidad con independencia del tipo de usuario.

Kasuan kasu ezarritako muga gaindituz gero, tarifaren %100a ordaintzea dagokio.

En caso de superar el límite establecido para cada caso, procederá abonar el 100% de la tarifa.

Errenta eta ondare maila kalkulatzeko arauak

Reglas para el cálculo del nivel de renta y patrimonio.

Errenta kalkulatzeko arauak.

Reglas para el cálculo del nivel de renta.

Errenta (erabiltzaile motaren arabera, banakakoaren edo bizikidetza-unitatearen) diru-sarreren eta, hala badagokio, kenkarien arteko aldea izango da.

La renta vendrá dada por la diferencia entre los ingresos (individuales o de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario) y las deducciones que en su caso correspondan.

Diru-sarrerak kalkulatzeko, aurreko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Aitorpenaren kontzeptu hauen batura hartuko da kontuan:
a.- Lanaren errenta.
b.- Jarduera ekonomikoen errentak.
c.- Higiezinen kapitalaren errentak.
d.- Higigarrien kapitalaren errenta.
e.- Ondare irabaziak.
Para el cálculo de los ingresos se tendrá en cuenta la suma de los siguientes conceptos de Declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del ejercicio anterior:
a.- Rendimientos de trabajo.
b.- Rendimientos de actividades económicas
c.- Rendimientos de capital inmobiliario
d.- Rendimientos de capital mobiliario
e.- Ganancias patrimoniales.

Errentaren gaineko Zergaren Aitorpena egiten ez bada, kontuan hartuko dira enpresaren ziurtagiriaren (10-T), Gizarte Segurantzaren Instituto Nazionalaren ziurtagiriaren bidez egiaztatutako diru-sarrerak.

En caso de no realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta se tendrán en cuenta los ingresos acreditados mediante certificado de empresa (10-T), Instituto Nacional Seguridad Social , etc.

02 - KENKARIAK

02 - DEDUCCIONES

A.- ADINEZ TXIKIKO ERABILTZAILEAK
-
A.- PERSONAS USUARIAS MENORES DE EDAD
Ondoren zehazten diren kenkari hauek metagarriak dira haien artean, segidan, aurrez ezarritako ordenan, eta bizikidetza-unitatearen guztizko sarreren gainean aplikatuko dira.
-
Estas deducciones son acumulativas entre ellas y se aplicarán sucesivamente, en el orden preestablecido sobre la totalidad de ingresos de la unidad de convivencia.
a.- Guraso bakarreko familia bada
10 %
a.- Familia monoparental o monomarental
b.- Bizikidetza unitatean dauden 25 urtetik beherako kide bakoitzeko:
-
b.- Por cada menor de 25 años que integre la unidad de convivencia:
- Lehen seme-alabaregatik
2.000
- Primer hija o hijo
- Bigarren seme-alabarengatik
2.000
- Segundo hija o hijo
- Hirugarren eta ondoko seme-alabarengatik
3.000
- Tercera hija o hijo y siguientes
c.- Desgaitasuna duen bizikidetza unitateko kide bakoitzeko
-
c.- Por cada miembro de la unidad de convivencia con discapacidad:
- %33 edo gehiago eta %65 baino gutxiagoko desgaitasungagatik
1.800
- Igual o mayor al 33% e inferior al 65%
- %65 edo gehiagoko desgaitasunagatik
4.000
- Superior al 65%
B.- ADINEZ NAGUSIKO ERABILTZAILEAK
-
B.- PERSONAS USUARIAS MAYORES DE EDAD
a.- Erabiltzailea guraso bakarreko familia baten burua bada
10 %
a.- Si la persona es progenitora de una familia monoparental o monomarental
b.- Erabiltzailearekin batera erroldatua dagoen edo zaintza partekatuko erregimena duen 25 urtetik beherako seme-alaba bakoitzeko:
-
b.- Por cada hijo o hija menor de 25 años que figure empadronado junto con la persona usuaria o sobre el que establecido un régimen de custodia compartida:
- Lehen seme-alabaregatik
1.000
- Primer hija o hijo
- Bigarren seme-alabarengatik
1.000
- Segundo hija o hijo
- Hirugarren eta ondoko seme-alabarengatik
1.500
- Tercera hija o hijo y siguientes
Erabiltzailea guraso bakarreko familia baten burua bada, kopuru hauek bikoiztu egingo dira.
-
Si la persona es progenitora de una familia monoparental o monomarental, estos importes se duplicarán.
c.- Erabiltzaileak edo b. atalean zehaztutako pertsonaren batek desgaitasunen bat badu:
-
c.- En caso de discapacidad de la persona usuaria o de alguna de las personas descritas en el apartado b.
- %33 edo gehiago eta %65 baino gutxiagoko desgaitasungagatik 1.800 € / desgaitasuna duen pertsona bakoitzeko
-
- Igual o mayor al 33% e inferior al 65%: 1.800 € / persona con discapacidad
- %65 edo gehiagoko desgaitasunagatik: 4.000 € / desgaitasuna duen pertsona bakoitzeko
-
- Superior al 65%: 4.000 € / persona con discapacidad
b. atalean zehaztutako pertsonen kasuan, bi gurasoko familia osatzen bada edo zaintza partekatuko erregimenean badaude, dagokion zenbatekoen erdia aplikatuko da.
-
Se aplicará la mitad del importe correspondiente en el caso de personas descritas en el apartado b., si integran una familia biparental o en régimen de custodia compartida.

