7.02 UDAL ORDENANTZA, KIROL INSTALAZIOEN ZERBITZUAK ERABILTZEAGATIK JASO BEHARREKO IZAERA PUBLIKO EZ TRIBUTARIOA DUEN ONDARE-PRESTAZIOA ARAUTZEN DUENA

7.02 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO A PERCIBIR POR LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

 
 

01 - OINARRI OROKORRAK

01 - DISPOSICIONES GENERALES

1. Artikulua.

Artículo 1.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 20.4 artikuluak, 2019rako zenbait tributu-neurri onartzen dituen otsailaren 11ko 3/2019 Foru Arauak egindako idazketan ezartzen du herritarrek ordaindu beharreko hainbat kontraprestazio izaera publiko ez tributarioa duten ondare-prestazio publikotzat hartzen direla.

El art. 20.4 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, en la redacción dada por la Norma Foral 3/2019 de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para 2019, establece que diversas contraprestaciones a abonar por la ciudadanía tienen la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Derrigortasunez ezarritako kontraprestazio ekonomikoak (tarifak) dira eta zeharkako kudeaketaren bidez zerbitzuak emateagatik jasotzen direnak. Halakotzat hartuko dira, hain zuzen. emakida-erregimenean zerbitzuak emateagatik eskatzen diren kontraprestazioak, besteak beste.

Se trata de las contraprestaciones económicas (tarifas) establecidas coactivamente y que se perciban por la prestación de servicios mediante gestión indirecta. En concreto, tendrán tal consideración, entre otras, las contraprestaciones exigidas por la prestación de servicios en régimen de concesión.

 

02 - HELBURUA

02 - OBJETO

2. Artikulua.

Artículo 2.

Udal ordenantza honen xedea da kirol instalazioaren zerbitzuak erabiltzeagatiko tarifak arautzea.

Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de las tarifas por la prestación del servicio de utilización de instalaciones deportivas.

Zerbitzu hori administrazio-emakida moduan kudeatzen da.

Dicho servicio se gestiona en régimen de concesión administrativa.

 

03 - ORDAINTZEKO BETEBEHARRA SORTZEA

03 - NACIMIENTO OBLIGACIÓN DEL PAGO

3. Artikulua.

Artículo 3.

Eranskinean zehazten den zerbitzua eskatzen denean edo ematen hasten denean sortzen da tarifa ordaintzeko betebeharra.

Se genera la obligación de abonar la tarifa cuando se solicite o inicie la prestación del servicio que se detalla en el anexo.

 

04 - PRESTAZIO HORI ORDAINTZERA BEHARTUTAKO PERTSONAK

04 - PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN

4. Artikulua.

Artículo 4.

Tarifa ordaindu beharko dute pertsona fisiko eta juridikoek, jaraunspen banatugabeek, ondasun-erkidegoek eta nortasun juridikorik ez duten gainerako erakundeek, baldin eta unitate ekonomiko bat edota zergapeko ondare bereizi bat osatzen badute eta eranskinean zehazten diren zerbitzuak ematea eskatzen badute.

Están obligadas al pago de la tarifa las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición que soliciten la prestación de los servicios que se detallan en el anexo.

 

05 - TARIFAK

05 - TARIFAS

5. Artikulua.

Artículo 5.

Ordenantza honen eranskinean zehaztutako tarifak ezarrita zehazten dira kuotak.

Las cuotas se determinan por la aplicación de las tarifas señaladas en el anexo de la presente Ordenanza.

Tarifak ezarri ondotiko kuotaren gainean aplikagarri zaion indarrean dagoen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) karga-tasa aplikatuko da.

Sobre la cuota resultante de la aplicación de las tarifas se aplicará el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente que le sea de aplicación.

 

06 - TARIFAK BERRIKUSTEA

06 - REVISIÓN DE TARIFAS

6. Artikulua.

Artículo 6.

Alkatetzaren edo eskuduntza hori eskuordetu duen organoak emandako ebazpen bidez berrikusi ahal izango dira tarifak.

Las tarifas podrán ser revisadas mediante resolución de Alcaldía o órgano en quien haya delegado dicha atribución.

 

07 - SALBUESPENAK

07 - EXENCIONES

7. Artikulua.

Artículo 7.

Eranskinean zehazten dira zerbitzu jakin batzuetarako tarifa ordaintzetik salbuesteko kasuak.

En el anexo se detallan los supuestos de exención del abono de la tarifa para determinados servicios.

 

08 - KUDEAKETA ARAUAK

08 - NORMAS DE GESTIÓN

8. Artikulua.

Artículo 8.

Enpresa emakidadunaren gain egongo da kudeaketa administrazio-klausulen eta baldintza teknikoen agirietan eta emakida arautzen duen kontratuan ezarritakoaren arabera.

La gestión se realizará por la empresa concesionaria conforme a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas y en el contrato que rija la concesión.

 

09 - XEDAPEN INDARGABETZAILEA

09 - DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Kirol instalazioen zerbitzua erabiltzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala indargabetuta geratu da.

Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de utilización de instalaciones deportivas.

 

10 - AZKEN XEDAPENA

10 - DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau Gipuzkoako Buletin Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presenta ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa .

 

11 - ERANSKINA- TARIFAK

11 - ANEXO- TARIFAS

 

01 - Abonu Motak

01 - Modelo de abonos

Igerilekuko abonua:

Sarrera librea Galtzaraborda, Fanderia eta Beraungo Igerilekuetara. Deskontuak eta lehentasunak zenbait kirol jarduera eta zerbitzutan. Doako jardueretan parte-hartzea.

Abono Piscina:

Libre acceso a la Piscina de Galtzaraborda, Piscina de Fandería y Piscina de Beraun. Descuentos y preferencias en actividades deportivas y servicios. Participación en actividades gratuitas.

Abono Orokorra:

Sarrera librea Galtzaraborda, Fanderia eta Beraungo Igerilekuetara eta Fitness eta Hidroterapia Aretoetara. Deskontuak eta lehentasunak zenbait kirol jarduera eta zerbitzutan. Doako jardueretan parte-hartzea.

Abono General:

Libre acceso a la Piscina de Galtzaraborda, Piscina de Fandería y Piscina de Beraun, Zona Fitness y Zona Hidroterapia de Galtzaraborda y Fandería. Descuentos y preferencias en actividades deportivas y servicios. Participación en actividades gratuitas.

02 - PREZIOAK: Igerilekuko Abonua

02 - PRECIOS: Abono Piscina

Familiakoa (familiako unitateko kideek eta diru-sarrerarik ez duten 18 urtetik gorako eta 24 urtetik beherako ondorengoek eta %50eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten ondorengoek adin mugarik gabe):
-
Familiar (incluye miembros de la unidad familiar y descendientes mayores de 18 años y menores de 24 años que no generen ingresos, e hijos, sin límite de edad, con un porcentaje de minusvalía superior o igual al 50%):
Haserako Sarrera
59,30
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
230,63
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
21,18
Pago Mensual(12 pagos)
Norbanako Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 baino gutxiago):
-
Individual personas adultas (mayor o igual de 18 años y menor de 65 años):
Haserako Sarrera
42,36
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
129,84
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
11,85
Pago Mensual (12 pagos)
3. Adineko Norbanakoa (65 urte edo gehiago):
-
Individual 3ª Edad (mayor o igual de 65 años):
Haserako Sarrera
31,83
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
97,38
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
8,86
Pago Mensual (12 pagos)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago):
-
Juvenil (mayor o igual de 14 años y menor de 18 años):
Haserako Sarrera
31,83
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
97,38
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
8,86
Pago Mensual (12 pagos)
Haurra (3 urte baino gehiago eta 14 urte baino gutxiago):
-
Infantil (menor de 14 años y mayor de 3 años):
Haserako Sarrera
21,23
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
64,45
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
5,96
Pago Mensual (12 pagos)
3 urte baino gutxiago: DOHAN
-
Menores de 3 años: GRATIS

