3.04 TASA: LIZENTZIAK EMATEA, TXOSTENAK EGITEA ETA HIRIGINTZAKO ESPEDIENTEAK TRAMITATZEA.

3.04 TASA: CONCESIÓN DE LICENCIAS, EMISION DE INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS.

 
 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

1. Artikulua.

Ordaintzeko tarifak hauexek izango dira:

Artículo 1.
Las tarifas a abonar serán las siguientes:  
 

1.1 - Eskatutako obra-baimen edo aldez aurreko komunikazio bakoitzeko, aurrekontuaren arabera:

1.1 - Por cada solicitud de licencia de obras o comunicación previa sobre el presupuesto:

6.000,00€ arte
Ezer ez/Exentas
De menos de 6.000,00€
6.000,01€ eta 12.000,00€ bitartekoak
91,95
De 6.000,01€ a 12.000,00€
12.000,01€ eta 30.000,00€ bitartekoa
454,10
De 12.000,01€ a 30.000,00€
30.000,00€tik gorakoak
906,85
De más de 30.000,00€

1.2 - Eraikinen erabilera edo lehen erabilerarako baimena.

1.2 - Licencia de uso o primera utilización de edificios:

Etxebizitza bakoitzeko
91,95
Por cada vivienda
Etxebizitza erabilera ez duen lokal bakoitzeko:
-
Por cada local de uso distinto a vivienda:
Trastetegiak edo antzekoak 20 m2 arte
32,39
Trasteros o similares menores de 20 m2
21 eta 200 m2 artekoak
136,14
Entre 21 y 200 m2
201 eta 500 m2 artekoak
443,57
Entre 201 y 500 m2
500 m2-tik gorakoak
906,85
Más de 500 m2

1.3 - Lurrak mugitzea, lur-soroak egokitzea, lurretan betelanak eta zabortegiak:

1.3 - Movimiento de tierras, acondicionamientos de terrenos, rellenos y vertederos:

0,29 €/m3-ko, gehienez 1.361,54€
-
0,29 €/m3, con tope máximo de 1.361,54€

1.4 - Lurra zatitze, sailkatze eta birsailkatzea:

1.4 - División de terrenos, parcelaciones y reparcelaciones:

m2:
0,71
m2
gehienez:
-
con topes máximos de:
15.000 m2 arteko finka nagusia.
389,45
Hasta 15.000 m2 de finca matriz.
15.000 m2-tik gorako finka nagusia.
648,58
Más de 15.000 m2 de finca matriz.

1.5 - Aurreko edozein baimen berritzea:

1.5 - Las prórrogas de cualesquiera de las anteriores licencias:

Ordaindutako kuotaren
30 %
Del importe de la cuota líquida

1.6 - Hirigintzako espedienteak tramitatzea:

1.6 - Tramitación de expedientes urbanísticos:

Kontsultak egitea eta hirigintzako zedulak
389,65
Consultas y cédulas urbanísticas
Hondamendi aitormena, hala eskatuta
974,51
Declaración de ruina a instancia de parte
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa
3.895,23
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana
Plan partzialak
3.895,23
Planes parciales
Plan bereziak.
3.895,23
Planes especiales
Xehetasun ikerketak
1.301,48
Estudios de detalle
Urbanizatzeko jarduketa programa
1.948,10
Programas de actuación urbanizadora
Birsailkatze proiektua
1.948,10
Proyecto de reparcelación
Birsailkatze-prozedura laburrak
974,51
Procedimientos abreviados de reparcelación
Nahitaezko desjabetze espedienteak, onuraduna Konpentsazio Batzordea denean
1.301,38
Expedientes de expropiación forzosa cuando el beneficiario es la Junta de Compensación
Txostena egitea erabilera turistikoko etxebizitzek eta etxebizitza partikularretako logelek bete beharreko baldintzei buruz.
52,39
Emisión de informe municipal sobre comprobación de requisitos de cumplimientos exigibles para las viviendas y habitaciones particulares para uso turístico
Aurrez aipatu tarifek ez dakarte berekin iragarkien gastuak, Hirigintzako Arauak betetzearen ondorioz Aldizkari ofizialetan eta egunkarietan argitaraturikoak, horiek beren benetako balioan likidatuko direlako.
-
Las anteriores tarifas no incluyen los gastos de publicación en Boletines Oficiales y prensa que se hayan realizado en cumplimiento de la Normativa Urbanística, que se liquidarán por su valor real.

2 - SALBUESPENAK

2 - EXENCIONES

2. Artikulua.
Artículo 2.

Jarraian adierazitakoak ordainarazpen honetatik salbuetsita geratuko dira, beti ere dagokion lizentzia eskatzeko kalterik gabe:

Estarán exentos del pago de esta exacción sin perjuicio del deber de solicitar la oportuna licencia:

a) Estatuko Administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoak, dagokion Probintziako Administrazioak eta Udalerriari dagokion mankomunitate edo elkarteak zuzenean egiten dituen obrak eta Udalerriak berak egin edo kontratatzen dituen obrak.

a) Las obras o construcciones que realicen directamente la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma Vasca, la Provincia a que pertenece y las Mancomunidades o Agrupaciones de que forme parte el Municipio y las que el mismo municipio ejecute o contrate.

b) Itunpeko ikastetxeak herriaren onurakoak eta elkartea dirua irabaztea xede ez duten Elkarteen Udal Erregistroan sartuak direnak eta Eusko Jaurlaritzak herri onurako izendatuak.

b) Los centros de enseñanza concertados y  las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro de interés municipal y declarados de interés público por el Gobierno Vasco.

c) Udalak, kasu bakoitzean formulatzen den instantziaren indarrez, ongintzazko establezimenduei zuzendutako obrak eta eraikuntzak osorik edo zati batean salbuetsitzat aitor ditzake.

c) El Ayuntamiento, en virtud de instancia que en cada caso se formule, podrá declarar exentas de pago, en su totalidad o en parte, las obras y construcciones destinadas a establecimientos benéficos.

d) Administrazio Publikoek hezkuntza eta osasun arloei buruzko obrak herrian egiten dituztenean.

d) Las Administraciones Públicas cuando realicen obras en el Municipio relativas a las áreas educativa y sanitaria.

e) Hirigintza-ondarearen eta ondare eraikiaren birgaitze integraleko obrak, Hiri Berroneratzeko Eremu (BIA) edo Bizitegi Eremu Degradatu (ARD) izendatutako udalerriko eremuetan edo hirigune historikoan egindako obrak, edo Galtzaraborda, Iztieta eta Gaztañon egiten direnean.Bai eta Eusko Jaurlaritzak bultzatutako auzoen birgaitze integraleko proiektuen esparruan egiten diren birgaitze integraleko obrak ere.
e) Las obras de rehabilitación integral del patrimonio urbanístico y edificado que se realicen en las zonas del municipio declaradas como Area de Regeneración Urbana (ARI)- casco histórico- o Area Residencial Degradada (ARD)-Galtzaraborda, Iztieta y Gaztaño. Así como las obras de rehabilitación integral que se realicen en el marco de proyectos de rehabilitación integral de barrios impulsados por el Gobierno Vasco
f) Azpiegituretan sustapen pribatuko planei lotutako obrak, uraren zikloan ingurumen-inpaktua murrizteko egiten direnak: ura berrerabiltzea errazten duten obrak eta hondakin-uren isurketa murrizten dutenak.
f) Las obras vinculadas a planes de fomento privado en infraestructuras que sean ejecutadas con objeto de reducir el impacto ambiental en el ciclo del agua: aquellas que favorezcan la reutilización del agua, reduzcan el vertido de aguas residuales.

g) Lege xedapenetan adierazitako gainontzekoak, Udalak behartu ditzaketelarik.

g) Las demás que señalen las disposiciones legales, con fuerza de obligar a los Ayuntamientos.

h) Administrazio emakidapean dauden garajeen estalduretan mantentze edo konpontzeko lanak bakarrik baldin badira.

