3.09 “ERRENTERIA MUSIKAL” MUSIKAL AKADEMIKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA.

3.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ACADEMIA DE MUSICA “ERRENTERIA MUSIKAL”.

 
 

1 - 2022/2023 IKASTURTEKO TASAK

1 - TASAS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2022/2023

1. Artikulua.

Artículo 1.

 

1.1 - MATRIKULA + DAGOZKION IKASGAIA(K)

1.1 - MATRÍCULA + ASIGNATURA(S) CORRESPONDIENTES

1. MATRIKULA
60
1. MATRÍCULA
DAGOZKION IKASGAIAK(K)
LA(S) ASIGNATURA(S) CORRESPONDIENTES
2. atalean zehaztutakoak
Las especificadas en el apartado 2
2. IRAKASGAIEN TASAK
2. TASAS POR ASIGNATURAS
I. MAILA
I. NIVEL
1. eta 2. ikasturtea - 90 min.
142
1. y 2º curso - 90min.
3. eta 4. ikasturtea - 180 min.
283
3º y 4º curso - 180 min.
II. III. IV. MAILA
II. III. IV. NIVEL
MUSIKA
MUSICA
Bakarkako ikasgaia bakoitza - 40 min.
178
Por cada a asignatura individual - 40 min.
Taldekako ikasgai bakoitza - Iraupena dena delarik ere
111
Por cada asignatura colectiva - Sea cual sea la duración
Txalaparta ikasgaia - 40 min.
142
Asignatura de txalaparta - 40 min.
DANTZA
DANZA
Dantza taldea - 60 min.
94
Grupo de danza - 60 min.
Dantza taldea - 90 min.
142
Grupo de danza - 90 min.
Dantza taldea - 120 min.
189
Grupo de danza - 120 min.
Dantza taldea - 180 min.
283
Grupo de danza - 180 min.
Dantza taldea - 240 min.
377
Grupo de danza - 240 min.
ANTZERKIA
TEATRO
Antzerki taldea - 60 min.
64
Grupo de teatro - 60 min.
Antzerki taldea - 90 min.
96
Grupo de teatro - 90 min.
Antzerki taldea - 120 min.
128
Grupo de teatro - 120 min.
Antzerki taldea - 180 min.
192
Grupo de teatro - 180 min.
ARTE PLASTIKOAK - IKUSIZKOAK
ARTES PLÁSTICAS - VISUALES
Arte Plastikoen taldea - 60 min.
94
Grupo de Artes Plásticas - 60 min.
Arte Plastikoen taldea - 90 min.
142
Grupo de Artes Plásticas - 90 min.
Arte Plastikoen taldea - 120 min.
189
Grupo de Artes Plásticas - 120 min.
Arte Plastikoen taldea - 180 min.
283
Grupo de Artes Plásticas - 180 min.
HITZA
PALABRA
Hitzaren taldea - 60 min.
94
Grupo de la Palabra - 60 min.
Hitzaren taldea - 90 min.
142
Grupo de la Palabra - 90 min.
Hitzaren taldea - 120 min.
189
Grupo de la Palabra - 120 min.
Hitzaren taldea - 180 min.
283
Grupo de la Palabra - 180 min.
ZIRKUA
CIRCO
Zirku taldea - 60 min.
94
Grupo de circo - 60 min.
Zirku taldea - 90 min.
142
Grupo de circo - 90 min.
Zirku taldea - 120 min.
189
Grupo de circo - 120 min.
Zirku taldea - 180 min.
283
Grupo de circo - 180 min.

1.2 - PROFESIONAL MAILAKO MUSIKA IKASKETAK

1.2 - ENSEÑANZA DE MÚSICA DE GRADO PROFESIONAL

Sarrera proba
72
Prueba de acceso
Ikasturte osorako matrikula 1., 2., 3. edo 4. maila
918
Matrícula curso completo 1º, 2º, 3º o 4º
Ikasturte osorako matrikula 5. edo 6. maila
1.016
Matrícula curso completo 5° y 6°
Instrumentu nagusia
298
Instrumento principal
Instumentu nagusia ez diren beste ikasgai bakoitza
119
Por cada asignatura que no sea instrumento principal

1.3 - KURTSOAK ETA IKASTAROAK

1.3 - CURSOS Y CURSILLOS

2022/2023 ikasturtean antolatu daitezkeen kurtso, ikastaro eta bestelako hezkuntza egitasmoengatiko tasak Errenteria Musikal Udal Erakundearen Zuzendaritza Batzordeak ezarriko ditu.

Las tasas de los cursos, cursillos o por cualquier otro proyecto educativo que pudiera organizarse durane curso escolar 2022/2023 serán fijados por la Junta Rector del organismo autónomo de Errenteria Musikal.

1.4 - ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK:

1.4 - SERVICIOS Y ALQUILERES:

UDAL TXISTULARIEN BANDA
300
BANDA MUNICIPAL DE TXISTULARIS
Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira, irabazi asmorik gabeko elkarteak direla egiaztatuz gero.
Previa solicitud e informe favorable de la Dirección del Centro, quedarán exentas de esta tasa, aquellas Asociaciones, que acrediten la condición de entidad sin ánimo de lucro.
GELAK ETA INSTALAZIOAK
AULAS E INSTALACIONES
ENTSEGU GELA ALOKATZEA
ALQUILER DE LA SALA DE ENSAYOS
Astelehenetik ostiralera (LANEGUNAK):
De lunes a viernes (LABORABLES):
* Oinarrizko tarifa, orduko
18
* Tarifa base por hora
* Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik), eguneko
127
* Tarifa base alquiler 1 día (utilización superior a 6 horas), por día
Larunbat eta jai egunetan
Sábados y festivos
* Oinarrizko tarifa, orduko
48
* Tarifa base por hora
* Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik), eguneko
339
* Tarifa base alquiler 1 dia (utilización superior a 6 horas), por día
Asteko tarifa
Tarifa semanal
* 5 lanegun, astelehenetik ostiralera, asteko
381
* Por 5 días laborables de lunes a viernes, por semana
* 7 lanegun, astelehenetik igandera, asteko
720
* Por 7 días laborables de lunes a domingos, por semana
GAINONTZEKO GELAK
RESTO DEL AULARIO
Eskatzaileak proposaturiko mediazio ekintzaren arabera
En función de la actividad de mediación propuesta por el solicitante

1.5 - HOBARIAK

1.5 - BONIFICACIONES

A) INSTRUMENTUENGATIKO HOBARIA
A) BONIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS
Adingabeei, instrumentu ikasgaian soilik eta lehen hiru ikasturte akademikoetan (2020/21, 2021/22, 2022/23)
Menor de edad, en la asignatura de instrumento y en los 3 primeros cursos académicos (2020/21, 2021/22, 2022/23)
Instrumentu hauetarako tasa murriztua:
Tasa reducida para los siguientes instrumentos:
Kontrabaxua, tuba, tronpa, tronboia, klarinetea, bonbardinoa, biola eta oboea.
100 %
Contrabajo, tuba, trompa, trombón, clarinete, bombardino, viola y oboe.
B) ENTITATE KOLABORATZAILEEKIN PARTE HARTZEAGATIK
B) POR PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES COLABORADORAS
III. maila gainditu edo ikasketa profesional egiten ari diren eta entitate kolaboratzaile horien dinamikan jarraiki parte hartzen duten ikasle adingabeei.
50 %
Alumnado menor de edad que haya superado el nivel III o esté realizando estudios profesionales y participe de forma continuada en la dinámica de estas entidades colaboradoras.
C) 2023EKO URTARRILAREN 1ETIK AURRERA EGINDAKO IZEN EMATEAK
C) INSCRIPCIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023
2. atalean zehaztutako ikasgaien zenbateko guztiaren ondorengo ehuneko ordainduko da
65 %
Se abonará el porcentaje indicado de la totalidad de la inscripción de las asignaturas indicadas en el apartado 2º

2 - GAITASUN EKONOMIKOAREN ARABERAKO ORDAINKETA. BALDINTZAK

2 - PAGO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA. REQUISITOS

2.1. Artikulua.

Artículo 2.1.

