3.09 “ERRENTERIA MUSIKAL” MUSIKAL AKADEMIKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA.

3.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ACADEMIA DE MUSICA “ERRENTERIA MUSICAL”.

 
 

- - 1. Artikulua. Hauek izango dira 2018/2019 ikasturteko tasak:

- - Artículo 1. Las tasas durante el curso académico 2018/2019:

 

- - 1.1.- Musika eta Dantza eskolako tasak

- - 1.1.- Tasas Escuela de Música y Danza

Ondorengo kasuetan plaza gordetzeko eskubidea ematen duen matrikula
60
En todos los casos siguientes, matrícula con derecho a reserva de plaza
A) MUSIKA
-
A) MUSICA
Musika eta Mugimendua 1, 2 - 45 min.
90
Música y Movimiento 1°, 2° - 45min.
Musika eta mugimendua 3. - 90 min.
175
Música y Movimiento 3º - 90 min.
Musika eta mugimendua 4. + tailerra - 120 min.
229
Música y Movimiento 4º + Taller - 120 min.
Bakarkako ikasgaia
175
Asignatura individual
Taldeko ikasgaia
109
Asignatura colectiva
Bakarkako ikasgai 1 + taldeko ikasgai 1
288
1 asignatura individual + 1 asignatura colectiva
Bakarkako ikasgai 1 + 2 taldeko ikasgai
396
1 asignatura individual + 2 asignaturas colectivas
3 taldeko ikasgai
343
3 asignaturas colectivas
Bakarkako ikasgaiak: Instrumentua, txalaparta eta panderoa ezik
-
Asignaturas individuales: Instrumento, excepto txalaparta y pandero
Taldeko ikasgaiak: gainontzekoak
-
Asignaturas colectivas: resto
B) DANTZA
-
B) DANZA
Ordu 1 astean - 60 min. saioa
63
1 hora semanal - 60 min. sesión
2 ordu astean - 60 min. 2 saio
175
2 horas semanales - 60 min. 2 sesiones
3 ordu astean - 90 min x 2 saio
279
3 horas semanales - 90 min. 2 sesiones
C) KURTSOAK ETA IKASTAROAK
-
C) CURSOS Y CURSILLOS
2018-2019 ikasturtean antolatzen diren kurtso eta ikastaroen tasak Errenteria Musikal udal patronatuaren zuzendaritza-batzordeak ezarriko ditu.
-
Las tasas de los cursos y cursillos que pudieran organizarse durante el curso escolar 2018-2019 serán fijados por la junta rectora del patronato municipal Errenteria Musikal.
Errenteria Musikalek antolatu ditzakeen kurtso eta ikastaroetan parte-hartzen duten behar bereziak dituzten ikasleentzako hobari bereziak ezarriko dira.
-
En aquellos cursos y cursillos que pueda organizar Errenteria Musikal y en los que participe alumnado con necesidades específicas, se establecerán bonificaciones especiales.

- - 1.2.- PROFESIONAL MAILAKO TASAK

- - 1.2.- TASAS GRADO PROFESIONAL

Sarrera-proba
71
Prueba de acceso
Ondorengo kasuetan plaza gordetzeko eskubidea ematen duen matrikula
60
En todos los casos siguientes, matrícula con derecho a reserva de plaza
Ikasturte osorako matrikula 1, 2, 3 edo 4. mailak
904
Matrícula curso completo 1°,2°,3° o 4°
Ikasturte osorako matrikula, 5 edo 6. mailak
1001
Matrícula curso completo 5° y 6°
6. mailako instrumentu nagusia gainditu gabe
294
Pendiente el instrumento principal de 6° curso
4. mailako instrumentu osagarria gainditu gabe
117
Pendiente el instrumento complementario de 4°curso
6. mailako bakarkako ikasgaia gainditu gabe
117
Pendiente asignatura individual de 6° curso
6. mailako taldekako ikasgaia gainditu gabe
26
Pendiente asignatura colectiva de 6° curso
Matrikula gehitzea 4. mailatik 5. mailara:
-
Por ampliación de matrícula de 4° a 5° curso:
* bakarkako hautazko ikasgaia
117
* asignatura optativa individual
* hautazko taldekako ikasgaia
26
* asignatura optativa colectiva

- - 1.3.- ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK:

- - 1.3.- SERVICIOS Y ALQUILERES:

A) Zerbitzuak
A) Servicios
Udal Txistulari Banda
300
Banda Municipal Txistus
Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko Zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira, irabazi asmorik gabeko elkarteak.
-
Previa solicitud e informe favorable de la Dirección del Centro, quedarán exentas de esta tasa, aquellas asociaciones, que tengan la consideración de entidades sin ánimo de lucro.
B) Alokairua
-
B) Alquiler
Irabazi asmorik gabeko ekintzetarako soilik alokatuko dira Errenteria Musikaleko gelak eta instalazioak
2,00 €/hora
Sólo se alquilará aulas e instalaciones de Errenteria Musikal para actividades sin ánimo lucrativo:
Ekintza jarraia: Zuzendaritzaren aldeko txostena beharko da.
-
Actividad continuada: se requerirá informe favorable de Dirección.
Kasu guztietan, alokairua gauzatzerakoan banatuko den gela eta instalazioen arautegia eta zentroan zehaztutako emergentzia kasuetarako protokoloa bete beharko da.
En todo caso, se deberá cumplir con la normativa del uso de aula e instalaciones que se facilitará en el momento del alquiler, así como con el protocolo de actuación en casos de emergencia establecido en el centro.

Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko Zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira hauek

Previa solicitud e informe favorable de la Dirección del Centro, quedarán exentas de dichas tasas:

a) Zentroak hala eskatuta zentroarekin kolaboratzen duten pertsona eta taldeak, truketzat edo hezkuntza intereseko jardueratzat hartzen bada kolaborazio hori.

a) Aquellas personas y/o agrupaciones que colaboren con el centro a petición del mismo y que sean consideradas intercambios o de interés educativo

b) Zentro honetan gradu profesionala amaitu ondoren goi-mailako musika- edo dantza-ikasketak egiten ari direla, ikasteko eskolako gela bat eskatzen duten pertsonak.

b) Aquellas personas que, habiendo finalizado en este centro el grado profesional en música o su formación en danza y estén haciendo sus estudios superiores de música o danza, soliciten utilizar las aulas del centro para estudiar.

c) Musika, dantza edota antzerkiarekin zerikusia duten elkarteak, irabazi-asmorik gabeko elkarteen izendapena badute, betiere ardura hartzen badute aretoak ireki eta ixteko, garbiketa-lanak eta zerbitzu teknikoak gauzatzeko eta aretoak zaintzeko, eta aipatutako aretoak erabiltzeko indarrean dagoen araudia betetzen badute

c) Asociaciones que realicen actividades relacionadas con la música, la danza y/o el teatro, que tengan la consideración de entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando se responsabilicen de la apertura y cierre, limpieza, servicios técnicos y cuidado de las salas y cumplan con la normativa de uso para dichas salas.

C) Instrumentuak, jantziak eta bestelako materialaren lagapenak
C) Cesiones de instrumentos, vestuario y otro material

Berariazko inprimakiaren bidez eskatu beharko da, gutxienez 15 eguneko aurrerapenarekin. Epe horretan aztertuko da eskaera eta, onartzen bada, erabiltzeko irizpideak eta baldintzak ezarriko dira.

Deberá solicitarse mediante el impreso habilitado para tal fin, con una antelación mínima de 15 días. En dicho plazo se analizará la solicitud y de otorgarse, se establecerán los criterios y condiciones de uso.

D) Kolaborazioak

D) Colaboraciones

Errenteria Musikaleko taldeek noizean behin edo beti behar izaten dute profesionalak ez diren musikarien kolaborazioa.

Las agrupaciones de Errenteria Musikal necesitan, de forma ocasional y/o continuada, la colaboración de intérpretes no profesionales.

Kolaborazio horiek zentroko ikasleen onurarako izaten direnez, prozedura hau ezarri da kolaborazio horiek gauzatzeko:
Teniendo en cuenta que estas colaboraciones redundan claramente en beneficio del alumnado del centro, se habilitará el siguiente procedimiento para posibilitar la participación de dichas personas intérpretes no profesionales:
 • Errenteria Musikalek horretarako prestatutako inprimakia betetzea eta zuzendaritzak aldeko txostena ematea.
 • Ondoren, ikasleentzat kontratatutako aseguruan sartuko da eta zentroak dagokion zenbatekoa ordainduko du.
 • Rellenar el impreso habilitado para tal efecto por Errenteria Musikal y obtener el informe favorable de la Dirección.
 • Las personas solicitantes serán incluidas en el seguro contratado para el alumnado y el centro procederá a abonar la cuantía del mismo.
2016-2017 ikasturtetik aurrera, zentroko prestakuntza amaitu duten ikasle guztiek ezingo dute talde hauetan parte hartu zuzendaritzak aldeko txostena egiten ez badu.
Todo el alumnado que a partir del curso 2016-2017 finalice su formación en el centro, no podrá participar en estas agrupaciones sin previo informe favorable de Dirección.

