3.01 TASA: UR-HORNIDURA ETA ESTOLDERI ZERBITZUA.

3.01 TASA: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

 
 

1 -

1 -

1. Artikulua.

Artículo 1.

Karga oinarria burututako ur-kontsumoa izango da, metro kubikotan adierazia.

La base del gravamen será el consumo de agua efectuado, expresado en metros cúbicos.
 

2 -

2 -

2. Artikulua.

Artículo 2.

 

- Karga motak ondorengo epigrafeetan adierazten direnak dira:

- Los tipos de gravamen son los determinados en los epígrafes de la siguiente tarifa:

1.- Zerbitzua erabiltzaileko kuota finkoa (€/hiru.):
-
1.- Cuota fija de servicio por usuario (€/trim.):
1.1.- Etxeko erabiltzailea
10,63 €/trim
1.1.- Usuario doméstico
1.2.- Mekazaritzako-abeltzaintzarako erabiltzailea
20,56 €/trim
1.2.- Usuario agrícola-ganadero
1.3.- Etxekoa ez dena
30,91 €/trim
1.3.- Usuario no doméstico
2.- Kontsumitze-kuota:
-
2.- Cuota por consumo:
2.1.- Etxeko kontsumoa
0,85 €/m3
2.1.- Consumo doméstico
2.2.- Nekazaritza-abeltzaintzako kontsumoa:
-
2.2.- Consumo agrícola-ganadero:
Hiruhilabeteko 60 m3. arte:
1,23 €/m3
Hasta 60 m3/trim.
Hiruhilabeteko 60 m3 baino gehiago
1,59 €/m3
Más de 60 m3/trim.
2.3.- Etxe-kontsumorako ez dena:
-
2.3.- Consumo no doméstico:
2.3.1.- hiruhilabeteko/30 m3 arte
1,65 €/m3
2.3.1.- Consumos de hasta 30 m3/trimestrales
2.3.2.- hiruhilabeteko/ 30 eta 100 m3 bitarte:
2,34 €/m3
2.3.2.-Consumos de 30 hasta 100 m3/trimestrales
2.3.3.- Hiruhilabeteko 100 m3 baino gehiagoko kontsumoa
3,95 €/m3
2.3.3.- Consumos de 100 m3/trimestrales en adelante
2.3.4.- Ur-kontsumo totalak
1,65 €/m3
2.3.4.- Consumos totales
Tarifa hau jendearen kontsumorako elikagaiak ekoizten dituzten enpresei kobratuko zaie, betiere baldintza normaletan (ur-hiesak edo matxurak kenduta) lana egiten badute. Horrezaz gain, ura ekoizteko prozesuan edo instalakuntzak garbitzeko bakarrik erabili beharko da, eta hiruhileko bataz beste 5.000 eta 11.000 m3-ren artean kontsumitu. Tarifa hau aplikatzeko, aldez aurretik enpresek Udal honetan eskaera egin beharko dute, eta Udalak ontzat jo ondoren, hurrengo epealdian sartuko litzateke indarrean.
-
Aplicable a empresas cuya actividad esté vinculada a la fabricación de productos de alimentación para el consumo humano, y que en condiciones normales de funcionamiento (excluidas fugas o averías), y exclusivamente utilizado en el proceso productivo o limpieza de instalaciones, posean un consumo medio trimestral entre 5.000 y 11.000 m3. Para la aplicación de esta tarifa, deberán previamente presentar la correspondiente solicitud ante este Ayuntamiento, y caso de ser estimada, surtirá efectos a partir del siguiente período de facturación.
Hiruhileko ur-kontsumoa 11.000 m3 baino gehiagokoa izanez gero,
2,28 €/m3
Los consumos por encima de los 11.000 m3/trimestre
3.- Ur-hartunerako baimen eskubidea, ordainduko da
-
3.- Derecho de licencia de acometida, se percibirá:
3.1.- Etxebizitzan
92,91
3.1.- A vivienda
3.2.- Komertzio, industria eta bestelakoetan
262,88
3.2.- A comercio e industria y otros

3 - SALBUESPENAK ETA HOBARIAK.

3 - EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

3. Artikulua.

Artículo 3.

a) Ur-horniketa eta udal estolderia zerbitzua ordaintzetik salbuetsirik geratuko dira:

a) Estarán exentos del pago del suministro de agua y servicio de alcantarillado municipal:

- Jubilatuen Egoitzak.

- Los Hogares de Jubilados.

