1.05 ZERGA: HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.

1.05 IMPUESTO: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

 
 

01 - XEDAPEN OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.
Artículo 1.
Udal honek, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauan eta tributuari dagokion Foru Arauan Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga ezarri eta exigitzen du. Ordenantza honi jarraiki , koefiziente aplikagarriak , sortze aldiaren arabera eta karga tasa biltzen dituen eranskina ordenantzaren parte delarik.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y la Norma Foral particular del tributo, establece y exige el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen los coeficientes según el período de generación y el tipo de gravamen aplicable.

2. Artikulua.
Artículo 2.
Ordenantza udal mugarte osoan aplikatzen da.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

 

02 - ZERGA EGITATEA

02 - HECHO IMPONIBLE

3. Artikulua.
 
1. Zergaren egitatea da zergaldian zehar hirilurrek izan duten balio gehikuntza, lur horien jabetza edozein titularren bidez eskualdatzen denean edo horien gainean jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean.    
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que hayan experimentado durante el período impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.  

2. Ondorio hauetarako, honako hauek hartuko dira hirilurtzat:

2. A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:

Hiri-lurzorua, urbanizagarria, urbanizagarri programatua edo urbanizagarri programatu gabea, Hirigintza Iharduketarako Programa onesten den unetik aurrera, bide zolatuak edo espaloi zintarridunak izan eta estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura eta argiteria publikoa duten lurrak, eta hiri-eraikuntzek okupatzen dituztenak.

El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado, o urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Nekazaritzari buruzko Legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren lurrak, halaber, era honetakotzat hartuko dira, beti ere zatikapen horrek nekazaritza erabilera hutsaltzen duenean, eta horregatik lur horien izaeraren aldakuntzarik jaso gabe, honako zerga honetarako ez bada.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la Legislación Agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.

 

03 - MENPEKOTASUN EZA

03 - NO SUJECION

4. Artikulua.
Ondoko hauek ez dira zergari lotuta egongo:  
Artículo 4.
No se producirá la sujeción a este Impuesto de:
a) Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako landalurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza. Beraz, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako hiri-lurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza zergari lotuta egongo da, Katastroan edo Zergaren Erroldan halakotzat ageri edo ez.
a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel.
b) Hiri-lurren balio gehikuntza, baldin eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak VI. Tituluaren VII. Kapituluan araututako erregimen berezia aplikagarria zaien eragiketengatik eratorritako eskualdaketen ondorioz gertatu bada. Aipatutako Foru Arauak 111 artikuluan jasotakoaren arabera ematen diren lurren gaineko eragiketak hortik kanpo geratzen dira, lurrak jarduera adar batean sartuta ez daudenean.
b) El incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana con ocasión de las transmisiones derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo VII del título VI de la Norma Foral 2/2014, del 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 111 de la citada Norma Foral, cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

Aipaturiko lurrak geroago eskualdatzen badira, VI Tituluaren VII. kapituluan jasotako eragiketetatik eratorritako eskualdaketak ez du etengo balio gehikuntza sortu duen urte kopurua.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el referido capítulo VII del Título VI.

c) Ezkontideek ezkontza sozietateari ondasun eta eskubideen ekarpenak egitea, ekarpen horien ordainetan ezkontideei ondasun eta eskubideak modu egiaztatuan esleitzea, eta ezkontideei beren hartzeko komunen ordainetan eskualdaketak egitea.

c) En los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Era berean aplikatuko da aurreko paragrafoan aitatzen dena izatezko bikoteek egin ditzaketen ekarpen, esleipen eta eskualdaketan. Hots, maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoa, izatezko bikoteak arautzen dituena.
Igualmente se aplicará en los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, respecto de las aportaciones, adjudicaciones y transmisiones que efectúen los miembros de la pareja de hecho constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
Ez da zergarekin loturarik izango halaber, ondasun higiezinak ezkontideen artean edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikoteen seme-alaben alde eskualdatzen direnean, baldin eta ezkontza baliogabetu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatzen edo izatezko bikotea desegitea dela-eta emandako sententziak betetzearen ondorio badira, ezkontzako erregimen ekonomikoa zeinahi dela ere.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges, entre miembros de la pareja de hecho constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial o extinción de la pareja de hecho, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

d) Lurren eskualdaketak ez dira egongo zergari lotuta eskualdaketa eta eskurapen datetan haien balioen artean dagoen diferentzia kalkulatzean balio gehikuntzarik ez dela izan egiaztatzen denean.

d) Las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Horretarako, balio gehikuntzarik ez dela izan frogatu nahi duen pertsona edo entitate interesdunak eskualdaketa aitortu beharko du, eta eskualdaketa eta eskurapena dokumentatzen dituzten tituluak aurkeztu ere bai, ondorio horietarako 3. artikuluan aipatzen diren pertsonak edo entitateak izango dira interesdun.

