1.01 ZERGA: ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATUKO DITUEN ORDENANTZA FISKALA

1.01 IMPUESTO: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

 
 

1 - XEDAPEN OROKORRAK

1 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 14.3 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz,4/2003ko martxoaren 19ko Foru Arauaren bidez aldatutako udal zergak ordaintzeko sistemari lotuta, ondorengo artikuluan ezarritako terminoetan finkatzen du Zerga honen karga tasa.

Artículo 1.

Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que confiere el art. 14.3 de la Norma Foral 12/1.989, de 5 de Julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificada mediante Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de reforma del Sistema de tributación local, fija el tipo de gravamen de este Impuesto en los términos que se establecen en el artículo siguiente.

 

 

2 - KARGA TASAK

2 - TIPOS DE GRAVAMEN

2. Artikulua.

1. Hiri ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa ERASKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratzen da finkatuta.

2. Landa ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren karga tasa ERASKINEAN adierazten den ehuneko hainbestean geratzen da finkatuta.

Artículo 2.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO.

 

 

3 - ZERGA OINARRIA ETA KUOTAK

3 - BASE IMPONIBLE Y CUOTAS

3. Artikulua.

1. Hiri Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarria, ondasun horien balio katastrala izango da.

2. Landa Ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Oinarria, erregelamenduz onetsitako balio katastrala izango da.

3. Zerga honen kuotaren zehaztapena aurreko ataletan adierazitako Zerga Oinarriei Ordenantza honetako 2. artikuluan finkatutako hurrenez hurreneko karga tasak aplikatuz lortuko da.

Artículo 3.

1. La Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicado a los Bienes de naturaleza Urbana, estará constituida por su valor catastral.

2. La Base Imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza Rústica estará constituida por el valor catastral reglamentariamente aprobado.

3. La determinación de la cuota de este Impuesto se obtiene aplicando a las Bases Imponibles expresadas en los apartados anteriores los tipos de gravamen respectivos, fijados en el art. 2 de esta Ordenanza.

 

 

4 - KUDEAKETA ARAUAK

4 - NORMAS DE GESTION

4. Artikulua.

1. Zerga honen kudeaketa, likidazio, bilketa eta ikuskapenerako ahalmenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren gain eskuorde daitezke, Udal Batzarreak erabakitako terminoetan, edukian eta eremuan, horretarako hitzarmen egokia izenpetuz.

2. Hartuko den udal erabakia GAOn emango da argitara onartu ondoren.

Artículo 4.

1. Las facultades de gestión, liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto, podrán delegarse en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en los términos, contenido y alcance que el Ayuntamiento Pleno determinen, suscribiendo al efecto el oportuno convenio.

2. El acuerdo municipal adoptado se publicará en el B.O.G. una vez aceptado.

 

 