03 - PREZIOAK: Abonu Orokorra

03 - PRECIOS: Abono General

Familiakoa (hauek osatzen dute: familia unitateko kideak eta diru sarrerarik ez duten 18 urtetik gorako eta 24 urtetik beherako ondorengoek eta %50eko minusbaliotasuna edo handiagoa duten ondorengoek adin mugarik gabe):
-
Familiar (incluye miembros de la unidad familiar y descendientes mayores de 18 años y menores de 24 años que no generen ingresos, e hijos, sin límite de edad, con un porcentaje de minusvalía superior o igual al 50%):
Haserako Sarrera
84,70
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
431,51
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
40,30
Pago Mensual (12 pagos)
Norbanako Heldua (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago):
-
Individual personas adultas (mayor o igual de 18 años y menor de 65 años):
Haserako Sarrera
42,36
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
233,46
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
21,66
Pago Mensual (12 pagos)
3. Adineko Norbanakoa (65 urte edo gehiago):
-
Individual 3ª Edad (mayor o igual de 65 años):
Haserako Sarrera
31,83
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
116,85
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
10,73
Pago Mensual (12 pagos)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago):
-
Juvenil (mayor o igual de 14 años y menor de 18 años):
Haserako Sarrera
31,83
Entrada Inicial
Urteko Ordainketa
175,05
Pago Anual
Hilabetekoa (12 ordainketa)
16,23
Pago Mensual (12 pagos)

04 - HAURRENTZAKO IKASTAROAK (IGERIKETA eta ARETOKO JARDUERAK)

04 - CURSILLOS INFANTILES (NATACIÓN Y SALA)

Astean 3 saio (hileroko kuota):
-
3 sesiones a la Semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
68,04
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
39,67
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
34,06
Personas socias, abono general
Astean 2 saio (hileroko kuota):
-
2 sesiones a la Semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
56,42
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
29,58
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
25,92
Personas socias, abono general
Astean sesio bat (hileroko kuota):
-
1 sesión a la Semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
28,62
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
17,17
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
14,27
Personas socias, abono general

05 - IKASTAROAK (Helduentzat eta "Kirol Ekintzak"en sartuta ez daudenentzat)

05 - CURSILLOS (Para personas adultas y actividades no incluidas en “Kirol Ekintzak”)

Astean 3 saio (hileroko kuota):
-
3 sesiones a la semana (cuota mensual):
Bazkide ez dena
89,65
Personas no socias
Bazkideak,igerilekuko abonua
46,74
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
40,90
Personas socias, abono general
Astean 2 saio (hileroko kuota):
-
2 sesiones a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
59,43
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
31,05
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
27,10
Personas socias, abono general
Astean sesio bat (hileroko kuota):
-
1 sesión a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
30,21
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
18,01
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
15,05
Personas socias, abono general

06 - “HAURTXOENTZAKO IGERIKETA” IKASTAROAK

06 - CURSILLOS “NATACIÓN BEBÉS”

Astean 2 saio (hileroko kuota):
-
2 sesiones a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
75,42
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
43,32
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
37,78
Personas socias, abono general
Astean sesio bat (hileroko kuota):
-
1 sesión a la semana (cuota Mensual):
Bazkide ez dena
37,78
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
21,71
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
18,87
Personas socias, abono general

07 - "KIROL EKINTZAK" IKASTAROAK

07 - CURSILLOS "KIROL EKINTZAK”

Sarrera librea jarduera sorta horretan eskaintzen diren jarduera guztietara, sarrera mugarik gabe, Galtzarabordako Kiroldegian zein Fanderian.

Libre acceso a todas las actividades que se ofertan en esta parrilla de actividades sin límites de accesos, tanto en el Polideportivo de Galtzaraborda como en Fanderia.

Hileroko kuota:
-
Cuota Mensual:
Bazkide ez dena
68,04
Personas no socias
Bazkideak, igerilekuko abonua
39,67
Personas socias, abono piscina
Bazkideak, abonu orokorra
25,92
Personas socias, abono general

08 - IKASTARO PERTSONALIZATUAK

08 - CURSILLOS PERSONALIZADOS

Entrenamendu Pertsonalizatua. Hileko Abonua (soilik abonu orokorra duten abonatuentzat)
16,89
Entrenamiento Personalizado. Abono Mensual (solo para personas abonadas con abono general)
Entrenamendu Pertsonala. 45 minututako 5 saiotako bonoak
67,52
Entrenamiento Personal. Bonos de 5 sesiones de 45 minutos

09 - IGERILEKURAKO SARRERAK

09 - ENTRADAS PISCINA

HelduaK. Eguneko Sarrera (18 urte edo gehiago)
6,15
Entradas diarias personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
GazteaK. Eguneko Sarrera (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
4,27
Entradas diarias Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
HaurraK. Eguneko Sarrera (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago)
3,32
Entradas diarias Infantil (mayores o iguales a 3 años y menores de 14)
Helduak. 5 Sarrerako bonua (18 urte edo gehiago)
24,61
Bono 5 Entradas. Personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gazteak. 5 Sarrerako bonua (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
17,06
Bono 5 Entradas Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Haurrak. 5 Sarrerako bonua (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago)
13,30
Bono 5 Entradas Infantil (mayores o iguales a 3 años y menores de 14)
* Bonuak pertsonalak eta transferiezinak dira
-
* Los bonos son personales e intransferibles
3 urte baino gutxiago DOAN
-
Menores de 3 años GRATIS
Taldeko Sarrera (gutxienez 10 pertsona. Pertsonako prezioa)
3,07
Entradas Piscina Grupo (mínimo 10 personas. Precio por persona)

10 - SARRERA OROKORRA (Igerilekua, Hidroterapia eta Fitness)

10 - ENTRADA GENERAL (Piscina, Hidroterapia y Fitness)

Helduak. Eguneko Sarrera (18 urte edo gehiago)
11,22
Entradas diarias. Personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gazteak. Eguneko Sarrera (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
8,32
Entradas diarias Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Helduak. 5 Sarrerako bonua (18 urte edo gehiago)
44,74
Bono 5 Entradas. Personas adultas (mayores o iguales a 18 años)
Gazteak. 5 Sarrerako bonua (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
41,73
Bono 5 Entradas Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
* Bonuak pertsonalak eta transferiezinak dira
-
* Los bonos son personales e intransferibles

11 - GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO PISTA

11 - PISTA POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA

Pista osoaren alokairua (orduko)
37,59
Alquiler cancha completa (la hora)
Pista transbersalaren alokairua (orduko)
18,76
Alquiler cancha transversal (la hora)
Squash aretoa-alokairua (45 minutu. Gutxienez persona batek abonatua izan behar du).
5,32
Alquiler cancha squash (45 minutos. Al menos una persona abonada).
Squash aretoa-alokairua (45 minutu, abonatuak ez direnak)
8,57
Alquiler cancha squash (45 minutos, personas no abonadas)
Squash – 10 saioko bonua pertsona abonatuentzat
45,68
Bono 10 sesiones squash para personas abonadas
Squash – 10 saioko bonua abonatuak ez diren pertsonentzat
70,82
Bono 10 sesiones squash para personas no abonadas
Padel Pistak-alokairua (ordubete. Kirolari guztiak abonatuak dira).
11,28
Alquiler Pistas de Padel (1 hora. Todas las personas deportistas son abonadas)
Padel Pistak-alokairua (Ordubete. Gutxienez kirolarietako bat ez da abonatua).
16,89
Alquiler Pistas de Padel (1 hora. Al menos una persona deportista no es abonada)

12 - ABONU BEREZIAK

12 - ABONOS ESPECIALES

Abonu bereziak direla eta, karnetak egiterakoan karnet bakoitzeko 3,15 €ko fidantza ordaindu beharko da. Fidantza hau bueltatu egingo da karneta itzultzean.

Para la emisión de carnets por abonos especiales se deberá depositar una fianza de 3,15 € por carnet, que será devuelta a la entrega del mismo.

Udaldia. Hileko Abonua. (Fanderiako Igerilekura, Beraungo Igerilekura eta Galtzarabordako Igerilekuera sarrera librea hilabete batean):

Temporada de Verano. Abono Mensual (Libre acceso a la Piscina de Fandería, Piscina de Beraun y Piscina de Galtzaraborda durante un mes):

Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago)
45,02
Personas adultos (mayores o iguales a 18 años y menores de 65 años)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
33,82
Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
Haurra (3 urte edo gehiago eta 14 urte baino gutxiago)
21,90 %
Infantil (mayores o iguales a 3 años y menores de 14)
3. Adina (65 urte edo gehiago)
33,81
3ª Edad (mayores o iguales a 65 años)

13 - Fitness Kuota - Gehigarria (Hidroterapia + Muskulazioa) (igerilekuko abonua duten bazkideentzat soilik)

13 - Suplemento Cuota Fitness (Hidroterapia + Musculación) (sólo para personas socias con abono piscina)

Helduak (18 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago)
12,98
Personas adultas (mayores o iguales a 18 años y menores de 65 años)
Gaztea (14 urte edo gehiago eta 18 urte baino gutxiago)
9,74
Juvenil (mayores o iguales a 14 años y menores de 18)
3. Adina (65 urte edo gehiago)
9,74
3ª Edad (mayores o iguales a 65 años)

14 - Bestelako tarifak: Bazkide Txartela galtzea

14 - Otras tarifas: Pérdidas de Carnet de personas abonadas

Bazkide Txartela galtzea
5,72
Pérdidas de Carnet de personas abonadas

Lapurretaren salaketa aurkeztuz gero, ez da Tasa hau ordaindu behar

La entrega de un justificante de denuncia en caso de robo, exime el pago de esta tasa

Bazkide Txartela behar den bezala ez erabiltzeagatik, karneta kendu egingo da astebetez.

Uso indebido de Carnet. El uso indebido de carnet supondrá la retirada del mismo durante una semana.

15 - Bestelako tarifak: Kiroldegiko Pistan publizitatea egiteko lekua alokatzea (urte 1)

15 - Otras tarifas: Alquiler Espacios Publicitarios en la pista del Polideportivo (1 año)

Errotuluaren Neurria: 2500 x 1500 mm.
1.348,15
Tamaño del Rótulo 2500 x 1500 mm.
Errotuluaren Neurria: 1250 x 750 mm.
730,25
Tamaño del Rótulo 1250 x 750 mm.

Diseinuaren kostua, hala balegokio, hala nola errotuluaren inprimatzea eta ezartzea iragarlearen gain izango da.

El coste del diseño, en su caso, así como los de impresión y colocación del rótulo serán a cargo del anunciante.

16 - Bestelako tarifak: Kirol jarduerak ez direnean kirol anitzetarako pistaren alokairua, eguneko

16 - Otras tarifas: Día de alquiler de pista polideportiva para actividades no deportivas

Kirol jarduerak ez direnean kirol anitzetarako pistaren alokairua, eguneko
2.145,38
Día de alquiler de pista polideportiva para actividades no deportivas

Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenteriako egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.

Estarán exentas del pago de esta tasa las asociaciones culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro y que tengan su sede social en Errenteria.

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.

Asimismo, estarán exentas de esta tasa dichas asociaciones, que por ser su ámbito de actividad de carácter supramunicipal y no tener su sede social en Errenteria, incluyan el municipio dentro de su ámbito de actuación y desarrollen parte de su actividad en Errenteria.

Babesteko oholtzak, aulkiak eta abar jartzea beharrezkoa baldin bada, lan horiek interesatuek ordainduko dituzte. Entitate antolatzailea arduratuko da instalazioaren garbiketaz eta mantenimendu eta harrerako langileen ordainketaz.

En aquellos casos en que sea precisa la colocación de tableros de protección, sillas, etc., tales trabajos serán por cuenta de los interesados. Será a cargo de la entidad organizadora la limpieza de la instalación, así como el pago al personal de mantenimiento y recepción.

Kiroldegia kirola ez den jarduera baterako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eskatu ahal izango da, gerta litezkeen kalteak bermatzeko. Aipatu bermea interesatuari itzuli egingo zaio dagozkion txostenak jaso ondoren.

Cuando la utilización del Polideportivo se destine a alguna actividad no deportiva, se podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta a la persona interesada previos los informes oportunos.

17 - Bestelako tarifak: Fanderiako Udal Pilotalekua

17 - Otras tarifas: Frontón Municipal de Fandería

Orduko alokairua
16,96
Hora de alquiler
Kirol jarduerak ez diren bestelako jardueretarako alokairua egunean
1.004,39
Día de alquiler para actividades no deportivas

Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenterian egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.

Estarán exentas del pago de esta tasa las asociaciones culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro y que tengan su sede social en Errenteria.

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.

