4.2 PREZIO PUBLIKOA: UDAL LOKALAK ERABILTZEA.

4.2 PRECIO PÚBLICO: UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES.

 
 

1 - XEDAPEN OROKORRA

1 - DISPOSICION GENERAL

1. Artikulua.

Artículo 1.

Toki Ogasunak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, prezio publikoak ezarri eta exijituko dira udal lokalak erabiltzeagatik. Hau da: Reina Aretoa, Xenpelar Etxea, Aterpeak, José Luis Caso Aretoa, Niesseneko Erabilera Anitzerako Aretoa, Niessen Kulturgunea, Merkatuzarreko Erabilera Anitzetarako Aretoa, eta Lekuona fabrika .
De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales, artículos 43 a 50, se establece y exige precio público por la utilización de locales municipales tales como: Sala Reina, Casa Xenpelar, Albergues, Sala José Luis Caso, Sala Polivalente Niessen, Centro Cultural Niessen, Sala Polivalente Merkatuzar, Lekuona fabrika.
 

2 - APLIKAZIO EREMUA

2 - AMBITO DE APLICACION

2. Artikulua.

Artículo 2.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatzekoa izango da.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

 

3 - SUBJETU PASIBOA

3 - SUJETO PASIVO

3. Artikulua.

Artículo 3.

Prezio hau aipatutako udal lokalak erabiltzen dituzten pertsonek edo erakundeek ordaindu beharko dute.

Están obligados al pago de este precio público aquellas personas o entidades que utilicen dichos locales municipales.

 

4 - ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA

4 - OBLIGACION DE CONTRIBUIR

4. Artikulua.

Artículo 4.

Ordaintzeko obligazioa lokalak erabiltzeko unean sortuko da.

La obligación de contribuir nacerá en el momento de utilizar los locales.

 

5 - REINA ARETOA, XENPELAR ETXEA (LEHEN SOILARUKO ARETOA) ETA MERKATUZARREKO ERABILERA ANITZETARAKO ARETOA

5 - SALA REINA, CASA XENPELAR (SALA PRIMER PISO) Y SALA POLIVALENTE DE MERKATUZAR

5.Artikulua.

Artículo 5.

Tarifak
Tarifas
 

1 - Reina Aretoa, Xenpelar Etxea (lehen solairuko aretoa), eta Merkatuzarreko Erabilera Anitzetarako Aretoa

1 - Sala Reina, Casa Xenpelar (sala primer piso) y Sala Polivalente de Merkatuzar

Ordu bat
49,66
Una hora
Egun erdiagatik (4 ordu)
99,32
Por medio día (4 horas)
Egun 1 (zortzi ordu)
198,64
1 dia (ocho horas)
Udalaren intereseko jarduerak burutzen dituzten elkarteek tarifatik salbuetsita erabili ahal izango dituzte instalazioak hilean behin, gehienez ere 5 orduz, ziklo baten parte diren jardueretarako izan ezik.
 

Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso de las instalaciones con exención en la tarifa, una vez al mes con un máximo de 5 horas, excepto en el caso de las actividades que formen parte de un ciclo.
Udalaren intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi-asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz Udalaren azpisailen baten xedeekin.
Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro erradicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por alguna de las subáreas del ayuntamiento.
Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.
No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.
Kalteren bat eragiten badute, erabiltzaileak ordaindu beharko ditu gastuak.
En el caso de ocasionar algún destrozo, el usuario deberá hacerse cargo de los gastos relativos al mismo.

6 - NIESSENGO ERABILERA ANITZETARAKO ARETOA ETA JOSE LUIS CASO ARETOA (MERKATUZAR 1. SOLAIRUA)

6 - SALA POLIVALENTE NIESSEN Y SALA JOSE LUIS CASO (PLANTA 1ª MERKATUZAR)

6. Artikulua.

Artículo 6.