5 - HOBARIAK

5 - BONIFICACIONES

5. Artikulua.
 Ondorengo hobariak egingo dira:
Artículo 5.
Se establecen las siguientes bonificaciones:  
 

- HOBARIAK

- BONIFICACIONES

1. Zerga kuota osoaren %50eko hobaria, beti ere interesatuek obrei ekin aurretik hala eskatzen badute urbanizatzeko, eraikitzeko eta sustapen enpresek egiten duten jardueraren xede direnentzako, bai obra berriak egiteko hala nola eraberritzeko, eta horiek haien ibilgetuaren artean azaltzen ez direnean.
-
1. Del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, para los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado
Hobari hau aplikatzeko epea obrak hasi ondorengo zergalditik eta amaitu ondorengo zergaldira bitartekoa izango da, beti ere denbora horretan urbanizatzeko edo eraikuntza lanak benetan egiten badira. Epealdi horrek ezingo ditu inoiz hiru zergaldi gainditu.
-
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
2. Familia ugariak. Zerga kuota osoaren gaineko hobaria jartzen da familia ugariko titularrak direnentzat. Hobari hau taula honen arabera arautua dago: 5 seme-alaba dituzten familientzat, % 50, eta 6 seme-alaba edo gehiago dituztenentzat, %90.
-
2. Familias numerosas. Se establece una bonificación sobre la cuota íntegra del Impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa según la tabla siguiente: el 50% hasta 5 hijos y el 90% para las de 6 o más hijos.
Hobaria bakarrik familiaren ohiko bizileku eta eurek jabe diren etxebizitzari egingo zaio.
-
La bonificación solo alcanzará a la vivienda de su propiedad que constituya la residencia habitual de la familia.
Hobaria egin ahal izango da ere garajerako erabiltzen den lokal batengatik eta beste bat trastetegirako.
-
La bonificación podrá alcanzar a un local destinado a garaje y otro a trastero.
Hobaririk ez da egingo merkataritzarako bideratutako finkengatik.
-
En ningún caso la bonificación alcanzará a fincas con destino comercial.
Interesatuek eskaera egiteko orduan, familia ugariaren titulu ofiziala aurkeztu beharko dute.
-
Los interesados deberán instar su concesión aportando el título oficial de familia numerosa.
Hobari hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da, eraikuntza berriko alta-emate kasuan izan ezik. Horiek, hilabeteko epea izango dute zerga honen lehen likidazioa jakinarazten den egunetik aurrera.
-
El efecto de la concesión de esta bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud, excepto para las altas de nueva construcción, que dispondrán del plazo de un mes, a contar desde la fecha de notificación de la primera liquidación de este impuesto.
3. Kuota osoaren %50eko hobaria babes ofizialeko etxebizitza berrietarako izango da, eta halaber, dela proiektuan ala erregistroan beraiei lotuta dauden garaje eta trastelekuetarako, beti ere behin betiko kalifikazioa eman ondoren, eta alokatzeko diren etxebizitza sozialentzat soilik.
-
3. Del 50% de la cuota íntegra del Impuesto a las viviendas de protección oficial de nueva construcción, así como a los garajes y trasteros vinculados a las mismas, en proyecto y registralmente, una vez que se otorgue la calificación definitiva, pero sólo para el caso de que se trate de viviendas sociales destinadas al alquiler.
Epea: 3 urte, behin betiko kalifikazioa eman ondoren.
-
Duración: 3 años contados desde el otorgamiento de la calificación definitiva.
4. Zergaren kuota osoan %50aren hobaria ezartzen da, euren kontsumorako izango den energia sortzeko, aprobetxamendu termikorako edo elektrikorako sistemak jartzen dituzten etxebizitzentzat.
-
4. Del 50% de la cuota íntegra del impuesto para aquellas viviendas que instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico para la generación de energía destinada a consumo propio de dichos inmuebles.
Gutxieneko potentzia 1 KW izango da. Potentzia hori instalazioaren potentzia osoa izan daiteke banakako instalazioen kasuan, edo erabiltzaile bakoitzari esleitutako potentzia instalaziokolektiboetan, instalazioa eraikin berean egon ala ez.
-
La potencia mínima deberá ser 1 KW. Esa potencia podrá ser la potencia total de la instalación en caso de instalaciones individuales, o la potencia asignada a cada usuario en instalaciones colectivas, independientemente de que la instalación se encuentre en el mismo edificio o no.
Ezingo da aplikatu hobari hau eguzki-energia aprobetxatzeko sistemak instalatzea nahitaezkoa bada arloko araudi espezifikoaren arabera.
No procederá esta bonificación cuando la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.
Hobari hori, sistema ezartzen denetik bost urtean aplikatuko da eta jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da.
Esta bonificación se aplicará durante cinco años desde la instalación del sistema y el efecto de la concesión de esta bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud.
5.- Zerga kuota osoaren %50eko hobaria, Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 316/2002 Dekretu bidez etxebizitza hutsei buruz onartutako “Etxebizitza Hutsen Programa” barruan, edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen barruen erabilera-lagapena duten ondasun higiezinei dagokionez.
5.- Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso sea objeto de cesión en el marco del “Programa de Vivienda Vacía” regulado por el Decreto del Gobierno Vasco 316/2002,de 30 de diciembre, o en el marco de otros programas forales o municipales similares.
Hobari hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da.
El efecto de la concesión de esta bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud.
6.- Zerga kuota osoaren %95eko hobaria, Nekazaritza kooperatiben eta lurraren ustiapen komunitariorako kooperatiben landa ondasunek, 2/ 1997 Foru Arauaren 26.4 artikuluak finkatzen duen baldintzetan.
6.- Bonificación del 95% de la cuota íntegra de los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y en los términos establecidos en el artículo 26.4 de la Norma Foral 2/1997.
Hobari hau 2022an aplikatu ahal izateko eskaerak 2022ko martxoaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da.
Para la aplicación de dicha bonificación en el 2022 las solicitudes se deberán presentar antes del 31 de marzo de 2022.

