3.09 “ERRENTERIA MUSIKAL” MUSIKAL AKADEMIKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA.

3.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ACADEMIA DE MUSICA “ERRENTERIA MUSICAL”.

 
 

- - 1. Artikulua. Hauek izango dira 2019/2020 ikasturteko tasak:

- - Artículo 1. Las tasas durante el curso académico 2019/2020:

 

- - 1.1.- Musika eta Dantza eskolako tasak

- - 1.1.- Tasas Escuela de Música y Danza

A) MUSIKA
-
A) MUSICA
Musika eta Mugimendua 1, 2 - 45 min.
150
Música y Movimiento 1°, 2° - 45min.
Musika eta mugimendua 3. - 90 min.
235
Música y Movimiento 3º - 90 min.
Musika eta mugimendua 4. + tailerra - 120 min.
289
Música y Movimiento 4º + Taller - 120 min.
Bakarkako ikasgaia
235
Asignatura individual
Taldeko ikasgaia
169
Asignatura colectiva
Bakarkako 2 ikasgai
410
2 asignaturas individuales
Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko
175
Por cada asignatura colectiva añadida
Bakarkako 2 ikasgai + taldeko ikasgai 1
519
2 asignaturas individuales + 1 asignatura colectivas
Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko
109
Por cada asignatura colectiva añadida
Bakarkako ikasgai 1 + taldeko ikasgai 1
344
1 asignatura individual + 1 asignatura colectiva
Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko
109
Por cada asignatura colectiva añadida
Taldeko 2 ikasgaiak: gainontzekoak
278
2 asignaturas colectivas
Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko
109
Por cada asignatura colectiva añadida
Bakarkako ikasgaiak: Instrumentua, txalaparta eta panderoa ezik
-
Asignaturas individuales: Instrumento, excepto txalaparta y pandero
Taldeko ikasgaiak: gainontzekoak
-
Asignaturas colectivas: resto
B) DANTZA
-
B) DANZA
Ordu 1 astean - 60 min. saioa
123
1 hora semanal - 60 min. sesión
2 ordu astean - 60 min. 2 saio
235
2 horas semanales - 60 min. 2 sesiones
3 ordu astean - 90 min x 2 saio
339
3 horas semanales - 90 min. 2 sesiones
C) MUSIKA ETA DANTZAN MATRIKULATZEN DIRENENTZAKO DANTZA TASAK
-
C) TASAS DE DANZA PARA ALUMNADO DE MUSICA Y DANZA
Ordu 1 astean - 60 min. Saioa (+)
63
1 hora semanal - 60 min. sesión (+)
2 ordu astean - 60 min. 2 saio (+)
175
2 horas semanales - 60 min. 2 sesiones (+)
3 ordu astean - 90 min. 2 saio (+)
279
3 horas semanales - 90 min. 2 sesiones (+)
D) KURTSOAK ETA IKASTAROAK
-
D) CURSOS Y CURSILLOS
2019-2020 ikasturtean antolatzen diren kurtso eta ikastaroen tasak Errenteria Musikal udal patronatuaren zuzendaritza-batzordeak ezarriko ditu.
-
Las tasas de los cursos y cursillos que pudieran organizarse durante el curso escolar 2019-2020 serán fijados por la junta rectora del patronato municipal Errenteria Musikal.
Errenteria Musikalek antolatu ditzakeen kurtso eta ikastaroetan parte-hartzen duten behar bereziak dituzten ikasleentzako hobari bereziak ezarriko dira.
-
En aquellos cursos y cursillos que pueda organizar Errenteria Musikal y en los que participe alumnado con necesidades específicas, se establecerán bonificaciones especiales.

