3.09 “ERRENTERIA MUSIKAL” MUSIKAL AKADEMIKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA.

3.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ACADEMIA DE MUSICA “ERRENTERIA MUSICAL”.

 
 

- - 1. Artikulua. Hauek izango dira 2021/2022 ikasturteko tasak:

- - Artículo 1. Las tasas durante el curso académico 2021/2022:

 

- - -1.1.- MATRIKULA + DAGOZKION IKASGAIA(K)

- - -1.1.- MATRÍCULA + ASIGNATURA(S) CORRESPONDIENTES

1. MATRIKULAZIOA
60
1. MATRICULACIÓN
DAGOZKION IKASGAIAK(K)
-
LA(S) ASIGNATURA(S) CORRESPONDIENTES
2. atalean zehaztutakoak
- -
Las especificadas en el apartado 2º
2. IRAKASGAIEN TASAK
-
2. TASAS POR ASIGNATURAS
1, MAILA
- -
1. CURSO
1. eta 2. ikasturtea - 90 min.
175
1. y 2º curso - 90min.
3. eta 4. ikasturtea - 180 min.
279
3º y 4º curso - 180 min.
II. III. IV. MAILA
- -
II. III. IV. NIVEL
MUSIKA
-
MUSICA
Bakarkako ikasgaia bakoitza - 40 min.
175
Por cada a asignatura individual - 40 min.
Taldekako ikasgai bakoitza / taldearen arabera
109
Por cada asignatura colectiva / en función del grupo
Txalaparta ikasgaia - 40 min.
140
Asignatura de txalaparta - 40 min.
DANTZA
- -
DANZA
Dantza taldea - 60 min.
63
Grupo de danza - 60 min.
Dantza taldea - 90 min
119
Grupo de danza 90 min.
Dantza taldea - 120 min.
175
Grupo de danza - 120 min.
Dantza taldea - 180 min.
279
Grupo de dantza - 180 min.
Dantza taldea - 240 min.
334
Grupo de danza - 240 min.
ANTZERKIA:
-
TEATRO:
Antzerki taldea - 60 min.
50
Grupo de teatro - 60 min.
Antzerki taldea - 90 min.
59
Grupo de teatro - 90 min.
Antzerki taldea - 120 min.
99
Grupo de teatro - 120 min.
Antzerki taldea - 180 min.
180
Grupo de teatro - 180 min.
ARTE PLASTIKOAK - IKUSIZKOAK
- -
ARTES PLÁSTICAS - VISUALES
Arte Plastikoen taldea - 60 min.
63
Grupo de Artes Plásticas - 60 min.
Arte Plastikoen taldea - 90 min.
119
Grupo de Artes Plásticas - 90 min.
Arte Plastikoen taldea - 120 min.
175
Grupo de Artes Plásticas - 120 min.
Arte Plastikoen taldea - 180 min.
279
Grupo de Artes Plásticas - 180 min.
HITZA
-
PALABRA
Hitzaren taldea - 60 min.
63
Grupo de la Palabra - 60 min.
Hitzaren taldea - 90 min.
119
Grupo de la Palabra - 90 min.
Hitzaren taldea - 120 min.
175
Grupo de la Palabra - 120 min.
Hitzaren taldea - 180 min.
279
Grupo de la Palabra - 180 min.
3.- PROFESIONAL MAILAKO MUSIKA IKASKETAK
-
3.- ENSEÑANZA DE MÚSICA DE GRADO PROFESIONAL
Sarrera proba
71
Prueba de acceso
Ikasturte osorako matrikula 1, 2, 3 edo 4. mailak
904
Matrícula curso completo 1º, 2º, 3º o 4º.
Ikasturte osorako matrikula, 5 edo 6. mailak
1.001
Matrícula curso completo 5° y 6°
Instrumentu nagusia
294
Instrumento principal
Instumentu nagusia ez diren beste ikasgai bakoitza
117
Por cada asignatura que no sea instrumento principal