Aurreko artikuluko gehienezko tarifei ondorengo baremo-taula aplikatu ahal izateko, gaitasun ekonomikoaren araberako tarifa ordaintzeko eskaera eredu normalizatuan egin beharko du, eta, hala badagokio, bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu.

A las tarifas máximas del artículo anterior le será de aplicación la siguiente tabla de baremos , para lo que deberá realizar en modelo normalizado la solicitud de pago de tarifa en función de capacidad económica, y en su caso, aportar la documentación señalada en la misma.

 

01 - ERRENTA ETA ONDARE BALDINTZAK

01 - REQUISITOS DE RENTA Y PATRIMONIO

Errenta

Renta

Urteko errenta mugak (ondoren adierazitako arauen arabera kalkulatuta) eta prezio publikoen tarifa osoen gaineko ordainketa-ehunekoa taula honen arabera aplikatuko dira:

Los límites de renta anual (calculada de acuerdo con las reglas que se señalan a continuación) y el porcentaje de pago sobre el total de las tarifas de los precios públicos serán los siguientes:

Dohainik
Gratuito
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
Urteko errenta / Renta anual
1
-
< 13.780,20 €
2
-
< 18.096,16 €
3
-
< 21.465,66 €
4
-
< 24.359,23 €
5
-
< 27.153,24 €
Tarifaren % 35a
35% tarifa
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
Urteko errenta / Renta anual
1
-
13.780,21 € - 19.850,85 €
2
-
18.096,17 € - 26.068,14 €
3
-
21.465,67 € - 30.922,02 €
4
-
24.359,24 € - 35.090,31 €
5
-
27.153,25 € - 39.115,17 €
6
-
29.797,97 € - 42.924,99 €
Tarifaren %75a
75% tarifa
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
Urteko errenta / Renta anual
1
-
19.850,86 € - 25.929,89 €
2
-
26.068,15 € - 34.051,13 €
3
-
30.922,03 € - 40.391,45 €
4
-
35.090,32 € - 45.836,22 €
5
-
39.115,18 € - 51.093,63 €
6
-
42.925,00 € - 56.070,15 €
Tarifa osorik
Tarifa completa
Errentak dituzten persona kp. / Nº de personas con rentas *
Urteko errenta / Renta anual
1
-
25.929,90 € <
2
-
34.051,14 € <
3
-
40.391,46 € <
4
-
45.836,23 € <
5
-
51.093,64 € <
6
-
56.070,16 € <
* Bizikidetza-unitate berean diru-sarrerak jasotzen dituzten pertsonen kopurua.
* Número de personas con ingresos dentro de la unidad convivencial.

Erabiltzailea adinez nagusia bada, bere diru-sarrerak bakarrik hartuko dira kontuan.

Si la persona usuaria es mayor de edad únicamente se tendrán en cuenta sus ingresos.

Era berean, urrakortasun egoeran dauden adin nagusiko erabiltzailei, aldez aurretik eskatuta, doako tarifa dagokie, edozein dela bere errenta- edo ondare-maila.

Adicionalmente, a las personas usuarias mayores de edad en situación de vulnerabilidad les corresponderá, previa petición, la tarifa gratuita, independientemente de su nivel de renta o patrimonio.

Ondarea

Patrimonio

Aurreko epigrafean xedatutako errentaren araberako baremoa aplikatu ahal izateko, ondoren adierazitako arauen arabera kalkulatutako ondarearen balioa ezin izango da 100.000 € baino handiagoa izan adin nagusiko erabiltzaileentzat, eta 200.000 € baino handiagoa adingabeentzat.

Para poder aplicar el baremo según la renta establecido en el epígrafe anterior, el valor del patrimonio calculado de acuerdo con las reglas que se señalan a continuación no podrá ser superior a 100.000 € para las personas usuarias mayores de edad y de 200.000 € para las menores de edad.

Aurreko muga horiei 30.000 € gehituko zaizkie desgaitasunen bat izanez gero, erabiltzaile mota edozein dela ere.

Los límites anteriores se incrementarán en 30.000 € en el caso de discapacidad con independencia del tipo de usuario.

Kasuan kasu ezarritako muga gaindituz gero, tarifaren %100a ordaintzea dagokio.

En caso de superar el límite establecido para cada caso, procederá abonar el 100% de la tarifa.

Errenta eta ondare maila kalkulatzeko arauak
Reglas para cálculo del nivel de renta y patrimonio.
Errenta kalkulatzeko arauak.
Reglas para el cálculo del nivel de renta.

Errenta (erabiltzaile motaren arabera, banakakoaren edo bizikidetza-unitatearen) diru-sarreren eta, hala badagokio, kenkarien arteko aldea izango da.

La renta vendrá dada por la diferencia entre los ingresos (individuales o de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario) y las deducciones que en su caso correspondan.

Diru-sarrerak kalkulatzeko, aurreko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Aitorpenaren kontzeptu hauen batura hartuko da kontuan:
a.- Lanaren errenta.
b.- Jarduera ekonomikoen errentak.
c.- Higiezinen kapitalaren errentak.
d.- Higigarrien kapitalaren errenta.
e.- Ondare irabaziak.
Para el cálculo de los ingresos se tendrá en cuenta la suma de los siguientes conceptos de Declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del ejercicio anterior:
a.- Rendimientos de trabajo.
b.- Rendimientos de actividades económicas
c.- Rendimientos de capital inmobiliario
d.- Rendimientos de capital mobiliario
e.- Ganancias patrimoniales.

Errentaren gaineko zergaren aitorpena egiten ez bada, kontuan hartuko dira enpresaren ziurtagiriaren (10-T), Gizarte Segurantza Instituto Nazionalaren, edo bestelako ziurtagiriaren bidez egiaztatutako diru-sarrerak.

En caso de no realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta se tendrán en cuenta los ingresos acreditados mediante certificado de empresa (10-T), Instituto Nacional Seguridad Social , etc.

02 - KENKARIAK

02 - DEDUCCIONES

A.- ADINEZ TXIKIKO ERABILTZAILEAK
A.- PERSONAS USUARIAS MENORES DE EDAD
Ondoren zehazten diren kenkari hauek metagarriak dira haien artean, segidan, aurrez ezarritako ordenan, eta bizikidetza-unitatearen guztizko sarreren gainean aplikatuko dira.
Estas deducciones son acumulativas entre ellas y se aplicarán sucesivamente, en el orden preestablecido, teniendo en cuenta los ingresos totales de la unidad de convivencia
a.- Guraso bakarreko familia bada
10 %
a.- Familia monoparental o monomarental
b.- Bizikidetza unitatean dauden 25 urtetik beherako kide bakoitzeko:
b.- Por cada menor de 25 años que integre la unidad de convivencia:
- Lehen seme-alabaregatik
2.000
- Primer hija o hijo
- Bigarren seme-alabarengatik
2.000
- Segundo hija o hijo
- Hirugarren eta ondoko seme-alabarengatik
3.000
- Tercera hija o hijo y siguientes
c.- Desgaitasuna duen bizikidetza unitateko kide bakoitzeko:
c.- Por cada miembro de la unidad de convivencia con discapacidad:
- %33 edo gehiago eta %65 baino gutxiagoko desgaitasungagatik
1.800
- Igual o mayor al 33% e inferior al 65%
- %65 edo gehiagoko desgaitasunagatik
4.000
- Superior al 65%
B.- ADINEZ NAGUSIKO ERABILTZAILEAK
B.- PERSONAS USUARIAS MAYORES DE EDAD
a.- Erabiltzailea guraso bakarreko familia baten burua bada
10 %
a.- Si la persona es progenitora de una familia monoparental o monomarental
b.- Erabiltzailearekin batera erroldatua dagoen edo zaintza partekatuko erregimena duen 25 urtetik beherako seme-alaba bakoitzeko:
b.- Por cada hijo o hija menor de 25 años que figure empadronado junto con la persona usuaria o sobre el que establecido un régimen de custodia compartida:
- Lehen seme-alabaregatik
1.000
- Primer hija o hijo
- Bigarren seme-alabarengatik
1.000
- Segundo hija o hijo
- Hirugarren eta ondoko seme-alabarengatik
1.500
- Tercera hija o hijo y siguientes
Erabiltzailea guraso bakarreko familia baten burua bada, kopuru hauek bikoiztu egingo dira.
Si la persona es progenitora de una familia monoparental o monomarental, estos importes se duplicarán.
c.- Erabiltzaileak edo b. atalean zehaztutako pertsonaren batek desgaitasunen bat badu:
c.- En caso de discapacidad de la persona usuaria o de alguna de las personas descritas en el apartado b.
- %33 edo gehiago eta %65 baino gutxiagoko desgaitasunagatik
1.800
- Igual o mayor al 33% e inferior al 65%
- %65 edo gehiagoko desgaitasunagatik
4.000
- Superior al 65%
b. atalean zehaztutako pertsonen kasuan, bi gurasoko familia osatzen bada edo zaintza partekatuko erregimenean badaude, dagokion zenbatekoen erdia aplikatuko da.
Se aplicará la mitad del importe correspondiente en el caso de personas descritas en el apartado b., si integran una familia biparental o en régimen de custodia compartida.