- - 1.2.- PROFESIONAL MAILAKO TASAK

- - 1.2.- TASAS GRADO PROFESIONAL

Sarrera-proba
71
Prueba de acceso
Ikasturte osorako matrikula 1, 2, 3 edo 4. mailak
964
Matrícula curso completo 1°,2°,3° o 4°
Ikasturte osorako matrikula, 5 edo 6. mailak
1061
Matrícula curso completo 5° y 6°
6. mailako instrumentu nagusia gainditu gabe
354
Pendiente el instrumento principal de 6° curso
4. mailako instrumentu osagarria gainditu gabe
177
Pendiente el instrumento complementario de 4°curso
6. mailako bakarkako ikasgaia gainditu gabe
177
Pendiente asignatura individual de 6° curso
6. mailako taldekako ikasgaia gainditu gabe
86
Pendiente asignatura colectiva de 6° curso
Matrikula gehitzea 4. mailatik 5. mailara:
-
Por ampliación de matrícula de 4° a 5° curso:
* bakarkako hautazko ikasgaia
177
* asignatura optativa individual
* hautazko taldekako ikasgaia
86
* asignatura optativa colectiva

- - 1.3.- ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK:

- - 1.3.- SERVICIOS Y ALQUILERES:

A) Zerbitzuak
A) Servicios
Udal Txistulari Banda
300
Banda Municipal Txistus
Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko Zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira, irabazi asmorik gabeko elkarteak.
-
Previa solicitud e informe favorable de la Dirección del Centro, quedarán exentas de esta tasa, aquellas asociaciones, que tengan la consideración de entidades sin ánimo de lucro.
B) Alokairua
-
B) Alquiler
Irabazi asmorik gabeko ekintzetarako soilik alokatuko dira Errenteria Musikaleko gelak eta instalazioak
Sólo se alquilará aulas e instalaciones de Errenteria Musikal para actividades sin ánimo lucrativo:
Ekintza puntualak
2 €/hora
Actividades puntuales
Ekintza jarraia: Zuzendaritzaren aldeko txostena beharko da.
-
Actividad continuada: se requerirá informe favorable de Dirección.
Kasu guztietan, alokairua gauzatzerakoan banatuko den gela eta instalazioen arautegia eta zentroan zehaztutako emergentzia kasuetarako protokoloa bete beharko da.
En todo caso, se deberá cumplir con la normativa del uso de aula e instalaciones que se facilitará en el momento del alquiler, así como con el protocolo de actuación en casos de emergencia establecido en el centro.

Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko Zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira hauek

Previa solicitud e informe favorable de la Dirección del Centro, quedarán exentas de dichas tasas:

a) Zentroak hala eskatuta zentroarekin kolaboratzen duten pertsona eta taldeak, truketzat edo hezkuntza intereseko jardueratzat hartzen bada kolaborazio hori.

a) Aquellas personas y/o agrupaciones que colaboren con el centro a petición del mismo y que sean consideradas intercambios o de interés educativo

b) Zentro honetan gradu profesionala amaitu ondoren goi-mailako musika- edo dantza-ikasketak egiten ari direla, ikasteko eskolako gela bat eskatzen duten pertsonak.

b) Aquellas personas que, habiendo finalizado en este centro el grado profesional en música o su formación en danza y estén haciendo sus estudios superiores de música o danza, soliciten utilizar las aulas del centro para estudiar.

c) Musika, dantza edota antzerkiarekin zerikusia duten elkarteak, irabazi-asmorik gabeko elkarteen izendapena badute, betiere ardura hartzen badute aretoak ireki eta ixteko, garbiketa-lanak eta zerbitzu teknikoak gauzatzeko eta aretoak zaintzeko, eta aipatutako aretoak erabiltzeko indarrean dagoen araudia betetzen badute
c) Asociaciones que realicen actividades relacionadas con la música, la danza y/o el teatro, que tengan la consideración de entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando se responsabilicen de la apertura y cierre, limpieza, servicios técnicos y cuidado de las salas y cumplan con la normativa de uso para dichas salas.
C) Instrumentuak, jantziak eta bestelako materialaren lagapenak
C) Cesiones de instrumentos, vestuario y otro material

Berariazko inprimakiaren bidez eskatu beharko da, gutxienez 15 eguneko aurrerapenarekin. Epe horretan aztertuko da eskaera eta, onartzen bada, erabiltzeko irizpideak eta baldintzak ezarriko dira.

Deberá solicitarse mediante el impreso habilitado para tal fin, con una antelación mínima de 15 días. En dicho plazo se analizará la solicitud y de otorgarse, se establecerán los criterios y condiciones de uso.

D) Kolaborazioak

D) Colaboraciones

Errenteria Musikaleko taldeek noizean behin edo beti behar izaten dute profesionalak ez diren musikarien kolaborazioa.

