1.04 ZERGA: ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.04 IMPUESTO: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

 

I. XEDAPEN OROKORRAK.

I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Artikulua.
Artículo 1.
Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauan eta tributuari dagokion Foru Arauan aurrikusitakoaren arabera, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ezarri eta exigitzen du, Ordenantza honi jarraiki, tarifa aplikagarriak biltzen dituen Eraskina parte delarik.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y la Norma Foral particular del tributo establece y exige el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.
2. Artikulua.
Artículo 2.
Ordenantza udal mugarte osoan aplikatzen da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. ZERGA EGITATEA.
II. HECHO IMPONIBLE.

3. Artikulua.

Artículo 3.

Hirigintza obretarako lizentzia lortu beharra exigitzen duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egiteak osatzen du zerga honen zerga egitatea, lizentzia hori jaso edo ez jaso arren, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazio aurzketu beharrra dagoenean, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera egitea Udal honi badagokio.

Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 4.
Artículo 4.
A título enunciativo, constituyen supuestos del hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes:

A título enunciativo, constituyen supuestos del hecho imponible sujetos al impuesto los siguientes:

1.- Oin berriko eraikuntza edo instalazioak eraikitzeko obra mota guztiak.

1.- Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases de nueva planta.

2.- Eraikuntza eta instalazio mota guztiak handitu edo zabaltzeko obrak.

2.- Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases existentes.

3.- Eraikuntza eta instalazio ororen egituran eragina izan dezaketen aldakuntza edo berrikuntzak.

3.- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

4.- Egun dauden mota guztietako eraikin eta instalazioen kanpoaldeko itxura aldaketa guztiak.

4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

5.- Eraikinen barne antolakera aldatzen duten obrak, haien erabilera edozein izanda ere.

5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.

6.- Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 37. artikuluak aipatzen dituen behin-behineko izaera duen egin beharreko obra oro.
6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el art. 37 de la ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
7.- Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.
7.- Las obras de instalación de servicios públicos.
8.- Lur-higidurak, hala nola lurrerauzketak, lur-berdinketak, hondeaketak eta beteketak, baldin eta eginkizun horiek Urbanizazio Proiektu batean edo onetsi nahiz baimendutako Eraikuntza burutzeko egin beharreko obra zehatzak eta programatuak ez badira.
8.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
9.- Eraikuntzen eraispena, berehala aurrian deklaratzekotan ez badira.
9.- La demolición de las construcciones, salvo en las declaradas de ruina inminente.

10.- Lurrazpiko instalazioak, alegia, aparkalekuetara, industri, merkataritza edo lanbide ihardueretara, zerbitzu publikoetara edo zorupea destinatzen deneko beste edozein erabileratara destinatuko direnak.

10.- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

11.- Bide publikotik ikus daitezkeen propagandako kartelen ezarpena.
11.- La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
12.- Udalak burutzeko emandako agindupean egindako obrak.
12.- Las obras realizadas amparadas en órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento.
13.- Ekonomi ahalmena duela adieraziko duten baliabide ekonomikoen inbertsioa eta obra edo hirigintza lizentziari atxikitako edozein obra, eraikuntza edo instalazio.
13.- Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que impliquen inversión de recursos económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanísticas.
5. Artikulua.
Artículo 5.
Zerga honen pean ez dira egongo Udal honi dagokion titulartasun dominikaleko higiezinetan egindako eraikuntza, obra edo instalazioak, obraren jabe izateko baldintza Udalak betetzen badu.

No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que ostente la condición de dueño de la obra.

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren ordainketatik salbuesten da, Estatua, Euskal Autonomi Elkartea, Lurralde Historikoak edo Toki Entitateak berauen jabe izanik eta berari lotuta egonik, errepidetara, trenbidetara, portutara, aireportutara, obra hidraulikotara, herrien eta hauen hondakin uraren saneamendutara zuzenean destinatuko diren eraikuntza, instalazio edo obren burutzapena, nahiz eta berauen kudeaketa Organismo Autonomoek burutu, bai inbertsio berriko obren kasuan, eta bai kontserbazio obren kasuan ere.

Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, Comunidad Autónoma Vasca, Territorio Foral o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión como de conservación.

III. SUBJEKTU PASIBOAK.
III. SUJETOS PASIVOS.

6. Artikulua.

Artículo 6.

Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, pertsona fisiko eta juridikoak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak 35 artikuluaren 3. apartatuan aipatzen dituen entitateak, eta testamendu-ahalordea erabili gabe duten herentziak, betiere eraikuntza, instalazio edo obraren jabe badira, haiek egiten diren ondasun higiezinen jabeak izan edo ez.

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, que sean dueños de la construcción, instalación y obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, eraikuntza, instalazio edo obraren gastu edo kostuak zeinek jasaten dituen, hura hartuko da haien jabetzat.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
7. Artikulua.
Artículo 7.
Eraikuntza, instalazio edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira lizentziak eskatzen dituztenak, erantzukinezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioak aurkezten dituztenak edo eraikuntzak, instalazioak edo obrak egiten dituztenak.

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Ordezkoak zergadunari exijitu ahal izango dio ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
IV. OINARRI ZERGAGARRIA.
IV. BASE IMPONIBLE.
8. Artikulua.
Artículo 8.
Eraikuntza, instalazio edo obraren benetako kostuak eratzen du Zergaren oinarri ezargarria; ondorio horietarako, kostu hori eraikuntza, instalazio edo obra gauzatzeko kostu materiala dela jotzen da.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

Oinarri ezargarriak kanpo geratzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta erregimen berezietako antzeko beste zergak, eraikuntza, instalazio edo obrekin lotuta egon litezkeen tasa, prezio publiko eta udal mailakok gainerako ondare-prestazioak, eta, orobat, profesionalen ordainsariak, kontratistaren mozkin enpresariala eta hertsi-hertsian exekuzioaren kostu materiala osatzen ez duten bestelako kontzeptuak.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material

Aurreko puntuan xedatutakoaren arabera, kontuan hartuko da interesatuek aurkeztutako material aurrekontua, beti ere dagokion elkargo Ofizialak onetsi beharko duelarik.  
 

A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se atenderá al presupuesto de ejecución material presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

Aurreko puntuan ezarritako ezaugarridun aurrekonturik ez bada aurkezten, eta baldin eta legezko lizentziarik gabeko eraikuntza, instalakuntza eta obrak badira, udal teknikariak izango dira oinarri zergagarria ezarriko dutenak, balioetsitako proiektuaren zenbatekoaren arabera.

En el supuesto de inexistencia de presupuesto con las características indicadas en el apartado anterior así como en el caso de construcciones, instalaciones y obras para las que no se haya obtenido la preceptiva licencia, la base imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.  

V. TRIBUTU KUOTA.
V. CUOTA TRIBUTARIA.
9. Artikulua.
Artículo 9.
Zerga oinarriari Eraskinean adierazten den karga tasa aplikatzearen emaitza izango da zerga honen kuota.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el Anexo.

VI. SORTZAPENA.
VI. DEVENGO.
10. Artikulua.
Artículo 10. 
Zergaren sortzapena eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan bertan gertatzen da, beharrezko lizentzia jaso ez bada ere.

El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación y obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

VII. KUDEAKETA.
VII. GESTION.
11. Artikulua.
Artículo 11.
Aginduzko lizentzia ematerakoan edo erantzukizunezko aitorpena zein aurretiazko komunikazioa aurkeztean, behin-behineko likidazioa egingo da, zerga oinarria doakienek aurkezturiko aurrekontuaren arabera zehaztuko dela, baldin eta aurrekontu hori dagokion Elkargo Ofizialak ikus-onetsia bada; horrela ez bada, edo lizentzia lortu ez denean, udal teknikariek proiektuaren kostu zenbatetsiaren arabera zehaztuko dute zerga oinarria.

Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

12. Artikulua.
Artículo 12.
Dagokion lizentzia eman edo erantzukizunezko aitorpena zein aurretiazko komunikazioa aurkeztu ondoren hasierako proiektua aldatzen bada, behin-behineko likidazio berri bat egiteko aurrekontu berria aurkeztu beharko da lehen proposatua garestitzen denaren arabera.

Si concedida la correspondiente licencia o presentada la declaración responsable o la comunicación previa, se modificará el proyecto inicial, deberá presentarse un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor del presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo.

13. Artikulua.
Artículo 13.
1. Benetan egindako eraikuntzak, instalazioak edo obrak eta euren egibenetazko kostua ikusiz, Udal Administrazioak, bidezko administrazio egiaztapena eginda, aldatu egingo du, hala badagokio, aurreko atalean aipatzen den zerga oinarria, dagokion behin-betiko likidazioa eginez, eta dagokion zenbatekoa subjektu pasiboari eskatuz edo, hala gertatuz gero, berari itzuliz.

1. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, la Administración Municipal, mediante la oportuna comprobación administrativa modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

2. Aurreko atalean ezarritakoaren ondorioetarako, obra bukatu edo berau behin-behinerako hartu eta ondorengo lehen hilabetearen barruan, zirkunstantzia honen aitorpena aurkeztuko da Udal Administrazioak eskura jarriko duen inprimakian, obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagiriarekin, dagokion lanbide elkargoak ikus-onetsia, hau egin ahal denean, eta bertan ziurtatu beharko da obren guztizko kostua, proiektu eta zuzendaritzaren eskubide fakultatiboak, industri mozkina eta obren ondorioz egon daitezkeen beste batzuk barne hartuz.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes siguiente a la terminación de la obra o recepción provisional de la misma, se presentará declaración de esta circunstancia en impreso que facilitará la Administración Municipal, acompañada de certificación del director facultativo de la obra, visada por el colegio profesional correspondiente, cuando sea viable, por la que se certifique el costo total de las obras incluidos los derechos facultativos del proyecto y dirección, beneficio industrial y otros que puedan existir por motivo de los mismos.

14. Artikulua.
Artículo 14.
Zergaren likidaziorako, administrazioak lizentzia emateko isiltasun positiboa erabiliko balu, lizentziak, hau espreski emango balu bezala balioko du.

A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorgadas por aplicación del silencio administrativo positivo tendrá el mismo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.

15. Artikulua.
Artículo 15. 
Ordenantza honetan erregulatutako Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskaritzari dagokienez, era berean zerga urrapenen kalifikazioa eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zigorrak erabakitzeari dagokienez, Tributuekiko Foru Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikagarri.

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.

16. Artikulua.
Artículo 16.
Lizentziaren titularrak edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazio aurkezu duenak obrak, eraikuntzak edo instalazioak ez burutzea erabakiko balu, idatzi bidez espreski adieraziz, Udalak eginiko behin-behineko likidazioa itzuliko du edo bertan behera utziko.

Si el titular de una licencia o el que presenta la declaración responsable o la comunicación previa, desistiera de realizar las obras, construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación total de la liquidación provisional practicada.

17. Artikulua.
Artículo 17.
Lizentzia iraungi ondoren, Udalak egindako likidazioa itzuliko du edo bertan behera utziko, titularrak lizentzia berritzea eskatu eta udalak baimenik ematen ez badu.

Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice.

18. Artikulua.
18. Artikulua. 
Aipatutako lizentzia lortu ondoren, udal dependentzietan jaso ahal izango da, aurretik autolikidazioari dagokion kuotaren ordainketa egiaztatu beharko delarik.

Una vez concedida la oportuna licencia, ésta podrá ser retirada de las dependencias municipales, una vez se haya justificado el ingreso de la cuota de autoliquidación.

