2.05 TASA: JABARI PUBLIKOAN OBRA, ALDAMIO, EDUKIONTZI, GARABI, MATERIALAK METATZE, MUDANTZA EDO HORIEKIN LOTUTAKO BESTE JARDUEREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDUA.

2.05 TASA: UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA OBRAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, GRÚAS, ACOPIO DE MATERIALES, MUDANZAS U OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS.

 

Atal honetan sartuta daude obrak egin edo lizentzia eman ondoren partikularren esku-hartzearekin lotutako jarduera guztiak. Eta horrek baldin badakar jabari publikoa behin-behinean hartzea, aldamio, edukiontzi, garabi, karga-jasogailua nahiz materialak edo beharrezko beste edozein elementu laguntzaile metatzea horrelakoren bat instalatu behar denean.

Este apartado incluye todas aquellas actividades vinculadas al desarrollo de obras o intervenciones particulares concedidas previa licencia y que supone la ocupación temporal del espacio público para la instalación de andamios, contenedores, grúas, montacargas, acopios o cualquier otro elemento auxiliar necesarios en su ejecución.

 

- - Tarifak

- - Tarifas

 

- - Tarifak

- - Tarifas

Espaloian edo oinezkoen gunean erreserbatutako Ml: €/ml eta aste edo frakzioko.
2,42 €/ml
Ml de reserva de espacio en acera o zona peatonal: €/ml y semana o fracción.
Galtzadan edo aparkaleku guneetan erreserbatutako Ml: ml eta aste edo frakzioko.
3,69 €/ml
Ml de reserva de espacio en calzada o zona de estacionamientos: €/ml y semana o fracción.
Okupazio lineal hori baimenduko da gutxieneko beharrezko zabalerarako eta gehienez bi metrorako.
-
Esta ocupación lineal se autorizará para el ancho mínimo necesario y hasta un máximo de dos metros.
Beharrezkoa denean zabalera handiagoko okupazioa eremu jakin batean, sortutako eremuan m2 bakoitzeko prezio hauek ezarriko dira.
-
Cuando fuera necesaria una ocupación de anchura superior que suponga un área determinada, se aplicarán los siguientes precios para cada m2 del área generada.
Espaloian edo oinezkoen gunean erreserbatutako M2: €/m2 eta aste edo frakzioko.
1,25
M2 de reserva de espacio en acera o zona peatonal: €/m2 y semana o fracción.
Galtzadan edo aparkaleku guneetan erreserbatutako M2: m2 eta aste edo frakzioko.
1,83
M2 de reserva de espacio en calzada o zona de estacionamientos: €/m2 y semana o fracción.
Beste igoera batzuk
Otros incrementos:
Okupaziorako beharrezkoa balitz ibilgailuak ateraraztea, erretiratutako kotxe bakoitzeko ondorengo euro kupurua igoko da, era bakarrean eta lehen aldian soilik.
3,96
Si para la ocupación fuera necesario el desalojo de vehículos, se incrementarán los siguientes euros por cada vehículo retirado, de manera única y solo la primera vez.
Gainera, TAOk erregulatutako eremuko aparkalekuetan eragiten denean, ondorengo euro kopurua igoko da astean (edo frakzioa bigarren egunetik aurrera) ezabatutako aparkaleku bakoitzeko.
5,05
Cuando además resultaran afectados estacionamientos comprendidos en zona de regulación OTA, se incrementará en la siguiente cantidad a la semana (o fracción a partir del segundo día) por cada estacionamiento anulado.