Las agrupaciones de Errenteria Musikal necesitan, de forma ocasional y/o continuada, la colaboración de intérpretes no profesionales.

Kolaborazio horiek zentroko ikasleen onurarako izaten direnez, prozedura hau ezarri da kolaborazio horiek gauzatzeko:
Teniendo en cuenta que estas colaboraciones redundan claramente en beneficio del alumnado del centro, se habilitará el siguiente procedimiento para posibilitar la participación de dichas personas intérpretes no profesionales:
 • Errenteria Musikalek horretarako prestatutako inprimakia betetzea eta zuzendaritzak aldeko txostena ematea.
 • Ondoren, ikasleentzat kontratatutako aseguruan sartuko da eta zentroak dagokion zenbatekoa ordainduko du.
 • Rellenar el impreso habilitado para tal efecto por Errenteria Musikal y obtener el informe favorable de la Dirección.
 • Las personas solicitantes serán incluidas en el seguro contratado para el alumnado y el centro procederá a abonar la cuantía del mismo.
2016-2017 ikasturtetik aurrera, zentroko prestakuntza amaitu duten ikasle guztiek ezingo dute talde hauetan parte hartu zuzendaritzak aldeko txostena egiten ez badu.
Todo el alumnado que a partir del curso 2016-2017 finalice su formación en el centro, no podrá participar en estas agrupaciones sin previo informe favorable de Dirección.

- - 1.4.- HOBARIAK

- - 1.4.- BONIFICACIONES

Jarraian aipatzen diren hobariak aplikatzeko, ezinbestekoa izango da adierazitako dokumentazioa aurkeztea Errenteria Musikalek ezarritako epean. (2. art. 2.5 atala ere ikusi)
Para la aplicación efectiva de las bonificaciones que se enumeran a continuación, será imprescindible presentar la documentación que se indica, en los plazos establecidos por Errenteria Musikal. (Ver también art. 2. Apartado 2.5)

A) Oinarrizko errenta edo larrialdiko laguntza jasotzen dutenak

A) Percepción de Renta Básica y/o Ayuda de Emergencia

Bizikidetza-unitateko edozein kidek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (lehen Oinarrizko Errenta zena) edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, % 100eko hobaria aplikatuko da.

Si cualquiera de los miembros de la unidad convivencial recibe la Renta de Garantía de Ingresos (antigua Renta Básica) o Ayuda de Emergencia Social se aplicará una bonificación del 100%

