1.03 ZERGA: TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO ELEMENTUAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.03 IMPUESTO: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

 
 

1 - XEDAPEN OROKORRAK

1 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Udal honek, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauko 4.4. artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, udal zergak ordaintzeko sistema berrituan martxoaren 19ko 4/2003 foru arauaren arabera aldatua, artikulu horretako 1. atalean ezarritako gutxieneko kuotak finkatzen ditu ERASKINEAN adierazten den koefizientea aplikatuz.

Artículo 1.

Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que confiere el art. 4.4. de la Norma Foral 14/1.989, de 5 de Julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, modificada mediante Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de reforma del Sistema de tributación local fija las cuotas mínimas establecidas en el apartado 1 del citado artículo mediante la aplicación del coeficiente que se expresa en el ANEXO.

 

 

2 - ZERGA KUOTA

2 - CUOTA TRIBUTARIA

2. Artikulua.

Aurreko artikuluak aipatzen duen koefizientea aplikatuz, Zerga hau adierazitako Eranskinean zerrendatutako tarifa-taularen arabera exijituko da.

Artículo 2.

En aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo anterior, este Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se relaciona en el expresado Anexo.

 

 

3 - ZERGAREN KUDEAKETA

3 - GESTION DEL IMPUESTO

3. Artikulua.

1. Zerga hau autolikidazio erregimenean exigituko da, horretarako udal administrazioak Zerga honen subjektu pasiboei eta dagozkien espedienteak tramitatzen dituzten Gestoriei emango dien ereduan.

2. Zergaren ordainketa autolikidazioa aurkeztuko den unean egingo da.

Artículo 3.

1. Este Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación en el modelo que al efecto se facilitará por la administración municipal a los sujetos pasivos de este Impuesto y a las Gestorías que tramiten los correspondientes expedientes.

2. El pago del Impuesto se efectuará en el momento de la presentación de la autoliquidación.

 

4. Artikulua.
Zerga hau ordaindu dela egiaztatuko duen dokumentua zorra kitatzeko unean udal Administrazioak emango duen behin-betiko ordainagiria izango da.
Artículo 4.
El documento acreditativo del pago de este Impuesto, será el recibo definitivo que expida la Administración municipal en el momento de liberar la deuda.
5. Artikulua.
1. Zerga honen zorraren ordainketa eguneratuta daukala egiaztatuko duen ziurtagiriaren aurkezpena ezinbesteko baldintza izango da ondorengo espedienteak tramitatzeko eskaerari Trafiko Buruzagitzan hasiera emateko:
Artículo 5.
1. La presentación del certificado acreditativo de estar al corriente del pago de la deuda tributaria de este Impuesto, es requisito indispensable para iniciar en la Jefatura de Tráfico la solicitud de tramitación de los expedientes sobre:
a) Zirkulatzeko ibilgailuaren gaitasun ziurtapenarena.

b) Ibilgailuaren behin-betiko baxarena.

c) Ibilgailuen erreformarena, Zerga honen ondorioetarako haien sailkapena aldatzen denean.

d) Ibilgailuaren transferentziarena.

e) Ibilgailuaren zirkulazio baimenean azaltzen den subjektu pasiboaren bizileku aldaketarena.
a) La certificación de aptitud del vehículo para circular.

b) La baja definitiva del vehículo.

c) La reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación o efectos de este Impuesto.

d) La transferencia del vehículo.

e) El cambio de domicilio del sujeto pasivo del que figure en el permiso de circulación del vehículo.

2. Kuota korronteen ordainketa egiaztatuko duen ordainagiriaren aurkezpena ezinbesteko betebeharra izango da, hori aurkeztea eskatzen duten Zergapeko ibilgailuen matrikulazio espedienteari hasiera emateko Trafiko Buruzagitzan.

2. La presentación del recibo acreditativo del pago de las cuotas corrientes, será requisito indispensable para iniciar el expediente de matriculación en la Jefatura de Tráfico de los vehículos sujetos al Impuesto que requieran tal requisito.

