2.03 TASA: TOKI PUBLIKOKO LURZORUA, LURRAZPIA EDO HEGALKINAREN ERABILPEN PRIBATUA EDO PROBETXAMENDUA.

2.03 TASA: UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

 

1. Artikulua.

Artículo 1.

Ordenantza honek arautuko dituen aprobetxamenduko tarifak hauexek izango dira:

Las tarifas de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza serán las siguientes:

 

1 - ERABILERA KOMUNA

1 - USO COMÚN

 

1 - Merkataritza eta industria jarduerak eta atxikitako elementuak:

1 - Actividades comerciales e industriales y elementos anexos:

1.1 - Aparatu automatikoak saltzeagatik tasa ondorengo tarifen arabera likidatuko da:

1.1 - Aparatos automáticos: la tasa por venta en aparatos automáticos se liquidará con arreglo a la siguiente tarifa:

Baskula automatikoak eta antzeko aparatuak, urteko eta aparatuko
99,99
Básculas automáticas y aparatos similares, por cada año y aparato
Salgailu automatikoak, urteko eta salgailu bakoitzeko
51,24
Aparatos de venta automática, por cada año y aparato

1.2 - Mahaitxo bakoitzeko tarifa urtekoa eta zatiezina izango da, beti ere ondorengo mailaren

1.2 - La tarifa por veladores será anual e indivisible con arreglo a la siguiente tabla:

1- 2 mahai
87,51 €/ mahai-mesa
1-2 mesas
3- 4 mahai
89,57 €/ mahai-mesa
3-4 mesas
5-6 mahai
91,31 €/ mahai-mesa
5-6 mesas
7-8 mahai
93,70 €/mahai-mesa
7-8 mesas
9-10 mahai
95,65 €/ mahai- mesa
9-10 mesas
11-12 mahai
98,03 € /mahai-mesa
11-12 mesas
13-14 mahai
100,21 €/ mahai-mesa
13- 14 mesas
15-16 mahai
102,46 €/ mahai- mesa
15- 16 mesas

1.3 - Olanak, itzalkinak, markesinak, eguzkitakoak eta antzekoak: olana, itzalkin, markesina eta antzekoen tarifa, hauxe izango da:

1.3 - Toldos, sombrillas, marquesinas, parasoles y similares: la tarifa de los toldos, sombrillas, marquesinas y similares, será la siguiente:

Olanak, 3 m² arte, urteko
20,00
Toldos, hasta 3 m² al año
Hortik gorako metro edo frakzio bakoitzeko
19,93
Por cada metro o fracción de exceso
Markesinak, m²-ko eta urteko
19,93
Marquesinas, al año por m²

Terrazetako elementu osagarriak: kortesiazko mahaiak: 1.2 tarifaren arabera
dagokion prezioaren % 50.

Elementos auxiliares de las terrazas: mesas de cortesía: 50% del precio que le corresponda respecto a la tarifa 1.2.

2 - Herri jabarian dauden saltoki finkoak: saltoki finkoen tarifa hauxe izango da:

2 - Puestos de venta fijos en la vía pública: la tarifa de venta en puestos fijos será la siguiente:

2.1 - Txurro-dendak, hanburgesak saltzea etab

2.1 - Churrerías, venta de hamburguesas, etc

3 m² baino gehiago okupatzeagatik
254,40 €/mes o fracción
Por ocupación superior a 3 m²
3 m² arteko okupazioengatik
22 €/dia o fracción
Por ocupaciones hasta 3 m²

2.2 - Gaztaina-saltokiak:

2.2 - Castañas:

Urriaren 1etik martxoaren 31ra postu bakoitzeko
127,07
Por puesto y temporada del 1 de Octubre al 31 de Marzo

2 - ERABILERA PRIBATIBOA

2 - USO PRIVATIVO

 

1 - Aisialdirako jarduerak: aisialdirako jardueretako herri jabaria hartzeagatik tarifak, hauexek izango dira:

1 - Actividades recreativas: la ocupación de la vía pública para el desarrollo de actividades recreativas se ajustará a la siguiente tarifa:

Zirku-ikuskizunak edo antzekoak
223,20
Los espectáculos circenses o similares
Dantzaldiak, kontzertuak, antzerkiak eta antzeko dibertsio ekitaldiak eguneko
115,41
Bailes, conciertos, representaciones y diversiones análogas, por día
Atrakzioak, zabuak, zaldiko-maldikoak, feria-etxolak, tonbola komertzialak:
-
Atracciones, columpios, tiovivos, casetas de feria, tómbolas comerciales:
Feria etxolak, ml bakoitzeko eta eguneko
12,77
Casetas de feria, por ml y día
Noriak, zaldiko?maldikoak, baby karruselak, latigoak, e.a, egun eta metro diametro bakoitzeko
7,60
Norias, tiovivos, baby carrusel, látigos, etc., por día y m. de diámetro
Autotxokeak, m²-ko eta eguneko
3,91
Autochoques, por m² y día
Tonbola komertzialak, m²-ko eta eguneko
14,21
Tómbolas comerciales, por m² y día
Zabuak eta aurreko idatz-zatietan jasotzen ez diren antzeko okupazioak, m² eta egun bakoitzeko
2,08
Columpios y ocupaciones análogas no reflejadas en los apartados anteriores, se liquidará a razón de m² y día
Madalenetan (prezio bakarra Euskadiko Ferialari Elkarteak, edo parekoak, Fanderian instalatzen dituen postu eta atrakzio guztietarako)
538,36
Madalenas (precio único por el total de puestos y atracciones instalados en Fandería a solicitud de la Asociación de Feriantes de Euskadi o equivalente).
Inauteriak: prezio bakarra postu eta atrakzio guztietarako
723,85
Carnavales: precio único por el total de puestos y atracciones
Auzoetako jaiak: asteburuko prezio bakarra postu eta atrakzio guztietarako
31,24
Fiestas de barrio: precio único por el total de puestos y atracciones por cada fin de semana
Fidantza: aisialdiko jarduera bakoitzeko.
52,08
Fianza: por cada actividad recreativa

2 - Kioskoak: kioskoak instalatzeko herri jabaria hartzeagatik, tarifa hauek ordainduko dira:

2 - Quioscos: Por el aprovechamiento especial de la vía pública mediante la instalación de quioscos, se estará a la siguiente tarifa:

ONCE kabinak:
-
Cabinas O.N.C.E.:
Lehena (hirigunea), urteko
324,43
Primera (centro urbano), al año
Bigarrena (gainontzekoak), urtean
215,07
Segunda (resto), al año
Bestelako erabilerak:
-
Otros usos diferentes:
6 m² edo gutxiagoko okupazioa hilabeteko
76,97
Con la superficie de ocupación igual o inferior a 6 m² por mes
Hortik gorako m² edo frakzio bakoitzeko, hilabeteko
23,90
Por cada m² o fracción, al mes

3 - Lurzoru, hegalkin eta lurrazpikoaren aprobetxamendu bereziek, tarifa hauek izango dituzte:

3 - Aprovechamientos especiales de suelo, vuelo y subsuelo, estarán sujetos a las tarifas siguientes:

Herri jabariaren lurrazpian dauden Industri eta merkataritza erabilerarako kamerak eta korridoreak ustiatzen dituzten enpresek eta partikularrek ordaindu beharko dituzte.

Están obligados al pago los particulares y empresas que exploten cámaras y corredores subterráneos para usos industriales y comerciales, situados en el subsuelo de la vía pública y terrenos del común.

Lurrazpiko kamara eta korridoreen ustiatzea:
-
Explotación de cámaras y corredores subterráneos:
m3 bakoitzeko, horma, azpiharri eta sabaiak barne, urteko
18,95
Por m3 incluidos espesores de muro, solera y techos, cada año
Hodi-kanalizazioak (zuntz optikoa) (€/ml/urteko)
10,93
Tubos de canalizaciones (fibra óptica,…) (€/ml/año)
Hargorri zubiko hoditeria, urteko:
430,10
Paso tubería puente Argorri, por año:

4 - Herri jabarian dauden hegalkinak:

4 - Voladizos sobre la vía pública:

a) Markesinak: fatxadako m² bakoitzeko, urteko
2,30
a) Marquesinas: por cada m² de fachada, por año
b) Herri jabarian dauden beira-arasak eta antzeko instalazioak m² edo frakzio bakoitzeko, urteko
4,95
b) Vitrinas y otras instalaciones similares que vuelen sobre la vía pública, por m² o fracción, por año
c) Olanak: fatxadako m² bakoitzeko, urteko
2,30
c) Toldos: por cada m² de fachada al año

5 - “Herriko jaietan, bestelako jaietan edota jaialdietan jartzen diren salmenta postuak”:

5 - “Puestos ambulantes durante las fiestas patronales y otras festividades o festivales ” cuyo contenido es el siguiente:

Egitura duten salmenta-postuak: Metro linealeko eta eguneko
11,93
Puestos con estructura: Precio m. l./frac y día
Egiturarik gabeko salmenta-postuak: Metro linealeko eta eguneko
6,52
Puestos sin estructura: Precio m. l./frac y día
Salmenta mugikorrak: Metro linealeko eta eguneko
15,15
Puestos móviles: Precio m. l./frac y por día
Argazki eta oroigarriak: Prezio bakarra jai egun guztietarako.
283,76
Fotos y recuerdos: Precio único para toda la fiesta.
Taberna eta hanburgesategia: Prezio bakarra jai egun guztietarako.
434,89
Bares y hamburguesería: Unico precio para toda la fiesta.
Kanpoko aldean jartzen den barragatik: metro linealeko eta jai guztirako.
36,61
Barra exterior: el metro lineal/fracción para toda la fiesta.

6 - Añarbe 2.067.1 zk.ko herri lurra:

6 - Monte público nº 2.067.1 Añarbe:

Añarbe erabilera publikoa eta udal titularitatea duen mendiaren abeltzain aprobetxamendua:

Aprovechamiento ganadero del monte de utilidad pública de titularidad municipal Añarbe:

Ardi buru bakoitza, urteko
1,00
Por cabeza de ganado ovino, al año
Behi buru bakoitza, urteko
10,31
Por cabeza de ganado vacuno, al año
Zaldi buru bakoitza, urteko
10,31
Por cabeza de ganado caballar, al año
Erlezaintza:
-
Explotación apícola:
Erlauntza bakoitzeko, urteko
1,00
Por colmena, al año

7 - Baratza ekologikoak

7 - Huertas ecológicas

Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da.

La tarifa será anual e indivisible

30 m²-ko baratza bakoitzeko, urteko
46,87
Por cada huerta de 30 m², por año
60 m²-ko baratza bakoitzeko €/urteko
93,74
Por cada huerta de 60 m², por año
Fiantza:
104,15
Fianza

8 - Saltzeko edo promoziorako ibilgailuak

8 - Vehículos para venta o promociones

Saltzeko edo edozein motatako promozioak egiteko ibilgailuak, ibilgailu eta eguneko
31,97
Vehículos para venta o promociones de toda índole, por vehículo y día

9 - Fatxadetan ipinitako banatzaileak

9 - Dispensadores instalados en fachadas

Finantza-erakunde edo bestelako fatxadetan ipinitako hainbat produkturen banatzaileen aprobetxamendua (kutxazain automatikoak, vendin-ak, eta abar). Instalakuntza bakoitzeko (instalaziotzat hartuko da publikoari zerbitzua ematen dion puntu bakoitza), urteko edo frakzioko.
137,90
Aprovechamiento con dispensadores de productos varios (cajeros automáticos, vending,etc.) instalados en fachadas por entidades financieras u otras. Por cada instalación (entendiéndose por instalación cada punto independiente de servicio al público), por año o fracción.

3 -

3 -

2. Artikulua.

Artículo 2.

 

-

-

Zirku edo antzeko ikuskizuna denean 312,46 €ko fidantza ezarriko da, eta udal teknikariek oniritzia eman ondoren itzuliko da.
-
En el caso de espectáculos circenses o similares, se establecerá una fianza de 312,46 € que será devuelta una vez dado el visto bueno de los técnicos municipales.
Negu garaiko tasa bereziak. Alegia: urria, azaroa, abendua, urtarrila, otsaila, martxoa eta apirila (Inauterietan izan ezik).
-
Tasas especiales para invernar durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril (excepto Carnavales).
Feria etxolak, hilabeteko edo frakzioko
184,29
Casetas de feria, por mes o fracción
Noriak, zaldiko-maldikoak, baby karruselak, latigoak, e.a., hilabeteko edo frakzioko
246,29
Norias, tiovivos, baby carrusel, látigos, etc., por mes o fracción
Autotxokeak, hilabeteko edo frakzioko
489,83
Autochoques, por mes o fracción
Tonbolak, hilabeteko edo frakzioko
306,77
Tómbolas comerciales, por mes o fracción
Zabuak edo aurreko ataletan adierazitako antzekoak, hilabeteko edo frakzioko
246,22
Columpios y ocupaciones análogas no reflejadas en los apartados anteriores, por mes o fracción