6 - GAINKARGA

6 - RECARGO

6. Artikulua.
Artículo 6.
1. Subjektu pasiboaren edo hirugarren baten -alokatuta edo erabiltzeko utzia- ohiko bizilekua ez den bizitokiko ondare higiezinak ordenantzaren eranskinean jasotzen den gainkargaren menpean geratuko dira.
1.-Los bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de terceros en virtud de arrendamiento o cesión de uso quedarán sujetos al recargo contemplado en el anexo de la presente ordenanza fiscal.

Errekargua ez zaie inola ere aplikatuko bizitegi erabilerako ondasun higiezinei, izaera sozialeko etxebizitza planetara destinatuta daudenean.
En ningún caso será aplicable el recargo a los bienes inmuebles de uso residencial destinados a planes de vivienda pública de carácter social.

2. Bizilekuko higiezintzat joko dira Katastroan etxebizitza gisa jasota dauden lokalak. Horrela, horren barruan geratuko dira etxebizitzari emaniko eranskinak, baldin eta, erregistroan finka bakar modura azaltzen badira.

2.- Se entenderá por inmuebles de uso residencial los locales que estén recogidos como de uso o destino de vivienda en el Catastro. Se incluirán los anexos a la vivienda siempre que formen una finca registral única.

3. Gainkarga sortuko da aplikatuko den zerga egiten den une berean, eta berori kuotarekin batera likidatuko da.

3.- El recargo se devengará en el mismo momento que el impuesto sobre el que se aplica y se liquidará conjuntamente con la cuota.

4.- Gainkarga hau aplikatzearen ondorioetarako, presuntzio egingo da etxebizitza erabilerako ondasun higiezinen bat ohiko egoitza dela, baldin eta zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko erroldan bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dute.

4.- A efectos de la aplicación del recargo, se presumirá que un inmueble de uso residencial es residencia habitual, cuando a fecha de devengo del impuesto, en el padrón del municipio donde radique la vivienda conste que constituye la residencia habitual de su o sus ocupantes.

Halaber, ohiko bizileku gisa erabiltzearen froga izango da gutxienez 1000 kWh elektrizitate edo 2000KWh gas natural kontsumitu izana zerga sortu den momentuaren aurreko urtean.

Asimismo, se considerara como prueba de residencia habitual, el consumo de electricidad con un mínimo de 1000 KW o de gas natural con un mínimo de 2000KWh por vivienda en el año inmediatamente anterior a la fecha de devengo del impuesto.

Puntu hori frogatzeko, aurkeztu beharko dira aurreko urteko elektrizitate-fakturak edo gas naturalen fakturak eta okupatzaileak identifikatzeko datuak jasotzen dituen aitorpen bat.

La prueba se acreditará mediante la presentación de las facturas de electricidad o gas natural correspondientes al año anterior y una declaración en la que consten los datos identificativos de su o sus ocupantes.

5.- Egiazko ohiko bizileku ez diren bizileku erabilerako ondasun higiezinak salbuetsita egongo dira errekargu hau aplikatzetik, baldin sortzapenaren egunean inguruabar hauetakoren bat betetzen badute:

5.- Estarán exentos de la aplicación de este recargo los bienes inmuebles de uso residencial sin residencia habitual efectiva, en los que a la fecha de devengo concurra alguna de las circunstancias siguientes:

5.1.- Udal baimena edo aurrekomunikazioa behar duten jarduera profesional edo merkataritzakoak era jarraituan burutzen dituztenak (ekonomia-jarduerak). Eta, halaber, elkarte politikoen, sindikatuen edo enpresen egoitza izateko direnak edo irabazi-asmorik gabe kokatzen diren erakundeen egoitzak.

5.1.- Los dedicados a actividades profesionales, comerciales y empresariales de forma continuada (actividades económicas), con licencia municipal o comunicación previa. Así como las destinadas a sedes de asociaciones políticas, sindicales o empresariales o en las que se hallen ubicadas entidades sin ánimo de lucro.

5.2.- Eraiki duten promotoreen izeneko ondasunak, betiere ez badira ohiko bizilekuak izan.

5.2.- Los bienes inmuebles cuya titularidad corresponda a los promotores que los hayan edificado, siempre que no haya constituido residencia habitual.

5.3.- Erakunde publikoren baten eskura utzitako etxebizitzak, horien helburua alokatzea delarik.