VIII. SALBUESPENAK HOBARIAK.
VIII.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES.  
19. Artikulua.
Artículo 19.
Salbuespenak

Exenciones

Zerga honetatik kanpo geratuko dira:

Estarán exentos de este impuesto:

a) Gasaren instalakuntza-lanak. Hots, sare orokorretik etxe edo lokalaren sarrerara eramatekoak.

a) Las obras de instalación de gas desde la red general a la entrada de la vivienda o local.

b) Administrazio lagapen edo kontzesio erregimenean dauden garajeen estalduretan egiten diren obrak. Salbuespena estaldurari dagokion aurrekontuari bakarrik egingo zaio.

b) Las obras que se realicen en las cubiertas de los garajes en régimen de cesión o concesión administrativa. La exención se aplicará exclusivamente a la parte del presupuesto de obra que corresponda a la cubierta.

c) Jabekideen elkarteek egindako obrei, betiere jabari publikotik jendea bizi den lekuetara joateko traba arkitektonikoak igogailu baten bidez kentzearren emango diren diru laguntzak.

c) Las obras subvencionadas a comunidades de propietarios para eliminación de barreras arquitectónicas entre la vía pública y los accesos a edificios residenciales mediante la instalación de un ascensor.

20. Artikulua.
Artículo 20.
Hobariak

Bonificaciones

 

1 - Hobariak

1 - Bonificaciones

 

1 - Hobariak

1 - Bonificaciones

1. Zerga-kuotaren % 95eko hobaria jaso ahal izango dute:

1. Podrán acceder a una bonificación del 95% de la cuota tributaria:
a) Interes bereziko edo udal onurakoak izendatuta daudenean, zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak direlako izendapen hau mereziko dutenek. Izendapena Udalbatzak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.
a) La obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Eguzki energiaren edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxamendu termiko edo elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak ezartzen badira. Hobari hori aplikatzekotan, beroa sortzeko instalazioek administrazio eskudunaren homologazioa duten kolektoreak edo berokuntzako eta ur beroko sanitarioko sistemak (UBS) eduki behar dituzte.
b) Las obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores o sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente..
Hobari hori ondorengo balizko egoeran baino ez da aplikatuko: dagokion araudiak aipatutako sistemak instalatzea eskatzen ez duenean.
Dicha bonificación únicamente se aplicará en aquellos supuestos en los que la instalación de los citados sistemas no sea exigible por la normativa correspondiente.
Era berean, hobaria ondorengoetan baino ez da aplikatuko: energia berriztagarriak aprobetxatzeko sistemak (eguzkia energia, edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxamendu termiko edo elektrikoari) gehitzen dituzten instalazio eta obrarako diru-partidari dagokion kuota zatiaren gainean.
Asimismo, la bonificación se aplicará, únicamente, sobre la parte de la cuota correspondiente a la partida referida a la construcción, instalación y obra que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables.

c) Eusko Jaurlaritzaren mendeko ikastetxe publikoetan egindako obrak

c) Las obras realizadas en Centros docentes públicos dependientes del Gobierno Vasco.

2. Zerga-kuotaren % 50eko hobaria jaso ahal izango dute:
2. Podrán acceder a una bonificación del 50% de la cuota tributaria:
a) Azpiegituretan inbertsio pribatuak sustatzeko planekin lotuta dauden obrak, aldez aurretik udalak hala erabakita.
a) Las obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras, previa declaración municipal.
b) Alokatzeko etxebizitza sozialetan eta salmentara bideratutakoetan egingo diren obrek, betiere Administrazio Publikoek (Eusko Jaurlaritza eta Udalak) sustatuak baldin badira.
b) Las obras en viviendas sociales destinadas al alquiler y para las destinadas a la venta, siempre que sean promovidas por las Administraciones Públicas (Gobierno Vasco y Ayuntamientos).
c) Administrazio publikoek BOEak sustatutako eraikin, instalazio eta obrei dagozkienak, zuzenean nahiz hitzartutako sustapenen bidez.
c) Las construcciones, instalaciones y obras referentes a V.P.O. promovidas por las administraciones públicas, bien directamente, bien mediante promociones concertadas.
3. Gehienez % 34ko hobaria eskuratu ahal izango dute, Eusko Jaurlaritzaren eskumena duen dagokion Sailak emandako laguntza jaso dutenek, baldin eta horiek ondasun urbanistiko eta eraikuntzak berriztatzeko babestutako jarduerentzako emanak izan badira.
3. Podrán acceder a una bonificación máxima del 34% aquellas licencias urbanísticas, cuyas obras resulten beneficiadas de las ayudas otorgadas por el Departamento competente en la materia del Gobierno Vasco, para las actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanístico y edificado.
Arestian adierazitako portzentajea, babestutako jardueran sartutako obren titularren elementu komunetan partaidetza, Komunitate osoari buruz, dutenaren arabera gutxituz gertatzen dena izango da.
El porcentaje anteriormente indicado, resultará minorado en función de la participación en los elementos comunes de los titulares de las obras incluidas en la actuación protegida, respecto al total de la Comunidad.
4.- Zerga kuotaren %90eko hobaria. Pertsona ezinduen irisgarritasun eta bizigarritasun baldintzak errazten dituzten obrak.
4.- Bonificación del 90% de la cuota tributaria para aquellas obras que mejoren la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de las personas discapacitadas.
Hobari hau likidazioan aplikatuko da zuzenean, obra-lizentzian jasotako datuen arabera.
Esta bonificación se aplicará directamente en la liquidación de acuerdo con los datos de la licencia de obras concedida.

5.- Zerga kuotaren hobaria, A edo B kalifikazioa lortzen duten eraikinen birgaitze energetikorako obrentzat, ehuneko hauen arabera:

A mailakoek: %70

B mailakoek: % 50

5.- Bonificación en la cuota tributaria para aquellas obras de rehabilitación energética de edificios que obtengan la calificación A o B, conforme a los siguientes porcentajes:

Clase A: 70 % de bonificación.

Clase B: 50 % de bonificación.

Aurreko ataletan adierazitako hobariak jaso ahal izateko, (4.atala izan ezik) Udaletxeko erregistroan aurkeztu beharko da eskaera, hirigintzako lizentzia jakinarazten denetik edo adierazpen erantzulea edo aurretiazko komunikazioa  egiten denetik kontatzen hasita 2 hilabeteko epean. 3. atalean birgaitzeko jarduera babestuetarako aurreikusitako hobarietarako, laguntzak ematen direnean hasiko da kontatzen 2 hilabeteko epea eta ez da aplikatuko fatxadak osorik konpontzeko obretan edo eraginkortasun energetikoko sistema duten estalkien lanetan, horiek zerga berezia dutelako.

Para poder disfrutar de las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores (excepto el apartado 4) deberá presentarse en el registro de entrada de este Ayuntamiento la oportuna solicitud en el plazo de 2 meses a partir de la notificación de la correspondiente licencia urbanística o presentación de la declaración responsable o comunicación previa. En el caso de la bonificación prevista en el apartado 3 relativa a actuaciones protegidas de rehabilitación el plazo será de 2 meses desde la concesión de las ayudas y no será aplicable a aquellas obras de arreglo integral de fachadas y/o cubiertas que incorporen sistemas de eficiencia energética por estar sujetas a un tipo de gravamen especial.

Gauza bat baino gehiagogatik hobaritua suertatuz gero, bakarrik hobaririk handienaz baliatu ahal izango da.

En caso de concurrir dos o más supuestos de bonificación, solamente se aplicara por el concepto que posea el porcentaje más alto de bonificación.

