4.7 PREZIO PUBLIKOA: “UDAKO OPORRAK ”, UDAL LUDOTEKAK ETA FAMILIA GUNEA ZERBITZUETAN PARTE HARTZEA.

4.7 PRECIO PÚBLICO: PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS “UDAKO OPORRAK”,LUDOTECAS MUNICIPALESYFAMILIA GUNEA.

 

I.- TARIFAK.

I.- TARIFAS.

1. artikulua.- Tarifak ondorengoak izango dira:
Artículo 1.- Las tarifas serán las siguientes:  
 

- - Tarifak

- - Tarifas

 

- - "UDAKO OPORRAK", UDAL LUDOTEKAK ETA FAMILIA GUNEA ZERBITZUAK.

- - PROGRAMAS "UDAKO OPORRAK", LUDOTECAS MUNICIPALES Y FAMILIA GUNEA.

UDAL AISIALDI ZERBITZUAK (por cada menor)
-
SERVICIO DE TIEMPO LIBRE MUNICIPAL (por cada menor)
a) Kanpamentuak (eguneko)
20,72
a) Campamentos (por día)
b) 3-6 urte bitartekoentzat udaleku irekiak (eguneko)
4,15
b) Colonias abiertas para 3-6 años (por día)
c) 6-12 urte bitartekoentzat udaleku irekiak (eguneko)
5,18
c) Colonias abiertas para 6-12 años (por día)
2019/2020 ikasturtea
-
Curso 2019/2020
UDAL LUDOTEKAK (por cada menor):
-
LUDOTECAS MUNICIPALES (por cada menor):
Matrikulak irailean:
-
Matrículas en septiembre:
Ikasturte osorako
41,20
Curso completo
Proba moduan 3 hilabete
20,60
Período prueba trimestral
Matrikulak urtarrilean:
-
Matrículas en enero:
6 hilabete urtarriletik ekainera
30,40
6 meses de enero a junio
Proba moduan 3 hilabete
20,60
Período prueba trimestral
Matrikulak apirilean:
-
Matrículas en abril:
3 Hilabete matrikula arrunta edo proba moduan
20,60
Trimestre matrícula ordinaria o de prueba
FAMILIA GUNEA (familia bakoitzak)
-
FAMILIA GUNEA (por familia):
Matrikulak irailean:
-
Matrículas en septiembre:
Ikasturte osorako
41,20
Curso completo
Proba moduan 3 hilabete
20,60
Período prueba trimestral
Matrikulak urtarrilean:
-
Matrículas en enero:
6 hilabete urtarriletik ekainera
30,40
6 meses de enero a junio
Proba moduan 3 hilabete
20,60
Período prueba trimestral
Matrikulak apirilean:
-
Matrículas en abril:
3 hilabete matrikula arrunta edo proba moduan
20,60
Trimestre matrícula ordinaria o de prueba
2020/2021 ikasturtea
-
Curso 2020/2021
UDAL LUDOTEKAK:
-
LUDOTECAS MUNICIPALES:
Haur bakoitzeko
-
Por cada menor
Izen ematea irailean:
-
Matrículas en septiembre:
Ikasturte osorako
41,45
Curso completo
Proba moduan 3 hilabete
20,72
Período prueba trimestre
Matrikulak urtarrilean:
-
Matrículas en enero:
6 hilabete urtarriletik ekainera
30,58
6 meses de enero a junio
Proba moduan 3 hilabete
20,72
Período prueba trimestre
Matrikulak apirilean:
-
Matrículas en abril:
3 hilabete matrikula arrunda edo proba moduan
20,72
Trimestre matrícula ordinaria o de prueba
FAMILIA GUNEA
-
FAMILIA GUNEA
Familia bakoitzak
-
Por familia
Izen ematea irailean:
-
Matrículas en septiembre:
Ikasturte osorako
41,45
Curso completo
Proba moduan 3 hilabete
20,72
Período prueba trimestre
Matrikulak urtarrilean:
-
Matrículas en enero:
6 hilabete urtarriletik ekainera
30,58
6 meses de enero a junio
Proba moduan 3 hilabete
20,72
Período prueba trimestre
Matrikulak apirilean:
-
Matrículas en abril:
3 hilabete matrikula arrunta edo proba moduan
20,72
Trimestre matrícula ordinaria o de prueba

- - II. Hobariak

- - II. Bonificaciones

 