- - 1.4.- HOBARIAK

- - 1.4.- BONIFICACIONES

Jarraian aipatzen diren hobariak aplikatzeko, ezinbestekoa izango da adierazitako dokumentazioa aurkeztea Errenteria Musikalek ezarritako epean. (2. art. 2.5 atala ere ikusi)
Para la aplicación efectiva de las bonificaciones que se enumeran a continuación, será imprescindible presentar la documentación que se indica, en los plazos establecidos por Errenteria Musikal. (Ver también art. 2. Apartado 2.5)

A) Oinarrizko errenta edo larrialdiko laguntza jasotzen dutenak

A) Percepción de Renta Básica y/o Ayuda de Emergencia

Bizikidetza-unitateko edozein kidek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (lehen Oinarrizko Errenta zena) edo Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, % 100eko hobaria aplikatuko da.

Si cualquiera de los miembros de la unidad convivencial recibe la Renta de Garantía de Ingresos (antigua Renta Básica) o Ayuda de Emergencia Social se aplicará una bonificación del 100%

Aurkeztu beharreko dokumentuak:
 • Elkarkidetza-ziurtagiria (udalen eskatu beharrekoa)
 • Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen badu, Lanbidek emandako ziurtagiria
 • Gizarte Larrialdiko Laguntza jasotzen badu, markatu matrikula-inprimakian berariaz gaitutako laukitxoa eta Gizarte Zerbitzuetan kontsulta egiteko baimena sinatu.
Aipatutako dokumentuak matrikula gauzatzean aurkeztu behar dira eta ez da matrikula erreserba ordaindu behar.
Documentación a aportar:
 • Certificado convivencia (a solicitar en el ayuntamiento)
 • En el caso de percibir la Renta de Garantía: Certificado emitido por Lanbide.
 • En el caso de percibir Ayuda de Emergencia Social, deberá marcar el recuadro habilitado para ello en el impreso de matrícula y firmar la autorización para realizar la consulta en Servicios Sociales.
La citada documentación se debe presentar en el momento de realizar la matrícula y no hay que realizar el pago de la reserva de matrícula.
B) Bizikidetza-unitateak ondorengo taulan adierazitakoak baino sarrera gutxiago izatea (2017an)
B) Ingresos de la Unidad Convivencial inferiores a los indicados en las siguientes tablas (referidos al año 2017)
Kontuan izango da ikaslea agertzen den inskripzio-ziurtagirian adierazten diren adin nagusiko guztien urteko zenbateko gordinaren batura.
Se tendrá en cuenta la suma del importe bruto anual de todas las personas mayores de edad que se indiquen en el certificado de inscripción donde aparezca el alumno/a.
%65ko hobaria aplikatuko da kasu hauetan:
-
Se aplicará una bonificación del 65% en estos casos:
Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial
-
Urteko zenbateko gordina / Importe bruto anual
1
-
10.764,01€
2
-
17.533,39€
3
-
23.025,38€
4
-
27.312,62€
5
-
30.993,45€
6
-
34.549,17€
7
-
37.914,18€
8
-
41.249,94€
+ 1
-
+ 3.311,54€
%15eko hobaria aplikatuko da kasu hauetan:
-
Se aplicará una bonificación del 15% en estos casos:
Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial
-
Urteko zenbateko gordina / Importe bruto anual
1
-
14.959,43€
2
-
25.535,77€
3
-
34.661,17€
4
-
41.163,16€
5
-
46.008,38€
6
-
49.667,02€
7
-
53.285,29€
8
-
56.887,42€
+1
-
+ 3.594,06€
  Aurkeztu beharreko dokumentuak:
  • Elkarbizitza ziurtagiria (udalean eskatu beharrekoa)
  • 2017ko PFEZ zergaren aitorpena, elkarbizitzako ziurtagirian aipatutako adin nagusiko pertsona bakoitzarena.
  • PFEZ zergaren aitorpena aurkezten ez duen adin nagusiko pertsona, derrigortua ez dagoen Ogasuneko ziurtagiria eta informazio fiskala aurkeztu beharko du, biak 2017koak.
Documentación a aportar:
 • Certificado de convivencia (a solicitar en el ayuntamiento)
 • Declaración del IRPF del 2017 de cada persona mayor de edad citada en el certificado convivencia.
  • La persona mayor de edad que no presente la declaración del IRPF, deberá aportar el certificado de Hacienda de no estar obligada a realizarla y la información fiscal, en ambos casos del ejercicio 2017.

  Bizikidetza-unitatearen ziurtagirian ageri diren kide guztien dokumentu guztiak aurkezten ez badira, ez du ahalbideratuko hobaria tramitatzea.

  La no presentación de cualquiera de los documentos indicados de todos los miembros que aparecen en el certificado de unidad convivencial, no permitirá la tramitación de dicha bonificación.

  C) Instrumentu hauetarako tasa murriztua: kontrabaxua, baxu elektrikoa, tuba eta bonbardinoa

  C) Tasa reducida para los siguientes instrumentos: contrabajo, bajo eléctrico, tuba y bombardino
  Musika taldeak sor daitezen helburuarekin eta aztertu ondoren taldeetan dauden gabeziak, 2018-2019 ikasturtean kontrabaxu, tuba, bombardino, biola eta oboeko ikasgaietan matrikulatzen diren adingabeei % 100eko hobaria aplikatuko zaie, soilik aipatutako instrumentuen ikasgaian eta lehen hiru ikasturte akademikoetan.
  Con el objetivo de fomentar la formación de conjuntos y tras analizar las carencias de las agrupaciones existentes, para aquel alumnado menor de edad que se matricule en el curso 2018-2019, en las plazas disponibles en las asignaturas de contrabajo, tuba, bombardino, viola y oboe se les aplicará una bonificación del 100%, únicamente en las asignaturas de los instrumentos citados y en los primeros 3 cursos académicos de estudio del mismo.

  Hobari hori baliatzen duen ikasleak ezingo du instrumentua aldatu lehen 3 ikasturte akademiko horietan.

  Aquel alumnado que se acoja a esta bonificación no podrá cambiarse de instrumento durante estos 3 primeros cursos académicos.

  D) Errenteria Musikalen entitate kolaboratzaileekin* parte hartzen duten ikasleak

  D) Aquel alumnado que participa con las entidades colaboradoras* de Errenteria Musikal

  Matrikula osoaren % 50eko hobaria aplikatuko zaie III. maila gainditu duten edo ikasketa profesionalak egiten ari diren eta entitate kolaboratzaile horien dinamikan jarraiki parte hartzen duten ikasle adingabeei.

  Se aplicará un 50% de la bonificación del total de la matrícula al alumnado menor de edad que haya superado el III nivel o esté realizando estudios profesionales y participe de forma continuada en la dinámica de estas entidades colaboradoras.

  Hobari hau ikasturte amaieran gauzatuko da entitate kolaboratzaileek txostena aurkeztutakoan, eta tramitatu eta aldeko txostena egin ondoren aplikatuko da.

  Esta bonificación se hará efectiva al finalizar el curso académico tras la presentación por parte de las entidades colaboradoras del correspondiente informe, y tras su tramitación e informe favorable, se procederá a aplicar la bonificación correspondiente.

  * Entitate kolaboratzailea, Errenteria Musikalekin hitzarmen bat sinatua duena da

  *Entidad colaboradora será aquella que tenga suscrito un convenio de colaboración con Errenteria Musikal

  E) Ikaslearen Bizikidetza Unitatearen adin nagusiko pertsona bat edo gehiago matrikulatzen direnean:

  E) Cuando se matricule 1 o más miembros mayores de edad de la Unidad Convivencial del alumno/a

  Bizikidetza unitatearen barruan musika eta dantza heziketaren elkar bizipen eta belaunaldi artekoa sustatzeko helburuarekin, %50eko hobaria aplikatuko zaio ikaslearen bizikidetza unitatearen adin nagusiko matrikulatzen den kide bakoitzari.

  Con el objetivo de fomentar dentro de la Unidad Convivencial la vivencia conjunta e intergeneracional de la formación en ámbitos de música y danza se le aplicará una bonificación del 50% al o a los miembros mayores de edad de la Unidad Convivencial del alumno/a que se matriculen.

  - - 2. Artikulua. Kudeaketa - arauak:

  - - Artículo 2. Normas de Gestion:

  Matrikula egiten duenak matrikularen zenbateko osoa ordaindu beharko du. Ezarritako tasak ordaindu beharko dituzte eskainitako irakaskuntzak burutzeko matrikula egiten dutenek edo, adingabeak badira, matrikula egin dutenen guraso-agintea edo tutoretza dutenek.
  Matrikula egiteko ezinbestekoa izango da aurreko ikasturteko matrikula ordaindua izatea.

  Matricularse en este centro obliga a abonar la totalidad del importe de la matrícula. Están obligadas al pago de las tasas establecidas, las personas matriculadas en el Centro para cursar las enseñanzas ofertadas, o en el supuesto que éstas fueran menores de edad, las personas bajo cuya patria potestad o tutela se encuentren en el momento de efectuar la matrícula.
  Será requisito indispensable para realizar la matrícula, haber satisfecho la tasa del curso anterior.

  2.1.- TASAK ORDAINTZEA
  2.1.- PAGOS DE LAS TASAS

  1.1 eta 1.2 ataletan aipatutako tasak honela ordainduko dira:

  El pago de las tasas descritas en el apartado 1.1 y 1.2 se realizará de la siguiente forma:

  • 60€ko matrikula ordainduko da lekua gordetzeko, matrikularen frogagirian adierazitako baldintzetan
  • Gainerakoa kobratuko da banku-helbideratze bidez, 2 kuotetan: uztaileko bigarren hamabostaldian eta iraileko lehen hamabostaldian
  • Pago de la matrícula de 60€ en concepto de reserva de plaza en los términos establecidos en el resguardo de matrícula.
  • La cantidad restante se cobrará, mediante domiciliación bancaria, en 2 cuotas: segunda quincena de julio y primera quincena de septiembre.

  Matrikula epez kanpo egiten bada, matrikula osoa ordainduko da ordainketa bakarrean.

  En caso de realizar la matrícula fuera de los plazos establecidos, se deberá abonar el total del importe de matrícula en un único pago.

  2019ko urtarrilaren 1etik aurrera matrikulatzen den ikasleak, matrikularen zenbateko osoaren % 65a ordainduko du epe bakarrean.
  El alumnado que se matricule a partir del 1 de enero del 2019, abonará únicamente el 65% del importe total de la matrícula en un único plazo.
  2.2.- EZ ORDAINTZEAK
  2.2.- IMPAGOS
  Errenteria Musikalek bide exekutibo bitartez bilduko ditu ordaindu gabeko kuotak.
  En caso de impago de cualquiera de las cuotas, Errenteria Musikal procederá a su recaudación por vía ejecutiva.
  Bide exekutiboko epeak agortu ondoren, ikasleari baja emango zaio zuzenean, ordainketaren betebeharra mantenduz eta legokioen errekarguekin
  Una vez agotados los plazos por vía ejecutiva, el alumno o alumna será automáticamente dado de baja, manteniéndose en vigor la obligación de pago más los recargos correspondientes.
  2.3.- MATRIKULA DEUSEZTATZEA
  2.3.- ANULACIÓN DE MATRÍCULA
  Matrikula deuseztatzeko edozein eskaerak ez du berekin ekarriko lekua gordetzeko ordaindutakoa itzultzea, non eta ez den Errenteria Musikali egotz dakizkieken arrazoiengatik.
  Cualquier solicitud de anulación de matrícula no implicará la devolución del pago inicial en concepto de reserva de plaza salvo que sea por motivos imputables a Errenteria Musikal.
  Ordaindu izan diren kuotak itzultzeko eskubidearekin irailaren 30a arte matrikula deuseztatzeko eskaera egin daiteke, matrikula erreserbaren 60€ak ezik. Urriaren 1etik aurrera eskatzen bada matrikula deuseztatzeko, ordaindutako matrikularen guztizkoaren %100 galduko du.
  Se podrá solicitar la anulación de la matricula hasta el 30 de septiembre con derecho a la devolución de las cuotas que se hayan abonado hasta entonces salvo los 60 € del resguardo de matrícula. A partir del 1 de octubre, en caso de solicitar anulación de matrícula se perderá el 100% del total de la matrícula abonada.

  Ikasleak baja arrazoi hauetako batengatik eskatuko balu:

  Si el alumno o alumna solicita la baja por alguna de las siguientes causas:

  • Gaixotasuna, betiere medikuaren egiaztagiriaren bidez egiaztatzen badu eskolara joateko ezintasun larria duela.
  • Haurdunaldia: medikuaren txostenak erabateko atsedena hartu behar duela jaso behar da.
  • Amatasuna: erditu ondorengo 6 asteetan.
  • Ikasketa arautuen derrigorrezko lekualdaketak eta aldaketak, beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
  • Ez-ohiko egoera lan eremuan (lekualdaketak, kaleratzeak ...), beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
  • Enfermedad, siempre que acredite por medio de un certificado médico oficial una incapacidad grave para acudir a clase.
  • Embarazo, bajo informe médico en el que conste la necesidad de realizar reposo absoluto
  • Maternidad, durante las 6 semanas consecutivas a la fecha del parto.
  • Traslados forzosos y cambio de estudios reglados, siempre y cuando quede debidamente acreditado documentalmente.
  • Situaciones extraordinarias en el ámbito laboral (traslados, despidos...), siempre y cuando quede debidamente acreditada documentalmente.
  Arrazoi horiek direla-eta egiten diren eskaerak Errenteria Musikaleko Zuzendaritzak aztertu eta bidezko txostena emango du matrikula itzultzea baimendu edo ez erabakitzeko.
  Las solicitudes por estas causas serán analizadas por la Dirección de Errenteria Musikal y se realizará el informe pertinente para autorizar o no la devolución de la matrícula.
  Bost kasu hauetan, ikasleak baja ematen duen dataren arabera, eskaera egiten duten ikasleari:
  En los cinco casos, de conformidad a la fecha que se dé de baja, al o a la alumna solicitante:
  • Ordaindu gabeko epeak ordaintzetik salbuetsiko da edo
  • Zati proportzionala itzuliko zaio, baja ematen duen datatik aurrera
  • Se le eximirá de los plazos que tiene por pagar ó
  • Se le devolverá la parte proporcional, a partir de la fecha que se dé de baja
  2.4.- ITZULKETAK
  2.4.- DEVOLUCIONES
  Errenteria Musikali egotzitako arrazoiengatik, 2 aste baino gehiagoko epean eta irakasle titularra ez egotearen ondorioz klaseak materiaren irakasle baten bitartez ezin izan badira eskaini, Errenteria Musikalek ofizioz klase horien matrikulari dagokion portzentaia itzuliko luke.
  Si por motivos imputables a Errenteria Musikal, las clases no pudieran ofrecerse con el profesorado de la materia tras la ausencia del titular por un periodo mayor a dos semanas, Errenteria Musikal procedería de oficio a la devolución del porcentaje de la matrícula de dichas clases.
  2.5.- HOBARIAK APLIKATZEKO DOKUMENTUAK AURKEZTEA
  2.5.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE BONIFICACIONES
  • 1.4 A) Oinarrizko errenta edo larrialdiko laguntza jasotzen dutenak
  • 1.4 A) Percepción de Renta Básica y/o Ayuda de Emergencia
  Hobari hau aplikatu ahal izateko, dokumentazioa matrikula gauzatzerakoan aurkeztu beharko da, epea pasata onartuko ez delarik.
  Para la aplicación de esta bonificación, habrá de presentarse la documentación a la hora de formalizar matrícula, no siendo válida una posterior presentación de dichos documentos.
  Hobari honi atxikitzen den ikaslea, matrikula erreserbarengatiko 60€en diru-sarrera ez du egin beharko.
  El alumnado que se acoja a esta bonificación estará exento de realizar el ingreso de 60€ en concepto de reserva de plaza.
  • 1.4 B) Bizikidetza-unitateak ondorengo taulan adierazitakoak baino sarrera gutxiago izatea (2017an)
  • 1.4 B) Ingresos de la Unidad Convivencial inferiores a los indicados en las siguientes tablas (referidos al año 2017)
  Hobari hau aplikatzeko Errenteria Musikalek adierazitako epean zehaztutako dokumentazioa aurkeztu beharko da.
  Para la aplicación de esta bonificación habrá de presentarse la documentación indicada, posterior a formalizar la matrícula en las fechas indicadas por Errenteria Musikal.
  Epe hori amaitutakoan dokumenturen bat falta bada, ezingo da hobaria aplikatu eta aukera egongo da matrikula ez egiteko, matrikularen zenbatekoa galduz, edo matrikula egiteko hobaririk gabe.
  Terminado el plazo, la ausencia de alguno de los documentos requeridos impedirá la aplicación de la bonificación quedando la opción de no formalizar la matrícula, perdiendo el importe de reserva de plaza, o realizar la matrícula sin dicha bonificación.
  • 1.4 Hobariak C) eta D)
  • 1.4 Bonificaciones C) y D)
  1.4 ataleko C) eta D) hobariak Errenteria Musikalek tramitatuko ditu, ikasleak inolako dokumenturik aurkeztu gabe.
  Las bonificaciones C) y D) del apartado 1.4, las tramitará Errenteria Musikal sin tener que presentar documentación alguna el alumnado.
