4.7 PREZIO PUBLIKOA: “UDAKO OPORRAK ”, UDAL LUDOTEKAK ETA FAMILIA GUNEA ZERBITZUETAN PARTE HARTZEA.

4.7 PRECIO PÚBLICO: PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS “UDAKO OPORRAK”, LUDOTECAS MUNICIPALES Y FAMILIA GUNEA.

 
 

1 - UDAL AISIALDI ZERBITZUAK (Haur bakoitzeko)

1 - SERVICIO DE TIEMPO LIBRE MUNICIPAL (por cada menor)

 

1 - TARIFAK. "UDAKO OPORRAK"

1 - TARIFAS. "UDAKO OPORRAK"

1. Artikulua.
Artículo 1.
a) Kanpamentuak (eguneko)
21,03
a) Campamentos (por día)
b) “Errenteabentura“ programa (eguneko)
6,30
b) Programa “Errenteabentura” (por día)
c) 4-6 urte bitartekoentzat udaleku irekiak (txikiak) (eguneko)
4,21
c) Colonias abiertas para 4-6 años (txikiak) (por día)
c) 7-10urte bitartekoentzat udaleku irekiak (handiak) (eguneko)
5,26
c) Colonias abiertas para 7-10 años (handiak) (por día)

3 - TARIFAK. UDAL LUDOTEKAK ETA FAMILIA GUNEA

3 - TARIFAS. LUDOTECAS MUNICIPALES Y FAMILIA GUNEA

1. Artikulua.

Artículo 2.

2022/2023 IKASTURTEA

CURSO 2022/2023

Haur bakoitzeko
-
Por cada menor
Matrikulak irailean:
-
Matrículas en septiembre:
Ikasturte osorako
42,07
Curso completo
3 hilabete matrikula arrunta
21,03
Trimestre matrícula ordinaria
Aurreko hiruhilabetekoan egon zirenek, ikasturte bukaera arte jarraituz gero
21,04
Quienes estuvieron en el trimestre anterior y continúan hasta finalizar el curso
Matrikulak urtarrilean:
-
Matrículas en enero:
6 hilabete urtarriletik ekainera
31,04
6 meses de enero a junio
3 hilabete matrikula arrunta
21,03
Trimestre matrícula ordinaria
Aurreko hiruhilabetekoan egon zirenek, ikasturte bukaera arte jarraituz gero
10,01
Quienes estuvieron en el trimestre anterior y continúan hasta finalizar el curso
Matrikulak apirilean:
-
Matrículas en abril:
3 hilabete matrikula arrunta
21,03
Trimestre matrícula ordinaria
FAMILIA GUNEA
-
FAMILIA GUNEA
Familia bakoitzak
-
Por familia
Izen ematea irailean:
-
Matrículas en septiembre:
Ikasturte osorako
42,07
Curso completo
Proba moduan 3 hilabete
21,03
Período prueba trimestre
Aurreko hiruhilabetekoan proba moduan egon zirenek, ikasturte bukaera arte jarraituz gero
21,04
Quienes estuvieron en el período de prueba el trimestre anterior y continúan hasta finalizar el curso
Matrikulak urtarrilean:
-
Matrículas en enero:
6 hilabete urtarriletik ekainera
31,03
6 meses de enero a junio
Proba moduan 3 hilabete
21,03
Período prueba trimestre
Matrikulak apirilean:
-
Matrículas en abril:
3 hilabete matrikula arrunta edo proba moduan
21,06
Trimestre matrícula ordinaria o de prueba
Aurreko hiruhilabetekoan proba moduan egon zirenek.
10,00
Quienes estuvieron en el período de prueba al trimestre anterior

2 - HOBARIAK

2 - BONIFICACIONES

2. Artikulua.

Artículo 2.

2022. urteko Udako oporrak zerbitzurako aplikagarriak

Aplicable al servicio Udako oporrak del año 2022

 