Para ello, la persona o entidad interesada en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por personas o entidades interesadas, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 6.

Eskualdaketan balio gehikuntzarik ez dela izan egiaztatzeko, honako hau hartuko da lurraren eskualdaketa edo eskurapen baliotzat kasu bakoitzean: eragiketa dokumentatzen duen tituluan ageri dena edo, kasua bada, Zerga Administrazioak egiaztatutakoa. Ondorio horietarako, eragiketa horietan izandako gastuak edo aplikatutako tributuak ezingo dira konputatu, eta ez da inolako eguneratzerik izango denbora igarotzeagatik.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones, ni efectuarse ninguna actualización por el transcurso del tiempo: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Higiezinaren eskualdaketan lurzorua eta eraikuntza sartzen direnean, lurzoruaren baliotzat hartuko da zergaren sortzapen egunean lurraren katastro balioak katastro balio osoarekiko duen proportzioa aplikatuta ateratzen dena, eta proportzio hori aplikatuko zaie bai eskualdaketa balioari eta, hala badagokio, baita eskurapen balioari ere.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Eskurapena edo eskualdaketa kostu gabekoa izan bada, aurreko paragrafoetako erregelak izango dira aplikagarriak, eta, hala dagokionean, gorago aipatutako bi balio konparagarrietatik lehenengotzat oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan aitortutakoa hartuko da.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Apartatu honetan aipatutako higiezinen ondorengo eskualdaketan, lurren balio gehikuntza zenbat urtetan sortu den konputatzeko, higiezina eskuratu aurreko denbora ez da kontuan hartuko. Ondasun higiezinen ekarpen edo eskualdaketei ez zaie aplikatuko paragrafo honetan xedatutakoa, artikulu honen 2. apartatuko b) eta c) letren arabera zergari lotuta ez daudenean.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo.

 

04 - SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

04 - EXENCIONES Y BONIFICACIONES

5. Artikulua.
Artículo 5. 
 

1 - Salbuespenak

1 - Exenciones

1. Balio gehikuntzak zerga honetatik salbuetsiko dira egintza hauen ondorio direnean:

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) Zortasun eskubideak eratu eta eskualdatzea.

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higiezinen gaineko Zergenak,4.2.e)artikuluan aurreikusten duen salbuespena aplikagarri duten ondasunak eskualdatzea, baldin eta haien jabeek edo eskubide errealen titularrek frogaturik uzten badute ondasun higiezin horiek artatu, hobetu birgaitzeko obrak euren kontura egin dituztela.

b) Las transmisiones de bienes a los que resulte la aplicación de la exención prevista en el artículo 4.2.e) de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Salbuetsi hau onartua izango da, baldin eta kontserbatzeko obrak, hobetzekoak edo birgaitzeko lanak udalaren baimenaz eginak badira. Era berean beharrezkoa izan da aipaturiko lanak jabetza-besterendu aurreko bi urteetan eginak izatea.

La efectividad de esta exención queda condicionada a que las obras de conservación, mejora o rehabilitación hubieran quedado efectivamente sujetas a licencia municipal. Asimismo, será preciso que las mencionadas obras se hubieran efectuado durante los 2 años anteriores a la enajenación.

Ondorio horietarako, kontserbatzeko, hobetzeko, edo birgaitzeko lanak direla ulertuko da, eraikuntzak berregitea helburu izanik, egitura fatxada edota estalki eta antzekoak finkatu eta berregiteko diren kasuetan, beti ere lanen kostua katrastu-balioaren %50ekoa baino gehiagokoa denean.  
A estos efectos, se entenderá por obras de conservación, mejora o rehabilitación las que tienen por objeto la reconstrucción de edificaciones mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de estas obras exceda del 50% del valor catastral.

2. Era berean, balio gehikuntzak salbuetsita egongo dira zerga ordaintzera behartuta dauden pertsona edo entitateak hauek direnean:

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta, orobat, lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa así como los organismos autónomos y entidades de derecho público de análogo carácter de las citadas Administraciones Públicas territoriales.

b) Zerga ezartzen duen udalerria, udalerri horren parte diren edo izan daitezkeen gainerako udal entitateak, eta lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publiko entitateak.

b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Municipales integradas o en las que se integre dicho Municipio así como los organismos autónomos y entidades de derecho público de análogo carácter de las citadas Administraciones Públicas.

c) Ongintzako edo ongintza-ikaskuntzako kalifikazioa duten erakundeak.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

d) Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaileak eta indarrean dagoen legeriaren arabera eratutako gizarte aurreikuspeneko mutualitateak.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de previsión social constituidas conforme a lo previsto en la legislación vigente.

e) Emakida administratibo itzulgarrien titularrak, emakidei atxikitako lurrei dagokienez.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

f) Gurutze Gorria eta beronekin pareka daitezkeen beste entitateak, erregelamenduz zehaztuko direnak.
f) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determine.

g) Salbuespen nazioarteko itun edo hitzarmenetan aitortua duten pertsona edo entitateak

g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

2 - Hobariak

2 - Bonificaciones

Kuotaren %50eko hobaria izango dute, jabaria mugatua duten lurren eskualdaketak eta eskubide errealak eskualdatu edo eratuz gero, hots, heriotza batengatik oinordeko eta adoptatuen alde irabazizko erabilera eginez maiatzaren 7ko 2/2003ko Legean xedatu bezala izatezko bikoteek eginikoak, izatezko bikoteak arautzen dituena. Hobari hau eskuratu ahal izateko ez da beharrezkoa izango Udalaren aldez aurreko errekonozimendua.
50 %
Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges parejas de hecho constituidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, y los ascendientes y adoptantes. El disfrute de esta bonificación no requerirá el reconocimiento previo del Ayuntamiento.

05 - SUBJEKTU PASIBOAK

05 - SUJETOS PASIVOS

6. Artikulua.

Artículo 6.

Hurrengoak dira zergaren subjektu pasiboak:

Es sujeto pasivo del Impuesto:

a) Lurren eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten irabazizko gozameneko ondasun-eskubideak eratu edo eskualdatzean, lurraren eskuratzailea edo ondasun-eskubidea beronen alde eratua izan edo eskualdaketaren jasotzailea.

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) Lurren eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten kostubidezko gozameneko ondasun-eskubideak eratu edo eskualdatzean, lurraren eskualdatzailea edo ondasun-eskubidearen eratzaile edo eskualdatzailea.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

c) Ohiko etxebizitzaren hipoteka exekutatzeagatik lurra edo eremua eskualdatu behar izanez gero, zergadunaren ordezko subjektu pasibo izaera izango du eremua erdiesten duen pertsona fisiko edo juridikoak, edo Zergetako Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 6. atalean aitatzen den erakundeak.
c) En las transmisiones de terrenos como consecuencia de la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad a la que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno.  

Aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan ordezkoak ezin izango dio zergadunari exijitu ordaindutako zorraren zenbatekoa.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, el sustituto no podrá exigir del contribuyente el importe de la obligación tributaria satisfecha.

Atal honen ondorioetarako ohiko etxebizitzatzat joko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentari buruzko Zergaren 10/2006 Foru Arauaren, abenduaren 29koa, 90 artikuluaren 8. atalean definitzen dena.

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá por vivienda habitual la definida como tal en el apartado 8 del art. 90 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

d) 6/2012 Errege Lege-dekretuaren, martxoaren 9koa, baliabiderik ez duten hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoa, 2. artikuluko aplikazio-eremuan sartzen diren zordunek eginiko eskualdaketetan, araudi horren Eranskinaren 3. atalean aurreikusten den etxebizitza ordainetan eman behar izanez gero, zergadunaren subjektu pasibo izaera eraikina erdiesten duen erakundeak izango du, eta hortaz, ordezkoak ezin izango dio zergadunari exijitu zerga-betebeharrak ordaintzea.
d) En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del art.2 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble , sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.
 

06 - ZERGA OINARRIA

06 - BASE IMPONIBLE

7. Artikulua.  
1.- Zerga honen zerga oinarria lurren balio gehikuntza da, hain zuzen ere, sortzapenaren unean agerian jarri eta gehienez ere hogei urteko epean izandakoa. Haren zenbatekoa eragiketa honen emaitza izango da, artikulu honen 2. apartatuan xedatutakoa eragotzi gabe: 8. artikuluan ezarritakoaren arabera sortzapenaren unean lurrari kalkulatu zaion balioa bider 2. apartatuaren arabera sorreraldiari dagokion koefizientea.
Artículo 7.  
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en el artículo 8 , por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo recogida en el apartado 2.
Subjektu pasiboak  4.d artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz eskaturik, egiaztatzen bada balio gehikuntzaren zenbatekoa txikiagoa dela artikulu honetako aurreko apartatuetan xedatutakoaren arabera zehaztutako zerga oinarriaren zenbatekoa baino, balio gehikuntza horren zenbatekoa hartuko da zerga oinarritzat

Cuando a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el art. 4.d. de esta ordenanza, se constata que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor

2.- Balio-gehikuntza sortu den aldia gehikuntza hori agerian jarri den urte-kopurua izango da.

2.- El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Igarotako urte-kopurua zenbatzeko, urte osoak hartuko dira kontuan, hau da, urte-zatiak kontuan hartu gabe. Sortu den aldia urtebetetik beherakoa bada, urteko koefizientea hilabete osoen kopurua kontuan hartuta hainbanatuko da, hau da, hil-zatiak kontuan hartu gabe.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el período de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

Sortzapenaren unean lurrak duen balioari (aurreko apartatuetan xedatu da nola kalkulatu balio hori) balio gehikuntzaren sorreraldi bakoitzerako indarrean dagoen gehieneko koefizientea aplikatuko zaio, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru ArauaK ezarritakoari jarraituz.(ERANSKINA)
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, para cada periodo de generación del incremento de valor, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el máximo que se encuentre vigente de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (ANEXO)

Aipatutako xedapenean aurreikusitako gehieneko koefizienteak eguneratuz gero, alkateari ahalmena ematen zaio aplikagarriak diren koefiziente berriak ebazpen bidez argitaratzeko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean , baita udalaren web orrian eta iragarki taulan ere.

En caso de actualización de los coeficientes máximos previstos en la citada disposición, se faculta a la alcaldía para, mediante resolución, dar publicidad en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, así como en la página web y tablón de anuncios del ayuntamiento, a los nuevos coeficientes que resulten aplicables.

8. Artikulua
1.- Sortzapenaren unean lurrak zer balio duen zehazteko, erregela hauek aplikatuko dira:
Artículo 8.  
1.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
Lurren eskualdaketetan, sortzapenaren unean duten balioa ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako une horretantxe dutena izango da.
En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

Hala ere, balio hori balio ponentzia baten ondorio bada, eta ponentzia horretan ez badira islatzen hura onartu ondoren onartu diren planeamendu aldaketak, zilegi izango da zerga honen behin-behineko likidazio bat egitea balio ponentzia horretatik abiatuta. Horrelako kasuetan, behin betiko likidazioan aplikatuko den balioa kasuan kasuko balio ponentziaren aldaketan edo balioen berrikuspenean xedatutakoaren arabera ateratzen dena izango da, betiere sortzapen data erreferentzia hartuta. Data hori ez badator bat katastro balio berrien eragin datarekin, balio horiek zuzenduko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontuen foru arauetan ezartzen diren eguneratze koefizienteak aplikatuta.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a la modificación de la ponencia de valores o la revisión de los valores que se instruya, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las normas forales de presupuestos del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Gertatzen bada kasuan kasuko lurrak, hiri izaerakoa izanik ere, zergaren sortzapenaren unean oraindik ez daukala zehaztuta inolako katastro baliorik, udalak katastro balio hori finkatzen denean egin ahal izango du likidazioa, sortzapenaren unean dagoen balioa aintzat hartuta.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

9. Artikulua.
1.- Jabaria mugatzen duten ondasun-eskubideak eratu eta eskualdatzean, eranskinan jasotako portzentajeak, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatutako arauak aplikatuz kalkulaturiko eskubide horien balioa, hari doakiolarik, ordezkatzen duen 8.artikuluan definituriko balioaren zatiaren gainean aplikatuko da.
Artículo 9.  
1.- En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el anexo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el art.8 que representa, respecto del mismo el valor de los referidos derechos calculados mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2.Eraikin edo lursail baten gainean solairu bat edo gehiago jasotzeko edo lur azpian eraikitzeko eskubidearen eraketan edo eskualdaketan -lurrazal eskubide erreal bat izan gabe ere-, eranskinan ezarri diren urteko portzentajeak 8. artikuluan definitutako balioaren gainean aplikatuko dira, baina, kasu honetan, kontuan izanik balio horretatik zer zati dagokion eskualdaketaren eskrituran finkatutako proportzionaltasun moduluari edo,halakorik ezean, lur gainean edo lur azpian eraikiko diren solairuen azalera edo bolumenaren eta eraikitako azalera edo bolumen osoaren arteko proportzioari horiek behin eraiki ondoren
2. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el Anexo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo 8 que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
3. Nahitaezko desjabetzapenak daudenean, Eraskinean bildutako urteko portzentajeak lurraren balioari dagokion baliojustuaren zatiaren gainean aplikatuko da , salbu eta 8 artikuluan definitutako balioa txikiagoa bada, kasu horretan, azken hori hartuko baita, ez balio justua.
3. En los supuestos de expropiación forzosa, los porcentajes anuales contenidos en el Anexo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el art. 8 fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último.
 

07 - TRIBUTU KUOTA

07 - CUOTA TRIBUTARIA

10. Artikulua.
Zerga honen kuota osoa , zerga oinarriari Eraskinean adierazitako karga tasa aplikatzearen emaitza izango da.
Artículo 10. 
La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresan en el Anexo.