- - 2. artikulua.-

- - Artículo 2.-

Jarraian aipatzen diren hobariak aplikatzeko, ezinbestekoa da adierazitako dokumentazioa aurkeztea eskaera egiteko garaian.
Para la aplicación efectiva de las bonificaciones que se enumeran a continuación, será imprescindible presentar la documentación que se indica, en el momento de la inscripción.
ZERBITZU GUZTIETAN APLIKATU BEHARREKOAK:
-
A APLICAR EN TODOS LOS SERVICIOS:
A) Oinarrizko errenta edo larrialdiko laguntza jasotzen dutenak.
-
A) Percepción de Renta Básica y/o Ayuda de Emergencia
Bizikidetza-unitateko edozein kidek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu matrikulazio garaian %100eko hobaria aplikatuko zaio.
-
Si cualquiera de los miembros de la unidad convivencial recibe la Renta de Garantía de Ingresos o Ayuda de Emergencia Social en el momento de la matricula se aplicará una bonificación del 100%
Aurkeztu beharreko dokumentuak:
-
Documentación a aportar:
- Elkarbizitza ziurtagiria (udalean eskatu beharrekoa).
- Certificado de convivencia (a solicitar en el ayuntamiento).
- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badu, Lanbidek emandako ziurtagiria.
-
- En el caso de percibir la Renta de Garantía: Certificado emitido por Lanbide
- Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, Gizarte Zerbitzuek emandako agiria.
-
- En el caso de percibir Ayuda de Emergencia Social, certificado emitido por los Servicios Sociales.
Aipatutako dokumentuak matrikula gauzatzean aurkeztu behar dira eta ez da ezer ordaindu behar.
-
La citada documentación se debe presentar en el momento de realizar la matricula y no hay que realizar ningún pago.
UDAL AISIALDI ZERBITZUETAN ETA LUDOTEKETAN APLIKATU BEHARREKOAK:
-
DE APLICACIÓN EN SERVICIOS DE TIEMPO LIBRE DE VERANO Y LUDOTECAS:
B) Familia ugariak
50 %
B) Familias numerosas
Aurkeztu beharreko dokumentuak: - Familia liburua.
-
Documentación a aportar: - Libro de familia
C) Seme/alaba bat baino gehiagoren izena ematea
20 %
C) Inscripción de más de un hijo o hija
D) Beste egoera batzuk: Errenteriako udaletxeko udaleku, ludoteka edota familia gunean parte hartzen dutenek dagokien tasaren ordainketan salbuetsita egongo dira, beti ere Hezkuntza edo/eta Gizarte Zerbitzuak saileko esku-hartze edo programen osagarri direnean. Onura, programan edo esku-hartzean baja eman bitarte mantenduko da edo aipatutako sailek salbuespen moduan jarraitzea erabakitzen duten bitartean.
-
D) Otras circunstancias : La participación en los servicios de verano, ludotecas y/o familia gunea, estarán exentos del pago de la correspondiente tasa cuando se contemplen como complemento a la participación en programas o intervenciones de los departamentos de Educación y/o Servicios Sociales del Ayuntamiento de Errenteria. Este beneficio, se mantendrá mientras participe en dicho programa o intenvención y excepcionalmente, hasta que así se valore desde los departamentos mencionados.

III. KUDEAKETA ARAUAK.

III. NORMAS GESTIÓN.

3. artikulua.

Artículo 3.

Matrikula formalizatzen den une berean ulertuko da ordainarazpena sortu dela. Matrikulatu ahal izateko nahitaezko baldintza izango da aurreko kurtsoko tasa ordaindurik izatea.

La exacción se considerará devengada en el momento de formalizarse la matrícula. Será condición inexcusable para matricularse el haber satisfecho la tasa del curso anterior.

4. artikulua.

Artículo 4.
Matrikula:
Matrícula:
Udal aisialdi zerbitzuak ZU! Hiritarren harrera zerbitzuan edo online.
Servicio de tiempo libre de verano: en el servicio ZU! de atención a la ciudadanía o de forma online.
Udal ludoteketarako: ludoteketan bertan, ikasturte osoan zehar matrikulatu ahal izango da.
Para las ludotecas municipales: durante todo el curso en las mismas ludotecas.
Familia Gunerako: ZU! Hiritarren harrera zerbitzuan.
Para Familia Gunea: en el servicio ZU! de atención a la ciudadanía.
Izen emateko edo inskribatzeko unean bertan ordaindu beharko dira prezioak.
Los precios se deben abonar en el momento de la matriculación o inscripción.

Ekintza desberdinetan erabilitako materiala ezarritako arauen arabera ordainduko da.

El abono del material utilizado en las diferentes actividades se realizará de acuerdo a las normas de gestión que se establezcan.

5. artikulua.

Artículo 5.

Ordainagiria bakarra eta hainbana ezina izango da kontzeptu bakoitzerako.

El recibo será único e improrrateable por cada concepto.

Proba moduan, hiru hilabetez matrikulatu ahal izango dira Familia Gunea eta ludoteketan lehen aldiz parte hartzen duten haurrek, irail, urtarril edo apirilean. Proba bukatu ondoren, ikastaro bukaera arte zerbitzuan jarraitzeko aukera izango dute, izena ematen badute.

Los menores que participan por primera vez en los programas de Familia Gunea o ludoteca, podrán, a modo de prueba, matricularse por un trimestre en septiembre, enero o abril. Una vez pasado el periodo de prueba, se podrán matricular por el tiempo que reste hasta finalizar el curso.

Proba garaia behin egingo da eta ezin izango da ez urte berean ezta ondorengo urteetan ere errepikatu.

El periodo de prueba no se podrá repetir ni en el mismo curso ni en años posteriores.