Aurkeztu beharreko dokumentuak:
 • Elkarkidetza-ziurtagiria (udalen eskatu beharrekoa)
 • Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badu, Lanbidek emandako ziurtagiria
 • Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, markatu matrikula-inprimakian berariaz gaitutako laukitxoa eta Gizarte Zerbitzuetan kontsulta egiteko baimena sinatu.
Aipatutako dokumentuak matrikula gauzatzean aurkeztu behar dira eta ez da matrikula erreserba ordaindu behar.
Documentación a aportar:
 • Certificado convivencia (a solicitar en el ayuntamiento)
 • En el caso de percibir la Renta de Garantía: Certificado emitido por Lanbide.
 • En el caso de percibir Ayuda de Emergencia Social, deberá marcar el recuadro habilitado para ello en el impreso de matrícula y firmar la autorización para realizar la consulta en Servicios Sociales.
La citada documentación se debe presentar en el momento de realizar la matrícula y no hay que realizar el pago de la reserva de matrícula.
B) Bizikidetza-unitateak ondorengo taulan adierazitakoak baino sarrera gutxiago izatea (2018an)
B) Ingresos de la Unidad Convivencial inferiores a los indicados en las siguientes tablas (referidos al año 2018)
Kontuan izango da ikaslea agertzen den inskripzio-ziurtagirian adierazten diren adin nagusiko guztien urteko zenbateko gordinaren batura.
Se tendrá en cuenta la suma del importe bruto anual de todas las personas mayores de edad que se indiquen en el certificado de inscripción donde aparezca el alumno/a.
%65ko hobaria aplikatuko da kasu hauetan:
-
Se aplicará una bonificación del 65% en estos casos:
Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial
-
Urteko zenbateko gordina / Importe bruto anual
1
-
17.691,19
2
-
23.232,61€
3
-
27.558,43€
4
-
31.272,39€
5
-
34.860,11€
6
-
38.255,41€
7
-
41.621,19€
+ 1
-
+ 3.341,34€
%15eko hobaria aplikatuko da kasu hauetan:
-
Se aplicará una bonificación del 15% en estos casos:
Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial
-
Urteko zenbateko gordina / Importe bruto anual
1
-
25.765,59€
2
-
34.973,12€
3
-
41.533,63€
4
-
46.422,46€
5
-
50.114,02€
6
-
53.764,86€
7
-
57.399,41€
+1
-
+ 3.626,41€
  Aurkeztu beharreko dokumentuak:
  • Elkarbizitza ziurtagiria (udalean eskatu beharrekoa)
  • 2018ko PFEZ zergaren aitorpena, elkarbizitzako ziurtagirian aipatutako adin nagusiko pertsona bakoitzarena.
  • PFEZ zergaren aitorpena aurkezten ez duen adin nagusiko pertsona, derrigortua ez dagoen Ogasuneko ziurtagiria eta informazio fiskala aurkeztu beharko du, biak 2018koak.
  • Hobari hau eskatzeko dokumentazioa matrikula egiterakoan aurkeztu beharko da.
Documentación a aportar:
 • Certificado de convivencia (a solicitar en el ayuntamiento)
 • Declaración del IRPF del 2018 de cada persona mayor de edad citada en el certificado convivencia.
  • La persona mayor de edad que no presente la declaración del IRPF, deberá aportar el certificado de Hacienda de no estar obligada a realizarla y la información fiscal, en ambos casos del ejercicio 2018.
  • Se deberá presentar la documentación en el momento de formalizar la matrícula.
  Elkarbizitza ziurtagirian ageri diren kide guztien dokumentu guztiak aurkezten ez badira, ez da hobaria tramitatuko.
  La no presentación de cualquiera de los documentos indicados de todos los miembros que aparecen en el certificado de convivencial, cancelará la tramitación de dicha bonificación.
  C) Instrumentu hauetarako tasa murriztua: kontrabaxua, tuba, tronpa, tronboia, eskusoinua, klarinetea, bonbardinoa, biola eta oboea.
  C) Tasa reducida para los siguientes instrumentos: Contrabajo, tuba, trompa, trombón, acordeón, clarinete, bombardino, viola y oboe.
  Musika taldeak sor daitezen helburuarekin eta taldeetan dauden gabeziak aztertu ondoren, 2019-2020 ikasturtean kontrabaxua, tuba, tronpa, tronboia, eskusoinua, klarinetea, bonbardinoa, biola eta oboeko ikasgaietan matrikulatzen diren adingabeei %100eko hobaria aplikatuko zaie, soilik aipatutako instrumentuen ikasgaian eta lehen hiru ikasturte akademikoetan (2019/20, 2020/21 eta 2021/22).
  Con el objetivo de fomentar la formación de conjuntos y tras analizar las carencias de las agrupaciones existentes, para aquel alumnado menor de edad que se matricule en el curso 2019-2020, en las plazas disponibles en las asignaturas de contrabajo, tuba, trompa, trombón, acordeón, clarinete, bombardino, viola y oboe se les aplicará una bonificación del 100%, únicamente en la asignatura de los instrumentos citados y en los primeros tres cursos académicos consecutivos de estudio del mismo (2019/20, 2020/21 y 2021/22).
  Hobari hori baliatzen duen ikasleak ezingo du instrumentua aldatu lehen 3 ikasturte akademiko horietan. Horrela egin ezean, hobaria disfrutatutako ikasturteak ordaindu beharko dira.
  Aquel alumnado que se acoja a esta bonificación no podrá cambiarse de instrumento durante estos 3 primeros cursos académicos. En caso contrario, tendrá que abonar los cursos disfrutados de manera bonificada.

  D) Errenteria Musikalen entitate kolaboratzaileekin* parte hartzen duten ikasleak

  D) Aquel alumnado que participa con las entidades colaboradoras* de Errenteria Musikal

  Matrikula osoaren % 50eko hobaria aplikatuko zaie III. maila gainditu duten edo ikasketa profesionalak egiten ari diren eta entitate kolaboratzaile horien dinamikan jarraiki parte hartzen duten ikasle adingabeei.