Tarifak

Tarifas

 

1 - Niessengo Erabilera Anitzetarako Aretoa eta Jose Luis Caso Aretoa (Merkatuzar 1. solairua)

1 - Sala Polivalente Niessen y Sala Jose Luis Caso (Planta 1ª Merkatuzar)

Niessen erabilera anitzeko gela
-
Sala Polivalente Niessen
Egun erdiagatik (4 ordu)
107,26
Por medio día (4 horas)
Egun 1 (zortzi ordu)
214,53
1 día (ocho horas)
2tik 7 egunera, eguneko
160,91
2 a 7 días, por día
104,15 €-ko fidantza ordaindu beharko da.
-
Se deberá abonar una fianza de 104,15 €.
Era berean, irabazi-asmorik ez duten elkarteek ez dute tarifa hau ordaindu beharko; doan lagako zaie.
-
Asimismo, las asociaciones sin ánimo de lucro, estarán exentas del pago, pudiendo hacer uso de la misma en cesión gratuita.
Jose Luis Caso aretoa (Merkatuzarreko 1. solairua)
-
Sala Jose Luis Caso (Planta 1ª Merkatuzar)
Egun erdiagatik (4 ordu)
107,26
Por medio día (4 horas)
Egun 1 (zortzi ordu)
214,53
1 día (ocho horas)
2tik 7 egunera, eguneko
160,90
2 a 7 días, por día

Udalaren intereseko jarduerak burutzen dituzten elkarteek tarifatik salbuetsita erabili ahal izango dituzte instalazioak hilean behin, gehienez ere 5 orduz, ziklo baten parte diren jardueretarako izan ezik.

Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso de las instalaciones con exención en la tarifa, una vez al mes con un máximo de 5 horas, excepto en el caso de las actividades que formen parte de un ciclo.

Udalaren intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi-asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz Udalaren azpisailen baten xedeekin.

Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro erradicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por alguna de las subáreas del ayuntamiento.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Kalteren bat eragiten badute, erabiltzaileak ordaindu beharko ditu gastuak.

En el caso de ocasionar algún destrozo, el usuario deberá hacerse cargo de los gastos relativos al mismo.

7 - ERRENTERIA HIRIA NIESSEN KULTURGUNEA

7 - CENTRO CULTURAL NIESSEN VILLA DE ERRENTERIA

7. Artikulua.

Artículo 7.

 

1 - Auditoriuma: Erakundeei orokorrean

1 - Auditorio: Entidades en general

AUDITORIUMA
-
AUDITORIO
Astelehenetik ostiralera (lanegunak)
-
De lunes a viernes laborables:
Egun erdiko erabileraren tarifa (4 ordu arte)
99,26
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 horas)
Egun osoko erabileraren tarifa (4 ordutik gora eguneko)
174,08
Tarifa utilización todo el día (más de 4 horas por día)
Larunbat eta jai egunetan:
-
Sábados y festivos:
Egun erdiko erabileraren tarifa (4 ordu arte)
223,87
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 días)
Egun osoko erabileraren tarifa (4 ordutik gora eguneko)
391,76
Tarifa utilización todo el día (más de 4 horas por día)
Asteko tarifa:
-
Tarifa semanal:
7 egun, astelehenetik igandera, asteko
913,99
Por 7 días de lunes a domingo, por semana
LAGUNTZA-ZERBITZUAK ETA ZERBITZU TEKNIKOAK
-
SERVICIOS AUXILIARES Y TECNICOS
Teknikariak eta laguntzaileak bereiz ordaindu beharko dira ondorengo tarifekin:
-
El personal técnico y auxiliar deberá abonarse aparte de acuerdo con las siguientes tarifas:
- Argi, soinu eta ikusentzunezko teknikaria (orduko BEZ barne)
27,63
- Técnico de luz, sonido o audiovisuales (hora IVA incluído)
- Aretoko pertsonala (orduko BEZ barne)
22,11
- Personal de asistencia en sala (hora IVA inlcluído)
- Montaketarako, zamalana eta anttzeko laguntza pertsonala (orduko BEZ barne)
20,88
- Personal auxiliar de montaje, carga, descarga, etc. (hora IVA incluído).