1 - HOBARIAK

1 - BONIFICACIONES

A) Oinarrizko errenta edo larrialdiko laguntza jasotzen dutenak.
-
A) Percepción de Renta Básica y/o Ayuda de Emergencia
Bizikidetza-unitateko edozein kidek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu matrikulazio garaian %100eko hobaria aplikatuko zaio.
-
Si cualquiera de los miembros de la unidad convivencial recibe la Renta de Garantía de Ingresos o Ayuda de Emergencia Social en el momento de la matricula se aplicará una bonificación del 100%
Aurkeztu beharreko dokumentuak:
-
Documentación a aportar:
- Elkarbizitza ziurtagiria (udalean eskatu beharrekoa).
-
- Certificado de convivencia (a solicitar en el ayuntamiento).
- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badu, Lanbidek emandako ziurtagiria.
-
- En el caso de percibir la Renta de Garantía: Certificado emitido por Lanbide
- Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, Gizarte Zerbitzuek emandako agiria.
-
- En el caso de percibir Ayuda de Emergencia Social, certificado emitido por los Servicios Sociales.
Aipatutako dokumentuak matrikula gauzatzean aurkeztu behar dira eta ez da ezer ordaindu behar.
-
La citada documentación se debe presentar en el momento de realizar la matricula y no hay que realizar ningún pago.
B) Familia ugariak
50 %
B) Familias numerosas
Aurkeztu beharreko dokumentuak:
-
Documentación a aportar:
- Familia ugariaren titulua
-
- Título de familia numerosa
C) Seme/alaba bat baino gehiagoren izena ematea
20 %
C) Inscripción de más de un hijo o hija
D) Beste egoera batzuk: Errenteriako udaleko Udako Oporrak , dagokien ordainketan salbuetsita egongo dira, beti ere Hezkuntza edo/eta Gizarte Zerbitzuak saileko esku-hartze edo programen osagarri direnean. Onura, programan edo esku-hartzean baja eman bitarte mantenduko da edo aipatutako sailek salbuespen moduan jarraitzea erabakitzen duten bitartean.
-
D) Otras circunstancias : La participación en los servicios de Udako oporrak , estarán exentos del pago de la correspondiente tasa cuando se contemplen como complemento a la participación en programas o intervenciones de los departamentos de Educación y/o Servicios Sociales del Ayuntamiento de Errenteria. Este beneficio, se mantendrá mientras participe en dicho programa o intenvención y excepcionalmente, hasta que así se valore desde los departamentos mencionados.

3 - GAITASUN EKONOMIKOAREN ARABERAKO ORDAINKETA

3 - PAGO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD ECÓNOMICA

3. Artikulua.

Artículo 3.

Aurreko artikuluko gehienezko tarifei udal-zerbitzuak eman edo udal-jarduerak egiteko prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren 5. artikuluan jasotzen den baremo-taula aplikatu ahal izateko,, gaitasun ekonomikoaren araberako tarifa ordaintzeko eskaera eredu normalizatuan egin beharko du, eta, hala badagokio, bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu.

A las tarifas máximas del artículo anterior le será de aplicación la tabla de baremos establecida en el artículo 5 de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales, para lo que deberá realizar en modelo normalizado la solicitud de pago de tarifa en función de capacidad económica, y en su caso, aportar la documentación señalada en la misma.

Ez dira 2022 urteko Udako oporrak zerbitzuan aplikagarri izango.

No serán aplicables al servicio Udako oporrak del año 2022.

 

4 - KUDEAKETA ARAUAK

4 - NORMAS DE GESTIÓN

4. Artikulua.

Artículo 4.

Matrikula:

Matrícula:

Udal aisialdi zerbitzuak ZU! Hiritarren harrera zerbitzuan edo online.

Servicio de tiempo libre de verano: en el servicio ZU! de atención a la ciudadanía o de forma online.

Udal ludoteketarako: ludoteketan bertan, ikasturte osoan zehar matrikulatu ahal izango da.

Para las ludotecas municipales: durante todo el curso en las mismas ludotecas.

Familia Gunerako: ZU! Hiritarren harrera zerbitzuan.

Para Familia Gunea: en el servicio ZU! de atención a la ciudadanía.

Izen emateko edo inskribatzeko unean bertan ordaindu beharko dira prezioak, programa bakoitzean zehazten den moduan.

Los precios se deben abonar en el momento de la matriculación o inscripción, según se especifique en cada programa.

Ekintza desberdinetan erabilitako materiala ezarritako arauen arabera ordainduko da.

El abono del material utilizado en las diferentes actividades se realizará de acuerdo a las normas de gestión que se establezcan.

5. Artikulua.

Artículo 5.

Ordainagiria bakarra eta hainbanaezina izango da kontzeptu bakoitzerako.

El recibo será único e improrrateable por cada concepto.

Proba moduan, Familia Gunean lehen aldiz parte hartzen duten haurrak hiru hilabetez matrikulatu hal izango dira, irailean, urtarrilean edo apirilean. Proba bukatu ondoren, ikastaro bukaera arte zerbituzan jarraitzeko aukera izango dute, dagokion kuota proportzionala ordainduz.

Las personas usuarias menores de edad que participan por primera vez en el programa de Familia Gunea, podrán, a modo de prueba, matricularse por un trimestre en septiembre, enero o abril. Una vez pasado el periodo de prueba, se podrán matricular por el tiempo que reste hasta finalizar el curso abonando la cuota proporcional que corresponda.

Ludoteka zerbitzuan 3 hilabeteko aukera hautatu dutenek eta behin epe hori amaitu ondoren, ikastaro bukaera arte zerbitzuan jarraitzeko aukera izango dute, dagokion kuota proportzionala ordainduz.

En el servicio de ludotekas, quienes hayan optado por la opción trimestral y tras finalizar el mismo, se podrán matricular por el tiempo que reste hasta finalizar el curso abonando la cuota proporcional que corresponda.

Proba garaia behin egingo da, eta ezin izango da ez urte berean ezta ondorengo urteetan ere errepikatu.

El periodo de prueba no se podrá repetir ni en el mismo curso ni en años posteriores.