Hurrengo ekipamendu komunitariorako lurzatiari dagokiona: “jesusen bihotza adinduen egoitza”

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)

C DOKUMENTUA. HIRIGINTZA ARAUAK pdf
A.- HIRIGINTZA ARAU OROKORRAK
ATARIKO TITULUA
1. artikulua.- Esparrua.
2. artikulua.- Indarrean jartzea.
3. artikulua.- Indarraldiaren baldintzak.
4. artikulua.- Derrigortasuna.
5. artikulua.- Kontzeptuen terminologia.
6. artikulua.- Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 4. Aldaketa Puntuala osatzen duten dokumentuak eta berauen eskumena.
LEHEN TITULUA. LURZOARUAREN HIRIGINTZA-ERREGIMENA
1.1. KAPITULUA – KALIFIKAZIO-ERREGIMENA
7. artikulua.- Kalifikazio-erregimenaren definizioa.
8. artikulua.- Kalifikazio-kodea.
9. artikulua.- Antolamendu xehatuko zonen Erabilera-, Jabari- eta Eraikuntza-baldintzak.
1.2. KAPITULUA – HAPOren 4. ALDAKETA PUNTUALAREN BURUTZAPEN ETA GARAPENERAKO ANTOLAMENDU- ETA KUDEAKETA-ERREGIMENA
10. artikulua.- Hirigintza-jarduketarako erregimena.
11. artikulua.- Urbanizazio-obra osagarrien proiektuak
12. artikulua.- Kudeaketa Sistema.
BIGARREN TITULUA. LURZATI ERAIKIGARRIEN ERABILERA ETA ERAIKUNTZARAKO ORDENANTZA
2.1. KAPITULUA – ERAIKUNTZA-, APROBETXAMENDU- ETA BOLUMEN-BALDINTZAK
13. artikulua.- Orokortasunak.
14. artikulua.- Eraikigarritasun-aprobetxamendua.
15. artikulua.- Beste eraikuntza-baldintza batzuk
2.2. KAPITULUA – BIZIGARRITASUN-BALDINTZAK
16. artikulua.- Aplikatu beharreko araudia.
2.3. KAPITULUA – SEGURTASUN-BALDINTZAK
17. artikulua.- Aplikatu beharreko araudia.
2.4. KAPITULUA – ZUZKIDUREN ETA ZERBITZUEN BALDINTZAK
18. artikulua.- Aplikatu beharreko araudia.
2.5. KAPITULUA – BALDINTZA ESTETIKOAK
19. artikulua.- Aplikatu beharreko araudia.
2.6. KAPITULUA – JABARI-BALDINTZAK
20. artikulua.- Aplikatu beharreko araudia.
HIRUGARREN TITULUA: 20 AREA: GABIERROTA AREARAKO HIRIGINTZA ARAU PARTIKULARRAK
B.- ORDENANTZA PARTIKULARRAK
20 AREA: GABIERROTA mapa