2 - Kulturaren, kirolaren, gazteen edo hezkuntzaren arloan jarduten diren irabazi-asmorik gabeko erakundeak, Udalaren intereseko jarduerak burutzen dituztenak

2 - Auditorio: Entidades culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro cuya actividad sea de interés municipal.

7.1. ataleko tarifa guztiei %20ko deskontua ezarriko zaie, zerbitzu teknikoei eta laguntzaileei dagozkienei izan ezik.
Se aplicará el 20% de descuento a todas las tarifas del apartado anterior 7.1. excepto en lo relativo a los servicios técnicos y auxiliares.

Espazio orokorrak alokatzeak eskubidea emango du dagozkion zerbitzu laguntzaileak erabiltzeko (aldagelak, kamerinoak, eta abar).

El alquiler de los espacios generales dará derecho a la utilización de los servicios auxiliares correspondientes (vestuarios, camerinos, etc.).

3 - Kudeaketa arauak

3 - Normas de gestión

Errenteria Hiria Niessen Kulturguneko instalazioak alokatzen dituen pertsona fisiko edo juridiko orok laguntza tekniko nahikoa izan beharko du bermatzeko instalazio eta material horiek egoki erabiliko direla. Teknikariak eta laguntzaileak bereiz ordaindu beharko dira. Kulturguneko teknikari buruak baloratuko du zer langile behar diren, Kultura departamentuarekin adostuta.

Toda persona física o jurídica que alquile las instalaciones del Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria, deberá contar con el apoyo técnico necesario que asegure la buena utilización de dichas instalaciones y sus materiales. EL personal técnico y auxiliar necesario para ello deberá abonarse aparte. El personal necesario deberá ser valorado por el Jefe Técnico del Centro Cultural de manera consensuada con el Departamento de Cultura

Jendearentzat irekita dauden ekitaldietan derrigorrezkoa izango da gutxienez kulturguneko bi arduradun izatea, zerbitzu teknikoak eta laguntza-zerbitzuak gauzatzeko.

En los actos abiertos al público será obligatorio contar con un mínimo de dos personas responsables del centro cultural, para cubrir los servicios técnicos y auxiliares.

Kulturgunean ez dauden soinu eta/edo argiztapen ekipoak eta bestelako materialak behar izanez gero, horiek guztiak instalazioa alokatu edo lagapenean hartu duen erakundearen konturakoak izango dira.

En caso de necesidades de equipos de sonido y/o iluminación u otros materiales que no estén a disposición en el Centro Cultural, estos deberán ser a cargo de la entidad que alquila o hace uso en cesión gratuita de la instalación.

Udalaren intereseko jarduera burutzen duten elkarteek Errenteria Hiria Niessen Kulturguneko auditoriuma erabili ahal izango du tarifan salbuespena aplikatuta. Aipatutako instalazioak urtean bi aldiz erabili ahal izango dituzte, 5 orduz gehienez ere aldi bakoitzean, edo behin, gehienez ere 10 orduz, betiere herritar ororentzako jarduerak badira. Sarreraren prezioa gehienez izango da 6 €.

Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso del Auditorio del Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria. con exención en la tarifa. Dicha utilización podrá realizarse en dos ocasiones al año con un máximo de cinco horas cada una o en un sola ocasión con un máximo de 10 horas, siempre y cuando se trate de actividades abiertas a toda la ciudadanía, pudiendo poner una entrada de admisión de hasta un máximo de 6 €.

Covid-19aren ondorioz, edota arau berri batek edota aurreikusi gabeko arrazoi batek bultzatuta auditorioaren aforoa %50ekoa murrizten baldin bada sarrera hauen gehienezko prezioa 12 €ra aldatu ahal izango da (edo tarte horretan modu proportzionala).

Si por razones motivados por el COVID-19 o por algún otro reglamento o circunstancia no prevista de reciente aplicación el aforo del auditorio se viera recortado al 50% el precio máximo de las entradas podrá incrementarse hasta 12 € (o en su defecto de manera proporcional).