5.3.- Los puestos a disposición de alguna entidad pública que tenga entre sus fines la puesta en alquiler de los mismos.

5.4.- Bat eginiko etxebizitzei, baldin eta, erregistroan bi finka modura eta errezibo desberdinak badituzte. Ondasunen jabea bakarra izan behar da.

5.4.-Las viviendas unidas físicamente, y que registralmente son dos fincas y tienen dos recibos diferentes. El titular de los bienes debe ser la misma persona.

5.5. Herentzia edo banatu gabeko herentzia bidez eskuratutako etxebizitzak, titularra hil ondorengo 2 urteko epean.

5.5. Las viviendas adquiridas por herencia o herencia yacente, durante el período de 2 años desde el fallecimiento del titular.

Egoera hau egiaztatu behar da, heriotza ziurtagiria aurkeztuz.

Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación del certificado de defunción.

5.6. Zerga kobratzeko datan alokatuta dauden etxebizitzak.

5.6. Las viviendas alquiladas a la fecha de devengo del impuesto.

Hasierako alokairu kontratua aurkeztu beharko da. Bertan adieraziko da eraikina etxebizitza erabilerarako lagatzen dela. Interesdunak ez daude behartuta jada administrazioaren esku dagoen errentamendu-kontratua aurkeztera. Hala ere, eskaeran kontratu horri erreferentzia egin beharko diote, data adierazita.

Se deberá presentar el contrato de alquiler inicial, en el que se determine que el inmueble se cede para uso de vivienda. Los interesados no estarán obligados a la presentación del contrato de arrendamiento que ya obre en poder de la Administración, no obstante en la solicitud deberán hacer referencia al citado contrato señalando la fecha del mismo.

Kontratua indarrean dagoela frogatzeko aurkeztu beharko da sortzapen-urteko urtarrileko edo ondorengo alokairuaren ordainagiria, ordaintzailea identifikatzen duena.

Como prueba de vigencia del contrato se deberá presentar el justificante de ingreso de alquiler correspondiente al mes de enero del año de devengo o posterior donde se identifique al pagador.

Alokairu kontratua 2016ko martxoaren 31tik aurrera sinatu den kasuetan (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

En aquellos casos en que los contratos de alquiler se hayan suscrito con posterioridad al 31 de marzo de 2016 (incluida dicha fecha ) se deberá presentar:

Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde ordezkaritzan jarritako fidantzaren ordainagiriaren fotokopia.

Fotocopia de recibo de depósito de fianza presentado en la Delegación Territorial de Vivienda de Gipuzkoa.

Foru Aldundiari alokairu kontratuen berri emango zaie.

Se dará cuenta de los contratos de arrendamiento a la Hacienda Foral.

5.7. Gutxienez 183 egunetan alokatuta egon diren etxebizitzak, hain zuzen ere zerga kobratzeko aurre-aurreko urtean zehar.

5.7. Las viviendas que hayan estado alquiladas durante un período mínimo 183 días durante el año inmediatamente anterior al de devengo del impuesto.

Alokairu kontratua aurkeztu beharko da, adieraziz eraikina etxebizitza erabilerarako lagatzen dela. Interesdunak ez daude behartuta jada administrazioaren esku dagoen errentamendu-kontratua aurkeztera. Hala ere, eskaeran kontratu horri erreferentzia egin beharko diote, data adierazita.

Se deberá presentar el contrato de alquiler, en el que se determine que el inmueble se cede para su uso de vivienda. Los interesados no estarán obligados a la presentación del contrato de arrendamiento que ya obre en poder de la Administración, no obstante en la solicitud deberán hacer referencia al citado contrato señalando la fecha del mismo.

Kontratuak indarrean dirauela frogatzeko, aurkeztu beharko dira adierazitako gutxieneko epealdiari (183 egun) dagozkion sarreren egiaztagiriak. ordaintzailea nor den ere adieraziko da.

Como prueba de vigencia del contrato se deberán aportar los justificantes de ingreso del alquiler correspondientes al período mínimo indicado (183 días), donde se identifique al pagador. 

Alokairu kontratua 2016ko martxoaren 31tik aurrera sinatu den kasuetan (egun hori barne), dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

En aquellos casos en que los contratos de alquiler se hayan suscrito con posterioridad al 31 de marzo de 2016 (incluida dicha fecha) se deberá presentar:

Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde ordezkaritzan jarritako fidantzaren ordainagiriaren fotokopia.