- - 1.2.- KURTSOAK ETA IKASTAROAK

- - 1.2.- CURSOS Y CURSILLOS

2021/2022 ikasturtean antolatzen diren kurtso eta ikastaroen tasak Errenteria Musikal Udal Patronatuaren Gida Batzordeak ezarriko ditu.
-
Las tasas de los cursos y cursillos que pudieran organizarse durante el curso escolar 2021/2022 serán fijados por la Junta Rectora del patronato municipal Errenteria Musikal.
Errenteria Musikalek antolatu ditzakeen kurtso eta ikastaroetan parte-hartzen duten behar bereziak dituzten ikasleentzako hobari bereziak ezarriko dira.
-
En aquellos cursos y cursillos que pueda organizar Errenteria Musikal y en los que participe alumnado con necesidades específicas, se establecerán bonificaciones especiales.

- - 1.3.- ZERBITZUAK ETA ALOKAIRUAK:

- - 1.3.- SERVICIOS Y ALQUILERES:

UDAL TXISTULARIEN BANDA:
300
BANDA MUNICIPAL DE TXISTULARIS
Aldez aurretik eskaera egiten bada eta zentroko zuzendaritzak aldeko txostena egiten badu, tasa horiek ordaintzetik salbuetsita egongo dira, irabazi asmorik gabeko elkarteak dirala egiaztatuz gero.
- -
Previa solicitud e informe favorable de la Dirección del Centro, quedarán exentas de esta tasa, aquellas asociaciones, que acrediten la condición de entidad sin ánimo de lucro.
GELAK ETA INSTALAZIOAK
- -
AULAS E INSTALACIONES
ENTSEGU GELA ALOKATZEA
- -
ALQUILER DE LA SALA DE ENSAYOS
Astelehenetik ostiralera (LANEGUNAK):
- -
De lunes a viernes (LABORABLES):
* Oinarrizko tarifa, orduko
17,87
* Tarifa base por hora
* Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik)
125,12
* Tarifa base alquiler 1 día (utilización superior a 6 horas)
Larunbat eta jai egunetan
- -
Sábados y festivos
* Oinarrizko tarifa, orduko
47,68
* Tarifa base por hora
* Oinarrizko tarifa egun 1eko alokairuarengatik (6 ordutik gora erabiltzeagatik)
333,73
* Tarifa base alquiler 1 dia (utilización superior a 6 horas)
Asteko tarifa:
- -
Tarifa semanal:
* 5 lanegun, astelehenetik ostiralera, asteko
375,48
* Por 5 días laborables de lunes a viernes, por semana
* 7 lanegun, astelehenetik igandera, asteko
709,09
* Por 7 días laborables de lunes a domingos, por semana
GAINONTZEKO GELAK
-
RESTO DEL AULARIO
Erabilgarritasunaren arabera
-
En función de la actividad
Errenteria Musikal Udal Patronatuaren intereseko jarduerak burutzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeek salbuetsita egongo dira.
-
Estarán exentas las entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés para el Patronato Municipal Errenteria Musikal.