Hala ere, irabazi gabeko elkarteek auditorioa eskatuko balute Udalaren interesekoak diren ongiztzazko ekimenak edota solidarioak antolatzeko, doan erabili ahal izango dute eta aurreko paragrafoan aipatutako mugak ez dira aplikatuko.

No obstante, las asociaciones sin ánimo de lucro que soliciten el auditorio para organizar actos con fines solidarios y/o benéficos de interés municipal podrán hacer uso del mismo en cesión gratuita sin los límites establecidos en el párrafo anterior.

Bestalde, ezarritako tasen ordainketatik salbuetsita egongo dira Udalaren intereseko jarduera burutzen duten elkarteek espazioen erabilera eskatzen badute urtean zehar modu jarraian eta esanguratsuan erabiltzeko, eta  lagatzeari buruzko baldintzak, ebazpen administratiboaren bidez zehaztuko dira.

Por otra parte, las tasas de alquiler establecidas podrán ser objeto de exención en el supuesto de que una asociación cultural cuya actividad sea de interés municipal solicite su uso con carácter significativo y de modo continuado durante el año.

Udalaren intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi-asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz Udalaren azpisailen baten xedeekin.

Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro erradicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por alguna de las subáreas del ayuntamiento.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

4 - Gelak eta instalazioak. Antzerki entsegu gela

4 - Aulas e instalaciones. Sala de Ensayos teatro

Antzerki entsegu gela alokatzea.
-
Alquiler de la sala de ensayos teatro.
Egun erdiko erabileraren tarifa ( 4 ordu arte)
73
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 horas)
Egun osoko erabileraren tarifa:
-
Tarifa utilización todo el día:
- Lanegunak
130
- Laborables
- Jaiegun eta bezperetan
345
- Festivos y vísperas de festivos

Udal intereseko jarduerak burutzen dituzten elkarteek tarifatik salbuetsita erabili ahal izango dituzte instalazioak hilean behin, gehienez ere 4 orduz, ziklo baten parte diren jardueretarako izan ezik.

Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso de las instalaciones con exención en la tarifa, una vez al mes con un máximo de 4 horas, excepto en el caso de las actividades que formen parte de un ciclo.

Udal intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi- asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz erakunde autonomoaren xedeekin.

Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro radicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por el organismo autónomo.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Erabilera instalazioen erabilera-arauen onespenaren ondoren onartuko da. Hondamendiren bat gertatuz gero, erabiltzaileak bere gain hartu beharko ditu horri dagozkion gastuak.

La aprobación del uso será posterior a la aceptación de las normas del uso de las instalaciones. En el caso de ocasionar algún destrozo, el usuario deberá hacerse cargo de los gastos relativos al mismo.

Laguntza teknikoa behar izanez gero, eskatzailearen kontura izango da, eskabidean adierazita eta zuzendaritzak baimena eman ondoren.

En los casos que se requiera de asistencia técnica será a cuenta del solicitante, indicándolo en la solicitud y previa autorización por parte de la dirección.

5 - Gainontzeko gelak

5 - Resto del aulario

4 ordu arte
-
Hasta 4 horas
111, 231, 351,359 gelak
50
Aulas 111, 231, 351,359
Gelak 232, 245, 367, 370
40
Aulas 232, 245, 367, 370
368 gelak
80
Aulas 368
Por día
-
Eguneko
111, 231, 351,359 gelak
65
Aulas 111, 231, 351,359
Gelak 232, 245, 367, 370
52
Aulas 232, 245, 367, 370
368 gelak
104
Aulas 368

Herri Arte Eskolako ikasleek tarifa ordaintzetik salbuetsita erabili ahal izango dituzte, ikasgelen erabilgarritasunaren arabera.

El alumnado de Herri Arte Eskola podrá utilizar las instalaciones con exención en la tarifa, en función de la disponibilidad del aulario

Udalerriko elkarte edo eragile kulturalek eta artistikoek , udal-intereseko jarduera badute, tarifatik salbuetsita erabili ahal izango dituzte instalazioak, hilean behin, gehienez ere 4 orduz, ziklo bateko jardueren kasuan izan ezik.

