3.08 TASA: KIROL INSTALAKUNTZAK ERABILTZEAGATIKOA.

3.08 TASA: UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

 
 

1 - TARIFAK.

1 - TARIFAS.

Kopuru hauei bidezko zeharkako zergak aplikatuko zaizkie, hala badagokie.

A estos importes se les aplicarán, en su caso, los impuestos indirectos correspondientes.

1. Artikulua.- Tarifak ondorengo hauexek izango dira:

Artículo 1.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

a) Galtzarabordako Kiroldegia eta Fanderiako eta Beraungo Igerilekuak:
a) Polideportivo de Galtzaraborda y Piscinas de Fandería y Beraun:
 

01 - Abonu Motak:

01 - Modelo de abonos:

Igerilekuko abonua: Sarrera librea Galtzaraborda, Fanderia eta Beraungo Igerilekuetara. Deskontuak eta lehentasunak zenbait kirol jarduera eta zerbitzutan. Doako jardueretan parte-hartzea.
Abono Piscina: Libre acceso a la Piscina de Galtzaraborda, Piscina de Fandería y Piscina de Beraun. Descuentos y preferencias en actividades deportivas y servicios. Participación en actividades gratuitas.
Abono Orokorra: Sarrera librea Galtzaraborda, Fanderia eta Beraungo Igerilekuetara eta Fitness eta Hidroterapia Aretoetara. Deskontuak eta lehentasunak zenbait kirol jarduera eta zerbitzutan. Doako jardueretan parte-hartzea.
Abono General: Libre acceso a la Piscina de Galtzaraborda, Piscina de Fandería y Piscina de Beraun, Zona Fitness y Zona Hidroterapia de Galtzaraborda y Fandería. Descuentos y preferencias en actividades deportivas y servicios. Participación en actividades gratuitas.

02 - PREZIOAK: Igerilekuko Abonua:

02 - PRECIOS: Abono Piscina:

Familiakoa (familiako unitateko kideek eta diru-sarrerarik ez duten 18 urtetik gorako eta 24 urtetik beherako ondorengoek eta %50eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten ondorengoek adin mugarik gabe):
-
Familiar (incluye miembros de la unidad familiar y descendientes mayores de 18 años y menores de 24 años que no generen ingresos, e hijos, sin límite de edad, con un porcentaje de minusvalía superior o igual al 50%):
Haserako Sarrera
55,52
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
215,95
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
19,83
Pago Mensual(12 pagos)
Norbanako Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 baino gutxiago):
-
Individual personas adultas (mayor o igual de 18 años y menor de 65 años):
Haserako Sarrera
39,66
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
121,57
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
11,10
Pago Mensual (12 pagos)
3. Adineko Norbanakoa (65 urte edo gehiago):
-
Individual 3ª Edad (mayor o igual de 65 años):
Haserako Sarrera
29,80
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
91,18
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
8,30
Pago Mensual (12 pagos)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago):
-
Juvenil (mayor o igual de 14 años y menor de 18 años):
Haserako Sarrera
29,80
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
91,18
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
8,30
Pago Mensual (12 pagos)
Haurra (3 urte baino gehiago eta 14 urte baino gutxiago):
-
Infantil (menor de 14 años y mayor de 3 años):
Haserako Sarrera
19,88
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
60,35
Pago Anual
Hilabetekoa(12 ordainketa)
5,58
Pago Mensual(12 pagos)
3 urte baino gutxiago: DOHAN
-
Menores de 3 años: GRATIS

03 - PREZIOAK: Abonu Orokorra:

03 - PRECIOS: Abono General:

Familiakoa (hauek osatzen dute: familia unitateko kideak eta diru sarrerarik ez duten 18 urtetik gorako eta 24 urtetik beherako ondorengoek eta %50eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten ondorengoek adin mugarik gabe):
-
Familiar (incluye miembros de la unidad familiar y descendientes mayores de 18 años y menores de 24 años que no generen ingresos, e hijos, sin límite de edad, con un porcentaje de minusvalía superior o igual al 50%):
Haserako Sarrera
79,31
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
404,04
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
37,73
Pago Mensual (12 pagos)
Norbanako Heldua (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago):
-
Individual personas adultas (mayor o igual de 18 años y menor de 65 años):
Haserako Sarrera
39,66
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
218,60
Pago Anual
Hilabetekoa(12 ordainketa)
20,28
Pago Mensual(12 pagos)
3. Adineko Norbanakoa (65 urte edo gehiago):
-
Individual 3ª Edad (mayor o igual de 65 años):
Haserako Sarrera
29,80
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
109,41
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
10,05
Pago Mensual (12 pagos)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago):
-
Juvenil (mayor o igual de 14 años y menor de 18 años):
Haserako Sarrera
29,80
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
163,90
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
15,20
Pago Mensual (12 pagos)

04 - HAURRENTZAKO IKASTAROAK (IGERIKETA eta ARETOKO JARDUERAK):

04 - CURSILLOS INFANTILES (NATACIÓN Y SALA):

Astean 3 saio (hileroko kuota):
-
3 sesiones a la Semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
63,71
Personas no socias
Bazkideak,igerilekuko abonua
37,14
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
31,89
Personas socias, abono general
Astean 2 saio (hileroko kuota):
-
2 sesiones a la Semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
52,83
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
27,70
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
24,27
Personas socias, abono general
Astean sesio bat (hileroko kuota):
-
1 sesión a la Semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
26,80
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
16,08
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
13,36
Personas socias, abono general

05 - IKASTAROAK (Helduentzat eta "Kirol Ekintzak"en sartuta ez daudenentzat ):

05 - CURSILLOS (Para personas adultas y actividades no incluidas en “Kirol Ekintzak”):

Astean 3 saio (hileroko kuota):
-
3 sesiones a la semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
83,94
Personas no socias
Bazkideak,igerilekuko abonua
43,76
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
38,30
Personas socias, abono general
Astean 2 saio (hileroko kuota):
-
2 sesiones a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
55,65
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
29,07
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
25,37
Personas socias, abono general
Astean sesio bat (hileroko kuota):
-
1 sesión a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
28,29
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
16,86
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
14,09
Personas socias, abono general

06 - “HAURTXOENTZAKO IGERIKETA” IKASTAROAK:

06 - CURSILLOS “NATACIÓN BEBÉS”:

Astean 2 saio (hileroko kuota):
-
2 sesiones a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
70,62
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
40,56
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
35,37
Personas socias, abono general
Astean sesio bat (hileroko kuota):
-
1 sesión a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
35,37
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
20,33
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
17,67
Personas socias, abono general

07 - "KIROL EKINTZAK" IKASTAROAK:

07 - CURSILLOS "KIROL EKINTZAK”:

Sarrera librea jarduera sorta horretan eskaintzen diren jarduera guztietara, sarrera mugarik gabe, Galtzarabordako Kiroldegian zein Fanderian.

Libre acceso a todas las actividades que se ofertan en esta parrilla de actividades sin límites de accesos, tanto en el Polideportivo de Galtzaraborda como en Fanderia.

Hileroko kuota:
-
Cuota Mensual:
Bazkide ez dena
63,71
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
37,14
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
24,27
Personas socias, abono general

08 - IKASTARO PERTSONALIZATUAK:

08 - CURSILLOS PERSONALIZADOS:

Entrenamendu Pertsonalizatua. Hileko Abonua (soilik abonu orokorra duten abonatuentzat)
15,81
Entrenamiento Personalizado. Abono Mensual (solo para personas abonadas con abono general)
Entrenamendu Pertsonala. 45 minututako 5 saiotako bonoak
63,22
Entrenamiento Personal. Bonos de 5 sesiones de 45 minutos

09 - IGERILEKURAKO SARRERAK:

09 - ENTRADAS PISCINA:

Heldua – Eguneko Sarrera (18 urte edo gehiago)
5,76
Entradas diarias personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gaztea – Eguneko Sarrera (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
4,00
Entradas diarias Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Haurra – Eguneko Sarrera (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago)
3,11
Entradas diarias Infantil (mayores o iguales a 3 años y menores de 14)
Helduak. 5 Sarrerako bonua (18 urte edo gehiago)
23,04
Bono 5 Entradas. Personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gaztea 5 Sarrerako bonua (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
15,97
Bono 5 Entradas Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Haurra 5 Sarrerako bonua (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago)
12,45
Bono 5 Entradas Infantil (mayores o iguales a 3 años y menores de 14)
* Bonuak pertsonalak eta transferiezinak dira
-
* Los bonos son personales e intransferibles
3 urte baino gutxiago DOAN
-
Menores de 3 años GRATIS
Taldeko Sarrera (gutxienez 10 pertsona. Pertsonako prezioa)
2,87
Entradas Piscina Grupo (mínimo 10 personas. Precio por persona)

10 - SARRERA OROKORRA (Igerilekua, Hidroterapia eta Fitness):

10 - ENTRADA GENERAL (Piscina, Hidroterapia y Fitness):

Heldua - eguneko. Sarrera (18 urte edo gehiago)
10,51
Entradas diarias. Personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gaztea – eguneko Sarrera (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
7,79
Entradas diarias Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Heldua. 5 Sarrerako bonua (18 urte edo gehiago)
41,89
Bono 5 Entradas. Personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gaztea–5 Sarrerako bonua (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
39,07
Bono 5 Entradas Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
* Bonuak pertsonalak eta transferiezinak dira
-
* Los bonos son personales e intransferibles

11 - GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO PISTA:

11 - PISTA POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA:

Pista osoaren alokairua (orduko)
35,20
Alquiler cancha completa (la hora)
Pista transbersalaren alokairua (orduko)
17,57
Alquiler cancha transversal (la hora)
Squash aretoa-alokairua (45 minutu. Gutxienez persona batek abonatua izan behar du).
4,98
Alquiler cancha squash (45 minutos. Al menos una persona abonada).
Squash aretoa-alokairua (45 minutu, abonatuak ez direnak)
8,02
Alquiler cancha squash (45 minutos, personas no abonadas)
Squash – 10 saioko bonua pertsona abonatuentzat
42,77
Bono 10 sesiones squash para personas abonadas
Squash – 10 saioko bonua abonatuak ez diren pertsonentzat
66,31
Bono 10 sesiones squash para personas no abonadas
Padel Pistak-alokairua (ordubete. Kirolari guztiak abonatuak dira).
10,56
Alquiler Pistas de Padel (1 hora. Todas las personas deportistas son abonadas)
Padel Pistak-alokairua (Ordubete. Gutxienez kirolarietako bat ez da abonatua).
15,81
Alquiler Pistas de Padel (1 hora. Al menos una persona deportista no es abonada)

12 - ABONU BEREZIAK:

12 - ABONOS ESPECIALES:

Abonu bereziak direla eta, karnetak egiterakoan karnet bakoitzeko 3,15.-€ko fidantza ordaindu beharko da. Fidantza hau bueltatu egingo da karneta itzultzean.
 