  Se aplicará un 50% de la bonificación del total de la matrícula al alumnado menor de edad que haya superado el III nivel o esté realizando estudios profesionales y participe de forma continuada en la dinámica de estas entidades colaboradoras.

  Hobari hau ikasturte amaieran gauzatuko da entitate kolaboratzaileek txostena aurkeztutakoan, eta tramitatu eta aldeko txostena egin ondoren aplikatuko da.

  Esta bonificación se hará efectiva al finalizar el curso académico tras la presentación por parte de las entidades colaboradoras del correspondiente informe, y tras su tramitación e informe favorable, se procederá a aplicar la bonificación correspondiente.

  * Entitate kolaboratzailea, Errenteria Musikalekin hitzarmen bat sinatua duena da

  *Entidad colaboradora será aquella que tenga suscrito un convenio de colaboración con Errenteria Musikal

  E) Ikaslearen Bizikidetza Unitatearen adin nagusiko pertsona bat edo gehiago matrikulatzen direnean:

  E) Cuando se matricule 1 o más miembros mayores de edad de la Unidad Convivencial del alumno/a

  Bizikidetza unitatearen barruan musika eta dantza heziketaren elkar bizipen eta belaunaldi artekoa sustatzeko helburuarekin, %50eko hobaria aplikatuko zaio matrikularen guztizkoari, ikaslearen bizikidetza unitatearen adin nagusiko matrikulatzen den kide bakoitzari. Horretarako, elkarbizitza ziurtagiria entregatu beharko da (Udalean eskatu beharrekoa), matrikula egiten den momentuan.
  Con el objetivo de fomentar dentro de la Unidad Convivencial la vivencia conjunta e intergeneracional de la formación en ámbitos de música y danza se le aplicará una bonificación del 50% del total de la matrícula al o a los miembros mayores de edad de la Unidad Convivencial del alumno/a que se matriculen, para lo que habrá que entregar el certificado de convivencia (a solicitar en el Ayuntamiento) en el momento de realizar la matrícula.

  - - 2. Artikulua. Kudeaketa - arauak:

  - - Artículo 2. Normas de Gestion:

  Matrikula egiten duenak matrikularen zenbateko osoa ordaindu beharko du. Ezarritako tasak ordaindu beharko dituzte eskainitako irakaskuntzak burutzeko matrikula egiten dutenek edo, adingabeak badira, matrikula egin dutenen guraso-agintea edo tutoretza dutenek.
  Matrikula egiteko ezinbestekoa izango da aurreko ikasturteko matrikula ordaindua izatea.

  Matricularse en este centro obliga a abonar la totalidad del importe de la matrícula. Están obligadas al pago de las tasas establecidas, las personas matriculadas en el Centro para cursar las enseñanzas ofertadas, o en el supuesto que éstas fueran menores de edad, las personas bajo cuya patria potestad o tutela se encuentren en el momento de efectuar la matrícula.
  Será requisito indispensable para realizar la matrícula, haber satisfecho la tasa del curso anterior.

  2.1.- TASAK ORDAINTZEA
  2.1.- PAGOS DE LAS TASAS
  1.1 eta 1.2 ataletan aipatutako tasak banku-helbideratze bidez kobratuko dira.
  El cobro de las tasas descritas en el apartado 1.1 y 1.2 se realizará mediante domiciliación bancaria.
  -1.1 eta 1.2: Zenbateko osoa jarraian zehazten den moduan kobratuko da:
  -1.1 y 1.2: El importe total de la matrícula se cobrará de la siguiente forma:
  • 60€ko lehen zati finkoa, matrikula konfirmatzean.
  • Gainerako zenbatekoaren %50 uztaileko bigarren hamabostaldian.
  • Gainerako azken %50 iraileko lehenengo hamabostaldian.
  • Primer cobro fijo de 60€ al confirmar la matrícula.
  • 50% del montante restante en la segunda quincena de julio.
  • Último 50% restante en la primera quincena de septiembre.
  1.2. D) ataleko kurtso eta ikastaroei dagokien tasa epe bakarrean kobratuko da, banku-helbideratze bidez, matrikula egitean.
  La tasa correspondiente a cursos y cursillos del apartado 1.2 D) se abonará en un solo plazo, mediante domiciliación bancaria.