Las asociaciones o agentes culturales y artísticos del municipio y cuya actividad sea de interés municipal, podrán hacer uso de las instalaciones con exención en la tarifa, una vez al mes con un máximo de 4 horas, excepto en el caso de las actividades que formen parte de un ciclo.

Aipatutakoez gain, tarifaren salbuespena duten instalazioak erabili ahal izango dituzte hala eskatzen duten taldeek, eta kontraprestazio gisa, helburu pedagogikoak dituen bitartekaritza-proiektu bat aurkezten dutenek. Proiektu hori Herri Arte Eskolako Arlo Pedagogikoak onartu beharko du aldez aurretik.

Además de los mencionados, podrán utilizar las instalaciones con exención en la tarifa aquellos grupos que lo soliciten y como contraprestación presente un proyecto de mediación con fines pedagógicos y que previamente apruebe el Departamento Pedagógico de Herri Arte Eskola.

Udal intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi- asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz erakunde autonomoaren xedeekin.

Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro radicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por el organismo autónomo.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Erabilera gela bakoitzeko erabilera-arauak onartu ondoren onartuko da. Hondamendiren bat gertatuz gero, erabiltzaileak bere gain hartu beharko ditu horri dagozkion gastuak.

La aprobación del uso será posterior a la aceptación de las normas de uso de cada aula. En el caso de ocasionar algún destrozo, el usuario deberá hacerse cargo de los gastos relativos al mismo.

Atal honetan ezarrita ez dagoen beste edozein gela erabiltzeko, ikastetxeko zuzendaritzaren onespena beharko da aldez aurretik, lehen adierazitako baldintzetan.

La utilización de cualquier otra aula no establecida en este apartado necesitará la autorización previo de la dirección del centro en las condiciones indicadas anteriormente

8 - LEKUONA FABRIKAKO AUDITORIOAK

8 - AUDITORIOS DE LEKUONA FABRIKA

8. Artikulua.

Artículo 8.

 