- Errenteriako Udalak kudeatutako Ikastetxe Publikoak, haurreskolak barne

- Los Centros Docentes Públicos, incluidas las Escuelas Infantiles, cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de Errenteria.

b) Eusko Jaurlaritzak kudeatutako Ikastetxe Publikoak etxe-tarifen arabera izango dira kargatuak edo zergatuak.

b) Serán gravados con arreglo a la tarifa doméstica los Centros Docentes Públicos gestionados por el Gobierno Vasco.

c) Ordaindu beharrik izango ez duten gutxiengo hiruhilabeteko ur-kontsumoa 30m3 jartzen da. Alegia, ondoren aitatzen direnek: Errenteriako Udalak errekonozituta dauzkan Auzo Elkarteek, establezimendu Onuragarriak, hots, Gurutze Gorria, D.Y.A. eta dirua irabaztea helburutzat ez daukaten gainontzeko erakundeak (eginkizun nagusia gastronomia daukaten Elkarteak eta Erakunde Politiko eta Sindikalak izan ezik).

c) Se establece como mínimo exento al trimestre la cantidad de 30m3, para los usos de agua pertenecientes a: las Asociaciones de Vecinos reconocidas como tales por el Ayuntamiento de Errenteria, establecimientos de Beneficencia, Cruz Roja, D.Y.A. y el resto de organizaciones sin ánimo de lucro (excluidas las Sociedades cuya actividad principal sea la gastronómica así como las Organizaciones Políticas y Sindicales).

d) Udal Patronatu, Fundazioek eta udalaren kirol instalazioak erabiltzeko lagapena duten elkarte eta kirol-taldeek metro kubikoa 0,32 € ordainduko dute.

d) Los Patronatos, Fundaciones Municipales y Asociaciones y Clubs deportivos con cesión de uso de instalaciones deportivas municipales abonarán 0,32 €/m3.

e) Eraiki duten promotoreen izeneko etxebizitzak, betiere ez badira ohiko etxebizitzak eta ez badago kontsumorik.

e) Las viviendas cuya titularidad corresponde a los promotores que los hayan edificado siempre que no constituyan residencia habitual y no haya consumos.

 

4 -

4 -

4. Artikulua.

Artículo 4.

Zerbitzuaren kostea eta estaldura mailaren ondorioetarako, kontuan hartuko da hartuko da tarifa osoaren % 40 urari dagokiola eta beste % 60a estolderiari eta arazketari.

A efectos de coste y nivel de cobertura del servicio se tendrá en cuenta que del total de la tarifa corresponde al agua el 40%, siendo el alcantarillado y depuración el 60%.

 

5 - MURTZILOETAN JARRAITU BEHARRKO IZAPIDETZA

5 - GESTIÓN DE RECLAMACIONES

5. Artikulua.

Artículo 5.

Zerbitzu erabiltzaileek, legezko eskubideak defendatzearren, egoki deritzaien murtzilo guztiak aurkeztu ahal izango dituzte, hala ere, honako prozedura honi lotu beharko zatzaizkie:

Los usuarios del servicio podrán presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes en defensa de sus legítimos intereses, no obstante, deberán atenerse al siguiente procedimiento:

a) Erabiltzaileak idatziz eskatu beharko du, normalizatutako ereduari jarraiki, murtziloa behar den moduan epaitzeko interesa duten ezaugarri guztiak zehaztuz.

a) El usuario deberá solicitarlo por escrito, en modelo normalizado, especificando cuantos extremos sean de interés de cara a una correcta resolución de la reclamación.

b) Aurkeztutako murtziloan beharrezkoa baldin bada zerbitzu hori eskaintzen duen enpresak, ur-kontagailua egiaztatzen duen edo ziurtatzen duen txosten bat egitea “in situ” erabiltzaileak zerbitzuaren kostoa ordaindu beharko du, 30,00 € izango dela eskaera egiten denean.

b) En caso que de la reclamación efectuada se derive la necesidad de emitir un informe de comprobación o verificación “in situ” de un contador de agua por parte de la empresa prestadora de este servicio, el usuario deberá abonar el coste del servicio que será de 30,00€ en el momento de la petición.

c) Murtziloaren espedientea erabakitzeko garaian, erabiltzaileari ordaindu duen zenbatekoa itzuliko zaio, bakarrik enpresak igorritako txostenean ur-kontagailua gaizki zebilela ziurtatzen badu. Hori horrela ez balitz, ez zaio dirua itzuliko, ordaindutako diru kopurua enpresari eskainitako zerbitzua ordaintzeko emango baitzaio.

c) En el momento de la resolución del expediente de reclamación, al usuario se le devolverá el importe depositado, sólo en el caso de que el informe emitido por la empresa ratificara que el contador de agua estaba funcionando incorrectamente. En caso contrario no procederá devolución alguna, ya que el dinero depositado tendrá como objeto el pago a la citada empresa de sus servicios.

6. Artikulua.

Artículo 6.

Matxuraren baten ondorioz kontsumoa altua izan bada, indarreko tarifaren arabera fakturatuko da batez besteko kontsumoa eta gainerakoa hornitzaileak fakturatutako prezioan.

En casos de consumo elevado motivado por una avería, se facturara el consumo promedio a la tarifa vigente y el resto al precio facturado por la entidad suministradora.

Aipatutako tarifa eskatzeko epea 4 hilabetekoa izango da, borondatezko epean ordaintzeko epea amaitzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Eskaerarekin batera aurkeztu beharko da egiaztagiri bat frogatzeko matxura konpondu dela.(konponketaren faktura)

El plazo para solicitar la aplicación de lo señalado anteriormente será de 4 meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo del período voluntario de pago. Junto a la solicitud se deberá entregar documentación que acredite la reparación de la avería. (factura de reparación).

 

6 - ZOR-SORTZAPENA

6 - DEVENGO

7. Artikulua.

Artículo 7.

Sortzepena hiruhilabetetik behin izango da.

El devengo será trimestral.