2 - Eranskina

2 - Anexo

 

2 - Eranskina

2 - Anexo

Tarifa eta karga tasa

Tarifa y tipo de gravamen:
1. Eraikuntza, instalazio eta obraren aurrekontua:
-
1.Presupuesto de construcción, instalación y obra en general:
- 12.100,00 €ko aurrekontu arte:
3,13 %
- Hasta 12.100,00€ de presupuesto:
- 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:
5,00 %
- Más de 12.100,00€ de presupuesto:
2. Negutegiak egiteko obrak eta nekazaritza ekoizpenari adskribatutako elementuek:
2,08 %
2.- Las obras de construcción de invernaderos y elementos adscritos a la producción agraria:
3.- Hirigune historikoa eraberritzeko lanak:
3,13 %
3.- Las obras de rehabilitación en el casco histórico:
4.- Ondasun higiezinak eraberritzeko lanak, konponketak, fatxadak margotzea eta teilatuak konpontzea, elementu komunak direnean, eta, baita nekazaritzari lotuta dauden etxeei dagozkienak ere:
3,13 %
4.- Las obras de rehabilitación de inmuebles, referidas a arreglos, pintura de fachadas y reparación de tejados de edificios de viviendas con elementos comunes, así como las realizadas en viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias:
5.- Ohiko etxebizitzarako erabiltzen diren etxeetan egindako lan guztietarako aurrekontua.
-
5.- Presupuesto para todas las obras acometidas en domicilios destinados a vivienda habitual:
- 12.100,00 €ko aurrekontu arte:
2,50 %
- Hasta 12.100,00€ de presupuesto:
- 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:
4,16 %
- Más de 12.100,00€ de presupuesto:
6.- Merkataritza edo lanbide-jardueretarako, zerbitzuetarako eta ostalaritza-eta jatetxe-establezimenduetarako lokalak eraberritzeko edo moldatzeko obrak, betiere lokalak bizitegi- eta zerbitzu-lurzoru hiritarrean badaude.
-
6.-Presupuesto para obras de reforma o acondicionamiento de locales para actividades comerciales, actividades de servicios, establecimientos de hostelería y restauración en suelo urbano residencial y terciario.
- 12.100,00€ko aurrekontu arte:
0,78 %
- Hasta 12.100,00€ de presupuesto:
- 12.100,00€tik gorako aurrekontua:
1,31 %
- Más de 12.100,00€ de presupuesto:
7.- Fatxadak edota estalkiak erabat konpontzeko obrak, beti ere energia-eraginkortasuna hobetzeko sistemak jartzen badira.
1,56 %
7.- Obras de arreglo integral que afecten a fachadas y/o cubiertas que incorporen sistemas de mejora de eficiencia energética.
Energia-eraginkortasunaren hobekuntzatzat hartuko da fatxada, mehelin eta estalkien birgaitze termikoa, hartarako, barrendik eta kanpotik, isolamendu termikoa jarri bada; baita bizitzeko egokiak ez diren espazioekin, kanpoaldearekin edo lurrarekin kontaktuan dauden forjatuak isolamendu termikoz birgaitzea ere.
-
Se entenderá como mejora de eficiencia energética, la rehabilitación térmica de fachadas, medianerías y cubiertas mediante colocación de aislamiento térmico ya sea por el interior o por el exterior, así como la rehabilitación con aislamiento térmico de forjados en contacto con espacios no habitables, con el exterior, o con el terreno.
8.- Irakaskuntza Arautuko ikastetxeko obrak.
-
8.- Obras realizadas en Centros docentes de Enseñanza Reglada.
- 12.100,00 €ko aurrekontu arte:
0,15 %
- Hasta 12.100,00€ de presupuesto:
- 12.100,00 €tik goragoko aurrekontua:
0,25 %
- Más de 12.100,00€ de presupuesto:
Karga-tasa hori ezarriko zaie ikastetxeetan egindako eta hobaririk ez duten obrei.
-
Este tipo de gravamen será aplicable a las obras realizadas en centros docentes y que no sean beneficiarias de bonificaciones.