4.2 PREZIO PUBLIKOA: UDAL LOKALAK ERABILTZEA.

4.2 PRECIO PÚBLICO: UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES.

 
 I.- XEDAPEN OROKORRA.
I.- DISPOSICION GENERAL.

1. Artikulua.

Artículo 1.

Toki Ogasunak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, prezio publikoak ezarri eta exijituko dira udal lokalak erabiltzeagatik. Hau da:,Reina Aretoa eta Xenpelar Etxea, Aterpeak, José Luis Caso Aretoa, Niesseneko Erabilera Anitzerako Aretoa, Niessen Kulturgunea eta Merkatuzarreko Balioanitz gela.
De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales, artículos 43 a 50, se establece y exige precio público por la utilización de locales municipales tales como: Sala Reina , Casa Xenpelar, Albergues, Sala José Luis Caso , Sala Polivalente Niessen, Centro Cultural Niessen y Sala Polivalente Merkatuzar.

II.- APLIKAZIO EREMUA.

II.- AMBITO DE APLICACION.

2. Artikulua.

Artículo 2.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatzekoa izango da.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

III.- SUBJEKTU PASIBOA.

III.- SUJETO PASIVO.

3. Artikulua.

Artículo 3.

Prezio hau aipatutako udal lokalak erabiltzen dituzten pertsonek edo erakundeek ordaindu beharko dute.

Están obligados al pago de este precio público aquellas personas o entidades que utilicen dichos locales municipales.

IV.- ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA.

IV.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR.

4. Artikulua.

Artículo 4.

Ordaintzeko obligazioa lokalak erabiltzeko unean sortuko da.
La obligación de contribuir nacerá en el momento de utilizar los locales.  

V.- TARIFAK.

V.- TARIFAS.

5. Artikulua.

Artículo 5.

Tarifak ondorengo hauexek izango dira:

Las tarifas a abonar serán:

 

- Prezioak

- Precios

 

5.1 - Reina Aretoa eta Xenpelar Etxea (lehen solairuko aretoa) eta Merkatuzarreko Erabilera Anitzetarako Aretoa:

5.1 - Sala Reina, Casa Xenpelar (sala primer piso) y Sala Polivalente Merkatuzar:

TARIFA I. Partikularrak eta entitate pribatuak, betiere irabazi-asmorik gabeko ekimenak burutzeko.

TARIFA I. Particulares y entidades privadas para actividades sin ánimo de lucro.

Ordu erdia
16,62
Media hora
Ordu bat
24,83
Una hora
Udalaren intereseko jarduerak burutzen dituzten elkarteek tarifatik salbuetsita erabili ahal izango dituzte instalazioak hilean behin, gehienez ere 5 orduz, ziklo baten parte diren jardueretarako izan ezik.
 
Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso de las instalaciones con exención en la tarifa, una vez al mes con un máximo de 5 horas, excepto en el caso de las actividades que formen parte de un ciclo.
Udalaren intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi-asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz Udalaren azpisailen baten xedeekin.
 
Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro erradicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por alguna de las subáreas del ayuntamiento.    

Kalteren bat eragiten badute, erabiltzaileak ordaindu beharko ditu gastuak.

En el caso de ocasionar algún destrozo, el usuario deberá hacerse cargo de los gastos relativos al mismo.

5.2 - Belabaratz aterpea: Egun eta pertsonako prezioak.

5.2 - Albergues de Belabaratz: precio por persona y día.

Ikastetxeak eta elkarteak
6,72
Centros Educativos y asociaciones
Bestelako kasutan, eguneroko prezioa pertsona bakoitzeko
12,41
Para todos los casos no indicados, el precio diario por persona será de
Maindire-xorta alokatzea
4,15
Por alquiler de juego de sábanas

15 laguneko talde bakoitzeko, plaza bat eskainiko da dohainik.

Se ofrecerá una plaza gratis por cada 15 personas.

* Bermea: talde bakoitzeko 205,22€
* Fianza: 205,22€ por cada grupo de usuarios.

5.3 - Jose Luís Caso Aretoa (Merkatuzar 1. solairua) eta Niessengo Erabilera Anitzetarako Aretoa.

5.3 - Sala Jose Luís Caso (Planta 1ª Merkatuzar) y Sala Polivalente Niessen.