Zergaren kuota likidoa kuota osoari hurrengo apartatuko hobaria bere kasuan aplikatzetik ateratzen den emaitza izango da.

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación.

 

08 - ZERGAREN SORTZAPENA

08 - DEVENGO DEL IMPUESTO

11. Artikulua.  
1. Zerga data hauetan sortaraziko da:  
Artículo 11.
1. El Impuesto se devenga:
a) Lurraren jabetza bizien artean edo heriotzaren zioz eskualdatzen denean, kostubidez edo doan izanik ere, eskualdaketa datan.  
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean, eraketa edo eskualdaketa gertatzen den datan.  
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

Goian xedatutakoaren ondorioetarako, hurrengo hau hartuko da eskualdaketa datatzat:

A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la transmisión :  
a) Bizien arteko egintza edo kontratuetan dokumentu publikoa egilesten denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publikoan inskribatzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz funtzionari publiko bati ematen zaizkionekoa.  
a) En los actos o contratos intervivos la de otorgamiento del documento público, y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de estos en un registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) Heriotzaren ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza data.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

2. Ebazpen irmoaz lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko ondasun-eskubidearen eraketa edo eskualdaketa sortarazi zuen egintza edo kontratuaren baliogabetze, hutsalketa edo deuseztapena gertatu dela epaibidez edo administrazio bidez adierazi edo aintzatets dadinean, subjektu pasiboak ordaindutako zergaren itzulketa egin diezaioten eskubidea izango du, beti ere egintza edo kontratu horrek irabazpiderik eman ez badio eta itzulketa, ebazpena irmo hartu zenetik bost urteko epearen barruan exigi dezanean irabazpiderik dagoelakotzat interesatuek Kode Zibilaren 1295. artikuluak aipatutako elkarrekiko itzulketak burutu behar dituela bidezkotzen ez denean joko delarik. Egintzak edo kontratuak irabazpiderik sortarazi ez badu ere, hutsalketa edo deuseztapena zergaren subjektu pasiboaren obligazioak ez betetzearen zioz adieraziz gero, ez da ezertan ere itzulketarik egongo.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Kontratua, alderdi kontratatzaileen elkarren arteko adostasunez ondoriorik gabe geratzen bada, ez da ordaindutako zerga itzuliko eta tributuak ordaindu beharreko egintza berritzat hartuko da. Elkarren arteko adostasuntzat adiskidetze egintzako adostasuna eta demandarekiko amore egite hutsa joko da.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la aveniencia en acto de conciliación y el simple allanamiento de la demanda.

4. Baldintzaren bat tarteko duten egintza edo kontratuetan, berauen kalifikazioa Kode Zibileko preskripzioen arabera egingo da. Etendurazkoa balitz, zerga ez litzateke likidatuko harik eta berau bete arte. Baldintza deuseztapenezkoa balitz, zerga exigitu egingo litzateke, noski, baldintza betetzen denean aurreko ataleko erregelaren araberako itzulketa egitearen erreserban.
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.  
Testamentu-ahalordearen bidez gauzatzen diren herentzietan, zerga sortuko da ahalordea modu ezeztaezinez erabiltzen denean edo hura azkentzeko arrazoietako bat gertatzen denean.

En las herencias que se defieran por poder testatorio, el Impuesto se devengará cuando se hubiere hecho uso del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las cuasas de extinción del mismo.

5.- Testamentu-ahalordean pertsona jakin bati eman bazaio herentziako ondasunez bizi artean gozatzeko eskubidea, gozamen horrengatik likidazio bakarra egingo da, gozamenduak kausatzailearekin duen ahaidetasunaren arabera eta biziarteko gozamenen arauak aplikatuta.
5.-En los poderes testatorios en los que una persona determinada tuviera con carácter vitalicio el derecho a usufructuar los bienes de la herencia, sólo se practicará una única liquidación de este usufructo con arreglo al parentesco de la persona usufructuaria con la causante y aplicando las normas de los usufructos vitalicios
Gozamena azkentzen denean testamentu-ahalordea erabiltzean, bi likidazio egingo dira gozamen horrengatik, gozamendunak kausatzailearekin duen ahaidetasunaren arabera:
En los poderes testatorios en los que el usufructo se extinga al hacerse uso de dicho poder, se practicarán dos liquidaciones de este usufructo con arreglo al parentesco de la persona usufructuaria con la causante:
a) Lehen likidazio bat, kausatzailea hiltzen denean, biziarteko gozamenaren arauak aplikatuta.

a) Una primera liquidación, al momento del fallecimiento de la persona causante, aplicando las normas del usufructo vitalicio.