Ondarea kalkulatzeko arauak.

Reglas para el cálculo del nivel de patrimonio.

Ondarearen baliotzat hartuko da (erabiltzaile motaren arabera, banakakoaren edo bizikidetza-unitatearen) ondasun hauen balioen batura:
a.- Ondasun higiezinen katastro-balioa, ohiko etxebizitza izan ezik.
b.- Ibilgailuak. Otsailaren 17ko 98/2022 Foru Aginduaren tauletan jasotako zenbatekoak hartuko dira erreferentziatzat.
c.- Banku-saldoak. Aurreko urteko saldoen batez bestekoa hartuko da kontuan.
El valor del patrimonio resultará de la suma de los valores de los siguientes bienes (individuales o de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario):
a.- Valor catastral de los bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual.
b.- Vehículos. Se tomará como referencia los importes recogidos en las tablas de la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero.
c.- Saldos bancarios. Se tendrán en cuenta la media de los saldos del año anterior.

6. Artikulua.

Artículo 6.

Ordainaraz daitezkeen diru-kopuruak eskatu edota burututako zerbitzu edo jarduera bakoitzeko ordainduko dira eta hurrenez hurreneko epigrafeetan adierazitako kopuruak ezingo dira murriztu, aurreko artikuluan adierazitakoak izan ezik.

Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados y serán irreducibles las cuantías señaladas en los respectivos epígrafes, salvo lo señalado en el artículo anterior.

 

4 - KUDEAKETA

4 - GESTIÓN

7. Artikulua.

Artículo 7.

Ordenantza honetan adierazten diren zerbitzuak eskaintzeko edo udal jarduerak burutzeko, aldez aurretik Udal Administrazioari horiek eskaini edo burutzeko baimena eskatu beharko zaio.

Para la prestación de los servicios o realización de actividades municipales a que se refiere esta Ordenanza, se deberá solicitar previamente a la Administración Municipal la prestación o realización de los mismos.

Nolanahi ere, zerbitzu edo jarduera horiek emandakotzat hartuko dira, Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak ordaintzen badira eta horien epea luzatu ondoren prezio publikoa ez ordaintzeak, zerbitzua eskaintzeko edo jarduera burutzeko aukera galtzea ekarriko du automatikoki

Dichos servicios o actividades se entenderán otorgadas, en todo caso, condicionadas al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados, la falta de pago del precio público determinará de forma automática la no prestación del servicio o realización de la actividad.

8. Artikulua.

Artículo 8.