  • 1.4 Hobariak E)
  • 1.4 Bonificaciones E)
  Hobari hau aplikatzeko Errenteria Musikalek adierazitako epean zehaztutako dokumentazioa aurkeztu beharko da.
  Para la aplicación de esta bonificación habrá de realizarse la solicitud, posterior a formalizar la matrícula en las fechas indicadas por Errenteria Musikal.
    2.6.- PLAZA ERRESERBA
  2.6.- RESERVA DE PLAZA
  Errenteria Musikalen ikasten ari diren ikasleek gehienez 2 ikasturteetarako plaza erreserba eskaera egin ahal izango dute.
  El alumnado que esté cursando estudios en Errenteria Musikal podrá solicitar reserva de plaza, hasta un máximo de 2 cursos.
   - Ikasketa arautuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiteagatik.
   - Por realizar estudios reglados fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.
  Ikasketa arautuek irauten duten epe osoan zehar.
  Durante el periodo que duren dichos estudios reglados.
  Plaza erreserbatzeko eskaera egiten duten ikasleek:
  Aquel alumnado que solicite la reserva de plaza deberá:
   - Errenteria Musikaleko ikasleek matrikula egiteko duen epean idatziz eskatu beharko dute zein ikasturtetan nahi duten plaza erreserba egiten hasteko eskubidea eta horren arrazoia argudiatu beharko dute.
   - Beharrezko dokumentazio erantsi beharko dute, erreserba plaza egiteko eskubidea egiaztatzeko.
   - Errenteria Musikaleko ikasleek matrikulazio prozesua hasi baino hilabete lehenago eskatu beharko dute berriro matrikulatzea.
   - Nolanahi ere, adierazi egin beharko dute ikasketetan ematen den edozein aldaketa baldin eta horrek erreserba plaza egiteko eskubidea eman dion hasierako arrazoia aldatu badu.
   - Solicitar por escrito durante el periodo de matriculación del alumnado de Errenteria Musical del curso académico en el que desee que se inicie el derecho de reserva de plaza argumentando el motivo de la misma.
   - Adjuntar la documentación necesaria que certifique la situación que dé derecho a reserva de plaza
   - Solicitar el reingreso 1 mes antes del inicio del proceso de matriculación del alumnado de Errenteria Musikal, del curso académico en el que quiera reingresar.
   - En cualquier caso, notificar el cambio de situación de los estudios que pudiera modificar el motivo inicial por el que se le haya otorgado la reserva de plaza.
  2.7.- MATRIKULATZEKO PROZESUA
  2.7.- PROCESO DE MATRICULACIÓN
  Matrikula bi epe desberdinetan egiten da, dagoeneko Errenteria Musikaleko ikaslea den edo ikasle berria den kontuan hartuta. Errenteria Musikalek epe bakoitzeko datak argitaratuko ditu:
  La matriculación se divide en dos periodos diferenciados en función de si el alumnado ya cursa estudios en Errenteria Musikal o es nuevo alumnado. Las fechas de cada periodo serán publicadas por Errenteria Musikal:
  • ERRENTERIA MUSIKALEKO IKASLEAK
  • ALUMNADO DE ERRENTERIA MUSIKAL
  1. Taldekako eskolen ordutegiak argitaratuko dira eta ikasleei jakinaraziko zaizkie; aldiz, banakako eskoletarako, ikasleak irakaslearekin adostuko du ordutegia matrikula erreserba egin aurretik.
  1. Los horarios de las clases colectivas se publicarán y se comunicarán al alumnado, mientras que la clase individual, el alumnado lo acordará con su profesor o profesora antes de formalizar la reserva de matrícula.
  2. 2018-2019 ikasturtean egingo dituen ikasgaien ordutegiak zehaztu ondoren, matrikula erreserba bidaliko zaio, non ondorengoa agertuko den:
  2. Una vez concretados los horarios de las asignaturas que va a realizar en el curso 2018-2019, se le enviará un resguardo de matrícula en el que constará:
  • Matrikulatuko den ikasgaiak.
  • Ikasgaien ordutegia.
  • Ezarritako prezioa, matrikularen zenbatekoan eta beste bi kuoten artean banatuta.
  • Hobariak eta hobari hori baliatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa.
  • Las asignaturas en las que se va a matricular.
  • El horario de las asignaturas.
  • La tasa total correspondiente desglosándose en el mismo el importe de la reserva más las dos cuotas restantes.
  • Las opciones de bonificación disponibles y la documentación a presentar para hacer efectiva dicha bonificación.
  3. Frogagiri hori sinatuta eraman beharko da zentroko bulegoetara Errenteria Musikalek ezarritako epean:
  3. Dicho resguardo se entregará firmado en las oficinas del centro en las fechas que establezca Errenteria Musikal:
  • Konpromisoa hartzen du goian adierazitako ikasgaietara joateko adierazitako ordutegian.
  • Onartzen du indarreko tasak ordainduko dituela ezarritako epeetan.
  • Aceptando el compromiso de asistir a las asignaturas y horarios indicados.
  • Aceptando el pago de las tasas en vigor en los plazos establecidos.