- - 1.4.- HOBARIAK

- - 1.4.- BONIFICACIONES

A) OINARRIZKO ERRENTA EDO LARRIALDIKO LAGUNTZA 
A) PERCEPCION DE RENTA BASICA O AYUDA DE EMERGENCIA
AURKEZTEKO EPEA:
PLAZO DE PRESENTACION:
Dagokion izen emate epean.Hobaria 100%
Dentro del correspondiente plazo de inscripción. Bonificación 100%.
B) BIZIKIDETZA-UNITATEAREN SARREREN ARABERA
B) EN FUNCION DE INGRESOS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL
AURKEZTEKO EPEA : kudeaketa arautegia dokumentuan zehaztutakoa
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El establecido en el documento Normas de gestión.
Bizikidetza-unitateak ondorengo taulan adierazitakoak baino sarrera gutxiago izatea (2020koa)
Ingresos de la Unidad Convivencial inferiores a los indicados en las siguientes tablas (referidos al año 2020)
%65ko hobaria aplikatuko da kasu hauetan:
-
Se aplicará una bonificación del 65% en estos casos:
Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial
-
Urteko zenbateko gordina / Importe bruto anual
1
-
17.832,72
2
-
23.418,47€
3
-
27.778,90€
4
-
31.522,57€
5
-
35.138,99€
6
-
38.561,45€
7
-
41.954,16€
+ 1
-
3.368,07€
%15eko hobaria aplikatuko da kasu hauetan:
-
Se aplicará una bonificación del 15% en estos casos:
Bizikidetza -unitateko kideak / Miembros unidad convivencial
-
Urteko zenbateko gordina / Importe bruto anual
1
-
25.971,71€
2
-
35.252,90€
3
-
41.865,90€
4
-
46.793,84€
5
-
50.514,93€
6
-
54.194,98€
7
-
57.858,61€
+1
-
3.655,42€
C) INSTRUMENTUENGATIKO HOBARIA
C) BONIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS
Instrumentu hauetarako tasa murriztua:
Tasa reducida para los siguientes instrumentos:
Kontrabaxua, tuba, tronpa, tronboia, eskusoinua, klarinetea, bonbardinoa, biola eta oboea. 100%
Contrabajo, tuba, trompa, trombón, acordeón, clarinete, bombardino, viola y oboe. 100%

* Adingabeei, instrumentu ikasgaian soilik eta lehen hiru ikasturte akademikoetan (2020/21, 2021/22, 2022/23)

* Menor de edad, en la asignatura de instrumento y en los 3 primeros cursos académicos (2020/21, 2021/22, 2022/23)

D) ENTITATE KOLABORATZAILEEKIN PARTE HARTZEAGATIK:
D) POR PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES COLABORADORAS:
III. maila gainditu edo ikasketa profesional egiten ari diren eta entitate kolaboratzaile horien dinamikan jarraiki parte hartzen duten ikasle adingabeei. %50.
Alumnado menor de edad que haya superado el nivel III o esté realizando estudios profesionales y participe de forma continuada en la dinámica de estas entidades colaboradoras. 50%.
E) GURASO ZEIN ADIN NAGUSIKO ANAI ARREBAK
E) PADRES - MADRES Y HERMAN@S MAYORES DE EDAD
AURKEZTEKO EPEA: Dagokion izen emate epean. Ikaslearen guraso edo adin nagusiko anai arrebak matrikulatuz gero kide bakoitzari. %50.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Dentro del correspondiente plazo de inscripción. A padres-madres y herman@s mayores de edad del alumnado que se matriculen, a cada miembro 50%.

- - 2. Artikulua. Tasak:

- - Artículo 2. Tasas:

2.1.- TASAK ORDAINTZEA
2.1.- PAGOS DE LAS TASAS
a) Izen emate epe barruan
a) Durante el período de inscripción
1.- Matrikula baieztatzeko orduan 60€ko lehen zati finkoa.
1.- Los 60€ fijos al confirmar la matrícula: la semana siguiente a la finalización del plazo.
2.- Gainerako zenbatekoaren %50a urriaren lehenengo astean.
2.- La primera semana de octubre el 50% de la cantidad restante.
3.- Gainontzeko %50a abenduaren lehenengo astean.
3.- La primera semana de diciembre el restante 50%.
b) Izen emate epez kanpoan*
b) Fuera del período de inscripción.*
Izen ematearen hilabetean: Matrikula (60 €) + gainerako zenbatekoaren %50a.
En el mes de la inscripción: Matrícula (60€ ) + el 50% de la cantidad restante.
Hurrengo hilabetean: gainontzeko %50a. 
Siguiente mes: el 50% de la cantidad restante. 
* Irailaren 1etik aurrera.
* A partir del 30 de septiembre.
c) 2022eko urtarrilaren 1etik aurrera egindako izan emateak
c) Inscripciones realizadas a partir del 1 de enero de 2022
2. atalean zehaztutako ikasgaien eta matrikularen zenbateko guztiaren ondorengo ehunekoa ordainduko da. %65.
Se abonará el porcentaje indicado de la totalidad de la inscripción de las asignaturas indicadas en el apartado 2.65%.
2.2.- TASAK DEUSEZTATZEA
2.2.- ANULACIÓN DE TASAS
60€ko lehen ordainketa bakarrik bueltatuko da matrikula deuseztatzeko arrazoia Errenteria Musikali egotz dakiokenean.
El primer pago de 60€ solamente se devolverá cuando el motivo de la anulación sea imputable a Errenteria Musikal.
Ordaindu diren kuotak itzultzeko eskubidearekin matrikula deuseztatzeko eskaera egin daiteke, baina ez dira lehen ordainketaren 60€ak itzuliko (ondoren zehazten diren 5 kasuetan ezik). Horretarako, itzultzeko eskaera, irailaren 30a baino lehen egin beharko da, bestela ez da itzulketarik onartuko.
Se podrá solicitar la anulación de la matrícula con derecho a la devolución de las cuotas que se hayan abonado hasta entonces salvo los 60€ del primer pago. Para ello, es indispensable que se haga la solicitud de devolución antes del 30 de septiembre, en caso contrario no se aceptará la solicitud de devolución.

Ikasleak baja arrazoi hauetako batengatik eskatuko balu:

Si el alumno o alumna solicita la baja por alguna de las siguientes causas:

 • Gaixotasuna, betiere medikuaren egiaztagiriaren bidez egiaztatzen badu eskolara joateko ezintasun larria duela.
 • Haurdunaldia: medikuaren txostenak erabateko atsedena hartu behar duela jaso behar da.
 • Amatasuna: erditu ondorengo 6 asteetan.
 • Ikasketa arautuen derrigorrezko lekualdaketak eta aldaketak, beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
 • Ez-ohiko egoera lan eremuan (lekualdaketak, kaleratzeak ...), beti ere behar diren dokumentuekin egiaztatzen bada.
 • Enfermedad, siempre que acredite por medio de un certificado médico oficial una incapacidad grave para acudir a clase.
 • Embarazo, bajo informe médico en el que conste la necesidad de realizar reposo absoluto
 • Maternidad, durante las 6 semanas consecutivas a la fecha del parto.
 • Traslados forzosos y cambio de estudios reglados, siempre y cuando quede debidamente acreditado documentalmente.
 • Situaciones extraordinarias en el ámbito laboral (traslados, despidos...), siempre y cuando quede debidamente acreditada documentalmente.
Arrazoi horiek direla-eta egiten diren eskaerak Errenteria Musikaleko Zuzendaritzak aztertu eta bidezko txostena emango du matrikula itzultzea baimendu edo ez erabakitzeko.
Las solicitudes por estas causas serán analizadas por la Dirección de Errenteria Musikal y se realizará el informe pertinente para autorizar o no la devolución de la matrícula.
Baimentzen den kasuetan, ikasleak baja ematen duen dataren arabera, eskaera egiten duten ikasleak:
En los casos en que el dictamen sea favorable, de conformidad a la fecha que se dé de baja, el o la alumna solicitante:
 • Egindako klaseei dagokiena bakarrik ordainduko du (ikasturte osoa ordainduta balu, dagokion zatia itzuliko zaio).
Izen-emate eta hobarien baldintzen eta aplikazio prozedura Kudeaketa arautegia dokumentuan azalduko dira.
  1. Pagará únicamente la proporción de la matrícula correspondiente al periodo cursado (si ya hubiera abonado todo el curso, se le devolverá la parte correspondiente).
  Las condiciones y procedimiento de aplicación de la inscripción y bonificaciones se detallarán en el documento Normas de gestión.