3.19 TASA: “BERTSO ESKOLA”KO ZERBITZUAK

3.19 TASA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN "BERTSO ESKOLA"

 
 

01 - 2023-2024 IKASTURTEKO TARIFAK

01 - TARIFAS DEL CURSO 2023-2024

1. Artikulua.

Artículo 1.

 

1 - TARIFAK

1 - TARIFAS

Gazteei zuzendutako zerbitzua erabiltzaile adingabeei eskaintzen zaie eta izena emateko bi epe ditu: irailean eta urtarrilean.

El servicio dirigido a la juventud se presta a las personas usuarias menores de edad y tiene dos plazos de inscripción: en septiembre y en enero.
Ikastaro osoaren prezioa, irailean izena ematen dutenentzat
60
Precio del curso completo, para los que se inscriban en septiembre
Urtarrilean izena ematen dutenentzat ikastaroaren prezioa
30
Precio del curso para los que se inscriban en enero

02 - GAITASUN EKONOMIKOAREN ARABERAKO ORDAINKETA. BALDINTZAK

02 - PAGO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA. REQUISITOS

2. Artikulua.

Artículo 2.

1. artikuluko gehienezko tarifei udal zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak arautzen dituen ordenantzaren 8. artikuluan jasotzen diren baremo-taula aplikatu ahal izateko, gaitasun ekonomikoaren araberako tarifa ordaintzeko eskaera eredu normalizatuan egin beharko du, eta, hala badagokio, beretan adierazitako dokumentazioa aurkeztu.

A las tarifas máximas señaladas en el artículo 1 le será de aplicación la tabla de baremos establecida en el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, para lo que deberá realizar en modelo normalizado la solicitud de pago de tarifa en función de capacidad económica, y en su caso, aportar la documentación señalada en la misma.

 

03 - KUDEAKETA ARAUAK

03 - NORMAS DE GESTIÓN

3. Artikulua.

Artículo 3.

3.1 Tasak ordaintzea

3.1 Pagos de tasas

- Izena emateko epean, irailean, 60 €: epea amaitu eta hurrengo astean.

- Durante el periodo de inscripción en septiembre 60 €: la semana siguiente a la finalización del plazo.

- Izena emateko epean, urtarrilean, 30 €: epea amaitu eta hurrengo astean.

- Durante el periodo de inscripción en enero 30 €: la semana siguiente a la finalización del plazo.

3.2. Tasak deuseztatzea

3.2.- Anulación de tasas

Matrikularen kontzeptuari dagokion 60 euroko zenbatekoa edo aldez aurretik ordaindutakoaren zenbatekoa itzuli egingo da matrikula ezeztatzeko arrazoia Bertso Eskola egotz dakiokeenean.

El importe abonado en concepto de matrícula, se devolverá cuando el motivo de la anulación de matrícula sea imputable a Bertso Eskola.

Aurrez ezarritako kasu hauetan, matrikulazio- kontzeptuari dagokion zenbatekoaren itzulketa proportzionala bidezkoa den aztertuko da, interesdunak/interesdunek eskatu ondoren:

Se estudiará si procede la devolución proporcional del importe correspondiente a la matriculación en los siguientes supuestos preestablecidos, previa solicitud de la/s persona/s interesada/s:

Gaixotasuna, baldin eta ziurtagiri mediko ofizial baten bidez egiaztatzen badu eskolara joateko ezintasun larria duela.

Enfermedad, siempre que acredite por medio de un certificado médico oficial una incapacidad grave para acudir a clase.

Derrigorrezko lekualdaketak eta ikasketa arautuak eta/edo homologatuak aldatzea, betiere agiri bidez behar bezala egiaztatzen bada.

Traslados forzosos y cambio de estudios reglados y/u homologados, siempre y cuando quede debidamente acreditado documentalmente.

Irizpena aldekoa bada, baja ematen den dataren arabera, ikasle eskatzaileak egindako aldiari dagokion matrikularen proportzioa soilik ordainduko du (ikasturte osoa ordaindu badu, dagokion zatia itzuliko zaio).

En los casos en que el dictamen sea favorable, de conformidad a la fecha que se dé de baja, el o la alumna solicitante pagará únicamente la proporción de la matrícula correspondiente al periodo cursado (si ya hubiera abonado todo el curso, se le devolverá la parte correspondiente).