Zerga ordenantzak

Zerga ordenantzak urtero aldatzen dira. Atal honetan 2024 urtean indarrean daudenak jasotzen dira.

1. Zergak
1.01 – Zerga: ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatuko dituen ordenantza fiskala.
1.02 – Zerga: udalerriko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren ordainarazpenerako zenbait ahalmen erregulatzen dituen ordenantza fiskala.
1.03 – Zerga: trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala.
1.04 – Zerga: eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskala.
1.05 – Zerga: hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskala.
2 – Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak.
2.01 – Tasa: espaloitik eta bide publikoaren erreserba eginez ibilgailuen sarrera gordetzea.
2.02 – Tasa: udal toki publikoko lurzoru, hegalkin eta lurrazpiaren erabilpen pribatua edo aparteko probetxamendua egitea.
2.03 – Tasa: toki publikoko lurzorua, lurrazpia edo hegalkinaren erabilpen pribatua edo probetxamendua.
2.04 – Tasa: kamioi eta pisu handiko ibilgailuek Errenteriako udaleko auzo-bideetan ibiltzea.
2.05 – Tasa: jabari publikoan obra, aldamio, edukiontzi, garabi, materialak metatze, mudantza edo horiekin lotutako beste jardueren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendua.
2.06- Tasa: merkatu txikiak

 

3 – Ondorengo zerbitzuak eskaini eta aktibitateak egiteagatiko tasak.
3.01 – Tasa: ur-hornidura eta estolderi zerbitzua.
3.02 – Tasa: hondakinen bilketa eta ezabaketa zerbitzua.
3.03 – Tasa: establezimenduak jarri eta irekitzeko lizentziak emateko zerbitzua edo aldez aurretik komunikatu beharreko jarduerak (jarduera kontrola).
3.04 – Tasa: lizentziak ematea, txostenak egitea eta hirigintzako espedienteak tramitatzea.
3.05 – Tasa: auto-taxi eta bestelako alogera-ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak emateagatiko tasa.
3.06 – Tasa: kirol instalakuntzak erabiltzeagatikoa.
3.07 – Tasa: “Errenteria Musikal” Herri Arte Eskolako zerbitzuak eskaintzea.
3.08 – Tasa: “Errenteria Musikaleko” hautaketa prozesuetan parte-hartzeagatik
3.09 – Tasa: bide publikoan abandonatu edo aparkatutako ibilgailuak erretiratzea.
3.10 – Tasa: agiriak eta bestelako materialak emateagatik.
3.11 – Tasa: bide publikoan aparkalekua arautzen duen zerbitzua (tao) eskaintzea.
3.12 – Tasa: babespeko etxebizitzen zerbitzua eskaintzea.
3.13 – Tasa: etxez etxeko laguntza zerbitzua.
3.14 – Tasa: etxeko arreta zerbitzu osagarria
3.15 – Tasa: udal aparkalekuen zerbitzua.
3.16 – Tasa: etxebizitzak denboraldi batez alokatzea.
3.17 – Tasa: hautaketa prozesuetan parte hartzeagatik.
3.18 – Tasa: kalean abandonaturiko abereak jaso eta zaintzeko zerbitzua.
3.19.- Tasa : “BERTSO ESKOLA”ko zerbitzuak
4 – Prezio publikoa: zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak erregulatzen dituen ordenantza.
4.1 – Prezio publikoa: udal ondasunen aprobetxamendua.
4.2 – Prezio publikoa: udal lokalak erabiltzea.
4.3 – Prezio publikoa: Uztargi haurreskolan jangela zerbitzua.
4.4 – Prezio publikoa: udal euskaltegiak eskaintzen dituen zerbitzuak.
4.5 – Prezio publikoa: argitalpenen salmenta
4.6 – Prezio publikoa: udal tailer ezberdinek eskaintzen dituzten zerbitzuen erabilpena.
4.7 Prezio publikoa: “udako oporrak ”, udal ludotekak eta familia gunea zerbitzuetan parte hartzea.
4.8.- Prezio publikoa: Herri Arte Eskolak emandako zerbituzak (ERRENTERIA MUSIKAL).
5 – Dirubilketaren ordenantza fiskala.
6 – Kontribuzio berezietako ordenantza fiskal orokorra.
7 – Udal ordenantza
7.01 Udal ordenantza, udal hilerriaren zerbitzuagatik (udalarena) jaso beharreko izaera publiko ez tributarioa duen ondare-prestazioa arautzen duena.
7.02 Udal ordenantza, kirol instalazioen zerbitzuak erabiltzeagatik jaso beharreko izaera publiko ez tributarioa duen ondare-prestazioa arautzen duena.
7.03 Udal ordenantza, udal garraio zerbitzuagatik jaso beharreko izaera publiko ez tributarioa duen ondare-prestazioa arautzen duena.

Fitxategiak