3.18 TASA: KALEAN ABANDONATURIKO ABEREAK JASO ETA ZAINTZEKO ZERBITZUA.

3.18 TASA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y CUIDADO DE ANIMALES ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.

 
 

- Tarifak

- Tarifas

 

- Ordaindu beharreko tarifak:

- Las tarifas a abonar son las siguientes:

1.- Egun bakoitzeko egonaldia
- -
1.- Cada día de estancia
- Katuak:
7,37
- Gatos:
Txakurrak:
8,60
- Perros:
2.- Eutanasia
-
2.- Eutanasia
- Katuak:
66,32
- Gatos:
- Txakurrak:
78,63
- Perros:
3.- 40k. arteraino animalien errausketa
55,27
3.- Incineración de un animal hasta 40kg.
4.- 40 kilo baino gehiagoko animali baten errausketa
78,60
4.- Incineración de un animal de más de 40 kg
5.- Ibigailua eta bilketarako gaitutako pertsonalaren irteera (animali jasotzea, irteera hutsak, gorputz hilak jasotzea, tranpa kaiola,...)
67,55
5.- Salida del vehículo y personal cualificado para la recogida (recogida de animales, salidas vacías, recogida de cadáveres, colocación de jaulas,..)
6.- Arma anestesikoaren erabilera
92,11
6.- Uso del arma anestésica
7.- Albaitariaren berrikustea, barru eta kanpoko desparazitazioa eta garbiketa
24,56
7.- Revisión veterinaria, desparasitación interna y externa y limpieza
8.- Txertaketa
27,02
8.- Vacunación
9.-Mikrotxipa ezarri
27,02
9.- Implantación de microship
10.- Esterilizazioa:
-
10.- Esterilizaciones:
Katu arra
61,41
Gato macho
Katu emea
98,25
Gato hembra
Zakur arra
66,65
Perro macho
Zakur emea
135,10
Perro hembra
11.- Albaitari inspekzioak
55,27
11.- Inspecciones veterinarias
12.- Ofizial diren albaitari txostenak
73,69
12.- Informes veterinarios oficiales
13.-Zerbitzu bereziak (errondak, ekitaldiak..)
24,56
13.- Servicios especiales (rondas,eventos)
14.- Udaltzaingoko agenteek animalia bide publikotik jasotzea
20,04
14.- Recogida de animal de la vía pública por agentes de la Polícia Local

2.artikulua. Subjetku pasiboa

Artículo 2: Sujeto pasivo
Animalien jabeak dira subjektu pasiboak, kasu honetan ezik:
Son sujetos pasivos los propietarios de los animales excepto en el siguiente caso:

Animaliaren bilketa eta/edo egonaldia neurri hori hartzeko ahlmena duen beste administrazio edo erakunde publiko batek eskatuta egiten denean, subjektu pasiboa administrazio edo erakunde hori izango da.

Cuando la recogida y/o estancia del animal tenga lugar a petición de otra Administración u Organismo Público con potestad para tomar esta medida, en cuyo caso el sujeto pasivo será dicha Administración u Organismo.