 

4 - KUOTEN ITZULKETA

4 - DEVOLUCION DE CUOTAS

6. Artikulua.

Zergadunari bere aldeko kuota proportzionala itzuliko zaio, bai ibilgailuari baja eman edota behin-behineko likidazioan gerakin geratutakoa. Zenbatekoa zergadunak duen kontuan sartuko da, diru hori itzultzeko eskaera orria bete beharko da eta honekin batera behin-betiko bajari eta ibilgailuaren matrikulazioari dagokion agiria aurkeztu beharko da.

Artículo 6.

Las cuotas proporcionales que resulten a favor del sujeto pasivo, en el supuesto de baja del vehículo, así como los excesos abonados en su caso en la liquidación provisional, serán devueltos a los sujetos pasivos del impuesto mediante ingreso en cuenta bancaria, una vez se haya cumplimentado el impreso establecido a tal efecto y se aporte la documentación relativa a la baja definitiva y a la matriculación del vehículo.

 

 

5 - HOBARIAK

5 - BONIFICACIONES

 

- - Hobariak

- - Bonificaciones

7. Artikulua.

Artículo 7.

1.- %90eko hobaria izango dute ibilgailu fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez hogeitamar urteko antzinatasuna duten ibilgailuek, beti ere eguneroko ibilgailu gisa erabiltzen ez denean. Hobari hau emateko oinarria 3/2019 Foru Arauan ezarritakoari jarraiki jardungo da.


Presuntzioa egingo da subjektu pasiboa ez bada beste ibilgailu baten titular,  ohiko joan-etorrietarako bere izenean dagoen ibilgailua erabiltzen duela.
1.- Se establece una bonificación del 90% para los vehículos que tengan una antigüedad mínima de treinta años contados a partir de su fecha de fabricación o de su primera matriculación, siempre y cuando no se utilicen como medio de locomoción habitual. La concesión de la misma se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas en la Norma Foral 3/2019.

Se presumirá que si el sujeto pasivo no es titular de ningún otro vehículo, el vehículo a su nombre es su medio de locomoción habitual.
2.- Halaber, Historikoak diren ibilgailuak %100eko hobaria izango dute.

Interesatuek eskaria egiteko ibilgailuaren fitxa teknikoa eta matrikula zenbakia ekarri beharko dituzte.
2.- Asimismo, tendrán un bonificación del 100% los vehículos históricos.

Los interesados deberán instar su concesión aportando la ficha técnica del vehículo y su matrícula.
3.- Gutxi kutsatzen duten ibilgailuek hobaria izango dute zergaren kuotan, portzentajeari eta epeari dagokienez, ezaugarriak kontuan hartuta, betiere, idatz-zati hauetako batean ezarritako baldintzak betetzen badituzte:
3.- Los vehículos menos contaminantes gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto en el porcentaje y plazo correspondiente según sus características siempre que cumplan las condiciones establecidas en alguno de los siguientes apartados:
a) Motor elektrikoa duten ibilgailuek % 95eko hobaria izango dute zerga-kuotan,
erosten direnetik hasita zazpi ekitalditan zehar.
a) Los vehículos de motor eléctrico disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 95 % durante siete ejercicios a contar desde la fecha de adquisición.
b) Motor hibridoak dituzten ibilgailuek eta erregai gisa gasa erabiltzen dutenek, gas naturala, petroliotik likidotutako gasak zein bioetanola erabili, % 75eko hobaria izango dute zerga-kuotan, erosten direnetik hasita bost ekitalditan zehar.
b) Los vehículos de motor híbrido y los que utilicen gas como combustible, bien gas natural, gases licuados del petróleo o bioetanol, disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 75 % durante cinco ejercicios a contar desde la fecha de adquisición.
Hobari hori eskaripekoa da, eta egiaztatu egin behar da ibilgailuak eskatzen diren ezaugarriak betetzen dituela, ibilgailuaren Ezaugarri Teknikoen Txartelaren bitartez; txartel horretan agertzen ez badira, ezaugarri horiek jasoko dituen eta horretarako eskumena duen administrazioak igorriko duen agiri baten bidez frogatu beharko da. 
Esta bonificación tiene carácter rogado, debiendo acreditarse que el vehículo posee las características exigidas mediante la Tarjeta de Características Técnicas del mismo o si no figuraran en ella, mediante documento expedido por la administración competente en el que consten.
Hobari hauek jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo urtean hasiko da eta aurreko urteetako hobariak ezin izango dira eskatu.
Estas bonificaciones surtirán efectos desde el período impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud.