  Matrikula epez kanpo egiten bada, matrikularen guztizkoa bi zatitan ordainduko da, banku-helbideratze bitartez, modu honetan:

  En caso de realizar la matrícula fuera de los plazos establecidos, se podrá abonar el total de la matrícula en dos pagos, mediante domiciliación, de la siguiente manera:

  Lehen zatia: 60€ (lehen ordainketa finkoa) + gainerako zenbatekoaren %50

  Bigarren zatia: gainerako azken %50, lehen ordainketatik 30 egun naturalera

  1º plazo: 60€ (primer cobro fijo) + 50% del montante restante

  2º plazo: Último 50% restante, a los 30 días naturales del cobro del 1º plazo

  Gainera, 1.5 atalean zehaztutako hobariak eskatu ahal izango dira, beharrezko dokumentazio guztia matrikula gauzatzean entregatzen bada.

  Además, podrá acogerse a las bonificaciones indicadas en el apartado 1.5, siempre y cuando aporte la documentación exigida al formalizar la matrícula.

  2020ko urtarrilaren 1etik aurrera matrikulatzen den ikasleak, matrikularen guztizkoaren % 65a ordainduko du, banku-helbideratze bidez, epe bakarrean. Gainera, 1.5 atalean zehaztutako hobariak eskatu ahal izango ditu, beharrezko dokumentazio guztia matrikula gauzatzean entregatzen badu.

  El alumnado que se matricule a partir del 1 de enero del 2020, abonará únicamente el 65% del total de la matrícula, mediante domiciliación bancaria, en un único plazo. Podrá acogerse a las bonificaciones indicadas en el apartado 1.5, siempre y cuando aporte la documentación exigida al formalizar la matrícula.

  2.2.- EZ ORDAINTZEAK
  2.2.- IMPAGOS
  Errenteria Musikalek bide exekutibo bitartez bilduko ditu ordaindu gabeko kuotak.
  En caso de impago de cualquiera de las cuotas, Errenteria Musikal procederá a su recaudación por vía ejecutiva.
  Bide exekutiboko epeak agortu ondoren, ikasleari baja emango zaio zuzenean, ordainketaren betebeharra mantenduz eta legokioen errekarguekin
  Una vez agotados los plazos por vía ejecutiva, el alumno o alumna será automáticamente dado de baja, manteniéndose en vigor la obligación de pago más los recargos correspondientes.
  2.3.- MATRIKULA DEUSEZTATZEA
  2.3.- ANULACIÓN DE MATRÍCULA
  60€ko lehen ordainketa bakarrik bueltatuko da matrikula deuseztatzeko arrazoia Errenteria Musikali egotz dakiokenean.
  El primer pago de 60€ solamente se devolverá cuando el motivo de la anulación sea imputable a Errenteria Musikal.
  Ordaindu diren kuotak itzultzeko eskubidearekin matrikula deuseztatzeko eskaera egin daiteke, baina ez dira lehen ordainketaren 60€ak itzuliko (ondoren zehazten diren 5 kasuetan ezik). Horretarako, ikasturtea hasten denetik 30 egun naturaleko epea egongo da. Hurrengo egunetik aurrera matrikula deuseztatzeko eskatzen bada, ordaindutako matrikularen guztizkoaren %100 galduko du. Matrikula epez kanpo egin bada, kuotak itzultzeko eskubidea matrikula egin zenetik 30 egun naturaleko epean amaituko da.
  Se podrá solicitar la anulación de la matrícula con derecho a la devolución de las cuotas que se hayan abonado hasta entonces salvo 60 € del primer pago. Para ello, se dispondrá de 30 días naturales desde el inicio de curso. A partir del día siguiente, en caso de solicitar anulación de matrícula, se perderá el 100% del total de la matrícula abonada. En caso de que la matrícula se efectuara fuera de plazo, la fecha límite para tener derecho de devolución será de 30 días naturales desde que se haya realizado.