Fotocopia de recibo de depósito de fianza presentado en la Delegación Territorial de Vivienda de Gipuzkoa.

Foru Aldundiari alokairu kontratuen berri emango zaie.

Se dará cuenta de los contratos de arrendamiento a la Hacienda Foral.

5.8.- I, II eta III mailako mendetasuna duten pertsonen titularitateko etxebizitzak, 39/2006 Legearen arabera, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa. Horrez gain, erroldaturik egon beharko dute profesionalak ez diren familia inguruko zaintzailekin.

5.8. Las viviendas cuya titularidad corresponde a personas dependientes (grado I, II y III) , de acuerdo con la clasificación establecida en “La ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia” y estén empadronadas con cuidadoras/es no profesionales del entorno familiar.

Era berean, salbuespen hori aplikatuko zaie, (I, II eta III mailako) mendetasuna duten pertsonen zaintzaile ez profesionalen titularitateko etxebizitzei, pertsona horiek mendetasuna duen senitartekoaren etxebizitzara aldatu eta bertan erroldatu baldin badira.

Esta exención se aplicará también a las viviendas cuya titularidad corresponda a cuidadores no profesionales del entorno familiar de las personas dependientes (grado I, II y III) que se han trasladado y empadronado en el domicilio del familiar dependiente.

Bi egoera horietan aplikatuko zaio zaintzailearen edo mendekoaren ohiko etxebizitzari soilik.

En ambos casos se aplicará únicamente a la vivienda que tuviera la condición de vivienda habitual del cuidador o dependiente.

Organo eskudunak emandako mendetasunaren gaineko egiaztagiria eta bizikidetza egiaztagiria, udalerritik kanpo erroldatuta dauden kasuetan.

Se deberá presentar el certificado de dependencia emitido por el órgano competente y certificado de convivencia, en aquellos casos en que estén empadronados fuera del municipio.

5.9. Hirugarren adineko pertsonen egoitzetan erroldatuta dauden pertsonen titularitateko etxebizitzak. Salbuespen hori soilik ezarriko zaio egoitzan sartu aurretik egoiliarrak zuen ohiko etxebizitzari.

5.9. Las viviendas cuya titularidad corresponda a personas empadronadas en Residencias de la Tercera Edad. Esta exención se aplicará únicamente a la vivienda que, con carácter previo al ingreso en la Residencia, tuviera la condición de vivienda habitual del residente.

Egoera hau, egiaztatuko da errolda ziurtagiria aurkeztuz, udalerritik kanpo erroldatuta dauden kasuetan.

Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación del certificado de empadronamiento, en aquellos casos en que estén empadronados fuera del municipio.

Salbuespena gehienez ere hiru urtean ezarriko da egoitzan erroldatua egunetik kontatzen hasita.

La exención se aplicará durante un plazo máximo de tres años contados a partir de la fecha de empadronamiento en la residencia.

5.10. Ordenamendutik kanpo dauden etxebizitzak, hondamendi aitorpena izan dutenak edo hirigintza kudeaketari lotutakoak.

5.10. Las viviendas que estén fuera de ordenación, declarados en ruina o sujetos a gestión urbanística.

5.11. Higiezinen merkatuan eskaintzan dauden etxebizitzak saldu edo alokatzeko, betiere:

5.11. Las viviendas que estén ofertadas en el mercado inmobiliario para su venta o arrendamiento, siempre que:

a) Salmenta prezioa ez bada katastroko balioa bider 1,9 koefizientea baino handiagoa.

a) Su precio de venta no supere el valor catastral multiplicado por el coeficiente 1,9.

b) Alokairuaren urtekoturiko prezioa ez bada etxebizitzaren “katastroko balioa bider 1,9 koefizientea” biderketan sorturiko balioaren % 4 baino handiagoa.

b) El precio del alquiler anualizado no supere el 4% del valor que resulte de multiplicar el valor catastral de la vivienda por el coeficiente 1,9.

