3.16 TASA: ETXEBIZITZAK DENBORALDI BATEZ ALOKATZEA.

3.16 TASA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIVIENDAS POR ALOJAMIENTO TEMPORAL.

 
 

1 - XEDEA

1 - OBJETO

1. Artikulua.

Artículo 1.

Ordenantzaren xedea udal etxebizitzak denboraldi batez alokatzeko tasa arautzea da.

Esta ordenanza tiene por objeto regular la tasa por prestación del Servicio de viviendas de alojamiento temporal.

 

2 - SUBJETU PASIBOA

2 - SUJETO PASIVO

2. Artikulua.

Artículo 2.

Subjektu pasiboa zerbitzuaz baliatzen den pertsona izango da, edo beste herri bateko Gizarte Zerbitzuetatik bidalia izan bada, hango Udala.

El sujeto pasivo es la persona usuaria del servicio, o en el caso de que la persona haya sido derivada desde los servicios sociales de otro municipio, el Ayuntamiento correspondiente.

 

3 - HILEROKO ERRENTA ERABAKITZEKO MODUA

3 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA MENSUAL

3. Artikulua.

Artículo 3.

1.- Hileroko errentaren tasa bizikidetza unitatea osatzen duten kideen kopuruaren, zerbitzua eskatzeko arrazoiaren eta erabiltzaileen sarreren araberakoa izango da.

1.- La tasa de la renta mensual variará según el número de personas que componen la unidad convivencial, los motivos por el que se solicita el servicio y los ingresos de los usuarios.

Zerbitzua eskatzen duen pertsonak edo familiak gastua estaltzen duen aseguru bat badu, tasa osoa ordaindu beharko du.

En los casos que la persona o familia que solicita el servicio tengo cobertura de seguro que cubra el gasto, deberá abonar la totalidad de la tasa que le corresponda.

2.- Zerbitzua jaso eta okupatuko duten familia-unitateko pertsona-kopurua aintzat hartuko da. Ezarritako prezioa etxebizitza erabat beteta egongo bailitzan da, kontuan izanik gehienez ere 6 pertsona sartuko direla. Tasa pertsonako da, ez gelako, horiek konpartitu behar direlako.

2.- Número de personas de la unidad familiar que accedan al servicio y ocupación. Se establece un precio de ocupación total de la vivienda teniendo una capacidad máxima de 6 personas. La tasa es por persona, no por habitación, las habitaciones son compartidas.

3.- Pertsonako edo familiako gutxiengo tasa 15 eguneko egonaldiari dagokiona izango da. Pertsona edo familiak eguneko ezarritako prezioa etxebizitzan sartzen denean ordaindu beharko du.

3.- La tasa mínima por persona o familia será la correspondiente a 15 días de estancia. La persona o familia deberá de abonar el precio establecido por día en el momento en que se ocupe la vivienda.

4.- Erabiltzaileak ez badu ostatuagatiko prestaziorik jasotzeko eskubiderik edo Sarrerak Bermatzeko Errentan finkatutakoa baino gutxiago kobratzen badu, gehienez ere hileko sarreren % 20 ordainduko du; hala ere, zenbateko horrek ez du gaindituko ordaintzea dagokion tasaren muga.

4.- En caso de que la persona o familia usuaria no tenga derecho a prestaciones en concepto de alojamiento o cobre menor cantidad que la estipulada por la RGI, abonará como máximo el 20% de sus ingresos mensuales, sin que dicha cuantía supere el límite de la tasa general que le corresponde pagar

5.- Aparteko kasuetan, erabiltzailea ordainketatik salbuetsi ahal izango da, betiere Udaleko gizarte zerbitzuek hala erabakitzen badute.

5.- Excepcionalmente la persona o familia usuaria podrá quedar exenta de pago siempre que así lo determinen desde los servicios sociales municipales.

6.- Tasa hauek ordaindu beharko dira:

6.- Las tasas a abonar serán las siguientes:

 

- Tasak

- Tasas

Etxebizitza osoa, hilabetean minimoa
156,23
Toda la vivienda, mínimo al mes
Etxebizitza osoa, eguneko prezioa
10,41
Toda la vivienda, precio por día
1 pertsona, hilabetean minimoa
62,49
1 persona, mínimo al mes
1 pertsona, eguneko prezioa
4,18
1 persona, precio por día
2 pertsona, hilabetean minimoa
124,98
2 personas, mínimo al mes
2 pertsona, eguneko prezioa
8,32
2 personas, precio por día
3 pertsona, hilabetean minimoa
156,23
3 personas, mínimo al mes
3 pertsona, eguneko prezioa
10,41
3 personas, precio por día