3.19 TASA: KALEAN ABANDONATURIKO ABEREAK JASO ETA ZAINTZEKO ZERBITZUA.

3.19 TASA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y CUIDADO DE ANIMALES ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.

 
 

- Tarifak

- Tarifas

 

- Ordaindu beharreko tarifak:

- Las tarifas a abonar son las siguientes:

1.- Egun bakoitzeko egonaldia
- -
1.- Cada día de estancia
- Katuak:
7,26
- Gatos:
Txakurrak:
8,47
- Perros:
2.- Eutanasia
-
2.- Eutanasia
- Katuak:
65,34
- Gatos:
- Txakurrak:
77,47
- Perros:
3.- 40k. arteraino animalien errausketa
54,45
3.- Incineración de un animal hasta 40kg.
4.- 40 kilo baino gehiagoko animali baten errausketa
77,44
4.- Incineración de un animal de más de 40 kg
5.- Ibigailua eta bilketarako gaitutako pertsonalaren irteera (animali jasotzea, irteera hutsak, gorputz hilak jasotzea, tranpa kaiola,...)
66,55
5.- Salida del vehículo y personal cualificado para la recogida (recogida de animales, salidas vacías, recogida de cadáveres, colocación de jaulas,..)
6.- Arma anestesikoaren erabilera
90,75
6.- Uso del arma anestésica
7.- Albaitariaren berrikustea, barru eta kanpoko desparazitazioa eta garbiketa
24,20
7.- Revisión veterinaria, desparasitación interna y externa y limpieza
8.- Txertaketa
26,62
8.- Vacunación
9.-Mikrotxipa ezarri
26,62
9.- Implantación de microship
10.- Esterilizazioa:
-
10.- Esterilizaciones:
Katu arra
60,5
Gato macho
Katu emea
96,8
Gato hembra
Zakur arra
66,65
Perro macho
Zakur emea
133,10
Perro hembra
11.- Albaitari inspekzioak
54,45
11.- Inspecciones veterinarias
12.- Ofizial diren albaitari txostenak
72,60
12.- Informes veterinarios oficiales
13.-Zerbitzu bereziak (errondak, ekitaldiak..)
24,20
13- Servicios especiales (rondas,eventos)