Zirkunstantzia horiek egiaztatuko dira:

Estas circunstancias se acreditarán:

a) Higiezinen bitartekaritza zerbitzuak erabiltzen direnean: saldu edo alokatzeko kontratuaren kopiaren bidez, alokairu edo salmenta prezioa zehaztuz.

a) Cuando se utilicen servicios de mediación inmobiliaria: mediante copia del correspondiente contrato para la venta o arrendamiento, señalando el precio de venta o alquiler.

b) Higiezinen bitartekaritza zerbitzuak erabiltzen ez direnean aitorpen baten bidez, etxebizitza higiezinen merkatuan jarri dela egiaztatzen duten frogatzeko baliabideen bidez (esate baterako, salmentan edo alokairuan dagoela erakusten duten argazkiak, web orrietan edo antzekoetan jarririko publizitatearen frogagiriak.

b) Cuando no se utilicen servicios de mediación inmobiliaria, mediante una declaración, acompañada de los medios de prueba que acrediten la puesta a disposición del mercado inmobiliario de la vivienda (como, por ejemplo, fotografías con carteles de venta o arrendamiento, justificantes de publicidad en páginas web, o similares).

Lorturiko datuekin, Udalak etxebizitza poltsa bat sortu ahalko du.

Con los datos obtenidos, el Ayuntamiento podrá crear una Bolsa de viviendas.

5.12. Gipuzkoatik kanpo, lan arrazoiak direla-eta beste udalerri batera lekuz aldatu diren etxebizitzen titularrek edo ezkontidea edo izatezko bikote.

5.12. Las viviendas cuyos titulares o su cónyuge o pareja de hecho se han trasladado a otro municipio fuera de Gipuzkoa por razones laborales.

Halako egoera egiaztatu beharko da jabeak egungo etxebizitzan duen errolda egiaztagiria aurkeztuz eta etxebizitzaren jabeak zerbitzuak ematen dituen enpresaren egiaztagiriaren bidez.

Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación del certificado de empadronamiento del propietario en su domicilio actual y certificado emitido por la empresa en la que el propietario de la vivienda presta sus servicios.

Izatezko bikote badira, dagokion Erregistroan izena emanda egon beharko dute.

En el caso de parejas de hecho deberán estar inscritas en el correspondiente Registro.

5.13. Konpontzen ari diren higiezinak zerga sortze datan.

5.13. Los inmuebles que estén siendo reformados en la fecha de devengo del impuesto.

Egoera hori egiaztatu beharko da obretarako udal lizentziarekin. Eskaeran obra lizentziaren data adierazi beharko da.

Esta circunstancia se acreditará mediante la licencia de obras municipal. En la solicitud deberá señalar la fecha de concesión de la licencia de obras.

5.14. Zerga sortu aurreko hiru hilabeteetan eta ondorengo bi hilabeteetan eskualdatutako etxebizitzak, betiere eskuratutako etxebizitza, eskualdaketaren egunetik kontatzen hasita hiru hilabeteko epean, udal-erroldan inskribatua badago.

5.14. Las viviendas transmitidas los tres meses anteriores y dos posteriores al devengo del impuesto siempre que en la vivienda adquirida, en el plazo de tres meses a contar desde el día de la transmisión, figure inscripción en el Padrón Municipal.

5.15. Bereizketa horizontalik ez duten eta erregistroan finka bakarra diren etxebizitzak, katastroan erreferentzia bakarra eta errezibo bakarra dutenak.

5.15. Las viviendas sin división horizontal que constituyan una única finca registral, con única referencia catastral y un único recibo.

5.16. Hutsik dauden baserriak.

5.16. Los caseríos que se encuentren vacíos.

Egiaztatuta geratuko da baserria ez dagoela hutsik nekazaritzako ustiapena Gipuzkoako Foru Aldundiaren nekazaritzako ustiapenen erregistroan inskribatuta badago edo egon bada.

Se considerara que esta circunstancia se acredita cuando la explotación agraria esté o haya estado inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5.17. Zergan hobariren bat duten etxebizitzek.

5.17. Las viviendas que gocen de alguna bonificación tributaria en el impuesto.

Salbuespen honek hondar izaera du, eta helburua udalaz kanpoko arau baten babespean, legezkoa izanik, ondasun higiezinen zergan hobari edo murrizketaren bat duten etxebizitzei zerga-kenketa ahalbidetzea da, hain zuzen ezaugarri bereziak dituelako edo jabeek egoera pertsonal berezia bizi dutelako.

Esta exención tiene carácter residual y su objeto es permitir la exención de aquellas viviendas que gocen de algún tipo de bonificación o reducción en el impuesto de bienes inmuebles al amparo de alguna norma extramunicipal pero legalmente aplicable, bien por su características singulares o bien por causa de las situaciones personales de la propiedad.