Gaitasun ekonomikoaren arabera tarifa ordaintzeko eskaera.

Solicitud de pago de tarifa en función de la capacidad económica.

5. artikuluan zerrendatutako zerbitzuen kasuan, zerbitzua emateko eskabidearekin batera, dagokion tarifaren aplikazioa eskatu beharko du, eta hala badagokio, honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu (norberarenak edo bizikidetza-unitateko kide guztiena, erabiltzaile motaren arabera):

Para los servicios enumerados en el art. 5, cuya tarifa puede calcularse en función de la capacidad económica del usuario, junto con la solicitud de prestación del servicio deberá solicitarse la aplicación de la tarifa correspondiente y, en su caso, aportar la siguiente documentación (individual o de todos los miembros de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario)

Errenta-maila justifikatzeko dokumentazioa:

Documentación justificativa del nivel de renta:

a) NAN aren fotokopia.

a) Fotocopia del D.N.I

b) Azken ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Aitorpenaren fotokopia, edo, obligaziorik izan ezean, Foru Ogasunak emandako ziurtagiri negatiboa.

b) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio, o en el caso de no tener obligación, certificado negativo expedido por la Hacienda Foral.

c) Errenta Aitorpena egiteko betebeharrik ez badu:

c) En caso de no tener obligación de realizar la Declaración de la Renta:

c.1). Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak egindako lan-bizitzaren ziurtagiria.

c.1) Certificado de vida laboral expedido por el INSS.

c.2) Enpresaren ziurtagiria (10-T)

c.2) Certificado de empresa (10-T)

c.3) Pentsioetatik edo bestelako kontzeptuetatik datozen diru-sarreren Gizarte Segurantzako edo bestelako entitate baliokideen pentsio-ziurtagiriak.

c.3) Certificados de ingresos procedentes de pensiones u otros conceptos emitido por la Seguridad Social u organismo equivalente.

d) Familia-liburuaren fotokopia.

d) Fotocopia del libro de familia.

e) Erabiltzailea Errenterian bizi ez bada, bizikidetza-ziurtagiria.

e) En caso de que la persona usuaria no resida en Errenteria, certificado de convivencia.

f) Erabiltzailea edo bizikidetza-unitateko kideren batek desgaitasuna izanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo baliokideak emandako ziurtagiria.

f) En caso de discapacidad de la persona usuaria o de algún miembro de la unidad de convivencia, certificado expedido por la Diputación foral de Gipuzkoa o equivalente.

g) Zaintza partekatuaren kasuan, epaiaren kopia.

g) En caso de custodia compartida, fotocopia de la sentencia judicial.

h) Erabiltzaile kalteberen kasuan, LANBIDEren ziurtagiria, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duela egiaztatzen duena.

h) En caso de personas usuarias vulnerables, certificado de LANBIDE de ser perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos.

Ondare-maila justifikatzeko dokumentazioa:
Documentación justificativa del nivel de patrimonio:

- Ondare-mailak erabiltzaile mota bakoitzerako ezarritako muga gainditzen ez duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, eredu normalizatuan.

- Declaración responsable en modelo normalizado en el que declara que el nivel de patrimonio no supera el límite señalado para cada tipo de usuario.

39/2015 Legearen 28. artikuluan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan ezarritakoari jarraiki, interesdunak horren aurka egiten ez badu edo dagozkion agiriak aurkeztu ezean, Udalak gaitasun ekonomikoaren arabera ordaintzeko baldintzak betetzen diren egiaztatzeko behar den informazioa kontsultatuko du zuzenean, , Gipuzkoako Foru Ogasunean eta gaineko erakundetan NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez. Bereziki, honako datu hauek: aurreko ekitaldiko errenta-aitorpena; ondasun higiezinak eta ondare-maila.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015 y el art. 6.1. del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la persona interesada se opusiera a ello o que presente la documentación correspondiente, el Ayuntamiento consultará directamente en la Hacienda Foral de y demás organismos a través del nodo de interoperabilidad NISAE, la información necesaria para determinar el cumplimiento de las condiciones para acceder a la pago en función de capacidad económica y, en particular, los siguientes datos: declaración de la renta del ejercicio anterior; bienes inmuebles y, nivel de patrimonio.