Ondarea kalkulatzeko arauak.

Reglas para el cálculo del nivel de patrimonio.

Ondarearen baliotzat hartuko da (erabiltzaile motaren arabera, banakakoaren edo bizikidetza-unitatearen) ondasun hauen balioen batura:
a.- Ondasun higiezinen katastro-balioa, ohiko etxebizitza izan ezik.
b.- Ibilgailuak. Otsailaren 17ko 98/2022 Foru Aginduaren tauletan jasotako zenbatekoak hartuko dira erreferentziatzat.
c.- Banku-saldoak. Aurreko urteko saldoen batez bestekoa hartuko da kontuan.
El valor del patrimonio resultará de la suma de los valores de los siguientes bienes (individuales o de la unidad de convivencia, según el tipo de usuario):
a.- Valor catastral de los bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual.
b.- Vehículos. Se tomará como referencia los importes recogidos en las tablas de la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero.
c.- Saldos bancarios. Se tendrán en cuenta la media de los saldos del año anterior.

Izen-emate, hobariak eta gaitasun ekonomikoaren arabera tarifa ordaintzeko bete beharreko baldintzak eta prozedura, Kudeaketa Arauak dokumentuan zehaztuko dira

Las condiciones y procedimiento de aplicación de la inscripción, bonificaciones y pago de tarifa en función de capacidad económica se detallarán en el documento Normas de Gestión.

3 - KUDEAKETA

3 - GESTIÓN

2.2. Artikulua.

Artículo 2.2.

