3.05 TASA: AUTO-TAXI ETA BESTELAKO ALOGERA-IBILGAILUEN LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK EMATEAGATIKO TASA.

3.05 TASA: TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.

 
1 Artikulua.

Ordenantza honetan zerga-kontzeptuen tarifak hauexek izango dira:
Artículo 1.  

Las tarifas de los conceptos impositivos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las siguientes:  
 

- TARIFAS

- TARIFAS

 

- TARIFAK

- TARIFAS

a) Lizentziak ematea eta horien ziurtagiriak egitea:
-
a) Concesión y expedición de licencias:
Lehenengo aldiz ematen den lizentzia
1.383,31
Por cada autorización objeto de la primera licencia
b) Lizentziak eskualdatzeko baimena:
-
b) Autorización en la transmisión de licencias:
Lizentziaren eskualdaketa egiteko baimena, salbuespen bereziz Ibilgailu arinen garraioaren Hiri Zerbitzuen Erregelamendu nazionalak martxoaren 16ko 763/79 Errege Dekretuak onetsia- 12 artikuluari lotuta 4 artikuluak xedatzen duenari jarraiki edo Udal Erregelamenduaren 15 artikuluan xedatutakoari jarraiki egin denean
1.387,49
Autorización para la transmisión de licencias cuando, excepcionalmente proceda su otorgamiento de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 en relación con el artículo 12 del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte de Automóviles Ligeros, aprobado por Real Decreto 763/79 de 16 de Marzo. Así como en el artículo 15 del Reglamento Municipal
Ordenantza honek jasotzen dituen lizentziak heriotza arrazoiagatik eskualdatzen baldin badira, derrigorrezko oinordekoak Araudi Nazionalaren 18.1 artikuluaren arabera salbuetsita geratuko dira.
-
En los casos de transmisión mortis causa de las licencias comprendidas en esta Ordenanza, quedarán exentos los herederos forzosos a que se refiere el artículo 18.1 del Reglamento Nacional.
Legez baimendutako gainerako eskualdatzeak egiteko, eskualdatzaileak transmisioaren egiazko zenbatekoaren %5 ordaindu beharko du.
-
En cualquiera de los supuestos en que legalmente se autorice la transmisión, el transmitente deberá abonar un 5% del importe real de la transmisión.
Edonola ere, ordaindu beharreko zerga-oinarria edo zenbatekoa 49.875,58 € eta 57.488,87 € bitartekoa izango da.
-
En cualquier caso, dicho importe o base imponible no podrá ser inferior a 49.875,58 € ni superior a 57.488,87 €.
c) Gida-baimena eman edo berritzea:
-
c) Por expedición o renovación de permisos de conductor:
Emate edo berritze bakoitzeko
29,31
Por cada expedición o renovación
d) Ibilgailua aldatzeko baimena:
-
d) Por autorización de sustitución de vehículo:
Aldatzeko baimendutako ibilgailu bakoitzeko
51,45
Por cada vehículo autorizado a sustituir