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 artikuluarekin bat etorriz, eskatzaileak bere datuak kontsultatzearen aurka egin ahal izango du, aurka egiteko arrazoiak adieraziz; eta kasu horretan, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

De acuerdo con el artículo del Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, de 27 de abril de 2016, la persona solicitante podrá oponerse a la consulta de sus datos, en cuyo caso, deberá presentar los correspondientes certificados.

Gaitasun ekonomikoaren araberako tarifa ordainketa eskaera normalizatuan adieraziko da NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez kontsultatuko den dokumentazioa, eta, hala dagokionean, interesdunak  aurkeztu beharreko dokumentazioa.

En la solicitud normalizada de pago de tarifa en función de capacidad económica se señalará la documentación que será consultada a través del nodo de interoperabilidad NISAE, y en su caso la documentación que deberá aportar el interesado.

 

5 - ORDAINTZEKO ERA ETA EPEMUGAK

5 - FORMAS Y PLAZOS DE PAGO

9. Artikulua.

Artículo 9.

Ordenantza honetan erregulatutako prezio publikoak ordaintzeko obligazioa, zerbitzua eskaintzen edo jarduera burutzen hasten denean sortzen da.

La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.

Hala ere, zerbitzuak eman eta jarduerak eskaintzea dagoeneko onetsi eta luzatu bada, zerga ordaintzeko obligazioa, dagokien tarifetan adierazitako epe natural bakoitzaren lehenengo egunean sortzen da.

No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de actividades ya concedidas y prorrogadas, la obligación de pago nace el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas respectivas.

10. Artikulua.

Artículo 10.

a) Zerbitzuak eman edo jarduerak egiten direnean, zerbitzua eman edo jarduera egin aurretik, zuzenean Udalak adierazitako kontu korrentean adierazitako gutxieneko zenbatekoa sartu behar da.

a) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, mediante un ingreso directo en la c/c indicada por el Ayuntamiento , con carácter previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía mínima señalada.

b) Zerbitzuak eman edo jarduerak egiten direnean, horien izaera dela eta, ezinezkoa bada aldez aurretik diru-sarrera egitea, Administrazioak kobratzeko agindua ematen duenean.

b) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que, por su naturaleza, no sea posible el ingreso previo, en el momento en que la Administración gire la correspondiente orden de cobro.

c) Urteko zerbitzuak edo jarduerak badira, prezio publikoen matrikuletan sartu ondoren, urte naturaletan edo, hala badagokio, ikasturte bakoitzean.

c) Tratándose de prestaciones de servicios o de realización de actividades de carácter anual, una vez incluidos en las matrículas de precios públicos, por años naturales o en su caso por curso escolar.

KUOTA ITZULKETAK

DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES

11. Artikulua.

Artículo 11.

Prezio publikoa ordaintzeko obligaziodunari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jarduera burutzen ez denean, dagokion zenbatekoa itzuliko da.

Cuando por causas no imputables la persona obligada al pago del precio público, no se realice la actividad, procederá la devolución del importe correspondiente.

PREMIAMENDU-PROZEDURAREN BIDEZ KOBRATZEA

COBRO POR EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

12. Artikulua.

Artículo 12.

Prezio publiko hauengatiko zorrak premiamendu-prozedura administratiboa erabiliz ordainarazi ahal izango dira.

Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

13. Artikulua.

Artículo 13.

Ordenantza honetan erregulatzen den Prezio Publiko honen likidazio, bilketa eta ikuskapenari buruzko guztian, bai eta zerga arloko arau-hausteen kalifikazioari eta kasu bakoitzari dagozkion zehapenen zehaztapenari buruzko guztien ere, Zergei buruzko Foru Araua Orokorrean aurreikusia aplikatuko da.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Precio Público regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.