2.1.- TASAK ORDAINTZEA
2.1.- PAGOS DE LAS TASAS
a) Izen emate epe barruan
a) Durante el período de inscripción
1.- Matrikula baieztatzeko orduan 60 €ko lehen zati finkoa.
1.- Los 60 € fijos al confirmar la matrícula: la semana siguiente a la finalización del plazo.
2.- Gainerako zenbatekoaren %50a urriaren lehenengo astean.
2.- La primera semana de octubre el 50% de la cantidad restante.
3.- Gainontzeko %50a abenduaren lehenengo astean.
3.- La primera semana de diciembre el restante 50%.
b) Izen emate epez kanpoan*
b) Fuera del período de inscripción.*
Izen ematearen hilabetean: Matrikula (60 €) + gainerako zenbatekoaren %50a.
En el mes de la inscripción: Matrícula (60€ ) + el 50% de la cantidad restante.
Hurrengo hilabetean: gainontzeko %50a.
Siguiente mes: el 50% de la cantidad restante. 
* Irailaren 1etik aurrera.
* A partir del 30 de septiembre.
c) 2022eko urtarrilaren 1etik aurrera egindako izan emateak
c) Inscripciones realizadas a partir del 1 de enero de 2022
2. atalean zehaztutako ikasgaien eta matrikularen zenbateko guztiaren ondorengo ehunekoa ordainduko da. %65.
Se abonará el porcentaje indicado de la totalidad de la inscripción de las asignaturas indicadas en el apartado 2.65%.
2.2.- TASAK DEUSEZTATZEA
2.2.- ANULACIÓN DE TASAS
60€ko lehen ordainketa bakarrik bueltatuko da matrikula deuseztatzeko arrazoia Errenteria Musikali egotz dakiokenean.
El primer pago de 60€ solamente se devolverá cuando el motivo de la anulación sea imputable a Errenteria Musikal.
Ordaindu diren kuotak itzultzeko eskubidearekin matrikula deuseztatzeko eskaera egin daiteke, baina ez dira lehen ordainketaren 60€ak itzuliko (ondoren zehazten diren 5 kasuetan ezik). Horretarako, itzultzeko eskaera, irailaren 30a baino lehen egin beharko da, bestela ez da itzulketarik onartuko.
Se podrá solicitar la anulación de la matrícula con derecho a la devolución de las cuotas que se hayan abonado hasta entonces salvo los 60€ del primer pago. Para ello, es indispensable que se haga la solicitud de devolución antes del 30 de septiembre, en caso contrario no se aceptará la solicitud de devolución.

Ikasleak baja arrazoi hauetako batengatik eskatuko balu:

Si el alumno o alumna solicita la baja por alguna de las siguientes causas:

 • Gaixotasuna, betiere medikuaren egiaztagiriaren bidez egiaztatzen badu eskolara joateko ezintasun larria duela.
 • Haurdunaldia: medikuaren txostenak erabateko atsedena hartu behar duela jaso behar da.
 • Amatasuna: erditu ondorengo 6 asteetan.
 • Ikasketa arautuen derrigorrezko lekualdaketak eta aldaketak, beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
 • Ez-ohiko egoera lan eremuan (lekualdaketak, kaleratzeak ...), beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
 • Enfermedad, siempre que acredite por medio de un certificado médico oficial una incapacidad grave para acudir a clase.
 • Embarazo, bajo informe médico en el que conste la necesidad de realizar reposo absoluto
 • Maternidad, durante las 6 semanas consecutivas a la fecha del parto.
 • Traslados forzosos y cambio de estudios reglados, siempre y cuando quede debidamente acreditado documentalmente.
 • Situaciones extraordinarias en el ámbito laboral (traslados, despidos...), siempre y cuando quede debidamente acreditada documentalmente.
Arrazoi horiek direla-eta egiten diren eskaerak Errenteria Musikaleko Zuzendaritzak aztertu eta bidezko txostena emango du matrikula itzultzea baimendu edo ez erabakitzeko.
Las solicitudes por estas causas serán analizadas por la Dirección de Errenteria Musikal y se realizará el informe pertinente para autorizar o no la devolución de la matrícula.
Baimentzen den kasuetan, ikasleak baja ematen duen dataren arabera, eskaera egiten duten ikasleak:
En los casos en que el dictamen sea favorable, de conformidad a la fecha que se dé de baja, el o la alumna solicitante:
 • Egindako klaseei dagokiena bakarrik ordainduko du (ikasturte osoa ordainduta balu, dagokion zatia itzuliko zaio).
 • Pagará únicamente la proporción de la matrícula correspondiente al periodo cursado (si ya hubiera abonado todo el curso, se le devolverá la parte correspondiente).

Izen-emate eta hobarien baldintzen eta aplikazio prozedura Kudeaketa arautegia dokumentuan azalduko dira.

Las condiciones y procedimiento de aplicación de la inscripción y bonificaciones se detallarán en el documento Normas de gestión.