1 - Tarifak

1 - Tarifas

LEKUONA 1 (ESPAZIO ESZENIKO TXIKIA)
-
LEKUONA 1 (ESPACIO ESCÉNICO PEQUEÑO)
Egun erdiko erabileraren tarifa (4 ordu arte)
244,87
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 horas)
Egun osoko erabileraren tarifa:
-
Tarifa utilizacion todo el día:
- Lanegunak
425,79
- Laborables
- Jaiegun eta bezperetan
628,79
- Festivos y vísperas de festivos
Tarifa barne gutxieneko lantaldea teknikari laguntzaile bat eta harrerako laguntzaile bat izanik.
-
En la tarifa se incluye la asistencia de un mínimo de un auxiliar técnico y un ayudante de sala.
LEKUONA 2 ( ESPAZIO ERTAINA)
-
LEKUONA 2 (ESPACIO MEDIANO)
Egun erdiko erabileraren tarifa (4 ordu arte)
333,91
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 horas)
Egun osoko erabileraren tarifa:
-
Tarifa utilizacion todo el día:
- Lanegunak
580,62
- Laborables
- Jaiegun eta bezperetan
783,62
- Festivos y vísperas de festivos
Tarifa barne gutxieneko lantaldea teknikari laguntzaile bat eta harrerako laguntzaile bat izanik.
-
En la tarifa se incluye la asistencia de un mínimo de un auxiliar técnico y un ayudante de sala.
LEKUONA 1+2 (AUDITORIOAREN BI HEREN)
-
LEKUONA 1+2 (DOS TERCIOS DE AUDITORIO)
Egun erdiko erabileraren tarifa ( 4 ordu arte)
578,78
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 horas)
Egun osoko erabileraren tarifa:
-
Tarifa utilización todo el día:
- Lanegunak
1.006,41
- Laborables
- Jaiegun eta bezperetan
1.412,41
- Festivos y vísperas de festivos
Tarifa barne gutxieneko lantaldea bi teknikari eta harrerako bi laguntzaile izanik.
-
En la tarifa se incluye la asistencia de un mínimo de dos técnicos y dos ayudantes de sala.
LEKUONA 1+2+3 (AUDITORIO OSOA)
-
LEKUONA 1+2+3 (AUDITORIO COMPLETO)
Egun erdiko erabileraren tarifa (4 ordu arte)
742,03
Tarifa utilización de medio día (hasta 4 horas)
Egun osoko erabileraren tarifa:
-
Tarifa utilizacion todo el día:
- Lanegunak
1.290,27
- Laborables
- Jaiegun eta bezperetan
1.493,27
- Festivos y vísperas de festivos
Tarifa barne gutxieneko lantaldea bi teknikari eta harrerako bi laguntzaile izanik.
-
En la tarifa se incluye la asistencia de un mínimo de dos técnicos y dos ayudantes de sala.
* Erresarbarako baldintzak:
-
* Condiciones de reserva:
* Garbiketa beharrak aparte kobratuko dira, jardueraren berezko ezaugarri eta beharrak aztertu ondoren, eta aurrekontu bidez ezarriko dira. Edonola ere, garbiketako enpresak udalaren lizitazioaren arabera ezarrita dituen tarifak ezarriko dira.
-
* El servicio de limpieza se cobrará aparte, tras realizar una valoración de las necesidades, que serán presupuestadas en cada caso. En cualquier caso se aplicará para ello la tarifa establecida en la licitación por la empresa encargada de la limpieza.
* Alokairuetan kasuan sarreren salneurria 10€tik gora jartzen denean udalak takilaren gaineko ehuneko gainordain bat aplikatzeko eskubidea izango du.
-
* En el caso del alquiler cuando el precio de las entradas supere los 10€ el ayuntamiento tendrá derecho de aplicar un porcentaje de recargo sobre la recaudación de taquilla.
* Aretoen alokairua gutxieneko lantalde bat barne hartzen du. Finkatutako gutxieneko lantalde horretaz gain behar den teknikari eta harrera edota aretozain bakoitzeko orduka ordaindu beharko da, dagokion tarifan.
-
* El alquiler de la sala comprende un equipo mínimo. Cuando sea necesario incrementarlo, se abonará por cada hora de servicio técnico y ayudantes de sala la tarifa correspondiente.
Harrera zerbitzuak eta zerbitzu teknikoak
-
Servicios auxiliares y técnicos
Aretoen erreserbaz gain, ikus-entzunezko teknikari edo kanpoko enpresa baten laguntzaileak behar diren kasuetan
-
Además de las reservas de sala, en los casos que se requiere de asistencia técnica o auxiliar de una empresa externa, las tarifas serán las siguientes
- Argi, soinu eta ikusentzunezko teknikariak (orduko BEZ barne)
27,63
- Técnicos de luz, sonido o audiovisuales (hora IVA incluído)
- Aretoko pertsonala (orduko BEZ barne)
22,10
- Personal de asistencia en sala (hora IVA incluído)
- Muntaketarako, zamalari eta antzeko laguntza pertsonala (orduko BEZ barne)
20,87
- Persona auxiliar de montaje, carga descarga, etc.(hora IVA incluído)
NIESSEN ETA LEKUONA FABRIkAKO AUDITORIUMEKO IKUSKIZUNETARAKO SARRERAK
-
ENTRADAS PARA ESPECTACULOS EN LOS AUDITORIOS NIESSEN Y LEKUONA FABRIKA AUDITORIUM
ARTE ESZENIKOETAKO ETA MUSIKAKO IKUSKIZUNAK:
0-30
ESPECTACULOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA:
ZINEMA-IKUSKIZUNAK ETA BESTELAKOAK
0-10
ESPECTÁCULOS DE CINE Y OTROS
Ikuskizunetarako sarreretan honako hobariak aplikatuko dira:
-
En las entradas a espectáculos serán de aplicación las siguientes bonificaciones
- Gazte txartela eta langabezi txartela dutenak, 65 urtetik gorakoak eta familia ugaria direnak, Euskal Aktoreen Batasunako kideak, Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarteko kideak, Gipuzkoako Dantza Profesionalen Elkarteko Kideak eta Euskadiko Musikari Elkartua-ko kideak, Udal Antzerki Tailerreko ikasle eta irakasleak eta Errenteria Musikaleko ikasle eta irakasleak
10 %
- Tarjeta joven, tarjeta de parado, mayores de 65 años, familia numerosa, miembros de la Unión de Actores y Actrices del País Vasco, de la Asociación de profesionales de la Danza del País Vasco, de la Asociación de Profesionales de la danza de Gipuzkoa, de Músicos asociados de Euskadi, alumnos y profesores del Taller Municipal de Teatro y alumnos y profesores de Errenteria Musikal
- Errenteriako Udalak sustatutako kulturatxartelaren titularrak
20 %
- Titulares de la tarjeta de cultura promocionada por el Ayuntamiento de Errenteria
Kultura-txartela galtzen bada, 5 € ordaindu beharko dira berria eskuratzeko.
-
En caso de pérdida o extracción de la tarjeta de cultura deberá abonarse la cantidad de 5 € para poder adquirir una nueva.

2 - Kudeaketa arauak

2 - Normas de gestión

Ikuskizunak produzitzen dituzten erakundeetarako, lagapen formula mistoa izan daiteke: markatutako prezioaren zati bat dirutan ordaintzea eta doako ikuskizuna eskaintzea Kultura Sailari, edo espazioa doan lagatzea doako ikuskizunaren edo ikusleei zuzendutako bestelako hainbat jardueraren truke. Erakunde horiekin adostu daiteke trukea egitea alokairuaren prezioaren eta adostutako ikuskizun edo jardueraren edo bildutako diruaren arteko proportzioa eta baliokidetasuna mantenduta.

Para aquellas entidades productoras de espectáculos la fórmula de cesión de espacios podrá ser mixta, es decir el abono en metálico de una parte del precio marcado y espectáculo gratuito ofrecido al Departamento de Cultura, o incluso la cesión gratuita del espacio a cambio de espectáculo gratuito u otras actividades destinadas a la mediación de públicos. También se podrá llegar con estas entidades a acuerdos de intercambio que mantengan la proporción y equivalencia entre el precio de alquiler y el precio del espectáculo o la actividad acordada y/o la recaudación.

Kasu guzti hauetan eskaintzaren kultur interesa baloratuko da beti.

En estos supuestos se valorará siempre el interés cultural de la oferta.

Era berean, Niessen auditorio kasuan ,irabazi asmorik gabeko kultur elkarteek Kultura delegatuaren erabakiz, alokairua ez ordaindu eta sarrera Udalaren esku geratzea aukera dezakete, edota alokairua ordaindu eta, kasu horretan, sarrera alokatzen duen erakundearentzat izango da.

Asímismo, en el caso del auditorio Niessen las asociaciones culturales sin ánimo de lucro, podrán optar con el acuerdo del Delegado de Cultura, por la exención del pago del alquiler el día del espectáculo, quedando la recaudación de taquilla para el Ayuntamiento, o por el correspondiente abono de alquiler, siendo, en este caso, la recaudación de taquilla para la entidad que alquila.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Kulturguneko espazioak alokatzen dituen pertsona fisiko edo juridikoak aukera izango du bere emankizunetara edo bestelako zerbitzuetara bertaratzen den publikoari kobratu beharreko prezioak ezartzeko. Kasu horretan bildutako dirua pertsona horrentzat izango da.

La persona física o jurídica que alquile cualquiera de los diferentes espacios del Centro Cultural, podrá establecer sus propios precios al publico por la entrada a sus espectáculos u otros servicios, quedando a su disposición la correspondiente recaudación en su totalidad.

Edonola ere, aukera hori baliatzeko beti izan beharko da Kultura azpisailaren oniritzia, ziurtatzeko haren helburuen araberakoa del

En cualquier caso, dicha opción deberá contar siempre con el visto bueno de la Subárea de Cultura de acuerdo con sus objetivos.