3.10 TASA: AGIRIAK ETA BESTELAKO MATERIALAK EMATEAGATIK.

3.10 TASA: EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y OTRO MATERIAL.

 
I.- TARIFAK. 

Pertsona interesatuak eskatuta, administrazio-espedienteetako dokumentuak edo udal liburutegi edo artxiboan daudenen kopiak.

 1. Artikulua.
I.- TARIFAS. 

Copias de documentos incorporados a expedientes administrativos o obrantes en la bibilioteca o archivo municipal a petición de persona interesada.

 Artículo 1.  
 

- Tarifak

- Tarifas

 

01 - Tarifak:

01 - Tarifas:

1.- Fotokopia/inprimaketa paperean txuri-beltz (DIN-A4 formatua)
0,10
1.- Fotocopia/impresión en papel blanco y negro (formato DIN-A4)
2.- Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A4 formatua)
0,15
2.- Fotocopia/impresión en color (formato DIN-A4)
3.- Fotokopia/inprimaketa txuri-beltz (DIN-A3 formatua)
0,20
3.- Fotocopia/impresión en papel blanco y negro (formato DIN-A3)
4.- Fotokopia/inprimaketa koloretan (DIN-A3 formatua)
0,30
4.- Fotocopia/impresión en color (formato DIN-A3)
5.- Euskarri digitaleko dokumentuak erreproduzitzea (euskarririk gabe)
-
5.- Reproducir documentos en soporte digital (sin soporte), en blanco y negro/color, por cada hoja:
DIN A4 (297×210 mm:) - DIN A10 (26x37 mm):
0,10
DIN A4 (297×210 mm:) - DIN A10 (26x37 mm):
DIN A3 (420×297 mm)
0,20
DIN A3 (420×297 mm)
DIN A2 (594×420 mm)
1,00
DIN A2 (594×420 mm)
DIN A1 ( 841×594 mm)
2,00
DIN A1 ( 841×594 mm)
DIN A0 (1189×841 mm)
4,00
DIN A0 (1189×841 mm)
6.- Emandako CD-DVD euskarria
1,00
6.- CD-DVD entregado como soporte
7.- Kopia paperean (bestelako formatuak)
2,80
7.- Copia en papel (otros formatos)
8.- Ortofoto kopia
5,64
8.- Copia Ortofoto
9.- Kopia berregingarria
9,73
9.- Copia en reproducible
10.- Kopia argazki paperean (cm2. Bakoitza)
0,04
10.- Copia en papel fotográfico (por cm2)
11.- Igortze errekargua
5,90
11.- Recargo por envío
12.-Informatika zerrendak, bakoitzeko
494,87
12.- Listados informáticos, cada uno

13 - Udaltzaingoaren zerbitzuak

13 - Servicios de la Policía Local

Karabinak baimentzea
10,15
Autorización de carabinas
Itoetako giltzak:
-
Llaves de hitos:
Giltza erabiltzeko prezioa
10,15
Precio por uso de llave
Behin-behineko erabilerarako fidantza
41,98
Fianza por eventualidad
Txostenak (bakoitza)
9,84
Informes varios (unidad)
Istripuen parteak (bakoitzeko)
25,78
Partes de accidentes (unidad)
Animalien erregistroan izena eman izanaren egiaztagiria (bakoitza)
17,45
Inscripción en el Registro de animales peligrosos (cada una)
Trafikoko atestatuak (bakoitzeko)
119,15
Atestados de tráfico (unidad)
Animalia arriskutsuak izan daitezkeenak edukitzeko lizentzia edo litzentziaren berrikuntza
6,93
Licencia o renovación de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos
Eskola-garraiorako baimena
10,15
Autorización transporte escolar
Bizikleta-erregistroan inskribatzea bizikleta
1,04
Inscripción de bicicleta en el Registro de Bicicletas

14 -

14 -

Espediente-izapideetan, aginduzko iragarkiak argitaratzeagatik sortutako gastuak dagokien zenbatekoagatik fakturako dira. Era berean, ekarritako dokumentuak euskaratzeko itzulpen-gastuak kobratuko dira.
-
En la tramitación de expedientes, los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios preceptivos, serán facturados por el importe correspondiente, así como los de traducción al euskera de la documentación aportada.

15 - Udal kartografia eguneratzeagatik sustatzaile pribatuari tasa kobratzea

15 - Cobro de la tasa al promotor privado para la actualización de la cartografía municipal

Hirigintza proiektuetarako 1.115,04 €-ko tasa ezarriko da lehen hektarearako eta 178,62€-ko tasa hurrengoetarako. Kontua hartu behar da hektarea bat baino gutxiagoko proiektu batean 1.115,04€ kobratuko dela. Ordainketarako soilik kontuan hartuko da azalera publikoa, eta bestelako tarifa ezarriko zaie titulartasun pribatuko lursailei.
-
Para Proyectos de Urbanización se aplicará una tarifa de 1.115,04€ la primera hectárea y de 617,62€ las siguientes. Teniendo en cuenta que un proyecto menor de una hectárea se cobrará 1.115,04€. Para el cobro se medirá únicamente la superficie pública resultante, dejando para la aplicación de otra tarifa las parcelas de titularidad privada.
Eraikitze Berriko Eraikuntza Obrako Baimenetarako 1.115,04€-ko tarifa ezarriko da lehen hektarearako eta 617,62€-ko tasa hurrengoetarako. Hektarea bat baino gutxiagoko proiektu txikia denez 1.115,04€ kobratuko dira.
-
Para Licencias de Obra de Edificación de Nueva construcción concedida, se aplicará una tarifa de 1.115,04€ la primera hectárea y de 617,62€ las siguientes. Teniendo en cuenta que un proyecto menor de una hectárea se cobrará 1.115,04€.
Berekin kartografia aldatzea dakarten emandako Eraisteko Baimenetarako, hektarea bakoitzeko 617,62€-ko tarifa ezarriko da.
-
Para Licencias de Derribos concedidas que supongan una modificación de la cartografía, se aplicará una tarifa 617,62€ por hectárea, siendo esta la tarifa.
Birgaitzeko eraikinetan fatxada edo jabari publikoko lerrokatzei eragiten dieten Eraikuntza Obretako lizentzietan, 617,62€-ko tarifa ezarriko da.
-
Para licencias de Obra de Edificación para rehabilitación de edificios que en alguna medida afecten a alienaciones de fachada o vía pública, se aplicará una tarifa de 617,62€.
Eraikinaren gainean eraikitzeko emandako Eraikuntza Lizentziei 249,28 €-ko tarifa aplikatuko zaio.
-
Para Licencias de Edificación concedidas a levantes de edificios se aplicará una tarifa de 249,28€.
Eraikinak handitzeko emandako Eraikuntza Lizentziei 362,19 €-ko tarifa aplikatuko zaie.
-
Para Licencias de Edificación concedidas a ampliaciones de edificios, se aplicará una tarifa de 362,91€.
Lurrak mugitzeko emandako lizentziei, geroago eraikuntza lizentziarik izango ez badute, 368,17€-ko tarifa aplikatuko zaie.
-
Para Licencias de movimientos de tierras concedidas que no conlleven licencia de edificación posterior, se aplicará una tarifa de 368,17€.
Patioak, jolasguneak edo antzekoak estaltzeko emandako Eraikuntza Obretako lizentziei, 184,09€-ko tarifa aplikatuko zaie.
-
Para la licencias de Obra de Edificación concedidas para cubrir patios, zonas de recreo o similar, se aplicará una tarifa de 184,09€.