Alabaina, testamentu-ahalordea erabiltzeko epea zehaztuta badago, lehen likidazio hori aldi baterako gozamenaren arauak aplikatuta egingo da, ahalordea erabiltzeko ezarrita dagoen gehieneko epeagatik.

No obstante, si el poder testatorio tuviera un plazo determinado para su ejercicio, esta primera liquidación se practicará según las normas del usufructo temporal por el plazo máximo establecido para ejercitar dicho poder.

b) Beste likidazio berri bat, testamentu-ahalordea erabiltzen denean, aldi baterako gozamenaren arauekin bat, kausatzailearen heriotzatik igarotako denboragatik. Aurreko likidazioagatik ordaindu dena konturako sarreratzat joko da, eta diferentzi gozamendunari itzuliko zaio, haren aldekoa bada.

b) Otra nueva liquidación, al hacerse uso del poder testatorio, con arreglo a las normas del usufructo temporal por el tiempo transcurrido desde la muerte de la persona causante, teniendo la consideración de ingreso a cuenta lo pagado por la anterior, devolviéndose la diferencia a la persona usufructuaria si resultase a su favor.

b) letra honetan aipatzen den likidazioa aurkeztuko da testamentu-ahalordea baliatzeagatik edo hura azkentzeko gainerako arrazoiengatik oinordeko gertatzen direnen likidazioa aurkeztearekin batera.

La liquidación a que se refiere esta letra b) deberá practicarse al tiempo de realizarse la de las personas herederas, que resulten serlo por el ejercicio del poder testatorio, o por las demás causas de extinción del mismo.

6. Lurren eskualdaketak testamentu-ahalordea erabili gabe duten herentziek egiten dituztenean Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen 43. artikuluko xedapen egintzen ondorioz, eskualdaketa horiek oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren sortzapena ez badakarte, aplikagarria izango da azaroaren 14ko 4/2016 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legera egokitzen duenak, II.tituluko II.kapituluan, eta badagokio, III. Kapituluan, xedatutakoa.

6. En las transmisiones de terrenos por las herencias pendientes del ejercicio del poder testatorio como consecuencia de actos de disposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, y siempre que dichas transmisiones no impliquen el devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se aplicará lo dispuesto en el capítulo II, y en su caso III, del título II de la Norma Foral 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.

 

09 - KUDEAKETA

09 - GESTION

12. Artikulua.  
Subjektu pasiboek Udal Administrazioaren aurrean aurkeztu beharko dute Zergagatik dagokien aitorpena, administrazioak emango duen eredu ofizialaren arabera, non tributu zerrendako elementuak eta kuota zehazteko beharrezko eta ezinbestekoak diren gainerako elementuak azalduko baitira, kuotaren ordainketa aldi berean ordaindu beharko delarik aitorpena aurkezten deneko ekintza berean.
Artículo 12.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal la declaración correspondiente por el Impuesto según el modelo oficial que facilitará aquella y que contendrá los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo acto de la presentación de la declaración.  
13. Artikulua.
Hurrengo epeetan aurkeztu beharko da aitorpena eta horretatik ateratako kuota ordaindu, zergaren sortzapena sortuko den datatik aurrera zenbatuko direlarik:  
Artículo 13.  
La declaración deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Bizien arteko egintzetan, epea 30 lanegunekoa izango da.  

b) Heriotzaren ziozko egintzetan, epea sei hilabetekoa izango da, subjektu pasiboak horrela eskaturik urtebeteko mugaraino luzatu ahal izango delarik.  
a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
14. Artikulua.
1. Aitorpenari, nahitaez, ezarpena sortaraziko duten egintza edo kontratuak bilduko dituen dokumentua, behar bezala kautotua, erantsiko zaio.  
Artículo 14.  
1. A la declaración se acompañará inexcusablemente el documento debidamente autenticado en que consten los actos o contratos que originan la imposición.  

2. Eskatzen diren salbuespen edo hobariak, halaber, dokumentuz justifikatu beharko dira.

2. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente.  
15. Artikulua.
Udal Administrazioak errekeritu ahal izango ditu pertsona interesatuak, Zergaren likidazioa burutzeko beharrezkotzat jotzen dituen bestelako dokumentuak aurkez ditzaten hogeita hamar eguneko epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez luza daitekeelarik. Epe horien barruan egindako errekerimenduei erantzuten ez dietenek, dagozkien urrapen eta tributu zigorrak izango dituzte, aipatutako dokumentuak aitorpena egiaztatu eta likidazioa ezartzeko beharrezkoak diren heinean. Adierazitako agiri horiek interesatuak bere onurarako soilik alegatutako gorabeherak egiaztatzeko bitarteko hutsak balira, errekerimenduari ez erantzuteak, likidazioa alegatu bai baina justifikatu gabeko zirkunstantziak kontuan hartu gabe egitea ekarriko du.  
Artículo 15.  
La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sanciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la declaración. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas y no justificadas.  
16. Artikulua.  
12. artikuluan xedatutakoa dena dela ere, jarraian adieraziko direnek, Udal Administrazioari jakinarazi egin beharko diote zerga egitatearen burutzapena, subjektu pasiboek dituzten epe berberen barruan:  
Artículo 16.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12, están igualmente obligados a comunicar a la Administración Municipal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) Honako Ordenantza Fiskal honetako 6. artikuluaren a) letran bildutako kasuetan, beti ere bizien arteko negozio juridikoaren zioz sortarazitakoetan, dohaintza emailea edo ondasun-eskubidearen eratzailea edo eskualdatzailea.

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan producido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) Aipatutako 6. artikuluaren b) letrako balizkoetan, eskuratzailea edo ondasun-eskubidea bere alde eratu edo eskualdatuta duen pertsona.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 6 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

17. Artikulua.  
Era berean, Notariek hiruhileko natural bakoitzaren lehen hamabostaldiaren barruan, aurreko hiruhilabeteko naturalean beraiek baimendutako dokumentu guztien zerrenda edo indize laburtua igorri behar izango dute nahitaez, bakoitzak bere udalari, haiek, dena den, eskuhartzaileen izen-deiturak, nortasun agiri nazionala eta helbidea eta, egintzak bil ditzatenean, zerga honen zerga egitatearen eginkizuna ageriko jar dezaten egintza edo negozio juridikoak bilduko dituztelarik, azken borondateko egintzen salbuespenarekin. Epe berberaren barruan ere jakinaren gainean egon edo izenpeak legeztatzeko aurkeztu izan zaizkien egitate, egintza edo negozio juridikoen zerrenda igorri behar izango dute. Artikulu honetan aurrikusitakoa Lurralde Historikoko Tributuekiko Foru Arau Orokorrean ezarritako lankidetza-betebehar orokorraren kalterik gabe ulertzen da.  
Artículo 17.
Así mismo, los Notarios, estarán obligados a remitir a la Administración Municipal, dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, en el término municipal, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico.
18. Artikulua.
1. Udal Administrazioa aitortu izan ez diren zerga egitateak burutu izanaren jakinaren gainean dagoenean, 13. artikuluan aipatzen diren epeen barruan, interesatuei errekerminedua egingo die aipatutako aitorpena egin dezaten, egindako tributu urrapenen eta, hala badagokio, hauei dagozkien zigorren kaltetan izan gabe.      
Artículo 18.
1. Siempre que la Administración Municipal tenga conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 13, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

2. Udal Administrazioak aurrikusitko errekerimenduak bideratu eta interesatuek dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofiziozko espedientea izapidatuko du bere eskueran dituen datuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala badagokio, diru-sarrera egiteko epeak eta bidezkoak diren errekurtsoen adierazpena azaldurik, egindako tributu urrapenen eta, hala badagokio, hauei dagozkien zigorren kaltetan izan gabe.

2. Si cursados por la Administración Municipal los requerimientos anteriormente previstos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

19. Artikulua.  
Ezin izango da Jabetza Erregistroan terrenoen eta gainerako zergapeko egintzen dokumentua inskribatu, aldez aurretik Zerga honen ordainketa edota, hala badagokio, kuoten ordainketaren atzerapena kreditatzen ez bada.
Artículo 19. 
No podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad el documento de la transmisión de terrenos y demás actos sujetos sin que se acredite el previo pago de este Impuesto o del aplazamiento del pago de las cuotas en su caso.  
20. Artikulua.
Ordenantza honetan erregulatzen den Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskapenari dagokion guztian, bai eta tributu urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean ezarri beharreko zigorrak finkatzerakoan ere, Tributuekiko Foru Arau Orokorrean aurrikusitakoa izango da aplikatzekoa.
Artículo 20.  
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto regulado en esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.  
 

10 - XEDAPEN GEHIGARRIA

10 - DISPOSICION ADICIONAL

Aurreko 9.1 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako eta Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga onesten duen Foru Arauak indarrean dirauen bitartean, honako arau hauek bete beharko dira:

A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, deberán observarse las siguientes reglas:

1. a) Aldibaterako gozamenaren balioa ondasunen balioaren proportzioan egingo da, urtebeteko epealdiko 100 2ko proportzioan, 100eko 70 gainditu gabe.

1. a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

b) Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa dela iritziko da gozamendunak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, gehiagoko urte bakoitzeko 100eko 1eko proportzioan, balio osoaren 100eko 10eko mugarekin.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente la edad en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite del 10 por 100 del valor total.

c) Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe ezartzen bada, ondorio fiskaletarako iraungipen baldintzapeko jabetza osoko eskualdaketatzat joko da.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

2. Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren diferentzian konputatuko da. Aldi berean aldibaterakoak diren biziarteko gozamenetan jabetza soila baloratzeko, aurreko lehen zenbakiko arauetatik balio gutxien esleitzen diona aplikatuko da.

2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del numero primero anterior, aquella que le atribuya menos valor.

3. Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa ezartzeko, kasuak kasu aldibaterako gozamenen edo biziartekoen balorazioari dagozkion arauak horiek ezarriak izan zireneko ondasunen balioaren 100eko 75i aplikatuko zaizkio.

3. El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

 

11 - XEDAPEN IRAGANKORRA

11 - DISPOSICION TRANSITORIA

Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak onetsitako Toki Erregimenaren arloan indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bateginaren 350.1 artikuluko b) modalitateari dagokion zergaldia, dena dela 1989ko abenduaren 31n amaituko da, hamar urteak beteko ez balira ere, data horretan, horrenbestez, modalitate horretako sortzapena sortuko litzatekeelarik; une horretantxe egiaztatuko da aribideko hamarkadan iragandako urte kopuruaz egindako likidazio egokia. Aurrean aipatutako modalitatean Entitate batek kontura egindako ordainketa guztiak Ordenantza honen 11. artikuluaren arabera sortutako amaierako likidaziotik kenduko dira.

El período impositivo de la modalidad b) del artículo 350.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, finalizará, en todo caso el 31 de Diciembre de 1.989, aunque no se hubieren cumplido los diez años, produciéndose, por consiguiente, en tal fecha el devengo por esta modalidad, en este momento se practicará la correspondiente liquidación por el número de años que hayan transcurrido del decenio en curso. La totalidad de los pagos a cuenta efectuados por una Entidad en la modalidad antedicha serán descontados de la liquidación final devengada con arreglo al artículo 11 de esta Ordenanza.

 

12 - AZKEN XEDAPENA

12 - DISPOSICION FINAL

Ordenantza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta indarrean jarraituko du indargabetzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean. Honek jasotzen dituen xedapenen artean, badira beste administrazio publiko batzuek beren eskumenak gauzatuz onetsitakoak, eta zuzenean eta nahitaez aplikatu beharrekoak. Beraz, alderdi horien gainean onesten diren arau-aldaketak automatikoki aplikatuko dira, onartutako aldaketak biltzen ordenantza fiskala eguneratu arte.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación. La misma recoge disposiciones aprobadas por otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias y que resultan de aplicación directa y obligatoria, por tanto, las modificaciones normativas que se aprueben se aplicarán automáticamente desde su entrada en vigor, hasta que se actualice la ordenanza fiscal recogiendo las modificaciones aprobadas.

 

13 - ERANSKINA

13 - ANEXO

Sortzapenaren unean lursailaren balioari aplikatu beharreko koefizienteak, balioaren gehikuntza sortzen den aldiaren arabera, sortzapenaren unean Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru ArauaK ezarritako gehienezko koefizienteak izango dira.
Los coeficientes a aplicar sobre el valor de los terrenos en el momento del devengo, según el período de generación del incremento del valor serán los coeficientes máximos establecidos por la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. en el momento de devengo.
 

01. - KOEFIZIENTE TAULA

01. - TABLA DE COEFICIENTES

(Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauako gehieneko koefizienteak)
(Coeficientes máximos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.)
Sorrealdia
Koefizientea/coeficiente
Período de generación
Urtebetetik behera
0,15
Inferior a 1 año
Urte bat
0,15
1 año
2 urte
0,14
2 años
3 urte
0,15
3 años
4 urte
0,17
4 años
5 urte
0,18
5 años
6 urte
0,19
6 años
7 urte
0,18
7 años
8 urte
0,15
8 años
9 urte
0,12
9 años
10 urte
0,10
10 años
11 urte
0,09
11 años
12 urte
0,09
12 años
13 urte
0,09
13 años
14 urte
0,09
14 años
15 urte
0,10
15 años
16 urte
0,13
16 años
17 urte
0,17
17 años
18 urte
0,23
18 años
19 urte
0,29
19 años
20 urte edo gehiago
0,45
Igual o superior a 20 años

02. - KARGA TASA

02. - TIPO DE GRAVAMEN

5 urte arte
20 %
Hasta 5 años
6 urtetik 15 urte arte
16 %
De 6 a 15 años
15 urte baino gehiago
15 %
Superior a 15 años