3.16 TASA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA.

3.16 TASA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

 
1. Artikulua. Xedea.

Errenteriako etxez etxeko laguntza-zerbitzua jasotzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzea da.
Artículo 1.- Objeto.  

Regular la aportación económica que tienen que realizar las personas por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.  
2.Artikulua. Subjektu pasiboa.  

Subjektu pasiboa zerbitzuaz baliatzen den laguna izango da.
Artículo 2.- Sujeto pasivo.  

El sujeto pasivo es la persona usuaria del servicio.  
3. Artikulua. Ordaindu beharrekoa.
Artículo 3.- Determinación de la aportación económica.

A) Zerbitzuaz baliatzen diren pertsonen diru-ahalmena kalkulatzeko:

A) Cálculo de la capacidad económica de las personas beneficiarias:

Ahalmen ekonomikoa honako balorazio elementuen arabera kalkulatuko da: errenta, ondarea eta zerbitzuaren onuradun direnak.  

Errenta honako irizpideen arabera ezartzen da:
La capacidad económica se calcula de acuerdo a los siguientes elementos de valoración: Renta, patrimonio y personas beneficiarias del servicio.  

La renta se determina según los siguientes criterios:  
- Zerbitzua etxeko laguntza eta zerbitzu mistoa (etxekoa+pertsonala), bizikidetza unitatearen kide guztiek dituzten diru-sarrera garbi guztiak kontabilizatzen dira.

- Si el servicio es de apoyo doméstico y servicio mixto (doméstico+personal), se contabilizan los ingresos netos conjuntos de todos los miembros de la unidad de convivencia.

- Zerbitzua laguntza pertsonala soilik bada, onuradunaren diru-sarrera garbiak soilik kalkulatzen dira. Senar-emazte edo izatezko bikote badira, bi pertsonen diru-sarrera garbiak batzen dira eta diru-kopuru hori zati bi egiten da, eta zatietako bat besterik ez da kontuan hartzen.

- Si el servicio es sólo de apoyo personal, se contabilizan solo los ingresos netos de la persona beneficiaria. En caso de matrimonios o uniones de hecho, se suman los ingresos netos de ambas personas y se divide entre dos, computándose sólo una de las partes.

Bestalde, ondareari dagokionez, kontuan hartu behar da per capita ondarea (ohiko etxebizitza kontuan hartu gabe) 38.521,61 €tik (2014 urterako ezarritako kopurua) gora duten pertsonek ondare hori gainditzen duen zatiarekin, ordaindu beharko dutela ezarritako ordu/prezioa guztia ekitaldi bakoitzerako.

Por su parte, en cuanto al patrimonio hay que tener en cuenta que las personas cuyo patrimonio per cápita (sin computar la vivienda habitual) supere los 38.521,61 € (cantidad establecida para el 2014) con la parte que excede de ese patrimonio, pagarán el total del precio/hora establecido para cada ejercicio.

Ondarea zein den erabakitzeko errenta erabakitzeko ezarritako irizpide berak jarraituz egiten da, hau da, pertsonak jasotzen duen zerbitzu motaren arabera kontuan hartzen da bizikide guztien ondarea edota soilik zerbitzua jasotzen eta/edo ezkontideak jasotzen duenarena.

La determinación del patrimonio se realiza siguiendo los mismos criterios establecidos para la determinación de la renta, es decir, dependiendo del tipo de servicio que la persona recibe se tiene en cuenta el patrimonio de todos los convivientes o sólo de la persona que recibe el servicio y/o su cónyuge.

Edonola ere, urtero xedapen askeko zenbatekoaren diru-kopurua kalkulatzen da, hain zuzen ere prestazioa jasotzen duenaren Ondorio Anitzeko Errenta Adierazle Publikoaren (OAEAP) xedapen askeko % 100ko gutxieneko eta % 120ko gehieneko zenbatekoa ziurtatzeko. Familia unitate edo bizikidetza osatzen duten kide kopurua bat baino gehiago bada, diru-kopuru horri bigarren kideagatik OAEAPren % 40 gehituko zaio eta % 30 gainerako kide bakoitzarengatik.

No obstante, anualmente se determina la cuantía de libre disposición que consiste en asegurar un importe mínimo de libre disposición del 100% del IPREM y un máximo del 120% a la persona que recibe la prestación. Si el número de integrantes de la unidad familiar o de convivencia fuera superior a uno, se añadiría a dicha cuantía el 40% del IPREM por el segundo miembro y un 30% por cada uno de los restantes miembros.

B) Erabiltzailearen ekarpenaren zenbatekoa erabakitzea:

B) Determinación del importe de la aportación del usuario:  

Onuradunaren errenta eta ondarearen arabera kalkulatzen da pertsona bakoitzak ordaindu behar duen indarrean dagoen ordu/prezioa gainean, etxez etxeko laguntzarako aurreikusitako ordu kopuruari dagokion erabiltzaile bakoitzaren ekarpenaren hileroko zenbatekoa kalkulatuta, betiere xedapen askeko diru-kopurua bermaturik.

Según la renta y el patrimonio de la persona, se calcula el porcentaje que cada persona tiene que pagar sobre el precio/hora vigente, calculando el importe mensual de la aportación del usuario correspondiente al número de horas de SAD previstas, garantizando siempre la cantidad de libre disposición.

Aurreko eragiketa eginez gero, eta xedapen askeko diru-kopurua bermatzen ez bada, dagokion ekarpen portzentajea ezarriko zaio diru-sarreren ondo-ondoko tarteari, era horretan bermatura gera dadin diru-kopuru hori.

En el supuesto de que realizada la operación anterior, no se garantice la cantidad de libre disposición, se aplicará el porcentaje de aportación correspondiente el tramo de ingresos inmediatamente inferior hasta que así quede garantizada dicha cantidad.

Dena den, edozein erabiltzailek gutxienez ordaindu beharko du Etxe Etxeko Laguntzaren ordu/prezioaren % 1,5.

En cualquier caso, toda persona usuaria abonará como mínimo el 1,5% del precio/ hora del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Baldin eta pertsonak aldi berean hainbat zerbitzu erabiltzen baditu (zerbitzu hau eguneko zentro batekin, alojamendu alternatiboa pertsona autonomoentzat...), diru-sarreretatik kenduko da pertsonak egiten duen ekarpena aldi berean erabiltzen duen prestazio sozialarengatik.
En el supuesto de que la persona realice un uso simultáneo de servicios (este servicio con un centro de día, alojamiento alternativo para personas autónomas,...), se deducirán de los ingresos, la totalidad de la aportación que realiza la persona por la prestación social que utiliza simultáneamente.
4. Artikulua. Tarifa.

Zerbitzuaren orduko prezioa Gipuzkoako Foru Aldundiak Errenteriako Udalari proposatutako finantzazio-hitzarmenean ezartzen da.
Artículo 4.- Tarifa  

El precio hora del servicio viene establecido en el marco del convenio de financiación propuesto por la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa al Ayuntamiento de Errentería.  
5. Artikulua. Kobratzeko epea.  

Tasa hilabetea amaituta kobratzen da.
Artículo 5.- Período de cobro.  

El cobro de la tasa correspondiente se realiza a mes vencido.  
6. Artikulua. Ekarpenak urtero berrikustea.

Erabiltzaileen ekarpena urtero berrikusiko da, errenta eguneratuak doitzeko asmoz.
Artículo 6.- Revisión anual de aportaciones.  

Anualmente se revisará la aportación de las personas usuarias, al objeto de ajustar sus rentas actualizadas.