  Ikasleak baja arrazoi hauetako batengatik eskatuko balu:

  Si el alumno o alumna solicita la baja por alguna de las siguientes causas:

  • Gaixotasuna, betiere medikuaren egiaztagiriaren bidez egiaztatzen badu eskolara joateko ezintasun larria duela.
  • Haurdunaldia: medikuaren txostenak erabateko atsedena hartu behar duela jaso behar da.
  • Amatasuna: erditu ondorengo 6 asteetan.
  • Ikasketa arautuen derrigorrezko lekualdaketak eta aldaketak, beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
  • Ez-ohiko egoera lan eremuan (lekualdaketak, kaleratzeak ...), beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
  • Enfermedad, siempre que acredite por medio de un certificado médico oficial una incapacidad grave para acudir a clase.
  • Embarazo, bajo informe médico en el que conste la necesidad de realizar reposo absoluto
  • Maternidad, durante las 6 semanas consecutivas a la fecha del parto.
  • Traslados forzosos y cambio de estudios reglados, siempre y cuando quede debidamente acreditado documentalmente.
  • Situaciones extraordinarias en el ámbito laboral (traslados, despidos...), siempre y cuando quede debidamente acreditada documentalmente.
  Arrazoi horiek direla-eta egiten diren eskaerak Errenteria Musikaleko Zuzendaritzak aztertu eta bidezko txostena emango du matrikula itzultzea baimendu edo ez erabakitzeko.
  Las solicitudes por estas causas serán analizadas por la Dirección de Errenteria Musikal y se realizará el informe pertinente para autorizar o no la devolución de la matrícula.
  Baimentzen den kasuetan, ikasleak baja ematen duen dataren arabera, eskaera egiten duten ikasleak:
  En los casos en que el dictamen sea favorable, de conformidad a la fecha que se dé de baja, el o la alumna solicitante:
   1. Egindako klaseei dagokiena bakarrik ordainduko du (ikasturte osoa ordainduta balu, dagokion zatia itzuliko zaio).
   1. Pagará únicamente la proporción de la matrícula correspondiente al periodo cursado (si ya hubiera abonado todo el curso, se le devolverá la parte correspondiente).
  2.4.- ITZULKETAK
  2.4.- DEVOLUCIONES
  Errenteria Musikali egotzitako arrazoiengatik, 2 aste baino gehiagoko epean eta irakasle titularra ez egotearen ondorioz klaseak materiaren irakasle baten bitartez ezin izan badira eskaini, Errenteria Musikalek ofizioz klase horien matrikulari dagokion portzentaia itzuliko luke.
  Si por motivos imputables a Errenteria Musikal, las clases no pudieran ofrecerse con el profesorado de la materia tras la ausencia del titular por un periodo mayor a dos semanas, Errenteria Musikal procedería de oficio a la devolución del porcentaje de la matrícula de dichas clases.
    2.5.- PLAZA ERRESERBA
  2.5.- RESERVA DE PLAZA
  Errenteria Musikalen ikasten ari diren ikasleek gehienez 2 ikasturteetarako plaza erreserba eskaera egin ahal izango dute, ondoko kasuetan:
  El alumnado que esté cursando estudios en Errenteria Musikal podrá solicitar reserva de plaza, hasta un máximo de 2 cursos los siguientes casos:
    Ikasketa arautuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiteagatik. Ikasketa arautuek irauten duten epe osoan zehar.
    Por realizar estudios reglados fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Durante el periodo que duren dichos estudios reglados.
  Plaza erreserbatzeko eskaera egiten duten ikasleek:
  Aquel alumnado que solicite la reserva de plaza deberá:
   - Errenteria Musikaleko ikasleek matrikula egiteko duen epean idatziz eskatu beharko dute zein ikasturtetan nahi duten plaza erreserba egiten hasteko eskubidea eta horren arrazoia argudiatu beharko dute.
   - Beharrezko dokumentazio erantsi beharko dute, erreserba plaza egiteko eskubidea egiaztatzeko.
   - Errenteria Musikaleko ikasleek matrikulazio prozesua hasi baino hilabete lehenago eskatu beharko dute berriro matrikulatzea.
