3.13 TASA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA.

3.13 TASA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

 
 

1 - XEDEA

1 - OBJETO

1. Artikulua.

Artículo 1.

Irizpideak ezartzea, Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua jasotzen duten pertsonek egin beharreko ekarpen ekonomikoa zehazteko.
Establecer los criterios para determinar la aportación económica que tienen que realizar las personas que reciben la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
 

2 - ZERBITZUA ORDAINTZERA BEHARTUTA DAUDEN PERTSONA

2 - PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DEL SERVICIO

2. Artikulua.

Artículo 2.

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren onura zuzena hartzen duten pertsona fisikoak, ondorengo hauek izan ezik:
Las personas físicas que se benefician directamente del Servicio de Ayuda a Domiclio, salvo que éstas sean:

- adingabeak izanez gero, adingabeen guraso-ahala, tutoretza edo zaintza egikaritzen duen pertsonak, edo pertsonek, ordaindu beharko du, edo dute, zerbitzua.

- menores de edad, en cuyo caso, la persona o personas obligadas al pago serán áquella o áquellas que ostente/n la patria potestad, la tutela o custodia.

- indarrean dagoen legediaren arabera, egitezko zaintzaileek edo legezko ordezkariek ordezkatuak izanez gero, ordezkaritza duen pertsonak ordaindu beharko du. Horrelakoetan, ordezkaturik dagoen pertsonaren errenta eta ondarearen kontura egingo da ordainketa. Era berean, ordaindu beharreko zenbatekoa, ordezkatutako pertsonak duen gaitasun ekonomikoari jarraiki baloratuko da.

- representadas por su guardador/a de hecho o por representante legal en los términos previstos en la normativa vigente, en cuyo caso, la persona obligada al pago, será la persona que ejerce la representación. En estos casos, el pago se hará con cargo a la renta y el patrimonio de la persona representada y así mismo, la cuantía a pagar, se valorará según la capacidad económica que tiene la persona representada.

 

3 - ZERBITZUA ORDAINTZERA BEHARTUTA EKARPEN EKONOMIKOA ZEHAZTEA

3 -
DETERMINACIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA

3. Artikulua.
Artículo 3.
 

1 - Ekarpen ekonomikoa zehaztea.

1 - Determinación de la aportación económica.

3.1.- Onuradun bakoitzaren gaitasun ekonomikoa kalkulatzea
3.1.- El cálculo de la capacidad económica de cada persona beneficiaria.
Gaitasun ekonomikoa ondorengo balorazio-elementuen arabera kalkulatzen da: diru-sarrerak, ondarea eta emango den zerbitzu-mota.
La capacidad económica se calcula de acuerdo a los siguientes elementos de valoración: ingresos económicos, patrimonio y el tipo de servicio que se vaya a prestar.
- Etxean laguntzeko zerbitzua eta zerbitzu mistoa (etxekoa+pertsonala) izanez gero, bizikidetza unitatea osatzen duten kide guztien diru-sarrera garbiak kontabilizatuko dira.
- Si el servicio es de apoyo doméstico y servicio mixto (doméstico+personal), se contabilizan los ingresos netos conjuntos de todos los miembros de la unidad de convivencia.
- Zerbitzu bakarra laguntza pertsonala ematekoa izanez gero, onuradunaren diru-sarrera garbiak kontabilizatuko dira bakarrik. Senar-emazteak edo bikote formalizatuen kasuan, bi kideen diru-sarrera garbiak batu, erdibitu eta erdi bakar bat hartuko da kontuan.
- Si el servicio es sólo de apoyo personal, se contabilizan sólo los ingresos netos de la persona beneficiaria. En caso de matrimonios o uniones de hecho, se suman los ingresos netos de ambas personas y se divide entre dos, computándose sólo una de las partes.
Bestalde, ondareari dagokionez ondorengo ondare mugak ezarriko dira bizikidetza unitatearen kide kopuruaren arabera. Kontuan hartu behar da bizikidetza unitateen per capita ondareak (ohiko etxebizitza aintzat hartu gabe) ondarearen gehieneko muga hauek gaindituz gero, une horretan indarrean dagoen zerga ordenantzetan ordu bakoitzeko ezarritako prezioa ordainduko dute:
Por su parte, en cuanto al patrimonio se establecen los siguientes límites patrimoniales en función del número de miembros de la unidad convivencial. Hay que tener en cuenta que las unidades convivenciales cuyo patrimonio per cápita (sin computar la vivienda habitual), supere los siguientes máximos patrimoniales, pagarán el total del precio/hora establecido en las ordenanzas fiscales en vigor en cada momento:
Kide-kopurua / Nº miembros
-
Ondare-gehiengoa / Máximo patrimonial
1
-
50.000.-€
2
-
70.000.-€
3 edo gehiago / 3 ó mas
-
85.000.-€
3.2.- Erabiltzaile bakoitzak egin beharreko ekarpena kalkulatzeko irizpideak
3.2.- Criterios para determinar la aportación de cada usuario.

Aurreko atalean zehaztutako ondarearen gehieneko mugak gainditu ezean, beharrezkoa izango da EELZ hartzen duen bizikidetza unitate bakoitzak ordaindu beharreko zenbatekoa ezartzea, betiere, hartzen duten zerbitzu-ordu bakoitzeko. Zenbateko hori ezartzeko portzentaje bat aplikatuko da, diru-sarreren arabera xedaturik dagoena eta udal zerga ordenantzetan une bakoitzean indarrean dagoen orduko prezioaren gainean aplikatzen dena.

En las situaciones en las que no se superan los máximos de patrimonio anteriormente señalados, es necesario establecer una cuantía a pagar por cada unidad convivencial atendida por el SAD y por cada hora de servicio que reciben. La cuantía se establece, aplicando un porcentaje que viene determinado según ingresos económicos y que se aplica sobre el precio/ hora máximo vigente en cada momento en las ordenanzas fiscales municipales.

  • Orduko gehieneko prezioa gaur egun

  • El precio/hora máximo actual

Zerbitzuak orduko izango duen gehieneko prezioa ezarrita dago Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Errenteriako Udalak EELZ finantzatzeko hitzarmenaren baitan.

El precio/hora máximo del servicio viene determinado en el marco del convenio de Financiación del SAD entre la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Errentería.  

Errenteriako Udal Etxez Etxeko zerbitzua hartzeagatik orduko gehienezko prezioa 14 eurotan ezartzen da, lanegunetan nahiz jaiegunetan.

El precio máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal en Errentería se establece en 14€/hora, sea ésta laboral o festiva.

Pertsona edo bizikidetza unitate bakoitzari aplikatuko zaion portzentajea zehaztea

Determinación del porcentaje a aplicar en cada persona o unidad convivencial

EELZ hartzen duen pertsona edo bizikidetza unitate bakoitzak zerbitzu-ordu bakoitzeko ordaindu beharreko portzentajea, hilean dituen diru-sarreren tramoaren araberakoa izango da, hain zuzen ere, ondorengo taulan zehaztukoari jarraiki

El porcentaje que la persona o unidad convivencial beneficiaria del SAD debe de pagar por cada hora de servicio que se le presta, depende del tramo en el que se encuentran sus ingresos económicos mensuales, tal y como se define en la siguiente tabla.

2 - Diru-sarrera tramoak urteko IPREMaren arabera/ Tramos de ingresos según IPREM anual

2 - Orduko pertsonak ordaindu behar duena: ezarritako orduko prezio maximoaren % / Pago a realizar por hora de prestación: porcentaje del precio/hora máximo establecido

<=120%IPREM
-
1,5%
>120%-125%IPREM
-
4%
>125%-130%IPREM
-
8%
>130%-150%IPREM
-
15%
>150%-175%IPREM
-
24%
>175%-200%IPREM
-
35%
>200%-225%IPREM
-
48%
>225%-250%IPREM
-
61%
>250%-275%IPREM
-
74%
>275%-300%IPREM
-
87%
>300% IPREM
-
100%

4 -
ERABILERA ASKEKO ZENBATEKOA

4 -
CUANTÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN

4. Artikulua.

Artículo 4.

Erabilera askeko zenbatekotzat hartuko da indarrean dagoen hileroko IPREMaren %137. Bizikidetza unitateak kide bat baino gehiago izanez gero, zenbateko horri IPREMaren %44 gehituko zaio bigarren kidearengatik eta IPREMaren %27,5 gainerako kide bakoitzeko.

Se considerará como cuantía de libre disposición el importe referenciado al 137% del IPREM mensual vigente. Si el número de integrantes de la unidad convivencial fuera superior a uno, se añadirá a dicha cuantía el 44% del IPREM por el segundo miembro y un 27,5% del IPREM por cada uno de los restantes miembros.

Aurreko eragiketa egin eta gero, erabilera askeko zenbatekoa bermatu ezean, haren azpiko diru-sarreren tramoari dagokion ekarpen portzentajea aplikatuko zaio, hurrenez hurren, zenbateko hori bermaturik egon arte.

En el supuesto de que realizada la operación anterior, no se garantice la cantidad de libre disposición, se aplicará el porcentaje de aportación correspondiente el tramo de ingresos inmediatamente inferior hasta que así quede garantizada dicha cantidad.

Nolanahi ere, erabiltzaile orok gutxienez ordaindu beharko du Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuak orduko ezarritako prezioaren %1,5; betiere, EELZren Udal Erregelamenduan aurreikusitako salbuespenen bat ez bada.

En cualquier caso, toda persona usuaria abonará como mínimo el 1,5% del precio/ hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, con las excepciones que se contemplen en el Reglamento Municipal regulador del SAD.

Etxez etxeko zerbitzuarekin batera erabiltzaileak beste gizarte zerbitzuetako zerbitzuak erabiltzen baditu ( eguneko zentroa, etxebizitza babestua,...), dirusarrei kenduko da, zerbitzu hauengatik egiten duen ekarpen kopuru osoa.

En el supuesto de que la persona realice un uso simultáneo de servicios (este servicio con un centro de día, vivienda tutelada,...), se deducirán de los ingresos, la totalidad de la aportación que realiza la persona por la prestación social que utiliza simultáneamente.

 

5 - PREMIAZKO PROZEDURA BIDEZ EZARRITAKO ZERBITZUEI APLIKATU BEHARREKO HASIERAKO TARIFA

5 - TARIFA INICIAL A APLICAR PARA SERVICIOS ESTABLECIDOS POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

5. Artikulua.

Artículo 5.

EELZren Udal Erregelamendu berrian aurreikusi dira premiazko prozedura bidez hasitako zerbitzuak. Horiek hasierako tarifa bat izango dute, ekarpenen taularen 3. tramoarekin bat etorriko dena eta premiazko zerbitzuari hasiera eman zaion hilabete naturaleko arreta-egunei aplikatuko zaiona.
En el nuevo Reglamento municipal del SAD se prevé servicios iniciados por procedimiento de urgencia, que tendrán una tarifa inicial, correspondiente al 3er tramo de la tabla de aportaciones aplicable durante los días de atención del mes natural en el que se haya iniciado el servicio con carácter urgente.

Beraz, horrelakoetan egin beharreko hasierako ekarpena orduko gehieneko prezioaren %8 izango da.

Por tanto, en estos casos la aportación inicial será equivalente al 8% sobre el precio/hora máximo.

Hurrengo hileko lehen egunetik aurrera, diru-sarreren arabera dagokion portzentajea aplikatuko da.

A partir del primer día del mes siguiente, se aplicará el porcentaje que corresponda según los ingresos.

 

6 -
KUOTA KOBRATZEA

6 -
COBRO DE LA CUOTA RESULTANTE

6. Artikulua.

Artículo 6.

Kuota hilero kobratuko da, hilabetea amaitu ondoren; betiere, benetan emandako zerbitzuari jarraiki.
El cobro se efectuará mensualmente a mes vencido en base a la prestación efectiva del servicio.
 

7 -
EKARPENAK BERRIKUSTEA

7 -
REVISIÓN DE APORTACIONES

7. Artikulua.

Artículo 7.

Zerbitzua erabiltzailen duten pertsonen egoera ekonomikoa eta ondarearen egoera, aldiro berraztertuko da, eguneratutako errentak doitze aldera.

La situación económica y patrimonial de las personas usuarias del servicio se revisará periódicamente.