5.3.1.Niessen erabilera anitzeko gela.
-
5.3.1. Sala Polivalente Niessen
Erabilitako ordu bakoitzeko
31,10
Por hora de utilización
Egun 1 (zortzi ordu)
186,55
1 día (ocho horas)
2tik 7 egunera, eguneko
139,91
2 a 7 días, por día
102,61 €-ko fidantza ordaindu beharko da.
-
Se deberá abonar una fianza de 102,61 €.
Era berean, irabazi-asmorik ez duten elkarteek ez dute tarifa hau ordaindu beharko; doan lagako zaie.
-
Asimismo, las asociaciones sin ánimo de lucro, estarán exentas del pago, pudiendo hacer uso de la misma en cesión gratuita.
5.3.2. Jose Luis Caso aretoa (Merkatuzarreko 1. solairua)
-
5.3.2. Sala Jose Luis Caso (Planta 1ª Merkatuzar)
Erabilitako ordu bakoitzeko
31,10
Por hora de utilización
Egun 1 (zortzi ordu),
186,55
1 día (ocho horas)
2tik 7 egunera, eguneko
139,91
2 a 7 días, por día

Udalaren intereseko jarduerak burutzen dituzten elkarteek tarifatik salbuetsita erabili ahal izango dituzte instalazioak hilean behin, gehienez ere 5 orduz, ziklo baten parte diren jardueretarako izan ezik.

Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso de las instalaciones con exención en la tarifa, una vez al mes con un máximo de 5 horas, excepto en el caso de las actividades que formen parte de un ciclo.

Udalaren intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi-asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz Udalaren azpisailen baten xedeekin.

Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro erradicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por alguna de las subáreas del ayuntamiento.

Kalteren bat eragiten badute, erabiltzaileak ordaindu beharko ditu gastuak.

En el caso de ocasionar algún destrozo, el usuario deberá hacerse cargo de los gastos relativos al mismo.

5.4 - Errenteria Hiria Niessen Kulturgunea:

5.4 - Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria:

5.4.1 - Erakundeei orokorrean:

5.4.1 - A entidades en general:

AUDITORIUMA ALOKATZEA
-
ALQUILER DEL AUDITORIO
Astelehenetik ostiralera (lanegunak)
-
De lunes a viernes laborables:
Oinarrizko tarifa, orduko
20,72
Tarifa base, por hora
Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik, eguneko
145,07
Tarifa base alquiler 1 día (utilización superior a 6 horas, por día
Larunbat eta jai egunetan:
-
Sábados y festivos:
Oinarrizko tarifa, orduko
46,64
Tarifa base, por hora
Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik), eguneko
326,47
Tarifa base alquiler 1 día (utilización superior a 6 horas), por día
Asteko tarifa:
-
Tarifa semanal:
5 lanegun, astelehenetik ostiralera, asteko
435,20
Por 5 días laborables de lunes a viernes, por semana
7 egun, astelehenetik igandera, asteko
761,66
Por 7 días de lunes a domingo, por semana
LAGUNTZA-ZERBITZUAK ETA ZERBITZU TEKNIKOAK
-
SERVICIOS AUXILIARES Y TECNICOS
Teknikariak eta laguntzaileak bereiz ordaindu beharko dira.
-
El personal técnico y auxiliar deberá abonarse aparte.
Pertsona eta ordu bakoitzeko
20,52
Por persona y hora

5.4.2 - Kulturaren, kirolaren, gazteen edo hezkuntzaren arloan jarduten diren Irabazi-asmorik gabeko erakundeak, Udalaren intereseko jarduerak burutzen dituztenak.

5.4.2 - A entidades culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro cuya actividad sea de interés municipal.

5.4.1. ataleko tarifa guztiei %20ko deskontua ezarriko zaie, zerbitzu teknikoei eta laguntzaileei dagozkienei izan ezik.
Se aplicará el 20% de descuento a todas las tarifas del apartado anterior 5.4.1. excepto en lo relativo a los servicios técnicos y auxiliares.
Espazio orokorrak alokatzeak eskubidea emango du dagozkion zerbitzu laguntzaileak erabiltzeko (aldagelak, kamerinoak, eta abar).  
El alquiler de los espacios generales dará derecho a la utilización de los servicios auxiliares correspondientes (vestuarios, camerinos, etc.).  
Errenteria Hiria Niessen Kulturguneko instalazioak alokatzen dituen pertsona fisiko edo juridiko orok laguntza tekniko nahikoa izan beharko du bermatzeko instalazio eta material horiek egoki erabiliko direla. Teknikariak eta laguntzaileak bereiz ordaindu beharko dira. Kulturguneko teknikari buruak baloratuko du zer langile behar diren, Kultura departamentuarekin adostuta.