6 - SALBUESPENAK

6 - EXENCIONES

8. Artikulua.

Artículo 8.

Zerga ordaintzetik salbuetsita daude 14/1989 Foru Arauaren 2.1. artikuluko a) eta g) paragrafo bitartean aipatutako ibilgailuak. Ibilgailua desgaitasuna duten pertsonak garraiatzeko dela joko da Gipuzkoako Foru Aldundiak emaniko desgaitasun-ziurtagiria ekartzen denean. Bertan adieraziko da desgaitasuna duen pertsona ez dela gauza garraio publikoa erabiltzeko, mugitzeko 7 puntuko edo gehiagoko zailtasuna duelako.
Están exentos del Impuesto los vehículos señalados en el artículo 2.1. párrafos a ) a g) de la Norma Foral 14/1989. Se entiende que un vehículo se encuentra destinado a transporte de personas discapacitadas, cuando se acredite mediante aportación del certificado de discapacidad expedido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, que la existencia de dificultad de movilidad que impida la utilización de transportes públicos colectivos a la persona discapacitada es de 7 o más puntos.
Aurkeztu beharreko agiriak:
1.- Desgaitasun ziurtagiri eguneratua.
2.- Gidatzeko baimena.
3.- Ibilgailuaen zirkulazio-baimena
4.- Ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia, zeinean haren ohizko gidaria agertu behar duen
5.- Ibilgailua berak bakarrik erabiltzen duela dioen adierazpen zinpekoa.
Documentación a presentar:
1.- Certificado de discapacidad actualizado.

2.- Permiso de conducir.

3.- Permiso de circulación del vehículo.
4.- Fotocopia de la póliza del seguro del vehículo en la que figure el conductor habitual del mismo.
5.- Declaración responsable de uso exclusivo del vehículo.  

9. artikulua

Salbuespen eskaerak egin ondorengo epealdian egingo dira. Ibilgailu berriek, aldiz, 2 hileko epea izango dute eskaera egiteko Trafiko Zuzendarizan alta eman ondoren.

Artículo 9.
Las exenciones surtirán efecto desde el período impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud, excepto para los vehículos nuevos que dispondrán de un plazo de 2 meses desde la fecha de alta en la Jefatura de Tráfico.  
 

7 - ERANSKINA

7 - ANEXO

Mota eta era guztietako ibilgailuen urteko kuotak hauek dira:

Se fijan para las distintas clases y tipos de vehículo las siguientes cuotas anuales:

 

7.1 - Karga-mota:

7.1 - Tipo de gravamen:

Onartutako koefizientea 2,513koa da, ondorengoak izan ezik:

El coeficiente aprobado es el 2,513 excepto:
A) Turismoak
-
A) Turismos
9 zerga-zaldi baino gutxiago dutenak
2,4412
De menos de 9 caballos fiscales
9 eta 11'99 zerga-zaldi bitartekoak
2,3190
De 9 hasta 11'99 caballos fiscales
12 eta 13'99 zerga-zaldi bitartekoak
2,5650
De 12 hasta 13'99 caballos fiscales
14 eta 15'99 zerga-zaldi bitartekoak
2,3217
De 14 hasta 15'99 caballos fiscales
16 eta 19'99 zerga-zaldi bitartekoak
2,7052
De más de 16 hasta 19'99 caballos fiscales
20 zerga-zalditik gorakoak
2,7998
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Trakzio mekanikoko ibilgailuak atoi eta azpiatoiak dituztenean.
-
B) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.
1.000 eta 2.999 kg bitartekoa zama erabilgarria dutenak
2,5657
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil
2.999 Kg-tik gorako zama erabilgarria dutenak
2,6183
De más de 2.999 Kg. De carga útil
C) Bestelako ibilgailuak
-
C) Otros vehículos
Ziklomotorrak
2,5258
Ciclomotores
125 cc-tik beherako motorrak
2,5307
Motocicletas hasta 125 cc
125 eta 250 cc bitarteko motorrak
2,5357
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
250 eta 500 cc bitarteko motorrak
2,5620
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.
500 eta 1.000 cc bitarteko motorrak
2,6618
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.
1.000 cc-tik goragoko motorrak
2,7233
Motocicletas de más de 1.000 cc