   - Nolanahi ere, adierazi egin beharko dute ikasketetan ematen den edozein aldaketa baldin eta horrek erreserba plaza egiteko eskubidea eman dion hasierako arrazoia aldatu badu.
   - Solicitar por escrito durante el periodo de matriculación del alumnado de Errenteria Musical del curso académico en el que desee que se inicie el derecho de reserva de plaza argumentando el motivo de la misma.
   - Adjuntar la documentación necesaria que certifique la situación que dé derecho a reserva de plaza
   - Solicitar el reingreso 1 mes antes del inicio del proceso de matriculación del alumnado de Errenteria Musikal, del curso académico en el que quiera reingresar.
   - En cualquier caso, notificar el cambio de situación de los estudios que pudiera modificar el motivo inicial por el que se le haya otorgado la reserva de plaza.
  2.6.- MATRIKULATZEKO PROZESUA
  2.6.- PROCESO DE MATRICULACIÓN
  2019-20 ikasturtean kudeaketa software berria martxan jarriko denez, matrikulazioa web aplikazio baten bidez egingo da. Errenteria Musikalek matrikulatzeko datak webean eta sare sozialetan argitaratuko ditu, eta esfortzu komunikatiboa egingo da familiek ez dezaten arazorik izan prozesua egiteko.
  Dado que en el curso 2019-20 se va a implantar un nuevo software de gestión, la matriculación se realizará mediante una aplicación web. Las fechas de matrícula serán publicadas por Errenteria Musikal en su web y redes sociales, y se hará un esfuerzo comunicativo para que las familias no tengan dificultades para realizar el proceso.
  Bestalde, aurreko ikasturtean bezala, matrikulazioa ezberdina izango da, dagoeneko Errenteria Musikaleko ikaslea izan edo ikasle berria den kontuan hartuta.
  Al igual que el curso pasado, la matriculación será diferente en función de si el alumnado ya cursa estudios en Errenteria Musikal o es nuevo alumnado.
  Aktibatuko den web orrian ikusiko dira ikasgaiak, ordutegiak, tasak eta hobari mota ezberdinak.
  En la página web que se activará se podrán ver las asignaturas, horarios, tasas y opciones de bonificación.
  Prozesuan ondoko urratsak emango dira:
  1. Ikasle direnek jarraituko duten konfirmatzea eta ikasgai berri batean plaza aldatu edo espezialitatea aldatzea.
  2. Ikasle berriek plaza eskaera egin.
  3. Ikasle direnen taldeko ordutegiak publikatu eta instrumentuko ordutegia irakaslearekin adostu.
  4. Ikasle direnek matrikula konfirmatu (eta lehenengo ordainketa egin).
  5. Onartutako ikasle berriek esleitutako taldeko ikasgaien ordutegia ikusi, instrumentuko ordutegia aukeratu eta matrikula konfirmatu (eta lehenengo ordainketa egin).
  6. Plaza libreak publikatzea.
  En el proceso se darán los siguientes pasos:
  1. El alumnado de Errenteria Musikal confirmará si continúa, y si solicita plaza en alguna materia nueva o solicita cambio de especialidad.
  2. El alumnado nuevo solicita plaza.
  3. Publicación de horarios de materias colectivas para el alumnado de Errenteria Musikal y fijación de horario de instrumento con el profesorado.
  4. El alumnado de Errenteria Musikal confirma la matrícula (y realiza el primer pago).
  5. El alumnado nuevo admitido revisa los horarios de materias colectivas asignados, elige el horario de instrumento y confirma la matrícula (y realiza el primer pago).
  6. Publicación de plazas libres.
  Matrikula konfirmatzean, onartuko da:
  Al confirmar la matrícula, se aceptará:
   - adierazitako ikasgaietara adierazitako ordutegian joateko konpromisoa.
   - gainerako indarreko tasak ordainduko dituela ezarritako epeetan.
   - el compromiso de asistir a las asignaturas y horarios indicados.
   - el pago de las tasas restantes en vigor en los plazos establecidos.
  Edozein kasutan, matrikula hori gauzatzeko, 2018-2019 ikasturteko ikasgaiak gainditu beharko dira.
  En cualquier caso, la concreción de esta matrícula estará supeditada a la superación de las asignaturas del curso 2018-2019.