Jendearentzat irekita dauden ekitaldietan derrigorrezkoa izango da gutxienez kulturguneko bi arduradun izatea, zerbitzu teknikoak eta laguntza-zerbitzuak gauzatzeko.
Toda persona física o jurídica que alquile las instalaciones del Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria, deberá contar con el apoyo técnico necesario que asegure la buena utilización de dichas instalaciones y sus materiales. EL personal técnico y auxiliar necesario para ello deberá abonarse aparte. El personal necesario deberá ser valorado por el Jefe Técnico del Centro Cultural de manera consensuada con el Departamento de Cultura.

En los actos abiertos al público será obligatorio contar con un mínimo de dos personas responsables del centro cultural, para cubrir los servicios técnicos y auxiliares.

Kulturgunean ez dauden soinu eta/edo argiztapen ekipoak eta bestelako materialak behar izanez gero, horiek guztiak instalazioa alokatu edo lagapenean hartu duen erakundearen konturakoak izango dira.

En caso de necesidades de equipos de sonido y/o iluminación u otros materiales que no estén a disposición en el Centro Cultural, estos deberán ser a cargo de la entidad que alquila o hace uso en cesión gratuita de la instalación.

Udalaren intereseko jarduera burutzen duten elkarteek Errenteria Hiria Niessen Kulturguneko auditoriuma edo entsegu-aretoa erabili ahal izango dituzte tarifan salbuespena aplikatuta. Aipatutako instalazioak urtean bi aldiz erabili ahal izango dituzte, 5 orduz gehienez ere aldi bakoitzean, edo behin, gehienez ere 10 orduz, betiere herritar ororentzako jarduerak badira. Sarreraren prezioa gehienez izango da 5€.


Hala ere, irabazi gabeko elkarteek auditorioa eskatuko balute Udalaren interesekoak diren ongiztzazko ekimenak edota solidarioak antolatzeko, doan erabili ahal izango dute eta aurreko paragrafoan aipatutako mugak ez dira aplikatuko.

Bestalde, ezarritako tasen ordainketatik salbuetsita egongo dira Udalaren intereseko jarduera burutzen duten elkarteek espazioen erabilera eskatzen badute urtean zehar modu jarraian eta esanguratsuan erabiltzeko, eta  lagatzeari buruzko baldintzak, ebazpen administratiboaren bidez zehaztuko dira.
Las asociaciones cuya actividad sea de interés municipal podrán hacer uso del Auditorio o de la sala de ensayos del Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria. con exención en la tarifa. Dicha utilización podrá realizarse en dos ocasiones al año con un máximo de cinco horas cada una o en un sola ocasión con un máximo de 10 horas, siempre y cuando se trate de actividades abiertas a toda la ciudadanía, pudiendo poner una entrada de admisión de hasta un máximo de 5 €.

No obstante, las asociaciones sin ánimo de lucro que soliciten el auditorio para organizar actos con fines solidarios y/o benéficos de interés municipal podrán hacer uso del mismo en cesión gratuita sin los límites establecidos en el párrafo anterior.

Por otra parte, las tasas de alquiler establecidas podrán ser objeto de exención en el supuesto de que una asociación cultural cuya actividad sea de interés municipal solicite su uso con carácter significativo y de modo continuado durante el año. Las condiciones de la cesión se concretarán mediante resolución administrativa.

Udalaren intereseko jarduerak izango dira Errenteriako irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta, salbuespen gisa, Errenteriatik kanpo kokatuta egon arren udalerrian jarduten diren irabazi-asmorik gabeko elkarteek burututakoak, betiere helburuak eta jarduna bat badatoz Udalaren azpisailen baten xedeekin.

Se considerará que desarrollan actividades de interés municipal las asociaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Errenteria, y excepcionalmente, las asociaciones sin ánimo de lucro erradicadas fuera de Errenteria que habitualmente desarrollen su actividad en el municipio, siempre y cuando, en un caso como en el otro, sus fines y actividad sean acordes con los objetivos perseguidos por alguna de las subáreas del ayuntamiento.

AUDITORIUMEKO IKUSKIZUNETARAKO SARRERAK
-
ENTRADAS PARA ESPECTACULOS EN EL AUDITORIUM
ARTE ESZENIKOETAKO ETA MUSIKAKOIKUSKIZUNAK
0-30
ESPECTACULOS DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
ZINEMA-IKUSKIZUNAK ETA BESTELAKOAK
0-10
ESPECTÁCULOS DE CINE Y OTROS
Ikuskizunetarako sarreretan honako hobariak aplikatuko dira:
-
En las entradas a espectáculos serán de aplicación las siguientes bonificaciones:
- Gazte txartela eta langabezi txartela dutenak, 65 urtetik gorakoak eta familia ugaria direnak, Euskal Aktoreen Batasunako kideak, Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarteko kideak, Gipuzkoako Dantza Profesionalen Elkarteko Kideak eta Euskadiko Musikari Elkartua-ko kideak, Udal Antzerki Tailerreko ikasle eta irakasleak eta Errenteria Musikaleko ikasle eta irakasleak
10 %
- Tarjeta joven, tarjeta de parado, mayores de 65 años, familia numerosa, miembros de la Unión de Actores y Actrices del País Vasco, de la Asociación de profesionales de la Danza del País Vasco, de la Asociación de Profesionales de la danza de Gipuzkoa, de Músicos asociados de Euskadi, alumnos y profesores del Taller Municipal de Teatro y alumnos y profesores de Errenteria Musikal
-Errenteriako Udalak sustatutako kulturatxartelaren titularrak
20 %
-Titulares de la tarjeta de cultura promocionada por el Ayuntamiento de Errenteria
Kultura-txartela galtzen bada, 5 € ordaindu beharko dira berria eskuratzeko.
-
En caso de pérdida o extracción de la tarjeta de cultura deberá abonarse la cantidad de 5 € para poder adquirir una nueva.

Kudeaketa arauak:

Normas de gestión:

Kontzeptu hauetako bakoitza zehazterakoan zailtasunik baldin badago, Errenteriako Udaleko Kultura batzordea izango da hori zehazteko arduraduna.

En caso de dificultad en la interpretación de cada uno de estos conceptos, será la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Errenteria la responsable de dicha interpretación.

Ikuskizunak produzitzen dituzten erakundeetarako, lagapen formula mistoa izan daiteke: markatutako prezioaren zati bat dirutan ordaintzea eta doako ikuskizuna eskaintzea Kultura batzordeari, edo espazioa doan lagatzea doako ikuskizunaren edo ikusleei zuzendutako bestelako hainbat jardueraren truke. Erakunde horiekin adostu daiteke trukea egitea alokairuaren prezioaren eta adostutako ikuskizun edo jardueraren edo bildutako diruaren arteko proportzioa eta baliokidetasuna mantenduta.
 

Para aquellas entidades productoras de espectáculos la fórmula de cesión de espacios podrá ser mixta, es decir el abono en metálico de una parte del precio marcado y espectáculo gratuito ofrecido a la Comisión de Cultura, o incluso la cesión gratuita del espacio a cambio de espectáculo gratuito u otras actividades destinadas a la mediación de públicos. También se podrá llegar con estas entidades a acuerdos de intercambio que mantengan la proporción y equivalencia entre el precio de alquiler y el precio del espectáculo o la actividad acordada y/o la recaudación.

Kasu guzti hauetan eskaintzaren kultur interesa baloratuko da beti.

En estos supuestos se valorará siempre el interés cultural de la oferta.

Era berean, irabazi asmorik gabeko kultur elkarteek Kultura delegatuaren erabakiz, alokairua ez ordaindu eta sarrera Udalaren esku geratzea aukera dezakete, edota alokairua ordaindu eta, kasu horretan, sarrera alokatzen duen erakundearentzat izango da.

Así mismo, las asociaciones culturales sin ánimo de lucro, podrán optar con el acuerdo de la Delegada de Cultura, por la exención del pago del alquiler el día del espectáculo, quedando la recaudación de taquilla para el Ayuntamiento, o por el correspondiente abono de alquiler, siendo, en este caso, la recaudación de taquilla para la entidad que alquila.

Kulturguneko espazioak alokatzen dituen pertsona fisiko edo juridikoak aukera izango du bere emankizunetara edo bestelako zerbitzuetara bertaratzen den publikoari kobratu beharreko prezioak ezartzeko. Kasu horretan bildutako dirua pertsona horrentzat izango da.

La persona física o jurídica que alquile cualquiera de los diferentes espacios del Centro Cultural, podrá establecer sus propios precios al publico por la entrada a sus espectáculos u otros servicios, quedando a su disposición la correspondiente recaudación en su totalidad.

Edonola ere, aukera hori baliatzeko beti izan beharko da Kultura azpisailaren oniritzia, ziurtatzeko haren helburuen araberakoa dela.

En cualquier caso, dicha opción deberá contar siempre con el visto bueno de la Subárea de Cultura de acuerdo con sus objetivos.