h) Las obras que comprendan exclusivamente el mantenimiento o reparación de cubiertas de garajes en régimen de cesión o concesión administrativa.

i) Jabekideen komunitateek eremu publikotik jendea bizi den lekuetara joateko traba arkitektonikoak igogailu baten bidez kentzeko emango diren diru laguntzak.

i) Las obras subvencionadas a comunidades de propietarios para eliminación de barreras arquitectónicas entre la vía pública y los accesos a edificios residenciales mediante la instalación de un ascensor.

j) Finkak banatzea ondoren Udalari lagatzeko.

j) La división de fincas para su posterior cesión al Ayuntamiento.

k) Ezusteko edo ustekabeko gertaeren ondorioz eragindako kalteak konpontzeko egindako obrak, hala nola sutea, urakana, ekaitza, uholdea, leherketa.

k) Las obras realizadas para la reparación de daños ocasionados como consecuencia de hechos fortuitos o accidentales, como incendio, huracán, temporal, inundación, explosión.

 

3 - HOBARIAK

3 - BONIFICACIONES

3. Artikulua.

Artículo 3.

Hobariak:

Bonificaciones:
a) Bidezko lizentziaren erabilpena egiteko bere gogoz uko eginez gero, interesatuak, ezarritako tarifa guztiaren % 50eko hobaria izango du.
a) En caso de renuncia voluntaria para hacer uso de la licencia correspondiente, el interesado tendrá una bonificación del 50% sobre el total de la tarifa establecida.
Atal honetan ez da ondoriorik sortuko, bere gogoz uko egiten denean eta obrak burutzeko edo hasteko epea ahaiturik dagonean. Era berean, atal honen ondorioetarako, bere gogozko ukoa ulertuko da, interesatuak % 80eko hobari bat izanik, obrak hasteko epearen luzamendua eman ondorengo kasuetan, aipatu epea amaitu eta berriro obra-baimena, beroriek burutzeko luzamenduaren epearen amaiera-egunetik gehienez ere 6 hilabeteko epe-barruan eskatzen bada.
No podrá entenderse, a efectos de este apartado, por renuncia voluntaria, cuando haya vencido el plazo de ejecución o de inicio de las obras. Así mismo y a los efectos de este apartado, se entenderá por renuncia voluntaria, teniendo el interesado una bonificación del 80%, aquellos casos en que tras conceder la prórroga del plazo de inicio de las obras, este haya vencido y se vuelva a solicitar licencia de obras para la ejecución de las mismas en el plazo máximo de 6 meses desde el vencimiento del plazo de la prórroga.

b) Era berean, %100 arteko onura izan dezakete, hondamendi motako gertaerek erabat edo parte desegindako etxebizitzak berreraikitzea helburutzat duten hirigintza baimenak.

b) Asimismo, podrán beneficiarse de una bonificación de hasta el 100%, las licencias urbanísticas que tengan por objeto la reconstrucción de viviendas destruidas, total o parcialmente por siniestros de tipo catastrófico.
Aipatu portzentaia, kasu bakoitzean udal honek ezarriko du, besteak beste, ondorengo arrazoiei jarraituz:
La determinación del porcentaje será establecida por este Ayuntamiento en cada caso, atendiendo, entre otras, a las siguientes consideraciones:

- Dirulaguntza eman ahal izateko, etxebizitzaren jabe edo lehen mailako sendien ohiko egoitza izan beharko du.

- La vivienda objeto de la subvención deberá ser la residencia habitual del propietario o de familiares en primer grado.

- Aseguruak estaltzen duena, kasuan-kasurako.

- El nivel de cobertura del seguro, en su caso.

- Etxebizitza berreraikitzeko kostuak

- Los costos de la reconstrucción de la vivienda.

- Jabearen egoera ekonomikoa.

- Situación económica del propietario.

- Inolaz ere, berreraiketan ezin izango da, etxebizitzak hondamendia gertatu aurretik zueneko oinarrizko aldaketarik egin.

- En ningún caso la reconstrucción será aprovechada para introducir modificaciones sustanciales en la vivienda, con respecto a la situación anterior al siniestro.