Asimismo, estarán exentas de esta tasa dichas asociaciones, que por ser su ámbito de actividad de carácter supramunicipal y no tener su sede Social en Errenteria, incluyan el municipio dentro de su ámbito de actuación y desarrollen parte de su actividad en Errenteria.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Babesteko oholak, aulkiak edo bestelakoak jarri behar direnean, lan hori entitate interesatuak egin beharko du.

En aquellos casos en que sea precisa la colocación de tableros de protección, sillas, etc., tales trabajos serán por cuenta de las entidades interesadas.

Kiroldegia kirol mailakoa ez den bestelako jardueretarako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eska daiteke, sor daitezkeen kalteen ordainetan. Bermea teknikariek aldeko txostena egin eta gero itzuli egingo zaio interesatuari.

Cuando la utilización del Frontón se destine a alguna actividad no deportiva, se podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta a la persona interesada previos los informes oportunos.

18 - Bestelako tarifak: Beraungo Kirolgunea

18 - Otras tarifas: Zona Deportiva de Beraun

Futbol-11ko zelaia alokatzea, orduko
122,44
Alquiler del campo de fútbol-11, por hora
Futbol-7ko zelaia alokatzea, orduko
50,49
Alquiler del campo de fútbol-7, por hora
Atletismo pista alokatzea:
-
Alquiler pista de atletismo:
Kirol Patronatuko Kideak
DOAN/GRATIS
Socios del Patronato
Kide ez direnak
5,15
No socios
Futbol-7ko Torneoa:
Torneo Fútbol 7:
Talde eta partida bakoitzeko
35,38
Cuota inscripción por equipo y partido

19 - Bestelako tarifak: Beraungo Udal Pilotalekua

19 - Otras tarifas: Frontón Municipal de Beraun

Orduko alokairua
16,96
Hora de alquiler
Kirol Kantxaren alokairua (ordubete)
36,83
Alquiler Cancha Deportiva (1 hora)
Kirol jarduerak ez diren bestelako jardueretarako alokairua, egunean
1.004,39
Día de alquiler para actividades no deportivas

Tasa hau ez dute ordaindu beharko dirua irabaztea xede ez duten eta Errenterian egoitza duten kultur, gaztetxoen edo hezkuntzako elkarteek.

Estarán exentas del pago de esta tasa las asociaciones culturales, deportivas, juveniles o educativas sin ánimo de lucro y que tengan su sede social en Errenteria.

Era berean, ez dute tasa hau ordaindu beharko ondoko enpresek: euren jarduera-eremua udalerriz gaindikoa eta egoitza Errenterian ez izanagatik, herri hau euren jarduketa-eremuan eta jardueraren zati ba Errenterian garatzen dutenek.

Asimismo, estarán exentas de esta tasa dichas asociaciones, que por ser su ámbito de actividad de carácter supramunicipal y no tener su sede Social en Errenteria, incluyan el municipio dentro de su ámbito de actuación y desarrollen parte de su actividad en Errenteria.

Ez zaie salbuespenik aplikatuko erlijio-erritu edo -zeremonien ospakizunei.

No será aplicable la exención a las celebraciones de ritos o ceremonias religiosas.

Babesteko oholak, aulkiak edo bestelakoak jarri behar direnean, lan hori entitate interesatuak egin beharko du.

En aquellos casos en que sea precisa la colocación de tableros de protección, sillas, etc., tales trabajos serán por cuenta de las entidades interesadas.

Kiroldegia kirol mailakoa ez den bestelako jardueretarako erabiltzen denean, fidantza bat jartzea eska daiteke, sor daitezkeen kalteen ordainetan. Bermea teknikariek aldeko txostena egin eta gero itzuliko da.

Cuando la utilización del Frontón se destine a alguna actividad no deportiva, se podrá exigir el depósito de una fianza, como garantía de los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse. Dicha garantía será devuelta al interesado previos los informes oportunos.

20 - Bestelako tarifak: Fanderia I-eko kirolgunea

20 - Otras tarifas: Zona Deportiva de Fandería I

Futbol-11ko zelaia alokatzea, orduko
122,44
Alquiler del campo de fútbol-11, por hora
Futbol-7ko zelaia alokatzea, orduko
50,49
Alquiler del campo de fútbol-7, por hora
Futbol-7ko Torneoa:
-
Torneo Fútbol 7:
Talde eta partida bakoitzeko
35,38
Cuota inscripción por equipo y partido