3.04 TASA: MERKATU TXIKIAK.

3.04 TASA: SERVICIO DE MERCADILLOS.

 
 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

 

- Urteko eta metro lineal bakoitzeko:

- Importe por metro lineal/año:

Zumardian / Iztieta
169,24
Alameda / Iztieta
Beraunen
140,89
Beraun
(1) Aurreko kuotak bi hilabetetik behin ordaindu ahal izango dira. Bi hilabeteko kuota hori izango da ordaindu beharreko minimoa, denboraldikoak deiturikoak (meloiak, turroiak, etab. saltzea) izan ezik, horiek pasatzen duten denboraren arabera ordainduko baitute. Minimoa hileko kuota bat izango da.
(1) Las cuotas anteriores podrán liquidarse bimensualmente, siendo dicha cuota bimensual el mínimo a abonar, excepto para los denominados temporeros (venta melones, turrón, etc.), cuya cuota se establecerá en función del período real de ocupación, siendo el mínimo una mensualidad.

2 - SUBJEKTU PASIBOA

2 - SUJETO PASIVO

1. Artikulua.

a) Lehiaketa bidezko esleipenean, esleipendunak.
Artículo 1.  

a) En la adjudicación mediante concurso, los adjudicatarios.  
 

3 - EPEA ORDAINTZEKO

3 - PLAZO DE PAGO

Bi hilabetetik behin kobratuko da, eta epea ordaintzeko hilabete eta erdikoa izango da.
Se cobrará bimensualmente, y el plazo de pago será de mes y medio.