2.04 TASA: KAMIOI ETA PISU HANDIKO IBILGAILUEK ERRENTERIAKO UDALEKO AUZO-BIDEETAN IBILTZEA.

2.04 TASA: UTILIZACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA POR CAMIONES Y VEHÍCULOS PESADOS.

 

EGINTZA ZERGAGARRIA

HECHO IMPONIBLE

1. artikulua
Artículo 1.

Tasa honen egintza zergagarria da kamioiei eta pisu handiko ibilgailuei Errenteriako Udaleko auzo-bideetan ibiltzeagatik emandako baimena hurrengo kasuetan:

Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la autorización para utilizar, por camiones y vehículos pesados, las vías de la Red Municipal de Caminos Públicos de Errenteria, en los casos siguientes:

1. Herribideetan ibiltzeko aurretiazko baimena behar dute gehienez bost (5) tonatik gorako zama duten ibilgailu guztiek, baldin eta urtean 30 bidaia baino gehiago egiten badituzte, lurrak mugitzeko, betelanak eta zabortegiak egiteko, eta harrobietako eremuak lehengoratzeko obra edo jarduera-lizentziei (meatzaritza eta hondakinen kudeaketa azpiarloak) dagokienez.

1. Necesitan autorización previa para circular en los caminos públicos todos los vehículos con carga máxima superior a cinco (5) toneladas, que además efectúen más de 30 viajes/año, en relación a las licencias de obras o de actividad (subsectores de minería y de gestión de residuos) para movimientos de tierras, rellenos y vertederos, así como para restauraciones de espacios canterables.

2. Jarduera horiek beste udalerri batzuetan gauzatu arren Errenteriako herribideetan ibili behar izanez gero, berorien titularrak udal baimena eskatu eta tasa ordaindu beharko du.

2. Cuando dichas actividades se desarrollen en otros municipios, pero se necesite utilizar los caminos vecinales de Errenteria, también deberá contar su titular con autorización municipal y abonar la tasa.

ZERGA-OINARRIA
BASE IMPONIBLE  
2. artikulua

Tasa honen zerga-oinarria dira kamioiek eta pisu handiko ibilgailuek garraiatutako materialaren (lurra, harkaitzak, agregatuak,…) metro kubikoak (m3), baita jarduera kokatua dagoen tokiraino iristeko ibilitako udal auzo-bideen kilometro kopurua ere.

Artículo 2.  

Constituyen la base imponible de esta tasa tanto los metros cúbicos (m3) de volumen de material (tierras, rocas, áridos,...) transportado por camiones y vehículos pesados, como el número de kilómetros de caminos públicos municipales existentes hasta la ubicación de la actividad.

ZERGA-TIPOA

TIPO IMPOSITIVO

3. artikulua

1. Auzo-bideetan ibiltzeagatik ezarritako Zerga ordaintzetik salbuetsita daude 1000 m3tik beherako bolumena garraiatzeko emandako baimenak.

2. Baimena beharreko jarduera bakoitzeko 1000 euroko gutxieneko tipoa ezartzen da udal baimen bakoitzeko.


3. Udal tasa kalkulatzerakoan ondorengo formula aplikatuko da.

TASA (€) = 0’1 x bolumena m3-tan x km kopurua


Formulako 0’1, koefiziente finko bati dagokio, eta bolumena, berriz, m3tan Udalak edo ingurumenean eskumena duten autoritateek baimendutako bolumen osoa. Azkenik, kilometro kopuruarekin adierazten da baimendutako kamioiek edo ibilgailu astunek erabiltzen dituzten udal bide publikoen luzera. Ibilbide hori burutuko da eskualde-errepidearen eta isuria botatzeko baimena behar duen puntuaren artean.

4. Bideetako ezohiko kalteak, horiek sortzen dituen kamioiak ordainduko ditu, eta horretarako espedientea irekiko zaio.


Artículo 3.  

1. Quedan exentas del pago de la tasa aquellas autorizaciones de uso de caminos vecinales que supongan el tránsito o transporte inferior a 1.000 m3 de volumen.

2. Se fija un tipo mínimo en cada autorización municipal de 1000 por cada actividad objeto de autorización.

3. Se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la tasa municipal.  

TASA (€) = 0’1 x volumen en m3 x nº km  

Donde 0’1 se corresponde con un coeficiente fijo, y el volumen en m3 hace referencia al volumen total autorizado por el Ayuntamiento o la autoridad ambiental. Finalmente, el número de kilómetros atiende a la longitud de caminos públicos municipales por donde deben discurrir los camiones o vehículos pesados autorizados. Obviamente este recorrido se desarrollará entre una carretera comarcal y el punto de vertido sujeto a licencia municipal.  

4. Los daños excepcionales que puedan producirse en los caminos serán repercutidos a quien los ocasione, tras expediente instruido al efecto.
 

KUDEAKETA

GESTION

4. arikulua

1.- Bideetan ibiltzeko eskatutako baimena jardueragatik ordaindu beharreko tasa ordaindu ondoren emango da, 3. artikuluaren arabera.


2.- Udaltzaingoak edo udal agintariek eskatuz gero, baimena erakutsi egin beharko da.


3.- Auzo-bideetan aurreko artikuluetan adierazitakoaren arabera emandako baimenik izan gabe ibiltzeak 3. artikulua ezartzeagatik ordaindu beharreko kopuruaren bikoitza ordaintzea ekarriko du. Kasu horretan, kobratzea Diru-Bilketaren Araudi Orokorrari jarraiki egingo da.


Artículo 4.

1.- Solicitada la autorización para circular por los caminos, se concederá una vez realizada la autoliquidación por ingreso directo, de acuerdo con el art. 3.


2.- Dicha autorización deberá ser presentada con el requerimiento de la Policía Local o autoridad municipal.
 

3.- La circulación por los caminos vecinales, sin tener la autorización en los términos de los artículos anteriores, supone el abono del doble del importe que correspondería por aplicación del art. 3. En este supuesto el cobro se realizará conforme al Reglamento General de Recaudación. 

SORTZAPENA

DEVENGO  

5. artikulua

Tasa ordaintzeko betebeharra sortzen da Udalak auzo-bideetan ibiltzeko baimena ematen duen une berean.

Artículo 5.

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que el Ayuntamiento autorice la utilización de los caminos vecinales.

ZERGA KUOTA

CUOTA TRIBUTARIA

6. artikulua 

Zerga kuota kopuru finko baten gainean ezartzen da, 3. artikuluan adierazitakoaren arabera.

Artículo 6. 

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija en los términos del art. 3.