5.18. Aldi baterako bizileku gisa erabiltzen diren etxebizitzak. Salbuespen hau etxebizitza bakar bati aplikatuko zaio, titularra Gipuzkoatik kanpo bizi bada.

5.18. Las viviendas destinadas a residencia temporal. Esta exención se aplicará a una sola vivienda y cuando el titular resida fuera de Gipuzkoa.

Joko da etxebizitza aldi baterako bizileku gisa erabiltzen dela egiaztatzen bada gutxienez 150 KWh elektrizitate edo 300KWh gas natural kontsumitzen direla zerga sortu aurre-aurreko urteko edozein hilabetetan.

Se entenderá que la vivienda se destina a residencia temporal cuando se acredite un consumo mínimo de electricidad de 150 KWh o de gas natural de 300KWh en cualquiera de los meses del año inmediatamente anterior al de la fecha de devengo del impuesto.

Hori egiaztatzeko, aurkeztu beharko dira elektrizitate fakturak eta etxebizitzaren titularraren errolda-ziurtagiria.

Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de las facturas de electricidad del período y el certificado de empadronamiento del titular de la vivienda.

5.19. Hipersentsibilitate elektromagnetikoa duten pertsonen aldi baterako egoitza izango diren etxebizitzak, egoera horren ondoriozko sintomak arintzearren.

5.19. Las viviendas destinadas a residencia temporal de personas con hipersensibilidad electromagnética, con el fin de paliar la sintomatología derivada de dicha circunstancia.

Egoera hori egiaztatzeko dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

Ello se acreditará mediante la aportación de los siguientes documentos:

a) Patologia egiaztatzen duen dokumentazio medikoa.

a) Documentación médica acreditativa de la existencia de la patología.

b) Erabiltzailearen erantzukizunpeko adierazpena, berariaz adierazteko etxebizitza horren ezaugarriak (kokapenagatik edo bestelako arrazoiengatik) egokiak zaizkiola, bere sintomak desagerrarazi edo arintzen dizkiola eta etxebizitza doan lagatzen zaiola.

b) Declaración responsable de la persona usuaria en la que conste expresamente que las características de dicha vivienda (por ubicación u otros motivos) le son favorables, pues evitan o disminuyen los síntomas que padece, así como que le es cedida gratuitamente.

Salbuespen hori aplikatuko zaio etxebizitza bakar bati.

Esta exención únicamente se aplicara a una vivienda.

7. Artikulua

Artículo 7

Inor erroldatuta ez duten etxebizitzak gainkargua duten etxebizitzen zerrendan sartuko dira. Egoera horretan mantenduko dira norbait erroldatzen den arte. Zerga eta gainkarga batera igorriko dira.

Las viviendas en las que no haya ninguna persona empadronada serán incorporadas al listado de viviendas sujetas a recargo. Dicha situación se mantendrá mientras no haya nadie empadronado en ellas. Se procederá al giro conjunto del impuesto y su recargo.

Jabeei behin jakinarazi zaienean etxebizitza zerrenda horretan sartu dela, hurrengo urteetan ez zaie berriz jakinaraziko, eta beren ardura izango da garaiz jakinaraztea gainkarga egoki ez izatea eragiten duen edozein egoera. (salbuespen eskaera edo ohiko bizileku gisa erabiltzearen froga)

En aquellos casos en que se haya notificado a las personas propietarias la inclusión en dicha lista no se realizará nueva notificación durante los años posteriores, por lo que será responsabilidad de las personas propietarias comunicar a tiempo cualquier circunstancia (solicitud de exención o acreditación de prueba de residencia habitual) por la que se considere que no procede el recargo.

 

7 - ERANSKINA

7 - ANEXO

 

- Zerga-motak. Kuotak zehazteko karga mota hauek ezarri dira:

- Tipos impositivos. Para determinar las cuotas se fijan los siguientes tipos de gravamen:

1.1.- Hiri ondasunen gainekoa:
1.1.- De Naturaleza urbana:
A) Lurzoru industriala edo hirugarren sektorekoa
0,600 %
A) Suelo industrial o terciario
B) Gainontzeko hiri ondasunak
0,2400 %
B) Resto bienes urbanos
1.2.- Landa ondasunen gainekoa
1,1 %
1.2.- De naturaleza rústica
2.- Gainkarga, zergaren kuota likidoaren gainean
100 %
2.- Recargo sobre la cuota líquida