7.2 - TARIFAK

7.2 - TARIFAS

IBILGAILU MOTA ETA INDARRA - KUOTA (€)
-
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO - CUOTA (€)
A) Ibilgailuak
-
A) Turismos
9 zerga-zaldi baino gutxiago dutenak
44,89
De menos de 9 caballos fiscales
9 eta 11'99 zerga-zaldi bitartekoak
85,29
De 9 hasta 11'99 caballos fiscales
12 eta 13'99 zerga-zaldi bitartekoak
157,23
De 12 hasta 13'99 caballos fiscales
14 eta 15'99 zerga-zaldi bitartekoak
199,25
De 14 hasta 15'99 caballos fiscales
16 eta 19'99 zerga-zaldi bitartekoak
298,43
De más de 16 hasta 19'99 caballos fiscales
20 zerga-zalditik gorakoak
377,58
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobusak
-
B) Autobuses
21 eserleku baino gutxiago dutenak
209,33
De menos de 21 plazas
21 eta 50 eserleku bitartekoak
298,14
De 21 a 50 plazas
50 eserlekutik goragokoak
372,68
De más de 50 plazas
C) Kamioiak
-
C) Camiones
Zama erabilgarria 1.000 kg baino gutxiago dutenak.
106,25
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
1.000 eta 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria dutenak
209,33
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
2.999 eta 9.999 kg bitarteko zama erabilgarria dutenak
298,14
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil
9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria dutenak
372,68
De más de 9.999 Kg. De carga útil
D) Traktoreak
-
D) Tractores
16 zerga-zaldi baino gutxiago dutenak
44,40
De menos de 16 caballos fiscales
16 eta 25 zerga-zaldi bitartekoak
69,79
De 16 a 25 caballos fiscales
25 zerga-zaldi baino gehiago dutenak
209,33
De más de 25 caballos fiscales
E) Trakzio mekanikoko ibilgailuak atoi eta azpiatoiak dituztenean.
-
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.
Zama erabilgarria 1.000 Kg. baino gutxiago eta 750 kg. baino gehiago dutenak
44,40
De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg. de carga útil
1.000 eta 2.999 kg bitartekoa zama erabilgarria dutenak
71,25
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil
2.999 Kg-tik gorako zama erabilgarria dutenak
218,10
De más de 2.999 Kg. De carga útil
F) Bestelako ibilgailuak
-
F) Otros vehículos
Ziklomotorrak
11,39
Ciclomotores
125 cc-tik beherako motorrak
11,41
Motocicletas hasta 125 cc
125 eta 250 cc bitarteko motorrak
19,58
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
250 eta 500 cc bitarteko motorrak
39,58
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.
500 eta 1.000 cc bitarteko motorrak
82,25
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.
1.000 cc-tik gorako motorrak
168,27
Motocicletas de más de 1.000 cc

8 - AZKEN XEDAPENA

8 - DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta indarrean jarraituko du indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean. Honek jasotzen dituen xedapenen artean, badira beste administrazio publiko batzuek beren eskumenak gauzatuz onetsitakoak, eta zuzenean eta nahitaez aplikatu beharrekoak. Beraz, alderdi horien gainean onesten diren arau-aldaketak automatikoki aplikatuko dira, onartutako aldaketak biltzen ordenantza fiskala eguneratu arte.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación. La misma recoge disposiciones aprobadas por otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias y que resultan de aplicación directa y obligatoria, por tanto, las modificaciones normativas que se aprueben se aplicarán automáticamente desde su entrada en vigor, hasta que se actualice la ordenanza fiscal recogiendo las modificaciones aprobadas.