  4. Matrikularen frogagiriarekin batera aurkeztu beharko da 60 euroko matrikula ordaindu dela adierazten duen ziurtagiria, eta horrek eskubidea emango du adierazitako terminoetan eta epeetan lekua gordetzeko.

  4. Habrá que presentar el justificante de pago de la matrícula de 60€ junto con el resguardo de matrícula, lo que dará derecho a la reserva de plaza en los términos y plazos establecidos.

  Matrikula erreserba hori egiteko gainditu beharko dira 2017-2018 ikasturteko ikasgai guztiak.

  La concreción de esta reserva de matrícula estará supeditada a la superación de las asignaturas del curso 2017-2018.

  Matrikula erreserbaren zenbatekoa ez da itzuliko, non eta Errenteria Musikalek ezin baditu eskaini matrikula horretan adierazitako ikasgaiak, esandako ordutegian.

  El importe de reserva de matrícula no será reembolsable, salvo que Errenteria Musikal no pudiera desarrollar las asignaturas y horarios establecidos en dicha matrícula.

  Aurreko ikasturte osoa ordaindu ez duen ikasleak lekua gordetzeko eskubidea galduko du.

  El alumnado que no haya abonado íntegramente el importe de la matrícula del curso anterior perderá el derecho a reserva de plaza.

  IKASLE BERRIA

  NUEVO ALUMNADO

  Errenteria Musikalek ezarritako epeetan eskatu ahal izango da plaza, horretarako ezarritako eredua Errenteria Musikalen bulegoan entregatuta.

  En los plazos establecidos por Errenteria Musikal, se realizará una solicitud de plaza entregando el modelo establecido para tal fin debidamente cumplimentado en las oficinas de Errenteria Musikal.

  Eskatzailearen ardura da egiaztatzea zuzenak direla plaza eskatzeko inprimakian ageri diren datuak eta, bereziki, jaiotze-data, eskatutako espezialitateak eta lehentasun-ordena.

  Es responsabilidad de la persona solicitante comprobar la corrección de los datos que figuren en la solicitud de plaza y de manera muy especial los referentes a la fecha de nacimiento, las especialidades solicitadas y su orden de preferencia.

  Behin plaza eskatzeko epea amaituta, eskainitako plaza kopurua baino eskaera gehiago badaude, zozketa egingo da ordena zehazteko.

  Finalizado el plazo de solicitud de plaza, si hubiera más solicitudes que plazas a ofertar, se realizará un sorteo que determinará el orden de acceso.

  Ikasgai bakoitzean onartutako ikasleen zerrenda argitaratu ondoren, epe bat irekiko da matrikulazioa bideratzeko, ERRENTERIA MUSIKALEKO IKASLEAK 2, 3 eta 4 ataletan zehaztutako termino berdinetan.

  Una vez se publique la relación de alumnado admitido en cada asignatura se abrirá un plazo para proceder a la matriculación, en los mismos términos indicados para el ALUMNADO DE ERRENTERIA MUSIKAL en los apartados 2, 3 y 4.

  Matrikulazioa egiteko epe horren ondoren zabalduko da izena emateko azken epe bat, Errenteria Musikalen ikasketak hasi nahi dituzten eta plazarik eskatu ez duten ikasle berrientzat. Ikasle horiek soilik lortu ahal izango dituzte espezialitate bakoitzean hutsik dauden plazak eta beti, eskaera-ordenaren arabera.

  Tras este periodo de matriculación, se abrirá un último plazo de inscripción para aquel nuevo alumnado que desea iniciar sus estudios en Errenteria Musikal y no haya realizado solicitud de plaza. En este caso podrán optar únicamente a las plazas vacantes que queden en cada especialidad y por orden de solicitud.