3.10 TASA: AGIRIAK ETA BESTELAKO MATERIALAK EMATEAGATIK.

3.10 TASA: EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y OTRO MATERIAL.

 
 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

 

1 - Fotokopiak, kopiak...

1 - Fotocopias, copias...

1. Artikulua.

Artículo 1.

Pertsona interesatuak eskatuta, administrazio-espedienteetako dokumentuak edo artxiboan daudenen kopiak

Copias de documentos incorporados a expedientes administrativos u obrantes en el archivo municipal a petición de persona interesada.

Fotokopia/inprimaketa paperean txuri-beltz (DIN-A4 formatua)
0,10
Fotocopia/impresión en papel blanco y negro (formato DIN-A4)
Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A4 formatua)
0,15
Fotocopia/impresión en color (formato DIN-A4)
Fotokopia/inprimaketa txuri-beltz (DIN-A3 formatua)
0,21
Fotocopia/impresión en papel blanco y negro (formato DIN-A3)
Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A3 formatua)
0,31
Fotocopia/impresión en color (formato DIN-A3)
Euskarri digitaleko dokumentuak erreproduzitzea (euskarririk gabe)
-
Reproducir documentos en soporte digital (sin soporte), en blanco y negro/color, por cada hoja:
DIN A4 (297×210 mm:) - DIN A10 (26x37 mm):
0,10
DIN A4 (297×210 mm:) - DIN A10 (26x37 mm):
DIN A3 (420×297 mm)
0,21
DIN A3 (420×297 mm)
DIN A2 (594×420 mm)
1,03
DIN A2 (594×420 mm)
DIN A1 ( 841×594 mm)
2,05
DIN A1 ( 841×594 mm)
DIN A0 (1189×841 mm)
4,10
DIN A0 (1189×841 mm)
Emandako CD-DVD euskarria
1,03
CD-DVD entregado como soporte
Kopia paperean (bestelako formatuak)
2,87
Copia en papel (otros formatos)
Ortofoto kopia
5,79
Copia Ortofoto
Kopia berregingarria
9,98
Copia en reproducible
Kopia argazki paperean (cm2. Bakoitza)
0,04
Copia en papel fotográfico (por cm2)
Igortze errekargua
6,05
Recargo por envío
Informatika zerrendak, bakoitzeko
507,74
Listados informáticos, cada uno

2 - Udaltzaingoaren zerbitzuak

2 - Servicios de la Policía Local

2. Artikulua

Artículo 2.

Karabinak baimentzea
10,42
Autorización de carabinas
Itoetako giltzak:
-
Llaves de hitos:
Giltza erabiltzeko prezioa
10,42
Precio por uso de llave
Behin-behineko erabilerarako fidantza
43,07
Fianza por eventualidad
Txostenak (bakoitza)
10,10
Informes varios (unidad)
Istripuen parteak (bakoitzeko)
26,45
Partes de accidentes (unidad)
Animalien erregistroan izena eman izanaren egiaztagiria (bakoitza)
17,90
Inscripción en el Registro de animales peligrosos (cada una)
Trafikoko atestatuak (bakoitzeko)
122,25
Atestados de tráfico (unidad)
Animalia arriskutsuak izan daitezkeenak edukitzeko lizentzia edo litzentziaren berrikuntza
7,11
Licencia o renovación de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos
Eskola-garraiorako baimena
10,42
Autorización transporte escolar
Bizikleta-erregistroan inskribatzea bizikleta
1,07
Inscripción de bicicleta en el Registro de Bicicletas

3 - Udal kartografia eguneratzeagatik sustatzaile pribatuari tasa kobratzea

3 - Cobro de la tasa al promotor privado para la actualización de la cartografía municipal

3. Artikulua.

Artículo 3.

Urbanizazio proiektuetarako lehen hektarearako edo txikiago
1.144,03
Proyectos de Urbanización, primera hectárea o menor
Urbanizazio proiektuetrako, hurrengo hektareatarako
633,67
Proyectos de Urbanización, siguientes hectáreas
Ordainketarako soilik kontuan hartuko da azalera publikoa, eta bestelako tarifa ezarriko zaie titurlaasun pribatuko lursailei.
-
Para el cobro se medirá únicamente la superficie pública resultante, dejando para la aplicación de otra tarifa las parcelas de titularidad privada.
Eraikuntza berriko obra lizentzia, lehen hektarearako edo txikiago
1.144,03
Licencias obra nueva, primera hectárea o menor
Eraikuntza berriko obra lizentzia, hurrengo hektareatarako
633,67
Licencias obra nueva, siguientes hectáreas
Eraisteko lizentziatarako, hektarea bakoitzerako
633,67
Licencias de derribos, por hectárea
Birgaitzeko eraikinetan fatxada edo jabari publikoko lerrokatzei eragiten dieten Eraikuntza Obretako lizentziatarako
633,67
Licencia de obra de edificación para rehabilitación de edificios que en alguna medida afecten a alineaciones de fachada o vía pública
Eraikinaren gainean eraikitzeko emandako lizentziatarako
255,76
Licencias de edificación concedidas a levantes
Eraikinak handitzeko emandako Eraikuntza Obretako lizentziatarako
372,35
Licencias de edificación a ampliaciones de edificios
Lurrak mugitzeko emandako lizentziatarako, geroago eraikuntza lizentziarik izango ez badute
377,75
Licencias de movimientos de tierras que no conlleven licencia de edificación posterior.
Patioak, jolasguneak edo antzekoak estaltzeko emando obra lizentziatarako
188,87
Licencia obra de edificación para cubrición de patios, zonas de recreo o similar