Para la emisión de carnets por abonos especiales se deberá depositar una fianza de 3,15.-€ por carnet, que será devuelta a la entrega del mismo.
Udaldia. Hileko Abonua. (Fanderiako Igerilekura, Beraungo Igerilekura eta Galtzarabordako Igerilekuera sarrera librea hilabete batean):
Temporada de Verano. Abono Mensual (Libre acceso a la Piscina de Fandería, Piscina de Beraun y Piscina de Galtzaraborda durante un mes):
 
Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago)
42,15
Personas adultos (mayores o iguales a 18 años y menores de 65 años)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
31,67
Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Haurra (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago)
20,51
Infantil (mayores o iguales a 3 años y menores de 14)
3. Adina (65 urte edo gehiago)
31,66
3ª Edad (mayores o iguales a 65 años)

13 - Fitness Kuota - Gehigarria (Hidroterapia + Muskulazioa) (igerilekuko abonua duten bazkideentzat soilik)

13 - Suplemento Cuota Fitness (Hidroterapia + Musculación) (sólo para personas socias con abono piscina)

Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago)
12,15
Personas adultas (mayores o iguales a 18 años y menores de 65 años)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago
9,12
Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
3. Adina (65 urte edo gehiago)
9,12
3ª Edad (mayores o iguales a 65 años)

14 - Bestelako Tasak

14 - Otras Tasas

A. Bazkide Txartela galtzea
5,36
A. Pérdidas de Carnet de personas abonadas
(Lapurretaren salaketa aurkeztuz gero, ez da Tasa hau ordaindu behar).
-
(La entrega de un justificante de denuncia en caso de robo, exime el pago de esta tasa).
Bazkide Txartela behar den bezala ez erabiltzeagatik, karneta kendu egingo da astebetez.
-
Uso indebido de Carnet. El uso indebido de carnet supondrá la retirada del mismo durante una semana.
Kiroldegiko Pistan publizitatea egiteko lekua alokatzea (urte 1).
-
Alquiler Espacios Publicitarios en la pista del Polideportivo (1 año).
Errotuluaren Neurria: 2500 x 1500 mm.
1.262,31
Tamaño del Rótulo 2500 x 1500 mm.
Errotuluaren Neurria: 1250 x 750 mm.
683,75
Tamaño del Rótulo 1250 x 750 mm.
Diseinuaren kostua, hala balegokio, hala nola errotuluaren inprimatzea eta ezartzea iragarlearen gain izango da.
-
El coste del diseño, en su caso, así como los de impresión y colocación del rótulo serán a cargo del anunciante.

15.- - Bestelako Tasak

15.- - Otras tasas

Kirol jarduerak ez direnean kirol anitzetarako pistaren alokairua, eguneko
2.008,78
Día de alquiler de pista polideportiva para actividades no deportivas
Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenteriako egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.
-
Estarán exentas del pago de esta tasa las asociaciones culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro y que tengan su sede social en Errenteria.
Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.
-
Asimismo, estarán exentas de esta tasa dichas asociaciones, que por ser su ámbito de actividad de carácter supramunicipal y no tener su sede social en Errenteria, incluyan el municipio dentro de su ámbito de actuación y desarrollen parte de su actividad en Errenteria.
Babesteko oholtzak, aulkiak eta abar jartzea beharrezkoa baldin bada, lan horiek interesatuek ordainduko dituzte. Entitate antolatzailea arduratuko da instalazioaren garbiketaz eta mantenimendu eta harrerako langileen ordainketaz.
-
En aquellos casos en que sea precisa la colocación de tableros de protección, sillas, etc., tales trabajos serán por cuenta de los interesados. Será a cargo de la entidad organizadora la limpieza de la instalación, así como el pago al personal de mantenimiento y recepción.
Kiroldegia kirola ez den jarduera baterako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eskatu ahal izango da, gerta litezkeen kalteak bermatzeko. Aipatu bermea interesatuari itzuli egingo zaio dagozkion txostenak jaso ondoren.
-
Cuando la utilización del Polideportivo se destine a alguna actividad no deportiva, se podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta a la persona interesada previos los informes oportunos.

16 - Bestelako Tasak

16 - Otras Tasas

b) Fanderiako Udal Pilotalekua:
-
b) Frontón Municipal de Fandería:
Orduko alokairua
16,96
Hora de alquiler
Kirol jarduerak ez diren bestelako jardueretarako alokairua egunean
1004,39
Día de alquiler para actividades no deportivas

Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenterian egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.

Estarán exentas del pago de esta tasa las asociaciones culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro y que tengan su sede social en Errenteria.

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.

Asimismo, estarán exentas de esta tasa dichas asociaciones, que por ser su ámbito de actividad de carácter supramunicipal y no tener su sede Social en Errenteria, incluyan el municipio dentro de su ámbito de actuación y desarrollen parte de su actividad en Errenteria.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Babesteko oholak, aulkiak edo bestelakoak jarri behar direnean, lan hori entitate interesatuak egin beharko du.

En aquellos casos en que sea precisa la colocación de tableros de protección, sillas, etc., tales trabajos serán por cuenta de las entidades interesadas.

Kiroldegia kirol mailakoa ez den bestelako jardueretarako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eska daiteke, sor daitezkeen kalteen ordainetan. Bermea teknikariek aldeko txostena egin eta gero itzuli egingo zaio interesatuari.

Cuando la utilización del Frontón se destine a alguna actividad no deportiva, se podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta a la persona interesada previos los informes oportunos.

17 - Bestelako Tasak

17 - Otras Tasas

c) Beraungo Kirolgunea
-
c) Zona Deportiva de Beraun:
Futbol-11ko zelaia alokatzea, orduko:
122,44
Alquiler del campo de fútbol-11, por hora:
Futbol-7ko zelaia alokatzea, orduko:
50,49
Alquiler del campo de fútbol-7, por hora:
Atletismo pista alokatzea:
-
Alquiler pista de atletismo:
Kirol Patronatuko Kideak
DOAN/GRATIS
Socios del Patronato
Kide ez direnak
5,15
No socios
Futbol-7ko Torneoa
-
Torneo Fútbol 7
Talde eta partida bakoitzeko
35,38
Cuota inscripción por equipo y partido

18 - Bestelako tasak

18 - Otras tasas

d) Beraungo Udal Pilotalekua:
-
d) Frontón Municipal de Beraun:
Orduko alokairua
16,96
Hora de alquiler
Kirol Kantxaren alokairua (ordubete)
36,83
Alquiler Cancha Deportiva (1 hora)
Kirol jarduerak ez diren bestelako jardueretarako alokairua, egunean
1004,39
Día de alquiler para actividades no deportivas
Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenterian egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.
-
Estarán exentas del pago de esta tasa las asociaciones culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro y que tengan su sede social en Errenteria.
Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.
-
Asimismo, estarán exentas de esta tasa dichas asociaciones, que por ser su ámbito de actividad de carácter supramunicipal y no tener su sede Social en Errenteria, incluyan el municipio dentro de su ámbito de actuación y desarrollen parte de su actividad en Errenteria.
Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.
No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.
Babesteko oholak, aulkiak edo bestelakoak jarri behar direnean, lan hori entitate interesatuak egin beharko du.
-
En aquellos casos en que sea precisa la colocación de tableros de protección, sillas, etc., tales trabajos serán por cuenta de las entidades interesadas.
Kiroldegia kirol mailakoa ez den bestelako jardueretarako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eska daiteke, sor daitezkeen kalteen ordainetan. Bermea teknikariek aldeko txostena egin eta gero itzuliko da.
-
Cuando la utilización del Frontón se destine a alguna actividad no deportiva, se podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta al interesado previos los informes oportunos.

19 - Bestelako tasak

19 - Otras tasas

Fanderia I-eko kirolgunea:
-
Zona Deportiva de Fandería I:
Futbol-11ko zelaia alokatzea, orduko:
122,44
Alquiler del campo de fútbol-11, por hora:
Futbol-7ko zelaia alokatzea, orduko:
50,49
Alquiler del campo de fútbol-7, por hora:

20 - Bestelako tasak

20 - Otras tasas

Futbol-7ko Torneoa: Talde eta partida bakoitzeko
35,38
Torneo Fútbol 7: Cuota inscripción por equipo y partido