4.3 PREZIO PUBLIKOA: UZTARGI HAURRESKOLAN JANGELA ZERBITZUA.

4.3 PRECIO PÚBLICO DE SERVICIO DE COMEDOR EN UZTARGI HAURRESKOLA.

 

I.- XEDAPEN OROKORRA.

I.- DISPOSICION GENERAL.

1. Artikulua.

Artículo 1º.

Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, prezio publikoak ezarri eta exijituko dira Uztargi haur-eskolako jangelako zerbitzua emateagatik.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 43 a 50, se establecen y exigen precios públicos por la prestación del servicio de comedor en las escuelas infantiles.

II.- APLIKAZIO EREMUA.

II.- AMBITO DE APLICACION.

2. Artikulua.

Artículo 2º.

Ordenantza hau udal mugarte osoan aplikatzekoa izango da

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

III.- SUBJEKTU PASIBOA.

III.- SUJETO PASIVO.

3. Artikulua.

Artículo 3º.

Derrigor ordaindu beharko dute jangela-zerbitzua ematea eskatzen duten familiek.
Estarán obligados al pago las familias que soliciten la prestación del servicio de comedor.
IV.- TARIFAK.
IV.- TARIFAS.
4. Artikulua.
Artículo 4º.
 

-<br> - Tarifak

-<br> - Tarifas

 

-<br> - Tarifak: jangela zerbitzua.

-<br> - Tarifas: servicio de comedor.

Haur bakoitzeko hilabeteko otordu zerbitzua: 2019/2020 ikasturtea
74,10
Servicio de comida mensual por niño/niña: Curso 2019/2020
Haur bakoitzeko hilabeteko otordu zerbitzua: 2020/2021 ikasturtea
74,54
Servicio de comida mensual por niño/niña: Curso 2020/2021
Bazkari bakoitzeko 2019/2020 ikasturtea
4,63
Por comida curso 2019/2020
Bazkari bakoitzeko 2020/2021 ikasturtea
4,66
Por comida curso 2020/2021
Langile bakoitzeko hilabeteko otordu zerbitzua: 2019/2020 ikasturtea
97,92
Servicio de comida mensual por trabajador: Curso 2019/2020
Langile bakoitzeko hilabeteko otordu zerbitzua: 2020/2021 ikasturtea
98,51
Servicio de comida mensual por trabajador: Curso 2020/2021
Bazkari bakoitzeko 2019/2020 ikasturtea
5,76
Por comida curso 2019/2020
Bazkari bakoitzeko 2020/2021 ikasturtea
5,79
Por comida curso 2020/2021
Haur bakoitzeko hilabeteko askari zerbitzua 2019/2020 ikasturterako
16,68
Servicio de merienda mensual por niño/niña curso 2019/2020
Haur bakoitzeko hilabeteko askari zerbitzua: 2020/2021 ikasturterako
16,78
Servicio de merienda mensual por niño/niña: Curso 2020/2021
Askari bakoitzeko 2019/2020
1,40
Por merienda curso 2019/2020
Askari bakoitzeko 2020/2021 ikasturtea
1,41
Por merienda curso 2020/2021
V.- SALBUESPENAK
V.- EXENCIONES
5. Artikulua
Artículo 5º.
Erreferentziatzat hartuko dira Familia Unitateko urteko diru-sarrerak eta 2017 ekitaldiari buruzko datu fiskalak.
Se tomarán como referencia los ingresos netos anuales de la Unidad Familiar relativos a los datos fiscales del ejercicio de 2017.
18.000€tik beherako irabaziak dituzten familia unitateak sabuetsiak izango dira tasen ordainketan.
Estarán exentos del pago del comedor, familias, cuyas unidades familiares hayan tenido ingresos menores a 18.000€.

Erditze anitzeko kasuetan edo haurreskolan anai-arrebaren bat edo gehiagorekin kointzidituz gero, bigarren eta hurrengo anai-arrebak kuota doan izango dute.

En los casos de partos múltiples o en los casos que coincidan con más de una hermana o hermano en la haurreskola, la cuota para los segundos y siguientes hermanos o hermanas será gratuita.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Ordainketa salbuespena aplikatu ahal izateko, beharrezko izango da dokumentazio hau entregatzea:

Para poder aplicar la exención, será necesario aportar la siguiente documentación:

- Elkarbizitza ziurtagiria (Udalean eskatu beharrekoa ).

- Certificado de convivencia (a solicitar en el Ayuntamiento ).

- Familia-unitateko kide guztien edo baterako Errenta Aitorpenaren kopia. Errenta-Aitorpena egin ez badute, dagokion administrazioak emandako ziurtagiria, 2017 urtean jaso dituen edo dituzten errenta guztiak eta PFEZri egotz dakizkiokeen errendimenduak adierazten dituena.

- Copia de las Declaraciones individuales o conjunta de la Renta de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de que no hubieran realizado la Declaración de la Renta, certificado emitido por la Administración que corresponda en el que se indiquen la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al IRPF que hubiera o hubieran percibido el año 2017.

- Familia liburua.

- Libro de familia.

VI.-ORDAINTZEKO LIBURUA

VI.- OBLIGACIÓN A CONTRIBUIR

6. Artikulua.

Artículo 6º.

Zerbitzua ikasturte osoan erabiltzen duten onuradunek hamaika ordainketa oso egin beharko dituzte, irailetik uztailerako, biak barne eta adingabearen bajarekin amaitzen da.

Se establece la obligación de pago, de once mensualidades completas de la tarifa para aquellos beneficiarios que reciban el servicio desde el primer mes de servicio desde septiembre hasta julio, ambos inclusive, y finaliza con la baja del menor.

Ikasturtean sartzen den ikasle edo langileentzat, jangela erabiltzen hasten diren hilabetean eta egunean bertan hasten da tasaren ordainketa eta uztailan azken egunean bukatu.

Para el alumnado o persona trabajadora que se incorpore durante el curso escolar, el pago de la tasa se inicia en el mismo mes y día en que comienza a utilizar el servicio de comedor, finalizando a finales del mes de julio.

Hilabete osoko tarifa ez denean aplikatu behar, banakako prezioa hartuko da eta zerbitzua edo zerbitzuak jaso dituen egunen arabera biderkatuko da.

En los casos en los que no se deba aplicar la tarifa de todo el mes, se aplicará la tarifa unitaria multiplicada por los días en los que se ha ofrecido el o los servicios.

Salbuespena: ezinbesteko kasuetan, jangela zerbitzua jaso ezin izatea , behar bezala justifikatua denean eta Udalak horrela erabakitzen badu, jangela zerbitzua erabili ezin izatearen arrazoiaren baita, dagokion neurria proposatu ahal izango du. Oporretan egotea ez da ezinbesteko arrazoia.

Excepción: En los casos en que por causas de fuerza mayor deban de dejar de utilizar el servicio. Siempre que estén justificados, y así lo decida el Ayuntamiento, se propondrá la medida que se ajuste a la situación que provoca la imposibilidad de utilizar el servicio de comedor. El estar de vacaciones no se tomará como fuerza mayor.

Zerbitzuan erabateko baja ematea indarrean jarriko da eskaria udaletxean egin eta hurrengo hilabetean.

La baja total del servicio surtirá efectos a partir del mes siguiente a la realización de la solicitud en el Ayuntamiento.