3.09 TASA: BIDE PUBLIKOAN ABANDONATU EDO APARKATUTAKO IBILGAILUAK ERRETIRATZEA.

3.09 TASA: RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS O ESTACIONADOS EN LA VIA PUBLICA.

 
 

1. - XEDAPEN OROKORRA

1. - DISPOSICION GENERAL

1. Artikulua.

Artículo 1.

Toki Ogasunak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 43.etik 50.era bitarteko artikuluetan xedatutakoari jarraiki, tasa bat ezartzen da bide publikoan dauden ibilgailuak erretiratzeko zerbitzuagatik edo hiri barruan zirkulatu ahal izateko aski larritzat jotzen diren balizkoetako batzuengatik, gaizki edo neurrigabekeriaz aparkatuak egoteagatik eta interesatuak ibilgailua jaso ar­tean zaintzeagatik.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, Reguladora de las Haciendas locales, artículo 43 a 50, se establece una tasa por el servicio de retirada de vehículos en la vía pública o por algunos de los supuestos considerados como perturbadoramente graves para la circulación en zonas urbanas, por su estacionamiento defectuoso o abusivo en la misma y por la custodia de dicho vehículo hasta su recogida por los interesados.
 

- TARIFAK

- TARIFAS

Tarifak hauexek izango dira:

(1) Ibilgailua erretiratzea.

(2) Ibilgailua egun edo frakzio batez gordetzea.

(3.1) Ibilgailua 24 orduz edo frakzio batez mugiezindua uztea.

(3.2) Ibilgailua 24 ordutik gora mugiezindua uztea.

(3.3) Lotzeko prezioa.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

(1) Por retirada de cada vehículo.

(2) Por custodia de cada vehículo al día o fracción.

(3.1) Por inmovilización de cada vehículo durante 24 horas o fracción.

(3.2) Por inmovilización de cada vehículo durante resto de días o fracción.

(3.3) Precio enganche.

 

1.- Bicicletas.
-
1.- Bicicletas.
(1)
9,08
(1)
(2)
1,87
(2)
(3.1)
3,89
(3.1)
(3.2)
1,76
(3.2)
(3.3)
4,55
(3.3)
2.- Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak (MPI)
-
2.-Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
(1)
9,08
(1)
(2)
1,87
(2)
(3.1)
3,89
(3.1)
(3.2)
1,76
(3.2)
(3.3)
4,55
(3.3)
3.- Ziklomotorrak.
-
3.- Ciclomotores
(1)
14,96
(1)
(2)
3,84
(2)
(3.1)
13,79
(3.1)
(3.2)
3,58
(3.2)
(3.3)
7,48
(3.3)
4.- Motozikletak, trizikloak, motor-gurdiak edo antzekoak.
-
4.- Motocicletas, triciclos, motocarros o análogos.
(1)
29,92
(1)
(2)
3,84
(2)
(3.1)
27,57
(3.1)
(3.2)
3,58
(3.2)
(3.3)
14,96
(3.3)
5.- Turismoak, kamionetak eta antzekoak, 3.000 Kg-tik beherako tona gordina.
-
5.- Turismos, camionetas y análogos con tonelaje bruto hasta 3000 Kg.
(1)
86,02
(1)
(2)
14,96
(2)
(3.1)
55,25
(3.1)
(3.2)
9,62
(3.2)
(3.3)
43,02
(3.3)
6.- Tona gordina 3.000 eta 7.500 Kg. Tona gordina bitarteko kamioiak.
-
6.- Camiones con tonelaje superior a 3000 Kg hasta 7500 Kg.
(1) Zerbitzuaren kostuaren arabera.
-
(1) Según coste del servicio.
(2)
44,62
(2)
(3.1)
206,87
(3.1)
(3.2)
41,47
(3.2)
(3.3) Erretiratzearen %50
-
(3.3) 50% de retirada
7.- 7.500 Kg-tik gorako auto eta kamioiak.
-
7.- Autocares y camiones de más de 7500 Kg.
(1) Zerbitzuaren kostuaren arabera.
-
(1) Según coste del servicio.
(2)
44,62
(2)
(3.1)
249,41
(3.1)
(3.2)
41,47
(3.2)
(3.3) Erretiratzearen %50
-
(3.3) 50% de retirada
8.- Gainontzeko ibilgailu abandonatuak.
-
8.- Resto de vehículos abandonados.
(1)
59,73
(1)
(2)
14,96
(2)
(3.1)
69,03
(3.1)
(3.2)
20,83
(3.2)
(3.3)
29,87
(3.3)

2 - ZERGA EGITATEA

2 - HECHO IMPONIBLE

2. Artikulua.
Artículo 2.

Ordenantza honetan erregulatutako ordainarazpenaren helburua ondokoa da:

Constituye el objeto de la exacción regulada en esta Ordenanza:

a) Jarraian adierazitako ibilgailuak bide publikotik erretiratu eta horretarako prestatutako gordailura eramateko zer­bitzua eskaintzea: Zirkulazio librea kaltetzen, oztopatzen edo trabatzen duten ibilgailuak, horretarako arriskugarri gerta daitezkeenak edo bide publikoan utzita daudenak. Debekaturiko lekuetan aparkaturik daudenak. Debekatutako lekutzat joko dira iraunkorki horrela kontsideratuak daudenak, eta halaber errenkada bitan egindako aparkamenduak.
a) La prestación del servicio de retirada de la vía pública y su traslado al depósito habilitado al efecto de aquellos vehículos que:

Perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación, constituyan un peligro para la misma o permanezcan abandonados en la vía pública.

Se encuentren estacionados en lugar prohibido. Se entenderá por lugar prohibido no solamente el indicado como tal con carácter permanente, sino también los aparcamientos en doble fila.
b) Bide publikotik erretiratutako ibilgailuen edo beste edozein arrazoirengatik udal gordailuan daudenen zaintza.
b) La custodia de los vehículos retirados de la vía pública o que por cualquier causa se encuentren en depósito municipal.
c) Legean aurrikusitako kasuetan ibilgailua geldiaraztea.

c) La inmovilización de un vehículo en los supuestos previstos legalmente.
 

3 - ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA

3 - OBLIGACION DE CONTRIBUIR

3. Artikulua.

Artículo 3.

Ordaintzeko obligazioa Trafikoari, Motordunen Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legea aplikatzerakoan sortzen da eta eragina izango du trafikoko agenteak ibilgailua mugitzea agindurik gidariak edo jabeak neurri hori sortarazten duten okerrak zuzentzen ez dituenean edota ibilgailuren bat bidean utzita dagoenean eta kalean aparkatuta dagoelarik zirkulazioa eragotzi edo zirkulazioa bera arriskutan jarri edo larriki galarazten duenean.

La obligación de contribuir nace por la aplicación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para todos aquellos vehículos que ordenada su inmovilización por el agente de tráfico, el conductor o propietario/a no corrigiera las deficiencias que motivaran la medida y por permanecer un vehículo abandonado en la calle y por encontrarse estacionado en la vía pública de forma que impida la circulación, constituya un peligro para la misma o la perturbe gravemente.

 

4 - SUBJETU PASIBOA

4 - SUJETO PASIVO

4. Artikulua.
Artículo 4.

Subjektu pasibo izango dira erretiratutako ibilgailuen titularrak eta adierazitako tarifak ordaindu beharko dituzte, urraketaren arabera dagokien isunaz gain, kasu hauetan izan ezik:  .

Son sujetos pasivos los titulares de los vehículos retirados que vienen obligados a pagar las tarifas que se señalen con independencia de la multa que corresponda según la infracción cometida, excepto en los siguientes supuestos:

1.- Ibilgailua erretiratzea eta zaintzea eragin duenean ebazpen judizial batek edo beste edozein administrazio edo neurri hori hartzeko eskumena duen erakunde publikoren erabakiak.

1.- Cuando la retirada y custodia tenga lugar en virtud de resoluciones judiciales o de cualquier otra Administración u organismo público con potestad para adoptar esta medida.

Subjektu pasiboa izango da ebazpena eman zuen administrazioa edo errekerimendua egin zuen organo judiziala dagoen lurraldeko administrazio autonomikoa

El sujeto pasivo será la Administración que dictó la resolución o Administración autonómica en cuyo territorio se ubique el órgano judicial que realizó el requerimiento.

2.- Ibilgailua legez kontra erabiltzen bada, betiere jabeak salatu badu bidegabeki jabetu dutela eta egiaztatuta geratzen bada legez kontra erabili dutela.

2.- En los casos de utilización ilegítima del vehículo, siempre que la apropiación hubiese sido denunciada por su propietario o propietaria y quede suficientemente acreditada la ilegitimidad de su utilización.

Subjektu pasioa izango da ibilgailua legez kontra erabili duena, baldin eta bere erantzukizuna ebazpen judizial irmoan ezarri bada.

El sujeto pasivo será la persona que utilizó ilegítimamente el vehículo, una vez su responsabilidad haya resultado fijada en resolución judicial firme.
 

5 - ZERGA OINARRIA

5 - BASE IMPONIBLE

5. Artikulua.

Artículo 5.

Zerbitzuaren kostua izango da zerga oinarria eta garraio, egun eta zatikien arabera zehazturiko zenbatekoaz adieraziko da.

La base imponible viene determinada por el coste del servicio y expresada en cuantía determinada por transporte, día y fracción.
 

6 - KUDEAKETA ETA DIRU-BILKETARAKO ARAUAK

6 - NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

6. Artikulua.

Artículo 6.

Garabia ibilgailua aparkaturik dagoen lekura joate hutsagatik sortuko da tasa. Ibilgailua erretiratzeari ekin aurretik ordaintzen bada tasa, %50eko hobaria ezarriko da. Edozein gisatan, bidezko ziurtagiria luzatuko da.

La tasa se devengará por el mero hecho de acudir la grúa al lugar donde el vehículo se halle estacionado. Se establecerá una bonificación del 50% si se procede al abono del precio público antes de procederse a la retirada efectiva del vehículo. En todo caso se expedirá el comprobante correspondiente.
 

7 - ARAU OROKORRAK

7 - REGULACIONES GENERALES

7. Artikulua.

Artículo 7.

Ordenantza honen bidez ezartzen den eskubide ordainarazpenak ez du salbuesten, zirkulazio nahiz udaltzaingoaren arauak urratzeagatik bidezkoak diren zigorrak ordaintzea.

La exacción de derechos que se establece por la presente Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación.

8. Artikulua.

Artículo 8.

1.- Udalak, horretarako ezarrita dituen tokietan jasorik dituen ibilgailuen salmenta egingo du enkante publikoaren bidez titularrei jasotze eta gordetzearen berri espreski eman ondoren eta erretiratze egunetik bi hilabete beranduago, ibilgailu abandonatutzat jotzen delarik, egingo den jasotze errekerimenduaren jakinarazpenetik ibilgailuen titularrek haietaz arduratzeko neurri egokiak hartzen ez badituzte.
1.- El Ayuntamiento procederá al envío al desguace de los vehículos que tenga depositados en los locales o recintos establecidos al efecto cuando, después de haberse notificado expresa y formalmente a sus titulares la circunstancia de su retirada y depósito y transcurridos dos meses de dicha retirada, considerándose vehículo abandonado, sin que aquellos adopten las medidas adecuadas para hacerse cargo de los mismos .

2.- Trafikoko Probintziako Buruzagitzaren artxibo eta erregistroetan, ibilgailuaren matrikulari dagokionez, helbide gisa adierazitako lekuan gordailututako ibilgailuen titularrak ezezagunak direnean, edo non dauden ez dakitenean, horiek aurkitzeko egin beharreko kudeaketak emaitzarik gabeak direnean, aurreko zenbakian aipatutako jakinarazpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ediktu baten bidez egingo da, eta bertan zehaztuko dira, ahal den moduan, erreferentziak eta ezaugarria.

2.- Cuando los titulares de los vehículos depositados fuesen desconocidos en el lugar señalado como domicilio en los Archivos y Registros de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente a la matrícula del vehículo, o se encontrasen en ignorado paradero, una vez que resulten infructuosas las gestiones que deberán realizarse para su localización, la notificación a la que se refiere el número anterior se practicará mediante edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado, en los que se especificarán con la precisión posible las referencias y características.

3.- Aurreko xedapenak ez dira aplikatuko, ibilgailuen lapurreta edo, behar bezala justifikatutako, jabearen borondatearen kontra egindako ibilgailuaren beste erabilera batzuen kasuetan.
3.- Las disposiciones que anteceden no se aplicarán cuando los vehículos se hallaren implicados en casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular debidamente acreditados y justificados.

9. Artikulua.

Artículo 9.

Desegitearen enpresa esleipendunak ibilgailuengatik ordaintzen duen zenbatekoa ibilgailu horien titularrek ordaindu behar dituzten erretiratze- eta egonaldi-tasetatik kenduko da.
El importe que la empresa adjudicataria del desguace abone por los vehículos se deducirá de las tasas por retirada y estancia que los titulares de dichos vehículos tienen que abonar.
 

8 - ZUZENBIDE OSAGARRIA

8 - DERECHO SUPLETORIO

10. Artikulua.

Artículo 10.

Ordenantza honetan aurrikusten ez denetan, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legean, Errenteriako Zirkulazio Ordenantzan eta aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren esanetara egongo da.

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de Tráfico, Circulación y Ley de Seguridad Vial, Ordenanza Municipal de Tráfico de Errenteria y disposiciones generales que sean de aplicación.
 

9 - AMAIERAKO XEDAPENA

9 - DISPOSICION FINAL

11. Artikulua.

Artículo 11.

Ordenantza hau indarrean egongo da ahalik eta bere alda­keta edo derogazioa erabakitzen ez den bitartean.

La presente Ordenanza continuará en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación.