3.08 TASA: “ERRENTERIA MUSIKAL"EKO HAUTAKETA PROZESUETAN PARTE-HARTZEAGATIK

3.08 TASA: PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS DE “ERRENTERIA MUSIKAL”.

 
 

1 - TARIFAK.

1 - TARIFAS.

 

1 - Tarifak

1 - Tarifas

Plantillako lanpostuak betetzeko hautaketa prozesu arruntetan parte- hartzeagatik, barne promoziokoak izan ezik.
10,68
Por participación en procesos selectivos ordinarios para cubrir plazas de plantilla, salvo en procesos de promoción interna
Egonkortze prozesu berezietan plantillako lanpostuak betezeko hautaketa prozesuetan parte-hartzeagatik.
20,52
Por participación en procesos selectivos extraordinarios de estabilización para cubrir plazas de plantilla.

2 - Salbuespenak

2 - Exenciones

Tasa ordaintzetik salbuetsitako kasuak:

Casos de exención del abono de la tasa:

- % 33 edo minusbaliotasun handiagoa dutenak.

- Personas con discapacidad igual o superior al 33 %

- Eskaera egiteko unean langabezian dauden pertsonak, prozesuaren deialdia egiten den egunean gutxienez hilabeteko antzinatasuna dutenak.

- Personas que se encuentren en situación de desempleo en el momento de realizar la solicitud con una antigüedad mínima de un mes a la fecha de convocatoria del proceso.