3 ONDORENGO ZERBITZUAK ESKAINI ETA AKTIBITATEAK EGITEAGATIKO TASAK.

3 TASAS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES.

 

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURUTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA.

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
I. XEDAPEN OROKORRAK.  
I. DISPOSICIONES GENERALES.  
1. Artikulua.  

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.  
Artículo 1.  

Esta Entidad Local, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.  
2. Artikulua.  

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.  
Artículo 2. 

 La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.  

II. ZERGAGAIA.

II. HECHO IMPONIBLE.

3. Artikulua.  

Administrazio Lokalaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.  
Artículo 3.  

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración Local, bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.  

III. SUBJEKTU PASIBOA.

III. SUJETO PASIVO.

4. Artikulua.  

1.- Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.  

2.- Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira: 

a) Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b) Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: obra eraikitzaileak edo kontratistak.  
Artículo 4.  

1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.  

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:  

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietari@s de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiario/as.  

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.  

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.  
5. Artikulua.  

Tasak ordaintzera behartuta daude: 

a) partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.  

b) partikularrek eskatu ez baina, horien egintza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.  
Artículo 5.  

Están obligados al pago de las Tasas:  

a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten.  

b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.  
6. Artikulua.  

Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.  
Artículo 6.  

Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.  

V. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

7. Artikulua.  

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.  
Artículo 7.  

La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.  

8. Artikulua.

Gaitasun ekonomikoaren araberako ordainketa.

Artículo 8.

Pago en función de capacidad económica.

Errenteria Musikaleko zerbitzuak emateagatiko tasari aplikatuko zaio, (Herri Arte Eskola) non tarifa-eskala bat ezartzen da erabiltzailearen edo, hala badagokio, errentaren araberako bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoaren arabera .Horretarako, honako termino hauek definitu dira:

Se aplicará a la tasa por prestación de servicios en Errenteria Musikal (Herri Arte Eskola ) en la que se establece una escala de tarifas según la capacidad económica de la persona usuaria o , en su caso, de la unidad de conviviencia en funcion de la renta. A tal efecto se definen los siguientes términos:

1.- Gaitasun ekonomikoa. Gaitasun ekonomikoa errentaren eta ondarearen mailaren eta erabiltzailearen sailkapenaren arabera kalkulatuko da.
1.- Capacidad económica. La capacidad económica se calculará en función del nivel de renta y patrimonio y de la clasificación de la persona usuaria.

2.- Erabiltzaileak. Bitan sailkatzen dira:

2.- Personas usuarias. Se clasifican en dos:

a.- Erabiltzaile adinez nagusia.

a.- Persona usuaria mayor de edad.

b.- Erabiltzaile adingabea.

b.- Persona usuaria menor de edad.

Erabiltzailea adinez nagusia bada, bakoitzaren gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan.

Si la persona usuaria es mayor de edad se tendrá en cuenta su capacidad económica individual.

Erabiltzailea adingabea bada, bizikidetza-unitatearen gaitasun ekonomikoa hartuko da kontuan.

Si la persona usuaria es menor de edad se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad de convivencia.

3.- Bizikidetza-unitatea: erabiltzailea adingabea denean, erabiltzailearekin batera etxebizitza berean erroldatutako gurasoak eta 25 urtetik beherako anai-arrebak izango dira.

3.- Unidad de convivencia: Cuando la persona usuaria sea menor de edad, se considerarán, junto con dicha persona, padres, madres y hermanos o hermanas menores de 25 años, empadronados en el mismo domicilio.

Gurasoak bananduta badaude eta zaintza partekatua badago, bizikidetza-unitatea bi gurasoek osatuko dute, nahiz eta horietako bat erabiltzailearekin erroldatuta ez egon.

En el supuesto de que las personas progenitoras estuvieran separadas y existiera una custodia compartida, la unidad de convivencia estará integrada por las dos personas progenitoras, aun cuando una de ellas no estuviera empadronada con la persona usuaria.

4.- Guraso bakarreko familia. Erabiltzaile-mota edozein dela ere, etxebizitza berean 25 urtetik beherako seme-alabak eta guraso bakarra erroldatuta dauden eta zaintza partekaturik ez duten bizikidetza-unitateak hartuko dira halakotzat.

4.- Familia monomarenetal o monoparental. Con independencia del tipo de persona usuaria, tendrán dicha consideración aquellas unidades de convivencia en las que figuren empadronados en el mismo domicilio hijas o hijos menores de 25 años y una sola persona progenitora y no exista custodia compartida.

5.- Bi gurasodun familia. Erabiltzaile-mota edozein dela ere, etxebizitza berean 25 urtetik beherako seme-alabekin bi guraso erroldatuta daudenak hartuko dira halakotzat; edo bi gurasoak ez badira helbide berean bizi, zaintza partekatua badago.

5.- Familia biparental. Con indepedencia de tipo de persona usuaria, tendrán dicha consideración aquellas unidades de convivencia en las que figuren empadronados en el mismo domicilio dos personas progenitoras con sus hijas o hijos menores de 25 años, o no conviviendo ambos progenitores en el mismo domicilio, existan custodia compartida.

6.- Erabiltzaile kaltebera. Adinez nagusi den erabiltzailea izango da, baldin eta zerbitzua eskatzeko unean Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) edo Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) jasotzen baditu edo enplegu-eskatzaile bada.

6.- Usuario vulnerable. Tendrá dicha consideración la persona usuaria mayor de edad que en el momento de solicitar la prestación del servicio sea perceptora de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o Ayudas de Emergencia Social (AES) o figure como demandante de empleo.

 

V. OINARRI EZARGARRIA.

V. BASE IMPONIBLE.

9. Artikulua.  

Oinarri ezargarria zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitzak eratzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.  
Artículo 9.  

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el Anexo. 

VI. KUOTA.

VI. CUOTA.

10. Artikulua.  

1.- Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.  
Artículo 10.  

1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA.

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.

11. Artikulua.  

1.- Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.  
Artículo 11.  

1.- La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.  

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA.

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO.

12. Artikulua.  

Administrazio Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua eskudirutan ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.  
Artículo 12.  

Por la Administración Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.  

IX. TASEN KUDEAKETA.

IX. GESTIÓN DE LAS TASAS.

13. Artikulua.  

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.  
Artículo 13. 

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

X. AMAIERAKO XEDAPENA.

X. DISPOSICION FINAL.

Ordenantza hau, eta bere Eranskina, bertan adierazten den egunean onartu zen behin betikoz. 1999ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el 1 de enero de 1.999 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Eranskinak ondorengoak direlarik:

Siendo sus anexos como siguen: