3.11 TASA: BIDE PUBLIKOAN APARKALEKUA ARAUTZEN DUEN ZERBITZUA (TAO) ESKAINTZEA.

3.11 TASA: REGULACIÓN DE APARCAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA (OTA).

 
 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

1. Artikulua.
Articulo 1.
 

1 - Ordutegi mugatuan aparkatzeko baimena

1 - Autorización de aparcamiento con limitación de horario

1. Tarifa
-
Tarifa 1
0-15 minutu arte - Salbuetsita
-
De 0 a 15 minutos - Exento
20 minutu (minimoa)
0,45
(Mínimo) 20 minutos
30 minutu
0,65
30 minutos
60 minutu
1,65
60 minutos
92 minutu (maximoa)
2,20
(Máximo) 92 minutos
2. Tarifa
-
Tarifa 2
30 minutu (minimoa)
0,45
(Mínimo) 30 minutos
60 minutu
1,30
60 minutos
90 minutu
1,90
90 minutos
120 minutu
2,30
120 minutos
180 minutu
3,35
180 minutos
240 minutu (maximoa)
4,10
(Máximo) 240 minutos

Tarifan adierazitako zenbatekoak euroko 5 zentimoko zatigarriak izango dira. 1. tarifaren minimoa 0,45 € eta maximoa 2,20 €-koa izango da; 2. tarifaren minimoa 0,45 € izango da, eta gehienez 4,10 €.

Los importes señalados en la tarifa serán fraccionables, por tramos de 5 céntimos de euro, con un mínimo de 0,45 € y un máximo de 2,20 € para la tarifa 1 y con un mínimo de 0,45 € y un máximo de 4,10 € para la tarifa 2.

2 - Egoiliar gaitze titulu berezia

2 - Titulo habilitante especial de residente

Urte o frakzioko, 1. ibilgailuarentzako
39,48
Año o fracción para el 1er. vehículo
Urte o frakzioko, 2. ibilgailuarentzako
59,13
Año o fracción para el 2º vehículo
Urte edo frakzioko, 3. ibilgailuarentzako
88,76
Año o fracción para el 3er. vehículo
Urte edo frakzioko, 4. ibilgailuarentzako
133,01
Año o fracción para el 4º vehículo
Urte edo frakzioko, 5. ibilgailuarentzako eta ondorengoentzako.
199,64
Año o fracción para el 5º vehículo y siguientes.

Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da.

La tarifa será anual e indivisible

3 - Merkatarientzako gaitze-titulu berezia

3 - Título habilitante especial de comerciantes

Orokorra - urteko
276,44
General - anual
Asterokoko merkatu txikiari mugatua
50,33
Restringida al mercadillo semanal

Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da.

La tarifa será anual e indivisible

4 - Zerbitzu publikoari atxikitako ibilgailuetarako gaitze -titulu berezia

4 - Título habilitante especial de vehículo asociado a servicio público.

Zerbitzu publikoari atxikia
50,33
Asociado a servicio público

Salbuetsita egongo dira zuzenean edo zeharka emandako udal-zerbitzu publikoari lotutako titulu gaitzaileak.

Los títulos habilitantes asociados a servicio publico municipal prestado directa o indirectamente estarán exentos.

5 - Ibilgailu ofizialen gaitze-titulu berezia

5 - Título habilitante especial de vehículo oficial

Zerbitzu publikoari atxikia izanez gero
Salbuetsia/Exento
Asociado a servicio público

2 - GAITZE TITULU BEREZIAK KUDEATZEKO ARAUAK

2 - NORMAS DE GESTIÓN PARA LOS TÍTULOS HABILITANTES

2. Artikulua.

Artículo 2.

1.- Tasa horiek urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko dira eta, urtero, errezibo bakar baten bidez kobratuko da tarifaren zenbateko osoa; araudian aurreikusitako ohiz kanpoko kasuetan. Horiez gain, urte naturalarekin bat ez datozen alta berriak direnean, proportzioanalki kalkulatuko da tarifa, alta eman eta abenduaren 31 artean dauden hiruhilabetekoen arabera.

1.- Estas tasas devengaran el 1 de enero de cada año y se cobrarán anualmente en un solo recibo por el importe total de la tarifa salvo en los casos excepcionales previstos en la normativa y las altas nuevas que no coincidan con el año natural, en cuyo caso se calculará de forma proporcional al número de trimestres existentes entre la fecha de alta y el 31 de diciembre.

Ordainketa ezin izango da zatikatu ondorengo egoeretan:

El fraccionamiento no se hace extensivo a los siguientes supuestos:

A.- Bajak helbidea aldatzeagatik

A.- Bajas por cambio de domicilio

B.- Ibilgailuen bajak

B.- Bajas de vehículos.

Beste egoera batzuk:

Otros supuestos:

Ibilgailua ordezkatuz gero, ordezkatua izan den ibilgailuaren titularrak ez du zergarik ordainduko ibilgailu berriarengatik.

En caso de sustitución de vehículo, el titular del vehículo sustituido, no tributará por el vehículo nuevo.

Ibilgailua eskualdatuz gero, zerbitzuan alta ematen diren zerga berak ordainduko ditu erosleak; aurreko jabeak beste ibilgailu bati transferitzen ez badio.

En caso de transmisión del vehículo, el comprador tributará como alta nueva en el servicio, salvo que el anterior propietario no lo transfiera a ningún otro vehículo.

2.- Gaitze.titulua baliozkoa izateko, ezinbestekok betebeharra izango da tarifa ordaintzea.
2.- El abono es requisito indispensable para la validez del título habilitante.
Titulu hori indarrean mantenduko da helbideratutako erreziboetan, baja eskatu bitartean; izan ere, helbideratzeak titulua automatikoki eta urtero berritzea dakar.
Este titulo se mantendrá vigente en los recibos domiciliados hasta solicitar la baja, ya que la domiciliación implica la renovación automática y anual del citado título.
3.- Baja emateko eskaerak espresuki egingo dira eta indarrean jarriko dira eskatu ondorengo epealdian. Kuota ezin izango da zatikatu. Baja emateko eskatzailearen etxean baimendutako titulu gaitzaile bat baino gehiago egonez gero, eskabidean zehaztu beharko da, baja eman ondoren, horien arteko lehentasuna. Bestela, ez da aldaketarik egingo.
3.- Las solicitudes de baja se realizarán de forma expresa y surtirán efecto a partir del período siguiente a la solicitud. No se realizarán fraccionamientos de cuota. Si existiera más de un título habilitante autorizado en el domicilio del solicitante de la baja, se deberá definir en la solicitud como quedará la prelación entre los mismos tras la baja. En caso contrario, no se realizará ningún cambio.
5.- Tasa ez ordaintzeak automatikoki eragingo du tituluari baja ematea. (helbideratuak/helbideratu gabeak).
4.- El impago de la tasa conllevará la baja automática del citado título. (domiciliados/no domiciliados) .

6.- Urteko lehenengo hiruhilabetean kobratuko da.

6.- Se cobrará durante el primer trimestre del año.